Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, September 29, 2014

Raichur District Reported Crimes

 
                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

          ::   ¢£ÁAPÀ: 25.09.2014 gÀAzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ CA¨ÉqÀÌgï ªÀÈvÀÛzÀ ªÀÄÄA¢gÀĪÀ PÀĨÉÃgÀ ºÉÆÃmÉ¯ï ªÀÄÄAzÉ ²æà «dAiÀÄgÉrØ UÀÄvÉÛzÁgÀgÀÄ  ¤°è¹zÀ  vÀªÀÄä PÁj£À°è 7 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖ PÀĨÉÃgÀ ºÉÆÃmÉ¯ï ¸ÀAQÃtð L.¹.L.¹. ¨ÁåAQUÉ 2.5 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß dªÀiÁ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ PÁj£À UÁè¸À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ 7 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀÄrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀĪÀ §UÉÎ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¨ÁåAPï / J.n.JA., EvÀgÉà ºÀtPÁ¸ÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À°è ªÀåªÀºÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ¼À°è ºÀtzÀ ¨ÁåUï ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà ¨É¼É¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ ºÉÆÃUÀ¢gÀ®Ä ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ. C®èzÉà ¨ÁåAPïUÀ¼À ºÀwÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆgÀUÀqÉ vÀªÀÄä£ÀÄß »A¨Á°¹ vÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É ºÉ¹UÉ JgÀa CxÀªÁ ¤ªÀÄä ªÀÄÄAzÉ ºÀtzÀ £ÉÆÃlÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁQ vÀªÀÄä UÀªÀÄ£À ¨ÉÃgÉ PÀqÉ ¸ÉüÉzÀÄ ºÀt zÉÆÃZÀĪÀªÀgÀ §UÉÎ eÁUÀÈvÀgÁVgÀ®Ä ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ JAzÀÄ f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¥ÀæPÀluÉ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ. ::
  PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-    
           ಪಿರ್ಯಾದಿ ®PÀëöät vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ©fPÀ¯ï ªÀAiÀiÁ:50 eÁw : PÀÄgÀħgÀÄ G- MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: dÆ®UÀÄqÀØ  FvÀನ ಮಗಳು ಮೃತ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಆರೋಪಿ ನಂ-01 )¨sÀzÀæ¥Àà vÀAzÉ §¸À°AUÀ¥Àà ¨sÀÆ¥ÀÆgÀÄ  26ªÀµÀð ನೇದ್ದವನಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:21-05-2013ರಂದು ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು  ಆರೋಪಿ ನಂ-01 ನೇದ್ದವನು ಅತೀಯಾದ ಕುಡಿತದ ಚಟಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಮೃತಳಿಗೆ ನೀನು ನನಗೆ ತಕ್ಕ ಹೆಂಡತಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತಾ ನಿನಗೆ ಮನೆಕೆಲಸ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿ ನಂ-02 gÀÄzÀæªÀÄä UÀAqÀ §¸À°AUÀ¥Àà ¨sÀÆ¥ÀÆgÀÄ 50ªÀµÀð ನೇದ್ದವಳು ಕೂಡ  ಸೂಳೆಯನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿಸಿ ಬಿಡು ನಿನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಾ ದಿನಾಂಕ:28-09-14ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 06.00ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆರೋಪಿತರಿಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ಮೃತಳಿಗೆ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ   ನೇಣುಹಾಕಿ ಸಾಯಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಪಿರ್ಯದಿ ಮೇಲಿಂದ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 275/14 PÀ®A. 504,323,498(),302,ಸಹಿತ34 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು ಅದೆ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ದಿನಾಂಕ: 27-09-2014 ರಂದು ಸಂಜೆ 4-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æà CAdļÀªÀÄä UÀAqÀ: ¸Á§AiÀÄå PÀÄtÂPÉÃj, 60ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ, G: ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á: ¸ÉÆêÀįÁ¥ÀÆgÀzÉÆrØ, (PÀgÉUÀÄqÀØ )    FPÉAiÀÄÄ  ದೇವದುರ್ಗದ ಸಂತೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾಗ, ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಪಶುಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ  ಆಕೆಯ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ; ªÀiÁ£À±ÀAiÀÄå PÀÄtÂPÉÃj, £ÁAiÀÄPÀ, ¸Á; ¸ÉÆêÀįÁ¥ÀÆgÀ zÉÆrØ ( PÀgÉUÀÄqÀØ ) FvÀ£ÀÄ ಈ ಹಿಂದೆ ಫಿರ್ಯಾಧಿಯ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಜಗಳವಾಡಿದ್ದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತನು ವೈಷಮ್ಯವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು , ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, `` ಎನಲೇ ಚಿನಾಲಿ ಸೂಳೆ ಹುಡುಗರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ತೆಗೆಯುತ್ತಿಯೇನಲೆ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು, ಫಿರ್ಯಾಧಿಯ ಬೆನ್ನಿನ ಹಿಂದುಗಡೆ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದಿದ್ದು, ಅಲ್ಲದೆ ಇವತ್ತು ನೀನು ಉಳಿದು ಕೊಂಡಿದ್ದಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ನೀನು ಸಿಗು, ನಿನ್ನನ್ನು ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ PÉÆlÖ  ಫಿರ್ಯಾದಿ  ಮೇಲಿಂದ zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA.163/2014. PÀ®A, 341,323,504,506 L¦¹.  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
        ದಿನಾಂಕ:29/09/2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9-00 ಗಂಟೆಯಿಂದ 9-30 ಗಂಟೆಯ ನಡುವಿನ ಅವದಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತ ಸರಸ್ವತಿ ತಂದೆ ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಗುರಾಣೆ, 16ವರ್ಷ, ಕುರಬರು. ಮನೆಕೆಲಸ, ಸಾ.ಉಪ್ಪಾರನಂದಿಹಾಳ FPÉAiÀÄÄ  ತನಗಿದ್ದ ಪಿಡ್ಸ್ ರೋಗ ಮತ್ತು ಬಲಗಾಲು ಅದುವು ಇದ್ದರಿಂದ ಯಾವ ವರವು ತನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರಿಂದ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರುಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ವಿಷಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಂತರ ಆಕೆಯನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆಂದು ಮುದುಗಲ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ   ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ DPÉAiÀÄ vÀAzÉAiÀiÁzÀ ದೇವಪ್ಪ ತಂದೆ ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಗುರಾಣೆ, 20ವರ್ಷ, ಕುರಬರು, ಒಕ್ಕಲುತನ, ಸಾ.ಉಪ್ಪಾರನಂದಿಹಾಳ ಪಿರ್ಯಾದಿ PÉÆnÖzÀÝgÀ ಮೇಲಿಂದ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁ£É AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 22/2014 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ದಿನಾಂಕ 19.09.2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗುರುಗುಂಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ಯಾಸ್ ಗೋಡಾನ್ ಹತ್ತಿರ ಗಾಯಾಳು ಮಾನಪ್ಪನು ಐದಭಾವಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ್ಗೆ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಪಲ್ಸರ್ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆ.ಎ 36 ಎಕ್ಸ್ 3096 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನ ®PÀëöät vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà  FvÀ£ÀÄ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಅಕಳು ಅಡ್ಡ ಬಂದಿದ್ದು ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಹೋಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಗಾಯಾಳು ಮಾನಪ್ಪನಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಎಡಗಾಲು ಮುರಿದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಗಾಯಾಳುವಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ  ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಿ ತಡವಾಗಿ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA;132/2014 PÀ®A : 279.338 L¦¹ & 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æêÀÄw ¥ÁgÀÆ® ªÀÄAqÀ¯ï UÀAqÀ ªÀ¢ÃgÀ ªÀÄAqÀ¯ï 60ªÀµÀð, £ÀªÀıÀÆzÀæ  PÀÆ°PÉ®¸À ¸ÁB DgÀ.ºÉZï.PÁåA¥À £ÀA. 2 FPÉUÉ ಆರೋಪಿ ನಂ.1 ©¨ÉÃPÀ §¸ÁqÀ vÀAzÉ ¸ÉÆAiÀįÁ£À §¸ÁqÀ ¸ÁB DgÀ.ºÉZï.PÁåA¥À £ÀA. 2 ಈತನು ಸಂಬಂಧಿಕನಿದ್ದು,  ಸದ್ರಿ ಆರೋಪಿತನು, ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಕೊಡು ಅಂತಾ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದು,  ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಪಾಲು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಅದೇ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ದಿನಾಂಕ 28-09-2014 ರಂದು 7-00 ಪಿ.ಎಂ. ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಆರ.ಹೆಚ್.ಕ್ಯಾಂಪ ನಂ. 2ರಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಜೋಪಡಿ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ಮಗಳು, ಅಳಿಯ ಹಾಗೂ ಮೊಮ್ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಾಗ ಆರೋಪಿ ಬಿಬೇಕ ಮಂಡಲ್ ಈತನು ತನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಪಿ ನಂ.2 ಗಿಡ್ಡ ಆನಂದ ಈತನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾಳಿಗೆ ಹೊಲದ ಪಾಲಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು, ಕೈಯಿಂದ ಮೈ, ಕೈಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು, ಅಲ್ಲದೇ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಸೊಕ್ಕು ಮುರಿಯುವಂತೆ ಗಿಡ್ಡ ಆನಂದನಿಗೆ  ಪ್ರಚೋದಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಗಿಡ್ಡ ಆನಂದನು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ತಲೆಗೆ, ಎಡಗೈ ಮೊಣಕೈಗೆ ಹೊಡೆದು, ಗಾಯಪಡಿಸಿ, ನಂತರ ಇಬ್ಬರೂ ಆರೋಪಿತರು ಸೇರಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ, ನೀನು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ  ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.   CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 225/2014 PÀ®A.504, 324, 323,109,506, gÉ.«. 34 L.¦.¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁcAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 29.09.2014 gÀAzÀÄ  70  ¥ÀæPÀÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr     11,600/ -gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.
                                                         
BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 29-09-2014

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 29-09-2014

ಕಮಲನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ UÀÄ£Éß £ÀA. 209/2014, PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-
ಫಿರ್ಯಾದಿ ರತನಕುಮಾರ ತಂದೆ ಬಂಡೆಪ್ಪಾ ದೇಗಲೂರೆ ವಯ: 55 ವರ್ಷ, ಜಾw: ಲಿಂಗಾಯತ, ಸಾ: ಹಿರೆಮಠ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ gÀªÀgÀ ಹೆಂಡತಿAiÀÄ ತವರು ಮನೆ ಉದಗೀರ ಇದ್ದು, ಈಗ 8-10 ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ಮಾವ ಅಣ್ಣಾರಾವ ಪೊಸ್ತೆ ಇವರಿಗೆ C¥ÀWÁvÀªÁVದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಬರಲು ದಿನಾಂಕ 28-09-2014 ರಂದು ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß ಹೆಂಡತಿ ಸತ್ಯವತಿ ವಯ: 45 ವರ್ಷ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿ vÀ£Àß ªÉÆÃಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆಎ-39/ಹೆಚ್-2355 ನೇದರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಬಸವಕಲ್ಯಾಣದಿಂದ ಭಾಲ್ಕಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಉದಗೀರಕ್ಕೆ ಹೊಗುವಾಗ ಭಾಲ್ಕಿಯಲ್ಲಿ vÀªÀÄä ಸಂಬಂಧಿಕನಾದ ಅಶೋಕ ತಂದೆ ಕಮಲಾಕರ ಚಿದ್ರೆ ಸಾ: ಉದಗೀರ ಇವರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅವರು ಸಹ vÀ£Àß ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ. ಎಂ.ಹೆಚ-24/ಆರ್‌-5504 ನೇದರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಉದಗಿರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುತ್ತಾ ಉದಗೀರಕ್ಕೆ ಹೊಗುವಾಗ ಬೀದರ-ಉದಗೀರ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಡಿಗ್ಗಿ ಶಿವಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕೆಟ್ಟಿzÀÝರಿಂದ ಸದರಿ ಅಶೋಕ ಇವರು ತನ್ನ ಮೂಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತೀ ವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಗೆ ಸೈಡ ಹೊಡೆದು ಮುಂದೆ ಹೊಗುವಾಗ ಅವರ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲದ ಹ್ಯಾಂಡಿಲಗೆ ಹತ್ತಿzÀÝರಿಂದ ಹಿಡಿತ ತಪ್ಪಿ ಇಬ್ಬರೂ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ಬಲಗಡೆ ಹಣೆಗೆ, ಬಲಕಣ್ಣಿನ ಕೇಳಗಡೆ, ಬಲಗೈ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ, ಬಲಗಾಲ ಹೆಬ್ಬೇರಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಡಗಾಲ ಹಬ್ಬೇರಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಲಗಡೆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಸಾದಾ ಹಾಗೂ ಭಾರಿ ತರಚಿದ ಗುಪ್ತ ಹಾಗೂ ರಕ್ತಗಾಯಗಳು ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ಹೆಂಡತಿ ಸತ್ಯವತಿ ಇವಳು ಸಹ ರೊಡಿನ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿ ಬಿದ್ದದರಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ತಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಹಾಗೂ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಬಲಗಡೆ ಗಟಾಯಿಗೆ, ಎಡಗೈ ಮೋಳಕೈ ಮೇಲೆ ತರಚಿದ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸದರಿ ಅಶೋಕ ತಂದೆ ಕಮಲಾಕರ ಚಿದ್ರೆ ಇವನಿಗೂ ಸಹ ಬಲಕಣ್ಣಿನ ಹುಬ್ಬಿಗೆ ಕಟ್ಟಾಗಿ ರಕ್ತಗಾಯ, ಬಲಕಣ್ಣಿನ ಕೇಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಾದ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಬಲಗೈ ಮುಂಗೈ ಮೇಲೆ, ಎಡಗೈ ಮೊಳಕೈ ಮೇಲೆ, ಬಲಗಾಲ ಮೋಳಕಾಲ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಎಡಗಾಲ ಮೋಳಕಾಲ ಮೇಲೆ ತರaದ ಗಾಯಗಳು ಆಗಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಯಾರೂ ಒಬ್ಬರೂ ನೋಡಿ 108 ಅಂಬುಲೇನ್ಸಗೆ ಫೋನ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿzÀÝರಿಂದ ಅಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬಂದು J®èjUÀÆ aQvÉì ಕುರಿತು ಕಮಲನಗರ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು zÁR°¹zÁUÀ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ನೋಡಿ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ಹೆಂಡತಿ ಸತ್ಯವತಿ ಇವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆAzÀÄ ತಿಳಿಸಿgÀÄvÁÛgÉ, ಕಾರಣ ಸದರಿ ಅಶೋಕ ತಂದೆ ಕಮಲಾಕರ ಚಿದ್ರೆ ಸಾ: ಉದಗಿರ ಇವರ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಇದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇgÉUÉ ಗುನ್ನೆ ದಾಖ°¹ಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 24/2014, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ±ÀAPÉæÃ¥Áà PÀÄgÀħSÉüÀV ªÀAiÀÄ: 61 ªÀµÀð, eÁw : °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: aãÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄ gÀªÀgÀ ºÉAqÀw ºÉAqÀw PÀ¸ÀÆÛgÀ¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è zÉêÀgÀÄ PÀÆr¹zÀÝjAzÀ ¢£ÀPÉÌ JgÀqÀÄ ¸À® ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ CªÀ½UÉ ¸À¢ðAiÀiÁV £ÉUÀr §AzÀÄ PɪÀÄÄäwÛzÀݼÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JzÉ £ÉÆìĸÀÄwÛzÉ JAzÀÄ ºÉ¼ÀÄwÛzÀݼÀÄ, ¢£ÀPÉÌ JgÀqÀÄ ¸À® ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ £ÉÆìĸÀÄwÛgÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ ¸ÀĪÀÄä¤zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 28-09-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ CAzÁdÄ 3 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀ¸ÀÆÛgÀ¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ WÀÆgÀ WÀÄgÀ CAvÀ G¹gÁl DqÀĪÀ ±À§Ý Pɽ¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CªÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ  ¹ÜwAiÀÄ°ègÀ°®è, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ ¸ÀAUÁgÉrØ vÀAzÉ C£ÀAvÀgÉrØ ªÀiÁ°¥Ánî gÀªÀjUÉ «µÀAiÀÄ w½¹ CªÀgÀ PÁj£À°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¸ÀAUÁgÉrØ E§âgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ gÁwæ 03-40 UÀAmÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ½UÉ vÉÆÃj¹zÁUÀ EªÀ¼ÀÄ ¸ÀwÛzÁÝ¼É JAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ, CªÀ½UÉ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ¬Ä¯É EgÀ°®è, JzÉ £ÉÆìĸÀÄwÛzÉ JAzÀÄ ºÉüÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 29-09-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ CAzÁdÄ 03-00 UÀAmÉUÉ ºÀÈzÀAiÀÄWÁvÀ ¥ÁægÀA¨sÀªÁV aQvÉìUÁV 03-40 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀĪÀµÀÖgÀ°è zÁj ªÀÄzÀåzÀ°è PÀ¸ÀÆÛgÀ¨Á¬Ä ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É, DPÉAiÀÄ ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ¤ÃrzÀ UÀtQPÀÈvÀ CfðAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 32/2014, PÀ®A 143, 147, 323, 504, 506, 498(J) eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ CZÀð£Á UÀAqÀ ¥ÀªÀ£À ªÁUÀägÉ ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹ ºÉÆ°AiÀiÁ, ¸Á: ¥ÉÆÃ¥À¯Á, ¸ÀzÀå: «dAiÀÄ ªÀiÁºÀAvÉñÀégÀ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì gÀªÀjUÉ ¯ÁvÀÆgÀ f¯ÉèAiÀÄ ¨ÉÆÃ¥À¯Á UÁæªÀÄzÀ ¥ÀªÀ£À ªÁUÀägÉ FvÀ£ÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ 26-05-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ UÀAqÀ ºÁUÀÄ CªÀgÀ ªÀģɪÀgÀÄ ¨ÉÃrPÉ ElÖ 1 ®PÀë 50 ¸Á«gÀ gÀÆ., JgÀqÀÄ vÉÆ¯É §AUÁgÀ ¨ÉÃrPÉ EnÖzÀÄÝ CzÀgÀAvÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄRªÁVgÀ° JAzÀÄ CªÀgÀÄ ¨ÉÃrPÉ ElÖ 1 ®PÀë 50 ¸Á«gÀ gÀÆ., JgÀqÀÄ vÉÆ¯É §AUÁgÀ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ 1) vÀ£À« 4 ªÀµÀð, 2) ±ÉæÃAiÀiÁ 6 wAUÀ¼ÀÄ JAzÀÄ JgÀqÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ £ÀAvÀgÀ UÀAqÀ ¥ÀªÀ£À FvÀ£ÀÄ ¤£Àß vÀAzÉAiÀÄ ªÀģɬÄAzÀ 50 ¸Á«gÀ gÀÆ. vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á JAzÀÄ QgÀPÀļÀ ¤ÃrzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉ ¥ÀªÀ£À EvÀ¤UÉ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï Rjâ ªÀiÁrPÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) UÀAqÀ ¥ÀªÀ£À vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÁWÀªÀiÁgÉ, ¸Á: gÉÃ¥Á, vÁ: fAvÀÆgÀ, 2) CvÉÛ GªÀiÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ, 3) ªÉÄÊzÀÄ£À ¸Àa£ï vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ, 4) ªÉÄÊzÀÄ£À ¤Ãw£À vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ, 5) ªÉÄÊzÀÄ£À CgÀt vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÁWÀªÀiÁgÉ, 6) £ÉUÉt ¸Áéw UÀAqÀ ¸ÀaÑ£À, 7) £ÉUÉt ªÀÄ£ÀĵÀ UÀAqÀ ¤Ãw£À J®ègÀÆ ¸Á: ¨ÉÆ¥Á¯Á, f: ¯ÁvÀÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¥Áèl Rjâ ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ EzÉ ¤£Àß vÀAzÉAiÀÄ ªÀģɬÄAzÀ 2 ®PÀë gÀÆ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á E®è¢zÀÝgÉ ¤Ã£ÀÄ C°èAiÉÄ EgÀÄ JAzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr £ÀªÉA§gÀ-2013 £Éà wAUÀ¼À°è ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀÄ ªÀÄ£É ¨sÁ°ÌUÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ DªÁV¤AzÀ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è G½zÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÝgÀÄ PÀÆqÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ªÉƨÉÊ® £ÀA§gÀUÀ¼ÁzÀ 08421478897, 08390182004 £ÉÃzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉ ºÁUÀÄ vÀªÀÄä£À ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA§gÀUÀ¼ÁzÀ 9823166141 , 9175198030 £ÉÃzÀPÉÌ PÀgÉ ªÀiÁr ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÀt §AUÁgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ JAzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀPÀļÀ ¤ÃrzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀjAzÀ ºÀt PÉÆqÀ®Ä DUÀĪÀ¢®è JAzÁUÀ ¤Ã£ÀÄ §AUÁgÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¢zÀÝgÉ UÀAqÀ ¸ÉÆÃzÀgÀ ªÀiÁªÀ£À ªÀÄUÀ½UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛ£ÉAzÀÄ ºÉýgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ ¢£ÁAPÀ 17-09-2014 ºÁUÀÄ 18-09-2014  gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ PÀgÉ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉ, vÀªÀÄä¤UÀÆ ¸ÀºÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ zsÀªÀÄQ ºÁQgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ MAzÀÄ ªÉÃ¼É PÉøÀ ªÀiÁrzÀgÉ ¤£ÀUÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 28-09-2014 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 135/2014, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20-09-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÀ±ÀnÖ vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà vÀÄ¥ÀàzÀ ¸Á: ºÀd£Á¼À, vÁ: ¨sÁ°Ì, ¸ÀzÀå: §æºÀä£ÀªÁr ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À JA¢£ÀAvÉ §æºÀä£ÀªÁr ©ÃzÀgÀzÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹ Hl ªÀiÁr ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 21-09-2014 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À eÁªÀ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£ÉUÉ ºÉÆgÀUÉ §AzÁUÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÁºÀ£À EgÀ°®è, UÁ§jUÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ CA¢¤AzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ vÀªÀÄä NtÂAiÀÄ°è ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÉ PÀqÉUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ªÁºÀ£À ¹QÌgÀĪÀ¢¯Áè, AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÁºÀ£À PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, PÀ¼ÀĪÁzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀªÀgÀ F PɼÀV£ÀAwgÀÄvÀÛzÉ3, 1) ªÁºÀ£À PÉA¥ÀÄ §tÚzÀÄÝ, 2) ¸ÁÖgÀ¹n ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¸ÀA. PÉJ-39/ºÉZï-6690, 3) ZÀ¹ì £ÀA. JªÀiï.r.625.PÉ.J¥sï.5371.J¥sï.09556, 4) EAf£ï £ÀA. J¥sï.5.J¥sï.71174533, 5) C.Q 25,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯ÉAiÀÄļÀîzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 28-09-2014 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 69/2014, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 28-09-2014 ರಂದು ¦üAiÀiÁð¢ ಭೋಮ್ಮರಡ್ಡಿ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಾರಡ್ಡಿ ಗಟ್ಟಿ ವಯ: 35 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಹಣಮಂತವಾಡಿ gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ Hj£À ಗೋವಿಂದ ತಂದೆ ಸುಬ್ಬಣ್ಣಾ ಹಡಪದ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ªÉÆÃmÁgï ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಮ್ಮ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಮೆಹೆಬೂಬ ಸುಬ್ಬಾನಿ ದರ್ಗಾದ wÛgÀ ಬಂದಾಗ ಎದುರಿನಿಂದ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಕಡೆಯಿಂದ ಮುಡಬಿ ಕಡೆಗೆ ಹೀgÉÆ ಹೊಂಮೋಟರ ಸೈಕಲ್ ನಂ. ಕೆಎ-37/ಹೆಚ್-9475 ನೇದರ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ಅಶೋಕ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ  ಸಾ: ರಾಜ ಗೀರಾ, ತಾ: ಜಿಲ್ಲಾ: ಬೀದರ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ಅತಿವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ವೇಗದ ಹಿಡಿತ ತಪ್ಪಿ ಸದರಿ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ್ ಸ್ಕೀಡ್ ಆದಾಗ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ್ ಸಮೇತವಾಗಿ ರೋಡಿನ ಎಡಬದಿಗೆ ತಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಜಾರುತ್ತಾ ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಅವನಿಗೆ ನೋಡಲು ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಲಿ ರಕ್ತಗಾಯ, ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ರಕ್ತಾಗಾ, ಎರಡು ಕೈಗಳ ಅಂಗೈಯ ತರಚಿತ ಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 122/2014, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-09-2014 gÀAzÀÄ gÁ.ºÉ £ÀA. 9 gÀ ªÉÄÃ¯É ºÀ½î ZÀAqÀPÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄzsÀåzÀ gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É DgÉƦ ¥ÀzÀägÁªÀ vÀAzÉ UÀAqÀAiÀiÁå ©lÄè ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, Págï £ÀA. J¦-28/Jn-5050 £ÉãzÀgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á: £ÉÃR£ÁªÀÄ¥ÀægÀ, f: gÀAUÁgÀrØ(J¦) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß E£ÉÆßêÁ PÁgÀ£À°è ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæªÉÆÃzÀ vÀAzÉ AiÀiÁzÀVj ©lÄè, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: J¹ ªÀiÁ¯Á, ¸Á: ®AUÀgÀ ºË¸À ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ, EªÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁzÀªÀiÁä, ¨sÀĪÀ£ÉñÀéj, ªÀĺÉñÀéj, ¥ÀgÀªÉÄñÀéj, gÁ¢üPÁ, PÀÄ.ZÀAzÀæªÀA² ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ vÀļÀeÁ¥ÀÆgÀUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ gÉÆÃqÀ ¥ÀPÀÌ¢AzÀ ©ædUÉ rQ̪ÀiÁr vÁ£ÀÆ UÁAiÀÄ ºÉÆA¢ ¦üAiÀiÁð¢, AiÀiÁzÀªÀiÁä, ¨sÀĪÀ£ÉñÀéj, ªÀĺÉñÀéj, ¥ÀgÀªÉÄñÀéj, gÁ¢üPÁ ºÁUÀÆ PÀÄ.ZÀAzÀæªÀA² gÀªÀgÉ®èjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 212/2014, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 28-09-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀvÀ£À¢Ã¥À vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: §¼ÀvÀ [©], ¸ÀzÀå: £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ¥ÀjZÀAiÀĸÀÛ£ÁzÀ ¨Á§ÄgÁªÀ EvÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ºÉÆAqÁ ¥sÁåµÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »AzÉ PÀĽvÀÄ DvÀ£À »AzÉ ªÀÄÄPÉñÀ »ÃUÉ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PÀĽvÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ¢AzÀ £Ë¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¨Á§ÄgÁªÀ ¨Á§ÄgÁªÀ £Ë¨ÁzÀ eÉʩêÀÄ£ÀUÀgÀ EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆÃAqÀÄ KgÀ¥ÉÆøÀð wgÀÄ«£À°è ¥Á¥À£Á±À UÉÃl ºÀwÛgÀ MªÉÄäÃ¯É wgÀÄV¹PÉÆArzÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹zÀÝjAzÀ J®ègÀÆ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀPÁ°£À ªÉƼÀPÁ°UÉ ¥ÉmÁÖV J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨sÁjUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ, ºÀuÉUÉ  gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ, ªÀÄÄPÉñÀ EvÀ¤UÉ JqÀ¨sÀÄdPÉÌ, JqÀCAUÉÊUÉ C®à ¸Àé®àUÁAiÀĪÁVzÉ, DgÉÆæUÉ C®à¸Àé®à UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉPÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üüAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.