Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, November 25, 2016

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE ON 25-11-2016

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 25-11-2016

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 183/2016, PÀ®A 279, 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÉ.JA.JA.¹.Dgï PÁAiÉÄÝ 44 :-
¢£ÁAPÀ 24-11-2016 gÀAzÀÄ «ÃgÀtÚ ªÀÄV ¦.J¸À.L (PÁ.¸ÀÄ) UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¥ÉÃmÉÆæðAUÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÉÄÊ®ÆgÀ PÁæ¸À¢AzÀ ¨É¯ÁÝ¼É ¥ÉmÉÆæî ¥ÀA¥À UÀÄA¥Á gÉÆÃqÀ PÀqÉ ºÉÆÃzÁUÀ JzÀÄgÀUÀqɬÄAzÀ CªÀįÁ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA. PÉJ- 34/6678 ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ mÁæPÀÖgÀ EAfãÀ gÀ¸ÀÖçj £ÀA. J¦-23/JªÀÄ-3472 mÁæ° £ÀA§gÀ EgÀĪÀ¢¯Áè EªÀÅUÀ¼ÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀjUÉ PÉʪÀiÁr ¤°è¹, ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ UËvÀªÀÄ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹ zÀ°vÀgÀÄ, ¸Á: CªÀįÁ¥ÀÆgÀ CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ¤UÉ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ jÃAiÀiÁdSÁ£À vÀAzÉ SÁeÁSÁ£À ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: AiÀiÁzÀ¯Á¥ÀÆgÀ CAvÀ ºÉýzÀ£ÀÄ, ¸ÀzÀj JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À°è PÉA¥ÀÄ PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß J°èAzÀ vÀgÀÄwÛ¢Ýj EzÀPÉÌ ¨sÀÆ E¯ÁSÉAiÀÄ C£ÀĪÀÄw EzÉÃAiÉÄÃ? CAvÀ PÉýzÁUÀ E§âgÀÄ ZÁ®PÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ¨sÀÆ E¯ÁSÉAiÀÄ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ w½¹zÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß J°èAzÀ ®Æqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛ¢Ýj CAvÀ PɽzÁUÀ CªÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉ GvÀÛgÀ ¤ÃqÀzÉà EzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀgÀPÁj ¨sÀÆ«Ä PÉÆgÉzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß E§âgÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀ ZÁ®PÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 161/2016, PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-11-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁAvÀªÀiÁä @ ±ÁAvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ CA¨ÁzÁ¸À ¤lÆÖgÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÀ , ¸Á: d»gÁ¨ÁzÀ gÀªÀgÀ CtÚ£ÁzÀ DgÉÆæ ¥ÀAqÀj£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ VgÀªÀiÁf ¸Á: ºÉÆ£ÉßPÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ¢éZÀPÀæ ªÁºÁ£À £ÀA. PÉJ-38/ ºÉZï-6099 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀÄrPÉÆAqÀÄ d»ÃgÁ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀrØPÁæ¸À ºÀwÛgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀjAzÀ JqÀUÀqÉ vÀ¯ÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV JqÀQ«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §A¢gÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀĪÁVgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 95/2016, PÀ®A 353, 504 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 24-11-2016 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಅಸ್ಫಾಕ್ ಅಲ್ವಿ ತಂದೆ ಗಿಯಾಸು ದ್ದೀನ ಅಲ್ವಿ ವಯ: 34 ವರ್ಷ, ಉ: ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಸಿ.ಎಂ.ಸಿ ಕಛೇರಿ ಬೀದರ ರವರು ತಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೈಚೀಲ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರೋಟ್, ಸ್ಟೊನು ಮುಂತಾದ ಬಳಕೆ/ಮಾರಾಟದ ವಿರುದ್ದ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ತಪಾಸಣೆಗಾಗಿ ಬೀದರ ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ದೇವಿ ಟೆಕ್ಸಟೈಲ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಆಗಾಧ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೈಚೀಲಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋದಾಗ ಆರೋಪಿ ದೇವಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಲಿಕ ಇತನು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹಾಗೂ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿ ಅವರ ಹಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

KALABURAGI DIST POLICE PRESS NOTE

BB ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ BB 

 PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt gÀºÀ¸Àå §AiÀÄ®Ä, 2 d£ÀgÀ §AzsÀ£À, 
       ¢£ÁAPÀ 18/9/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ.«ÄxÀÄ£À vÀAzÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ZÀªÁít, ¸Á: ¥Àæ±ÁAvÀ £ÀUÀgÀ (©) PÀ®§ÄgÀV EªÀgÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆgÀ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, vÀ£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ gÁºÀÄ® vÀAzÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ZÀªÁít, ªÀAiÀÄ: 26, G: «zÁåyð eÁw: ®A¨Át ¸Á: ¥Àæ±ÁAvÀ £ÀUÀgÀ (©) PÀ®§ÄgÀV EvÀ£À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 17.09.2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7:00 UÀAmɬÄAzÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:18.09.2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7:00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ°è ¹¢Ý¦æAiÀiÁ ºÉÆÃl®£À »AzÀÄUÀqÉ ªÉĺÀvÁ ¯ÉÃOl£À°è AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà GzÉÝñÀPÁÌV ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ½AzÀ JzÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÀÄwÛUÉ PÉƬÄzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr ±ÀªÀ ©¸ÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æ f.J¸ï gÁWÀªÉÃAzÀæ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉUÁV ²æà eÉ.ºÉZï.E£ÁªÀizÁgÀ ¹¦L JA.© £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀÈvÀÛ gÀªÀjUÉ ªÀ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

      F ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁqÀ®Ä ²æà «dAiÀÄ CAa r.J¸ï.¦ UÁæ«Ät G¥À-«¨sÁUÀ PÀ®§ÄgÀV gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è  MAzÀÄ vÀ¤SÁ vÀAqÀ gÀa¹ ²æà eÉ. ºÉZï E£ÁªÀÄzÁgÀ ¹¦L JA. © £ÀUÀgÀ ªÀÈvÀÛ PÀ®§ÄgÀV gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è  ²æà f.J¸ï gÁWÀªÉÃAzÀæ ¦.J¸ï.L «±Àé«zÁå®AiÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹gÀªÀgÁzÀ ²æà ZÀAzÀæPÁAvÀ, ±ÀAPÀgÀ, ¦¹ gÀªÀgÁzÀ ªÀÄ°è£ÁxÀ, ©gÀtÚ, ¸ÀįÁÛ£À, ²æñÉÊ®, ªÀÄ£ÉÆÃd, ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ, PÁ²£ÁxÀ gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ, ¥ÀgÁj EzÀÝ DgÉÆævÀgÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀæºÀ ºÁUÀÄ ªÉƨÁ¬Ä¯ï PÀgÉUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀZÀÄѪÀ°è AiÀıÀ¹éAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ. DgÉÆævÀgÁzÀ 1) zÀ±ÀªÀAvÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd PÀtªÀÄĸÀPÀgÀ ªÀB 27 ªÀµÀð eÁB ¥À.eÁw GB SÁ¸ÀV PÉ®¸À ¸Á// PÀtªÀÄĸÀ vÁ// D¼ÀAzÀ f¯Áè// PÀ®§ÄgÀV ºÁ° ªÀ¹Û ¥Àæ±ÁAvÀ £ÀUÀgÀ (©) PÀ®§ÄgÀV  2) ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ gÀÄPÀäAiÀÄå UÀÄvÉÛzÁgÀ ªÀB 24 ªÀµÀð eÁB F½UÀ GB ®°vÀ UÁqÀð£À ºÉÆÃl®zÀ°è PÉ®¸À ¸Á// dªÀ¼ÀUÁ (eÉ) vÁ// D¼ÀAzÀ f¯Áè// PÀ®§ÄgÀV ºÁ° ªÀ¹Û DAiÀÄð F½UÀ ¸ÀªÀiÁd UÀÄ©â PÁ¯ÉÆä PÀ®§ÄgÀV EªÀgÀ£ÀÄß EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 24/11/2016 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ D¼ÀAzÀ ¥ÀlÖtzÀ°è ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. «ZÁgÀuÉ PÁ®PÉÌ DgÉÆæ zÀ±ÀªÀAvÀ EvÀ£ÀÄ PÉƯÉAiÀiÁzÀ gÁºÀÄ® ZÀªÁít EvÀ¤UÉ 4 ®PÀë gÀÆ ¸Á® PÉÆnÖzÀÄÝ ¸Á® ªÀÄgÀ½ PÉÆqÀĪÀAvÉ PÉýzÁUÀ gÁºÀÄ® EvÀ£ÀÄ FUÀ £À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt EgÀĪÀ¢®è ªÀÄvÀÄÛ ¸Á® ªÀÄgÀ½ PÉÆqÀĪÀ¢®è CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ DgÉÆæ zÀ±ÀªÀAvÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UɼÀAiÀÄ£ÁzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ EvÀ¤UÉ ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÁºÀÄ® EvÀ¤UÉ ¹¢Ý ¦æAiÀiÁ ºÉÆÃl® »AzÀÄUÀqÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr C°èAzÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÉÄúÀvÁ ¯ÉÃOlzÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄAdÄ£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ gÁºÀÄ®¤UÉ UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄPÉÆArzÀÄÝ zÀ±ÀªÀAvÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ EzÀÝ ZÁPÀÄ«¤AzÀ JzÉUÉ ºÁUÀÄ PÀÄwÛUÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr ±ÀªÀ ©¸ÁQ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ «ZÁgÀuÉ PÁ®PÉÌ M¦àPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.  

     ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀjAzÀ PÀÈvÀåPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ ZÁPÀÄ d¥ÀÄÛ ¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt ¨sÉâ¹ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁqÀĪÀ°è AiÀıÀ¹éAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ. F vÀ¤SÁ vÀAqÀzÀ ¥ÀvÉÛ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ªÀiÁ£Àå ²æà J£ï ±À²PÀĪÀiÁgÀ. IPS f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢üPÁjUÀ¼ÀÄ PÀ®§ÄgÀV, ²æà dAiÀÄ¥ÀæPÁ±À, ºÉZÀÄѪÀj ¥ÉưøÀ C¢üÃPÀëPÀgÀÄ, PÀ®§ÄgÀVgÀªÀgÀÄ ±ÁèX¹gÀÄvÁÛgÉ. 

PRESS NOTE ABOUT PSI(CivIl) CET EXAMS

¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀÄ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

       ¦.J¸ï.L.(¹«¯ï)  ºÀÄzÉÝAiÀÄ  £ÉêÀÄPÁw ¥ÀæQæAiÉÄUÉ  ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ, ¢£ÁAPÀ: 04/12/2016 gÀAzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7000 C¨sÀåyðUÀ½UÉ °TvÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß JgÀqÀÄ C¢üªÉñÀ£ÀUÀ¼À°è £ÀqÉAiÀÄ°zÀÄÝ, ªÉÆzÀ®£Éà C¢üªÉñÀ£ÀªÀÅ  ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmɬÄAzÀ 11.00 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ºÁUÀÆ JgÀqÀ£ÉÃAiÀÄ C¢üªÉñÀ£ÀªÀÅ ªÀÄzÁåºÀß 2.00 UÀAmɬÄAzÀ 3.30 UÀAmÉUÉ PÀ®§ÄgÀV £ÀUÀgÀzÀ F PɼÀPÀAqÀ  ¥ÀjÃPÁë PÉÃAzÀæUÀ¼À°è °TvÀ ¥ÀjÃPÉë £ÀqÉAiÀÄ°gÀÄvÀÛzÉ.

SL. NO.
NAME OF THE COLLEGE
1
POLICE TRAINING COLLEGE, NAGENHALLI, KALABURAGI-585103
2
NEW NOBLE GIRLS HIGH SCHOOL, OPP. GOVERNMENT PRESS,  CENTRAL BUS STAND ROAD, KALABURAGI-585102.
3
M.S.IRANI JUNIOR COLLEGE, NEAR CHANDRASHEKHAR PATIL STADIUM, BEHIND GOVT. BED COLLEGE, KALABURAGI-585102.
4
VIJAY VIDYALAYA COLLEGE, AIWAN-E-SHAHI ROAD, KALABURAGI-585102
5
GOVT. WOMEN PRE-UNIVERSITY COLLGE, OPP. OLD SP OFFICE, POLICE COLONY ROAD, KALABURAGI-585105.
6
RASHMI DEGREE COLLEGE, SARSWATIPUR,    BEHIND GULBARGA UNIVERSITY, KALABURAGI-585106
7
SHARANESHWARI RESHMI WOMENS`S DEGREE COLLEGE SARSWATIPUR,    BEHIND GULBARGA UNIVERSITY, KALABURAGI-585106
8
GOVT. COLLEGE OPP, NEW RTO OFFICE RNIG RAOD KALABURAGI-585105
9
MILIND PRE-UNIVERSITY COLLEGE, NEAR STBT, DARGA ROAD, KALABURAGI-585105
10
LUQMAN DEGREE COLLEGE, NEAR GGH POST OFFICE, DARGA ROAD, KALABURAGI-585105
11
PRGNYA ENGLISH MEDIUM PRIMARY SCHOOL, DARGA ROAD, KALABURAGI-585105
12
ARADANA HIGH SCHOOL, NEAR LAL HANUMAN TEMPLE,  SHAHABAZAR, KALABURAGI-585101
13
SHARABAYYA GADA GIRLS HIGH SCHOOL, NEHARU GUNJ, KALABURAGI-585104

         ¦.J¸ï.L.(¹«¯ï)  ºÀÄzÉÝAiÀÄ £ÉêÀÄPÁwUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ En/¦J¸ïn ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è CºÀð C¨sÀåyðUÀ¼À °TvÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß F ªÉÄð£À ¥ÀjÃPÁë PÉÃAzÀæUÀ¼À°è PÉÊPÉƼÀî¯ÁUÀÄwÛzÀÄÝ, ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ªÀÄÄ£Àß zÉÊ»PÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è GwÃtðgÁzÀ ¥sÀ°vÁA±À ¥ÀvÀæ, UÀÄgÀÄw£À aÃn, ºÁUÀÆ PÀgÉ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀjÃPÉëUÉ ºÁdgÁUÀĪÀÅzÀÄ.  ¥ÀjÃPÉëUÉ PÀgÉ ¥ÀvÀæ, UÀÄgÀÄw£À aÃn ªÀÄvÀÄÛ ¥É£ï EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ E£ÁߪÀÅzÉà ¥ÉÃ¥Àgï, ªÉƨÉʯï, ¯Áå¥ï mÁ¥ï, PÁå®Ä̯ÉÃlgï EvÁå¢ü ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjÃPÁë PÉÃAzÀæzÀ°è vÀgÀªÀÅzÀ£ÀÄß ¤µÉâü¸À¯ÁVzÉ.

                                                                                                                                             Sd/-    
                                  ¥ÉưøÀ ªÀĺÁ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ
                                   F±Á£Àå ªÀ®AiÀÄ, PÀ®§ÄgÀV