Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, November 28, 2009

Bidar District Daily Crime Update : 28-11-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 28-11-2009
alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 180/09 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 27/11/09 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉUÉ ªÀĸÀÛj UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA¨Á £À²©£À E¸Ààl dÆeÁl DqÀÄwgÀĪÁUÀ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr DgÀ¥ÉÆævÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1990=00 gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÄ 52 E¹àmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉƦ zÀ¹ÛVj ºÁUÀÄ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 20/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ B 26/11/2009 gÀAzÀÄ 0630 UÀAmÉUÉ PÀĪÀiÁgÀ ¸ÀAvÉÆõÀ @ dUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ¸ÉƪÁ¼É EvÀ£ÀÄ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÃtÄ ºÁQ PÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ D£ÀAzÀgÁªÀ vÀAzÉ AiÀıÀªÀAvÀ ¸ÀĪÁ¼À ¸Á: ªÀÄvÀPÉÆ£ÀQ f¯Áè ¸ÁAUÀ° (JªÀiï.J¸ï) gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 15/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 ;_
¢£ÁAPÀ 27/11/09 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠫£ÁAiÀÄPÀgÁªÀ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ PÁgÀ¨Áj gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ eÁÕ£ÉñÀégÀ vÀAzÉ «£ÁAiÀÄPÀgÁªÀ PÁgÀ¨Áj, ªÀAiÀÄ 18 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ. ¸Á °A¨Á¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ºÀÄZÀÑ£ÁVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 27/11/09 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è §AzÁjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EnÖzÀ vÉÆÃUÀj ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzsÀ PÀÄrzÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁr¹, G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁr¹ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀÄ®âUÁð ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ MAiÀÄÄåªÁUÀ CAzÁdÄ 1200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 121/09 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27/11/2009 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨sÀUÀªÁ£À vÀAzÉ ¨sÁªÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁ±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ZÁAzÉÆÃj UÁæªÀÄzÀ ¨Á¯Áf ¥ÁAZÁ¼À EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼À zÉêÀPÁAiÀÄð ºÁUÀÆ ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß mÉAmï ºË¸ï ºÁUÀÆ ¸ËAqÀ ¹¸ÀÖªÀiï C£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 20/11/09 gÀAzÀÄ C¼ÀªÀr¹zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 21/11/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 1930 UÀAmɬÄAzÀ 2000 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ËAqï ¹¸ÀÖªÀiï C¼ÀªÀr¹zÀ ¸ÀƸÉÊnAiÀÄ RįÁè ªÀgÁAqÁzÀ°è ZÁAzÉÆÃj UÁæªÀÄzÀ E§âgÀÆ C¥ÀjavÀ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ ¹¸ÀÖªÀiï PÀqÉUÉ §A¢zÀÄÝ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¯ÉÊmï ºÉÆÃzÀ PÀÆqÀ¯É ¸ÀzÀj ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ ¹¸ÀÖªÀiï ºÁUÀÆ r«ír EzÀÝ ¸ÀܼÀzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃV r«ír C.Q. 2,000/- gÀÆ. gÀµÀÄÖ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁr vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 24/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 27-11-09 gÀAzÀÄ 0130 UÀAmÉUÉ ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ ªÀÄ®UÉÆAqÁ ®zsÉà ªÀAiÀÄ 48 ªÀµÀð eÁåw PÀÄgÀħÄgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸À ¸Á: gÁdVÃgÁ EªÀ£ÀÄß vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è ªÀÄÆgÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ vÉÆUÀgÉ ¨É¼ÉUÉ QæÃ«Ä £Á±ÀPÀ OµÀzsÀ ¹A¥Àr¸ÀÄwÛzÁUÀ UÁ½AiÀÄ°è OµÀzsÀåªÀÅ ¨Á¬ÄAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄV£À°è ºÉÆVgÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÁAwAiÀiÁV ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÁUÀÆ JzÉAiÀÄ°è £ÉÆêÀÅ GAmÁV aQvÉìUÁV ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄ£Àß½î ºÀwÛgÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

: E¹àÃmï dÆeÁl, K¼ÀÄ d£ÀgÀ §AzsÀ£À, £ÀUÀzÀĺÀt: 4455/- gÀÆ. d¦Û :


 

²æà ªÀiÁgÀÄw UÀļÁîj ¦J¸ïL ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:27.11.2009 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £ÁUÀgÁ¼À UÁæªÀÄzÀ UÀAUÀ¥Àà ºÀUÉÃzÁ¼À EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ UÉÆëAzÀUËqÀ vÀAzÉ PÀAoÉ¥ÀàUËqÀ £ÁqÀUËqÀ ¸Á: SÉÊgÀªÁqÀV ºÁUÀÆ EvÀgÉà DgÀÄ d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: £ÁUÀgÁ¼À, gÁA¥ÀÆgÀ, £ÀgÀPÀ®¢¤ß UÁæªÀÄzÀªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmïJ¯ÉUÀ¼ÀÄ & dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt: 4455/- gÀÆ¥Á¬Ä d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

: gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ, E§âjUÉ UÁAiÀÄ :


 

¢£ÁAPÀ:27.11.2009 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ CªÀÄgÉñÀ¥Àà UÉÆ®ègï28 ªÀµÀð ¸Á: vÀqÀPÀ¯ï vÁ: ªÀiÁ£À« FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »ÃgÉÆà ºÉÆÃAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ J£ï JPïì f £ÀA§gÀ 36 J¯ï 9782 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃvÁß¼À ¸ÀAvÉUÉ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ vÀqÀPÀ¯ï -¥ÉÆÃvÁß¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°èAiÀÄ CªÀÄgÉñÀ¥Àà ¸ÁºÀÄPÁgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ ¤°è¹PÉÆAqÀÄ ¤AvÁUÀ ¥ÉÆÃvÁß¼À PÀqɬÄAzÀ UÀÆqïì CmÉÆà (mÁA mÁA) £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AvÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°èUÉ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÀÄgÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà EªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, D¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¸ÀÄgÉñÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.