Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, February 9, 2018

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 09-02-2018


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 09-02-2018

©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt ¸ÀAPÉå 22/18 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 08/02/2018 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ  ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ   D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖ ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¸ÀwõÀ EvÀ£ÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è E®èzÀ PÁgÀt DvÀ£À vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ¸ÀgÀ¸Àéw UÀAqÀ °AUÀ¥Àà JSÉÍýî£ÉÆÃgÀ, ªÀAiÀĸÀÄì-45 ªÀµÀð, eÁw-PÀ§â°UÉÃgÀ, GzÉÆåÃUÀ-PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á-PÀ£ÀPÀmÁÖ ¸ÀzsÀå §¸ÀªÀVj ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EªÀgÀ QjAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀwõÀ ªÀAiÀĸÀÄì-20 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ   PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀA¸ÁgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀgÁV ©ÃzÀgÀ ¥Á¥À£Á±À §½AiÀÄ §¸ÀªÀVjAiÀÄ°è ±ÉÃqï ºÁQPÉÆAqÀÄ E°èAiÉÄà ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ »ÃVgÀ®Ä ¸ÀwõÀ FvÀ£ÀÄ  ¥ÀævÁ¥À£ÀUÀgÀzÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀæAiÀiÁå ¸Áé«Ä FvÀ£À ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38/PÀÄå-3068 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É C°AiÀiÁ¨ÁzÀ¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß C°AiÀiÁ¨ÁzÀzÀ UÁæªÀÄzÀ UÀÄA¥ÁzÀ ºÀwÛgÀ gÁwæ 2145 UÀAmÉUÉ Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ E§âgÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.