Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, June 2, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ :01-06-2013 gÀAzÀÄ 15-30 ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹gÀªÁgï ºÀnÖ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀnÖ ºÉƸÀÆgÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà CªÀÄgÀtÚ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà ªÀ:64 eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ G:¤ªÀÈwÛ ²PÀëPÀgÀÄ ¸Á:¸ÉÖõÀ£ï KjAiÀiÁ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ PÀÄlÄA§zÀªÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ¢AzÀ vÀªÀÄä ªÁåUÀ£Ágï PÁgï £ÀA:PÉJ-36 J£ï-0763 £ÉÃzÀÝgÀ°è §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¹gÀªÁgÀ ºÀnÖ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀnÖºÉÆøÀÆgÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÀªÀiÁAqÉÆà fÃ¥ï £ÀA:PÉJ-36 JªÀiï-4591 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥ï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ü £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ PÁgïUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ, PÁgïdPÀA UÉÆArzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢üUÉ ¸ÁzÁ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ ZÁ®PÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 125/2013 PÀ®A. 279.337. L¦¹ ºÁUÀÆ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À wÃrUÉÆüÀ,¤rUÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 27 d£ÀgÀÄ PÀÆr ¤rUÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA 11, 12, ªÀÄvÀÄÛ 15 gÀ°èAiÀÄ ¸ÀPÁðj d«ÄãÀ£ÀÄß MvÀÄÛªÀj ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀÄUÀ½UÉ PÀAzÁAiÀÄ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¨sÀÆ PÀAzÁAiÀÄ PÁAiÉÄÝ 1964 PÀ®A 192 (J) ¥ÀæPÁgÀ MvÀÄÛªÀj vÉgÀĪÀÅUÉƽ¸À®Ä °TvÀªÁV ¸ÀÆa¹zÀÝgÀÄ ¸ÀºÀ vÉgÀªÀÅUÉƽ¸ÀzÉà d«ÄãÀÄ CwÃPÀæªÀÄt ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ:01.06.2013 gÀAzÀÄ ºÉZï.J¸ï. «Ä²æPÉÆÃn vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÀAiÀiÁ: 32 PÀAzÁAiÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ UÀÄAd½î ºÉÆç½ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 120/2013 PÀ®A 143. 147. 447. gÉ/« 149 L.¦.¹ ºÁUÀÆ 192 (J) PÀ£ÁðlPÀ ¨sÀÆ PÀAzÁAiÀÄ PÁAiÉÄÝ 1964 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.


 

£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ G¯ÉèÃTvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ :25-05-2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æêÀÄw ºÀ£ÀĪÀÄAw UÀAqÀ DzÉ¥Àà ªÀ: 35 G:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á:¥ÉÊzÉÆrØ(ªÀqÀØgÀzÉÆrØ) FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ zÉÆrØAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ºÀ¼ÀîzÀ°è UÀÄArAiÀi°è EgÀĪÀ ¤ÃgÀ£ÀÄß vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ £ÀA:01 & 02 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ K ªÀqÀØgÀ ¸ÀƼÉà £ÁªÀÅ ¤ÃgÀÄ vÀÄA§ÄªÀ vÀ£ÀPÀ ¤Ã£ÀÄ ¤ÃgÀÄ vÀÄA§ ¨ÁåqÀ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄÄ ¸ÀĪÀÄä£Éà EzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¤ÃgÀÄ vÀÄA§ÄwÛzÁÝUÀ 1)PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà UÀzÀ®zÉÆrØ ªÀ:43 2)gÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà UÀzÀ®zÉÆrØ ªÀ:40 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤ÃgÀ£ÀÄß ºÉÆ®¸ÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄÄ AiÀiÁPÉ F jÃw ªÀiÁr¢ÝÃj CAvÁ PÉüÀ®Ä DPÉUÉ CªÀgÀÄ ¸ÀĪÀÄä£Éà ºÉÆÃUÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀߣÀÄß ºÀ¼ÀîzÀ°è ºÀÆvÀÄ ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EzÀjAzÀ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ w½¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ G½zÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÉÆA¢UÉ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ¼À ¹ÃgÉAiÀÄ ¸ÉgÀUÀ£ÀÄß »rzÀÄ J¼ÉzÁr , eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr, ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ , PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ eÁw ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ SÁ¸ÀVà ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÀA:33/13 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 126/2013 PÀ®A. 323,354,355,447,504,506 (1),¸À»vÀ 149 L¦¹ ºÁUÀÆ PÀ®A.7(1)(r) ¦.¹.Dgï PÁAiÉÄÝ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:02.06.2013 gÀAzÀÄ 29 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 4700/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 02-06-2013


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 02-06-2013

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 132/2013, PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 01-06-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĤÃvÁ UÀAqÀ gÀªÉıÀ PÁA¨Éî ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹. ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: ªÉÆÃw £ÀUÀgÀ ¯ÁvÀÆgÀ, ¸ÀzÀå: CA¨ÉÃqÀÌgÀ £ÀUÀgÀ ±ÁeÁ¤ OgÁzÀ, vÁ: ¤®AUÁ (JªÀiï.J¸ï) EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ PÁA¨Éî ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹. ºÀjd£À, ¸Á: ªÉÆÃw £ÀUÀgÀ ¯ÁvÀÆgÀ, ¸ÀzÀå: CA¨ÉqÀÌgÀ £ÀUÀgÀ ±ÁeÁ¤ OgÁzÀ, vÁ: ¤®AUÁ (JªÀiï.J¸ï) EªÀgÀÄ vÀªÀÄä NtÂAiÀÄ ªÀiÁzsÀªÀ vÀAzÉ gÁeÁgÁªÀÄ PÁA¨Éî EªÀgÀ ºÀwÛgÀ ªÉÄùÛç PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 31-05-2013 gÀAzÀÄ ªÀiÁzsÀªÀ vÀAzÉ gÁeÁgÁªÀÄ PÁA¨Éî gÀªÀgÀ aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ QñÀ£À vÀAzÉ ºÀj¨Á PÁA¨Éî ¸Á: ±ÁeÁ¤ OgÁzÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀĪÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁzsÀªÀ vÀAzÉ gÁeÁgÁªÀÄ PÁA¨Éî gÀªÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA. JªÀiï.ºÉZï-24/AiÀÄÄ-7917 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ±ÁeÁ¤ OgÁzÀPÉÌ UËgÀ RAqÁ¼À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ RAqÁ¼À ²ªÁgÀzÀ µÀtªÀÄÄäR EªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ M§â mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ vÀ£Àß mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ PÀĽvÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ »A¢¤AzÀ PÀmï ºÉÆÃqÉzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ, mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, EzÀjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »AzÉ PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, Q«¬ÄAzÀ, ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §A¢zÀÄÝ, JqÀUÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ ªÉÄî¨sÁUÀPÉÌ vÀgÀazÀAvÉ UÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ªÀiÁzsÀªÀ EvÀ£À JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛªÉ, ¸ÀzÀj mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 88/2013, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 1878 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 01-06-2013 gÀAzÀÄ ¥ÀgÀvÁ¥ÀÄgÀ-§¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÀnÖUÉ CqÁØzÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢ü U˶AiÀiÁ©Ã UÀAqÀ ¯ÁqÀ¯É¸Á§ £ÁUÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, ¸Á: §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ¦ÃgÀPÀmÁÖ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzsÀ ¯ÁqÀ¯ÉøÁ§ vÀAzÉ £À©¸Á§ £ÁUÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¯Áj £ÀA. PÉJ-39/4388 £ÉÃzÀgÀ QèãÀgÀ, ¸Á: §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ¦ÃgÀPÀmÁÖ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ £ÀÆgÀįÁèSÁ£À vÀAzÉ SÁ¹ÃªÀĸÁ§ ¸Á: ±ÁºÁ £ÀUÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt E§âgÀÄ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ §AzÀÄ ¥ÀgÀvÁ¥ÀÄgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÀnÖUÉ CqÁØzÀ PÀqÉUÉ DgÉÆæAiÀÄÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ JqÀUÀqÉ ¸ÉÊr£À°è PÀĽwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ ¯ÁqÀ¯ÉøÁ§ FvÀ£ÀÄ ¯Áj¬ÄAzÀ PɼÀUÉ ¯ÁjAiÀÄ JqÀUÀqÉ mÉÊgÀ£À°è PɼÀUÉ ©zÀÄÝzÀÝjAzÀ ¯ÁjAiÀÄÄ CªÀgÀ  ªÉÄðAzÀ ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¯ÁqÀ¯ÉøÁ§ EªÀgÀ ªÀÄÄRPÉÌ ºÁUÀÆ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ °TvÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 72/2013, PÀ®A 143, 147, 323, 341, 504, 506, 109 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ gÀvÀߪÀiÁä UÀAqÀ ±ÀAPÉæ¥Áà ºÀqÀ¥ÀzÀ ªÀAiÀÄ: 80 ªÀµÀð, eÁw: PËëjPÀ, ¸Á: ªÀÄÄQð UÁæªÀÄ, vÁ: OgÁzÀ(©), ¸ÀzÀå: UÁzÀV UÁæªÀÄ EªÀgÀ vÀAzÉAiÀiÁzÀ UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ EªÀjUÉ 3 d£À UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EzÀÄÝ, CzÀgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÉÆqÀØtÚ ªÀÄqÉ¥Áà EªÀgÀ ºÉAqÀw ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÁV¤AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ PÀÄlÄA§zÀªÀgÀ£ÀÄß vÀ£Àß ºÀwÛgÀ UÁzÀV UÁæªÀÄPÉÌ PÀgÉvÀA¢gÀÄvÁÛgÉ, DV¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÉà CªÀgÀ vÀAzÉAiÀÄ Gl G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁqÀgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄqÉ¥Áà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ºÉ¸ÀjVzÀÝ D¹Û ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉ¸ÀjUÉ §A¢gÀÄvÀÛzÉ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 31-05-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è PÀÆvÁUÀ 1) gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 37 ªÀµÀð, 2) AiÉÆVvÁ UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, 3) «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, 4) «ÄÃgÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, 5) £ÁUÀªÀiÁä ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð (CwÛUÉ) J®ÆègÀÄ ¸Á: UÁzÀV, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ §½ §AzÀÄ “J ªÀÄÄzÀQ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁPÉ E°è EgÀÄwÛ¢Ý, ¤£Àß ªÀÄUÀ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV EgÀÄ” CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr, CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÀÆAqÀÄ KPÉÆzÉÝñÀ¢AzÀ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ jhÄAeÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr JqÀUÉÊ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÁUÀ JqÀUÉÊ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §¼ÉUÀ¼ÀÄ ªÀqÉzÀÄ PÉʪÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è, ¨É£Àß°è ºÀÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ J ªÀÄÄzÀQ ¤Ã£ÀÄ E¯Éè EzÀÝgÉ ¤£ÀUÉ fªÀAvÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fªÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀiËTPÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 71/2013, PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 01-06-2013 gÀAzÀÄ PÀ.gÁ.¥ÉÆ.¥ÀgÀªÁV ¦üAiÀiÁ𢠩.¦.ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¦.L., r.¹.L.© WÀlPÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ ©ÃzÀgÀ d£ÀªÁqÁ gÀ¸ÉÛ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆæ ¸ÀÄ¢üÃgÀ vÀAzÉ §½gÁªÀÄ ªÉÆ¼É ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ zÀ°vÀ, ¸Á: zÉêÀgÁd CgÀ¸À PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀ¤UÀ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlPÀÌ ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀlÖ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 11,640/- gÀÆ, 2) £Á®ÄÌ ªÀÄlPÁ aÃn, 3) MAzÀÄ ¨Á®¥É£ï, 4) MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ¹-2 ªÉƨÉÊ¯ï ºÁUÀÆ 5) MAzÀÄ ¥À®ìgÀ ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-35/AiÀÄÄ-0951 EzÀgÀ C.Q 30,000/- gÀÆ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉUÉ §AzÀÄ DgÉÆæ ºÁUÀÆ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä ºÁdgÀÄ ¥Àr¹ MAzÀÄ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ ¤ÃrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 136/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 01-06-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀȵÀÚPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÀAmÉ¥Àà PÀÄzÀgÉ ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð, ¸Á: gÁªÀÄ¥ÀÆgÉ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/ºÉZï-2524 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ ¨ÉÊ¥Á¸À PÀqɬÄAzÀ UÀÄA¥Á ªÀÄÄSÁAvÀgÀ JªÀiï.J¸ï. ¥Ál¯ï ¥sÀAPÀë£À ºÁ¯ï ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ, ªÉÄÊ®ÆgÀ PÁæ¸À PÀqɬÄAzÀ  DmÉÆÃjPÁë £ÀA. PÉJ-38/4113 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß DmÉÆÃjPÁëªÀ£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV, zÀÄqÀQ¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ PÉÆlÄÖ ¨sÁjUÁAiÀÄ ¥Àr¹, vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C¥ÀWÁvÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
                               

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆದಿನಾಂಕ:31/05/2013 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 4:30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಮನೆಯ ಎದುರು ಮನೆಯವರಾದ  ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಖತಲಪ್ಪ ನಾಗಲೇಗಾಂವ,ಶಶಿಕಾಂತ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ನಾಗಲೇಗಾಂವ, ರವಿಕಾಂತ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ನಾಗಲೇಗಾಂವ  ರವರು ಹಳೆ ವೈಷಮ್ಯದಿಂದ  ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ಬಗಳಿಂದ ಬೈದು ಕೈಯಿಂದಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಮತ್ತು ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೊಡೆಯುದನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಇವಳಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆ-ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ.ಶಿವಶರಣ ತಂದೆ ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಮರಬೆ   ಸಾ:ಝಳಕಿ(ಬಿ)   ತಾ:ಆಳಂದ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ  ಗುನ್ನೆ.ನಂ:47/2013 ಕಲಂ 323,324,341,354,504,506 ಸಂಗಡ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ಪ್ರಕರಣ:

ಶಹಾಬಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀಮತಿ ಶೈಲಜಾ ಗಂಡ ಸಂತೋಷ ಮಾನವಿಕರ ಸಾ:ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಶಹಾಬಾದ ರವರು ನನಗೆ ದಿನಾಂಕ:30/05/2013 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು  ಅತ್ತೆಯಾದ ಶರಣಮ್ಮಾ ಇವರು ನಿನಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಲು ಬರುವದಿಲ್ಲಾ,  ಅತ್ತೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬರುವದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ದೈಹಿಕವಾಗಿ & ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಿನ್ನ ತವರು ಮನೆಯಿಂದ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಹಾಕಿ ಕೈಯಿಂದ ಮತ್ತು ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 117/2013  ಕಲಂ:498(ಎ),323,342,355,504,506 ಸಂ:34 ಐಪಿಸಿ &3&4 ಡಿಪಿ ಆಕ್ಟ್‌ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.