Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, August 9, 2019

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 09-08-2019


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 09-08-2019

OgÁzÀ(©) ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï ¸ÀA. 06/2019, PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 07-08-2019 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÁf vÀAzÉ zsÀ£À¹AUÀ Z˺Át ¸Á: EA¢gÁ£ÀUÀgÀ vÁAqÁ OgÁzÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÀÄ Hl ªÀiÁr ªÀÄ®VzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ CAzÁdÄ 0230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¦APÀ¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ JzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÁQzÀ JgÀqÀÄ DPÀ¼ÀÄUÀ½UÉ ºÀÄ®Äè ºÁPÀĪÀÅzÁV ºÉý ºÉÆV CªÀ¼ÀÄ MªÉÄä¯É eÉÆÃgÁV aÃgÁrzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV J£ÁVzÉ JAzÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß §¯ÉÊUÉÊUÉ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ ºÀÄ°è£À°èzÀÝ ºÁªÀÅ PÀaÑgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ w½¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ªÉÆzÀ®Ä SÁ¸ÀV aQvÉì PÀÄjvÀÄ vÁAqÁzÀ ®QëöäÃt vÀAzÉ UÉÆ«AzÀ eÁzsÀªÀ gÀªÀgÀ DmÉÆÃzÀ°è vÁAqÁzÀ zÉëzÁ¸À vÀAzÉ eÉÊgÁªÀÄ gÁoÉÆÃqÀ gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV SÁ¸ÀV aQvÉì ªÀiÁr¹ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 08-08-2019 gÀAzÀÄ 0445 UÀAmÉUÉ OgÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¦APÀ¨Á¬Ä vÀAzÉ ²ªÁf Z˺Át ªÀAiÀÄ: 17 ªÀµÀð, ¸Á: EA¢gÁ£ÀUÀgÀ vÁAqÁ OgÁzÀ 0645 UÀAmÉUÉ OgÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 08/2019, PÀ®A. 174 ¹.DgÀ.¦.¹ :-
ಫಿರ್ಯಾದಿ ವಿಕ್ರಮ ತಂದೆ ನಾರಾಯಣ ಜಾಧವ ವಯ: 20 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಮರಾಠಾ, ಸಾ: ತೋರಣಾ ವಾಡಿ ರವರ ತಾಯಿಯಾದ ಸಿಂಧುಬಾಯಿ ಗಂಡ ನಾರಾಯಣ ಜಾಧವ ವಯ: 38 ವರ್ಷ ಇವರಿಗೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಇದ್ದು, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಹೀಗಿರುವಾಗ ದಿನಾಂಕ 29-07-2019 ರಂದು ತಾಯಿಯವರು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ತೊಂದರೆ ತಾಳದೆ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಇಷ್ಟೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಿಟನಾಶಕ ಔಷಧ ಸೇವಿಸಿ ಚಡಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಮನೆಯವರು ಎನಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಾಯಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ತಾಯಿ ಮುಗಿತು ನನ್ನ ಕತೆ ಈ ಬೇನೆ ನನಗೆ ಇಡುವುದಿಲ್ಲಾ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಕೀಟನಾಶಕ ಔಷಧ ಸೇವಿಸಿದ್ದೆನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಗಾಬರಿಗೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಕಮಲನಗರ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ತೋರಿಸಿ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಸಿ ನಂತರ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಉದಗೀರದಲ್ಲಿದ್ದ ಕೊಮಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿಯು ಕೂಡಾ ತಾಯಿ ಗುಣ ಮುಖವಾಗದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ವೈದ್ಯರು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಲಾತೂರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊಗಲು ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಸಮರ್ಥ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಲಾತೂರನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ದಾಖಲಿಸಿದಾಗ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ದಿನಾಂಕ 30-07-2019 ರಂದು ತಾಯಿಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ವೈದ್ಯರು ತಾಯಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿದೆ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಲಾತೂರ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊಗಲು ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ತಾಯಿಗೆ ಲಾತೂರ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸುವಾಗ  ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ತಾಯಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 08-08-2019 ರಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 61/2019, PÀ®A. 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 08-08-2019 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CPÀëAiÀÄ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¨sÀAUÉ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.l mÉÆPÀj PÉƽ, ¸Á: ªÀÄÄqÀ© gÀªÀgÀÄ vÀgÀPÁj Rjâ ªÀiÁqÀ®Ä vÀªÀÄÆägÀ ªÀÄÄqÀ© UÁæªÀÄ¢AzÀ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ §¹ì£À°è §AzÀÄ vÀgÀPÁj ªÀiÁPÉðlUÉ ºÉÆÃV vÀgÀPÁj Rjâ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄÆägÀ FgÀuÁÚ vÀAzÉ CA§gÁAiÀÄ ZËqÀPÉ EªÀgÀ ¥ÁåfAiÉÆà C¦à DmÉÆà £ÀA. PÉJ-56-1606 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÀgÀPÁj ºÁQPÉÆAqÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¥ÀlÖt¢AzÀ vÀªÀÄÆäjUÉ DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀÄ §gÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ FgÀuÁÚ vÀAzÉ CA¨ÁgÁAiÀÄ ZËqÀPÉ ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄÄqÀ© EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ªÀÄÄAzÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ªÀÄÄqÀ© gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄqÀ©UÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÉÆÃr£À §®§¢UÉ vÀVΣÀ°è DmÉÆà ¥À°Ö ªÀiÁr vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj DmÉÆà ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DmÉÆÃzÀ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ ªÉƼÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀ ¸ÉÆAlzÀ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀ ¸ÉÆAlPÉÌ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ «µÀAiÀÄ w½zÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ WÀl£Á ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀÄ 108 CA§Ä¯ÉãÀì ºÁQPÉÆAqÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 140/2019, PÀ®A. 379, 511 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07-08-2019 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á®gÁªÀ PÀÄ®PÀtÂð, ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁw: ¨Áæ»ät, G: QgÁt CAUÀr (DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ ¸Á¬Ä ¨Á¨Á zÉêÀ¸ÁÜ£À JzÀÄgÀÄUÀqÉ) ¸Á: ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ PÁ¯ÉÆä, ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß QgÁt CAUÀr §AzÀ ªÀiÁr CAUÀrAiÀÄ ±ÀljUÉ Qð ºÁQ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 08-08-2019 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArgÀĪÁUÀ £À¸ÀÄQ£À eÁªÀ 0330 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UɼÉAiÀÄgÁzÀ ªÉAPÀlgÁªÀ JPÀ¯ÁgÀPÀgï EªÀgÀÄ PÀgÉ ªÀiÁr w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ ¤ªÀÄä QgÁt CAUÀrAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà EzÀÝ ºÁUÉà PÁtÄvÀÛzÉ ¤ªÉãÁzÀgÀÄ ¤ªÀÄä CAUÀrAiÀÄ°è¢ÝgÁ JAzÀÄ PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £Á£ÀÄ E®è JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¤ªÀÄä QgÁt CAUÀrAiÀÄ ±Àlgï vÉgÉzÀ ºÁUÉà ºÁUÀÆ E§âgÀÆ M¼ÀUÀqÉ EzÀÝ ºÁUÉà PÁtÄvÀÛzÉ JAzÀÄ w½¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀÆqÀ¯Éà UɼÉAiÀÄgÁzÀ «ÃgÀPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄgÀR¯É PÀÆr CAUÀrUÉ ºÉÆÃzÁUÀ CAUÀrAiÀÄ ±Àlgï ªÀÄÄaÑvÀÄÛ, ±ÀljUÉ ºÁQzÀ Qð ªÀÄÄj¢vÀÄÛ, CAUÀrAiÀÄ ±Àlgï ªÉÄïÉwÛ £ÉÆÃqÀ®Ä M¼ÀUÀqÉ E§âgÀÆ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ MAzÀÄ aîzÀ°è ¹UÀgÉÃl ¥ÁåPÉÃmïìUÀ¼ÀÄ ºÉaÑ£À ¨É¯ÉAiÀÄ ZÁPÀ¯ÉÃmïUÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀÄÝ EzÀݪÀÅ, D E§âgÀÆ ºÀÄqÀÄUÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä M§â vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀĺÉñÀ@¸ÉÆãÀå vÀAzÉ vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ ªÀÄÄPÉÛ, ªÀAiÀÄ: 16 ªÀµÀð, ¸Á: ZÁA¨ÉÆüÀ, ¸ÀzÀå ºÀ£ÀĪÀiÁ£À £ÀUÀgÀ, ©ÃzÀgÀ., E£ÉÆßçâ CªÀÄgÀ vÀAzÉ ¤d°AUÀ¥Àà PÀqÁå¼É, ªÀAiÀÄ: 16 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄgÀR®, ¸ÀzÀå ºÀ£ÀĪÀiÁ£À £ÀUÀgÀ, ©ÃzÀgÀ CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛgÉ, E°èUÁåPÉà §A¢j CAvÀ PÉýzÁUÀ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀ®Ä §A¢gÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ ºÉýzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ «ÃgÀPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄgÀR¯É PÀÆr PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ 0430 UÀAmÉUÉ ¥Éưøï oÁuÉUÉ vÀA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.