Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, June 15, 2014

Raichur District Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ¢£ÁAPÀ:13/6/2014 gÀAzÀÄ 22-30UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ 1] §¸À£ÀUËqÀ vÀAzÉ CAiÀÄå£ÀUËqÀ, ªÀiÁ°Ã¥Ánïï¸Á:ºÀªÁð¥ÀÆgÀ, vÁ:ªÀiÁ£À«ºÁUÀÆ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀÄ ºÉÆ® & ºÉÆ®zÀ zÁjAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ qÉÆÃt ¤ÃgÀÄ ºÀjAiÀÄĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è zÉéõÀ¢AzÀ CPÀæªÀÄPÀÆl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr ¦üAiÀiÁð¢ü ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà, »gÉÃPÀÄgÀħgÀ, eÁ:PÀÄgÀħgÀ, 30 ªÀµÀð, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:ºÀªÁð¥ÀÆgÀ, vÁ:ªÀiÁ£À« FvÀÀ¤UÀÆ, DvÀ£À vÀªÀÄä, vÁ¬ÄUÀÆ PÉÊUÀ½AzÀ & PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄSÁ:¥ÁvÀUÉƽ¹ fêÀ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄ°AzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 72/2014 PÀ®A: 143,147,148,323,324,504,506 gÉ/« 149 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.   

        ¢£ÁAPÀ 13-06-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 10:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw gÁZÀªÀÄä UÀAqÀ gÀqÉØ¥ÀàUËqÀ 45 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvï G: ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á : ºÀªÁð¥ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ  ªÉÄÊzÀÄ£ÁzÀ §¸À£ÀUËqÀ FvÀ£ÀÄ ºÀªÁð¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀtÚ PÀmÉÖAiÀĪÉÄïÉPÀĽvÀÄPÉÆAqÁUÀ 1)zÀÄgÀUÀ¥ÀàvÀAzɺÀ£ÀĪÀÄAvÀeÁwPÀÄgÀ§gÀÄ 2)CªÀÄgÀªÀÄäUÀAqÀzÀÄgÀUÀ¥ÀàPÀÄgÀ§gÀÄ 3)ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉzÀÄgÀUÀ¥ÀàPÀÄgÀ§gÀÄ 4)AiÀÄ®è¥ÀàvÀAzÉzÀÄgÀUÀ¥ÀàPÀÄgÀ§gÀÄ 5) vÁvÀ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà PÀÄgÀ§gÀÄ6)¤AUÀªÀÄäUÀAqÀAiÀÄ®è¥ÀàPÀÄgÀ§gÀÄ 7) gÉÃtÄPÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ J¯ÁègÀÆ ¸Á: ºÀªÁð¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è PÀ®Äè ºÁUÀÆ §rUÉAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀgÉà §¸À£ÀUËqÀ¤UÉ ¤ÃªÀÅ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è §zÀªÀÅ AiÀiÁPÉ MvÀÄÛªÀj ªÀiÁrPÉÆAr¢ÝÃj CAvÀ dUÀ¼À vÉUÀzÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁ qÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÉÄÊzÀÄ£À¤UÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ dUÀ¼ÀzÀ°è CqÀØ §AzÁUÀ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ DgÉÆæ vÁvÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ C°èAiÉÄà EzÀÝ PÀ°è¤AzÀ JzÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹ zÀÄSÁ: ¥ÁvÀUÉƽ¹£ÀÄ, £ÀAvÀgÀ G½zÀ DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆzÀ®Ä ºÁUÀÆ ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀiÁ£ÀPÉÌ PÀÄAzÀÄAlÄ ªÀiÁr DPÉUÉ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ, ¤ªÀÄä£ÀÄß MAzÀÄ PÉÊ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÃªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 71/2014 PÀ®A;143.147.148. 323.324.504.354.506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.    
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

       ¢£ÁAPÀ-14-06-2014 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ±ÁªÀAvÀUÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀ ªÉAPÀlgÁªÀÅ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è 15 jAzÀ 20 d£ÀgÀÄ PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃmï DlzÀ°è DqÀĪÀªÀgÀ ªÉÄïÉ, ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ªÀiÁr CAzÁgÀ §ºÁgÀ DqÀĪÀªÀgÁzÀ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉà 11 d£ÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀjAzÀ 1] 07 ªÉÆÃlgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï C.Q-190000/-gÀÆ2] 28000/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt3] 52 E¸ÉàÃmï J¯É £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉ UÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøïoÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA: 53/2014 PÀ®A-87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ. 
ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð eÁ: eÁ:ºÀjd£À G:PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ºÀjd£ÀªÁqÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß    FvÀ£ÀÄ  ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æêÀÄw gÁªÀÄ®ªÀÄä UÀAqÀ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð eÁ:ºÀjd£À G:PÀÆ°PÉ®¸À¸Á:AiÀiÁ¥À®¢¤ß   FPÉAiÀÄ  ಗಂಡನಿದ್ದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಾರದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ, ಸೂಳೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಲಗ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆಂತಾ ವಿನಾ ಕಾರಣ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುತ್ತಾ  ನಿನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಲು ಬರುವದಲ್ಲ. ನೀನು ಅವರನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿ ಇವರನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿ ಅಂತಾ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 14.06.2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.00 ಗಂಟೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ  ನಿನಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಬೇರೆ ಲಗ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ನೀನು ಅಡ್ಡ ಬಂದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಜೀವ ಸಹಿತ ಉಳಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಅಂತಾ ಜೀವದ ಭಯ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.   CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ   UÀÄ£Éß £ÀA: 72/2014 PÀ®A:  498(J),323,504,506 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.                                                                                                                                      EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
     ದಿನಾಂಕ 30-05-2014 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಮಹ್ಮದ ಸಿದ್ದಿಕ್ಕಿ ವಕೀಲರು ರಾಯಚೂರು ರೋಡ ಸಿರವಾರ ತಾ: ಮಾನವಿ FvÀ£ÀÄ  ಮಾನವಿ ಕೊರ್ಟುನ ಕೇಸುಗೆಂದು ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣನೊಂದಿಗೆ ಮಾನವಿ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಸೈಕಲ್ ಮೋಟಾರ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ ಸಿರವಾರ 7-20 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ತನ್ನ ಮನೆಯಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ¤Ãರು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗುವಾಗ  1] ಅರಳಪ್ಪ 2] ಬಸವರಾಜ ಭಂಡಾರಿ ಡಿ.ಎಸ್..ಎಸ್ ಕಾರ್ಯ ಕರ್ತರು ಇಬ್ಬರೂ ಸಾ: ಸಿರವಾರEªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಲೇ ವಕೀಲ ಸೂಳೆ ಮಗನೇ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ನಿನ್ನ  ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಕೇಸು ದಾಖಲಿಸಿ ಸರಕಾರದಿಂದ ಹಣ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾಕೈಗಳಿಂದ ಹಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ  ಆರೋಪಿ ಅರಳಪ್ಪ ಈತನು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕೂಡಗೋಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಕಂಡ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಅಣ್ಣ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ  ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸಿರವಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UÀÄ£Éß £ÀA: 151/2014 ಕಲಂ: 341.323.504.506.ರೆ/ವಿ 34 , .ಪಿ.ಸಿ.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 15.06.2014 gÀAzÀÄ 53 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 7,300-/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.
BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 15-06-2014


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 15-06-2014
aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 88/2014, PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 184 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 14-06-2014 gÀAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. J¦-28/J©-6564 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ fêÀ£À vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ZÀªÁít, ¸Á: UÀÆUÀ¯Á vÁAqÁ ªÀiÁ£ÀÆgÀ (©) (JªÀiï.J¸ï) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ZÀAzÀĸÁ§ vÀAzÉ C§Äݯï¸Á§ ªÀÄZÀPÀÆj ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, ¸Á: PÀgÀAf (©) gÀªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ZÀAzÀĸÁ§ FvÀ¤UÉ wêÀÈ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ »AzÉ PÀĽvÀ ¥Àæ¢Ã¥À FvÀ¤UÉ §® vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ C§ÄÝ®¸Á§ vÀAzÉ ªÀÄÄdĸÁ§ ¸Á: PÀgÀAf (©) gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ªÀiËTPÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt  zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.  

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 92/2014, PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖ eÉÆvÉ 328 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15-06-2014 gÀAzÀÄ ²æêÀÄAqÀ® UÁæªÀÄzÀ ªÀiÁAeÁæ £À¢UÉ ºÉÆÃUÀĪÀ zÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ ¸ÀPÁðj ºÀ¼ÉAiÀÄ ¨Á«AiÀÄ ºÀwÛgÀ ²æêÀÄAqÀ® UÁæªÀÄzÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ CPÀæªÀĪÁV PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ f.J¸ï ©gÁzÁgÀ ¦.J¸ï.L d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ²æêÀÄAqÀ® UÁæªÀÄzÀ ¸ÀPÁðj ºÀ¼ÉAiÀÄ ¨Á«AiÀÄ ºÀwÛgÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV MAzÀÄ ¨Éë£À VqÀzÀ PɼÀUÉ DgÉÆæ ¥ÀÄArèÃPÀ vÀAzÉ ±ÉgÀt¥Áà ºÀAqÉ, ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ²æêÀÄAqÀ® EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÀPÀÌzÀ°è MAzÀÄ ©½ §tÚzÀ PÁå£À ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¹Öïï UÁè¸À ElÄÖPÉÆAqÀÄ PÀĽwÛzÀÄÝ, DvÀ£ÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀjUÉ £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛzÁÝUÀ DvÀ¤UÉ »rzÀÄ ¥Áè¹ÖÃPÀ PÁå£À£À°è EgÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛ«£À §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV EzÀgÀ°è PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä EgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀ£ÀÄ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÁå£À£À°è CAzÁdÄ 9 °ÃlgÀ£ÀµÀÄÖ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä EzÀÄÝ C.Q 900/- gÀÆ DVzÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À EgÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.  

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 208/2014, PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 14-06-2014 gÀAzÀÄ ²ªÁ£ÀAzÀ J¸ï ®ªÀiÁt ¦.J¸ï.L (C.«) OgÁzÀ(©) ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ OgÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ gÁªÀÄuÁÚ ªÀrØAiÀÄgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÉ RįÁè eÁUÀzÀ°è PÉîªÀÅ d£ÀgÀÄ E¸Ààl J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÁgÀ JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ OgÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ EzÀUÁ ºÀwÛgÀzÀ gÁªÀÄuÁÚ ªÀrØAiÀÄgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÉ RįÁè eÁUÀzÀ°è ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃr RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) CA¨ÉæñÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà ±ÉÃlPÁgÀ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, ¸Á : ±ÉlPÁgÀ UÀ°è OgÁzÀ, 2) ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ PÁ±À¥Áà gÁUÁ ªÀAiÀÄ: 59 ªÀµÀð, ¸Á: ¥ÀmÉïï UÀ°è OgÁzÀ, 3) ±ÉÃR ¥sÀjÃzÀ vÀAzÉ ¸ÀªÀĸÉÆ¢Ý£ï ®PÀrªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 56 ªÀµÀð, ¸Á: UËAr UÀ°è OgÁzÀ, 4) zsÀªÀiÁðgÉrØ vÀAzÉ ªÀįÁgÉrØ ªÀAiÀÄ: 56 ªÀµÀð, ¸Á: C¯Áè¥ÀÆgÀ, 5) ²ªÀPÁAvÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ £Ë¨ÁzÉ ¸Á: OgÁzÀ, 6) ©üªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ qÉÆÃuÉ ¸Á: OgÁzÀ EªÀgÀ®ègÀÄ 4 d£ÀgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ 2 d£ÀgÀÄ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, DgÉÆævÀjUÉ ZÉPï ªÀiÁqÀ¯ÁV MlÄÖ 6400/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÁUÀÄ 52 E¸ÉÖÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ, zÉÆgÉwÛzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.  

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 209/2014, PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ eÉÆvÉ 420 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 14-06-2014 gÀAzÀÄ ²ªÁ£ÀAzÀ J¸ï ®ªÀiÁt ¦.J¸ï.L (C.«) OgÁzÀ(©) ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ OgÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ ªÀĺÁ®Qëöä ºÉÆÃl¯ï »AzÉ RįÁè eÁUÀzÀ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ªÀÄlPÁ JA§ £À¹©£À aÃnUÀ¼ÀÄ §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 1 gÀÆ¥ÀAiÀÄUÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ d£ÀjUÉ MAzÀÄ ¸ÀƼÀÄî £ÀA§gÀ PÉÆlÄÖ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ OgÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ ªÀĺÁ®Qëöä ºÉÆÃl¯ï »AzÉ RįÁè eÁUÀzÀ°è ªÀÄjAiÀiÁV £ÉÆÃr RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ¸ÀUÀgÀ ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð, eÁw: G¥ÁàgÀ, ¸Á: UËAr UÀ°è OgÁzÀ EvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ZÉPï ªÀiÁqÀ¯ÁV MlÄÖ 930/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÁUÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ¨Á®¥ÉãÀ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¸ÉîPÁ£ï ªÉÆèÉʯï C.Q 400/- zÉÆgÉwÛzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.  

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 116/2014, PÀ®A 457, 380, 427, 511 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13, 14-06-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÀå gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ gÉʯÉé ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ¨ÁåAPÀ J.n.JªÀiï£À°è AiÀiÁgÀÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr J.n.JªÀiï PÀ¼ÀÄîªÀÅ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠩.²æäªÁ¸ÀgÁªÀ G: ªÀÄÄRå ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ J¸ï.©.ºÉZï ¨ÁåAPÀ ©ÃzÀgÀ, ¸Á: ¥sÁèöål.£ÀA. 301 ²æà ¸Á¬Ä ¸ÀzÀ£À UÀÄgÀÄ£Á£ÀPÀ £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.  

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 115/2014, PÀ®A 354(r), 504, 506, 509 L¦¹ ºÁUÀÆ 66(J) Ln DåPïÖ :-
¦üAiÀiÁ𢠱ÀÈw vÀAzÉ ¥ÀæPÁ±À ªÀÄÄgÀUÉ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: nÃZÀgïì PÁ¯ÉÆä ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ DgÉÆæ DPÁ±À zÀAvÀPÁ¼É ¸ÁBnÃZÀgïì PÁ¯ÉÆä ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£À ¥ÀjZÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ, DPÁ±À FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 04-04-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ¯Áå¥ïmÁ¥ï£À°ègÀĪÀ ¥sÉÆÃmÉÆUÀ¼À£ÀÄß ¥É£ïqÉæöʪï¢AzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥sÉøï§ÄPï£À°è ºÁQgÀÄvÁÛ£É, CªÀ£À ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA. 8123244664 ºÁUÀÄ 9845509549 EgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÄ DvÀ£À ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA DzÀ 8095026004 £ÉÃzÀjAzÀ PÉlÖ ¸ÀAzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¥sÉøï§ÄPï QæAiÉÄÃmï ªÀiÁr ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ CªÀgÀ PÀÄlÄA§zÀ ¥sÉÆÃmÉÆUÀ¼ÀÄ CzÀPÉÌ ºÁQ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ CªÀgÀ PÀÄlÄA§zÀªÀjUÉ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ¤ÃrgÀÄvÁÛ£É, C®èzÉà ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÉƨÉÊ°UÉ PÁ¯ï ªÀiÁr ¤Ã£ÀÄ £À£Àß eÉÆvÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀÅ¢®è CAzÀgÉ ¤£Àß ¥sÉÆÃmÉÆ ¸ÀºÀ ¥sÉøï§ÄPï£À°è ºÁPÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁPÀÄwÛgÀÄvÁÛ£É, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ «ÃgÀuÁÚ ªÀÄAoÁ¼ïPÀgï CªÀgÀ ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA. 9448568262 £ÉÃzÀÝPÉÌ, CtÚ£ÁzÀ ¥ÀæPÁ±À FvÀ£À ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA. 9538388081 £ÉÃzÀݪÀÅUÀ½UÉ DPÁ±À FvÀ£ÀÄ ªÉÆ.£ÀA. 9845509549,  8884319740 £ÉÃzÀªÀÅUÀ½AzÀ PÉlÖ PÉlÖ ¸ÀAzÉñÀ PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 14-06-2014 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.  

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 108/2014, PÀ®A 3 & 25 ¨sÁgÀwÃAiÀÄ DAiÀÄÄzsÀ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 14-06-2014 gÀAzÀÄ vÁd¯Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ gÀ« ¥ÉÃAlgÀ JA¨ÁvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÀPÀ DAiÀÄÄzÀÞ ElÖ §UÉÎ n.Dgï. gÁWÀªÉÃAzÀæ ¦J¸ïL(PÁ¸ÀÄ) ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ §AzÀ RavÀ ¨ÁwäAiÀÄAvÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ±ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁqÀ¯ÁV DgÉÆævÀgÁzÀ 1) gÀ« vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ¥ÉÃAlgï ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄÄ£ÀÄß gÀrØ, 2) gÉÆûvÀ vÀAzÉ gÀ« ¥ÉÃAlgï ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄÄ£ÀÄß gÀrØ, 3) gÁPÉñÀ vÀAzÉ ¥ÉÃAlgï ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄÄ£ÀÄß gÀrØ ªÀÄƪÀgÀÄ ¸Á: vÁd¯Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ, vÁ: & f: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀAzÉ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è MAzÀÄ dA©AiÀÄ ªÀiÁgÀPÀ DAiÀÄÄzÀÞ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ, ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ, DgÉÆæ gÁPÉñÀ JA¨ÁvÀ£ÀÄ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.  

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 116/2014, PÀ®A 392 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 08-06-2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÀuÁÚ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ªÀÄgÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 41 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ²ªÀ£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀ CPÀ̼ÁzÀ ¸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ¨Á«zÉÆrØ ºÁUÀÄ CªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀ®ÄªÀiÁgÀ ±ÉéÃvÁ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAV ®Qëöä UÀAqÀ gÀWÀÄ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆr ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ²ªÀ£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ ¥ÀlÖtzÀ°è ªÀiÁPÉðmïUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ gÁwæ 2030 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj dƤAiÀÄgï PÁ¯ÉÃeï PÀA¥ËAqÀ UÉÃn£À ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §eÁeï ¥À¯Áìgï ªÉÄÃ¯É 3 d£À C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ CPÀ̼ÁzÀ ¸ÀAVÃvÁ EªÀ¼À ºÀwÛgÀ §AzÀÄ MªÉÄäÃ¯É d§j¬ÄAzÀ ¸ÀAVÃvÁ EªÀgÀ PÉÆgÀ½UÉ PÉÊ ºÁQ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ vÁ½ ZÉÊ£ï ¸ÀgÀ 45 UÁæA. C.QB 1,35,000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ PÀrzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 14-06-2014 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ªÀiËTvÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. 


PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:77/14 PÀ®A:447,341, 323, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹
¢£ÁAPÀ:14-06-2014 gÀAzÀÄ 5-30 ¦JAPÉÌ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß °TvÀ ¦gÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:14-06-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 8-00 UÀAmÉUÉ vÁ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ºÁUÀÆ ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ gÁdÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ºÉÆ® ¸ÀgÉéà £ÀA:93/C £ÉÃzÀÝgÀ d«ÄãÀzÀ°è ºÉ¸ÀgÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ d«ÄäUÉ AiÀÄr ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃV, ºÉÆ®zÀ°è AiÀÄr ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÄAeÁ£É 9-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄgÀqÉØ¥Àà ªÀiÁ¢£ÀÆgÀ, ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ªÀiÁ¢£ÀÆgÀ, ±ÀgÀt¥Àà ªÀiÁ¢£ÀÆgÀ F ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉJ-37 JPïì-1200 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆ®PÉÌ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÉÊPï £ÀÄß ¤°è¹, ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¦gÁå¢ ºÉÆ®zÀ°è CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr, ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ AiÀÄr ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ UÀ¼ÉëUÉ CqÀØ ¤AvÀÄ CqÉ-vÀqÉ ªÀiÁr, ¦gÁå¢UÉ ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£É ¨ÉÆøÀÄrªÀÄUÀ£Éà F ºÉÆ®zÀ°è AiÀiÁPÉà §A¢Ã CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀiÁÝr, DgÉÆævÀgÀÄ ¦gÁå¢ ¸ÀAUÀqÀ vÉQ̪ÀÄÄQÌ ©zÀÄÝ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ M¢ÝzÀÄÝ, C®èzÉÃ, DgÉÆæ ±ÀgÀt¥Àà FvÀ£ÀÄ PÉÊ ªÀÄĶ׬ÄAzÀ ¦gÁå¢ ªÀÄÄRPÉÌ ¨Á¬ÄUÉ UÀÄ¢Ý UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ, ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ¦gÁå¢ ªÀÄUÀ¤UÉ ©r¸À®Ä ¨ÁgÀzÀAvÉ »AzÀPÉÌ vÀ½îzÀÄÝ, F WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¦gÁå¢ ªÀÄUÀ ªÉƨÉʯïzÀ°è jÃPÁgÀØ ªÀiÁrgÀĪÀÅzÁV §gÉ¢zÀÄÝ, C®èzÉÃ, DgÉÆævÀgÀÄ ¦gÁå¢UÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁPÀÄvÁÛ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ °TvÀ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 174/2014 PÀ®A 279, L.¦.¹.
¢£ÁAPÀ:-14-06-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦gÁå¢ ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ:-13-06-2014 gÀAzÀÄ ನನ್ನ ಮನೆಯ ಕೆಲಸಸಂಬಂಧವರ ಮಹಿಂದ್ರಾ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಕಾರ £ÀA PÉ.J 36/ JJ£ï -1936 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÀªÀÄä ªÀAiÀÄQÛPÀ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå PÀ£ÀPÀVjÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ PÉ®¸À£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï PÀ£ÀPÀVj¬ÄAzÀ ªÁ¥À¸ï £ÀªÀ° ªÀiÁUÀðªÁV ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä PÁj£À ZÁ®PÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ  ©üÃgÀ¥Àà ªÀ: 29, PÁgÀ £ÀA PÉ.-36-J£ï-1936 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: UËqÀ£À¨Á«, vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ CAvÁ EzÀÄÝ £Á£ÀÄ ಕನಕಗಿರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ ಕುನ್ನಬಗಿ ಕ್ಯಾಂಪಿಗೆ ಕನಕಗಿರಿಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ  9-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ಬಿಟ್ಟೆವು ಸದರಿ ನಮ್ಮ ಕಾರಿನ ಚಾಲಕ ಬಸವರಾಜನು ಕಾರನ್ನು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡ ದಿಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಅತಿವೇಗದಿಂದ ಹಾಗೂ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬಂದು ಗುಡೂರು ಸಮೀಪ ಕಾರನ್ನು ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡಿಸಿದನು AiÀiÁjUÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀĪÀÅ¢®è PÁj£À ZÀD®PÀ §¸ÀªÀgÁd£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦gÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¥Éǰøï oÁuÉ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ UÀÄ£Éß  £ÀA§gÀ 111/2014 PÀ®0 279 337 338 L¦¹
ದಿನಾಂಕ 14-06-2014 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ಫಿರ್ಯಾದುದಾರರು ಹಾಗೂ ಅವರ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಮಗಳಾದ ಉಮ್ಮಿಸಲ್ಮಾ ರವರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹಿಟ್ನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹುಲಗಿಗೆ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ಲ ನಂ.ಕೆಎ-17/ಇ-1410 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ನಾಳ -ಹುಲಗಿ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಕಂಪಸಾಗರ ಕ್ರಾಸ್ ಸಮೀಪ ಹೊರಟಿರುವಾಗ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಹುಲಗಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಆರೋಪಿ ಮಹ್ಮದ ರಿಜ್ವಾನ ಈತನು  ತನ್ನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ. ಕೆಎ-17/ಇಎಫ್ -9114 ನೇದ್ದನ್ನು ಅತಿ ವೇಗ ಹಾಗೂ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದುದಾರರ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಗೆ ಠಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಪಘಾತಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಫಿರ್ಯಾದುದಾರರಿಗೆ, ಉಮ್ಮಿಸಲ್ಮಾ ಹಾಗೂ ಆರೋಪಿ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿ ವಾಹನದ ಹಿಂದ ಕುಳಿತ ಫಯಾಜಭಾಷಾ ರವರಿಗೆ ಸಾದಾ ಹಾಗೂ ಭಾರಿ ಸ್ವರೂಪದ ರಕ್ತಗಾಯ ಹಾಗೂ ಪೆಟ್ಟುಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶ ಇರುತ್ತದೆ..

GULBARGA DIST REPORTED CRIMEs

ಸರಗಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ದಿನಾಂಕ 14/06/2014 ರಂದು ಶ್ರೀ. ಮಂಜುನಾಥ ತಂದೆ ರಾಯಪ್ಪಾ ತಳವಾರ ಸಾ: ಪ್ಲಾಟ ನಂ. 82 ಸಿ.ಐ.ಬಿ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮೂಗಿಸಿಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ 10-30  ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ  ಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ವಾಕಿಂಗ ಮಾಡುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರ ಕೊರಳಲ್ಲಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ 30 ಗ್ರಾಂನ ಲಾಕೇಟ ದೊಚಿ ಮೊಟರ ವಾಹನ ಮೇಲೆ ಹೋದ ಬಗ್ಗೆ ಸಲ್ಲಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೆಲಿಂದ ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಅಶೋಕ ನಗರ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ 14/06/2014 ರಂದು ಶ್ರೀಮತಿ ರುಕ್ಮೀಣಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಪ್ರಕಾಶ ಕಮಲಾಪೂರಕರ ವಿಳಾಸ: ಪ್ಲಾಟ ನಂ 6 ಎನ್.ಜಿ.ಓ.ಎಸ್ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಇಂದು ಸೂಪರ ಮಾರ್ಕೆಟನ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ರೂ 1,10,000/- ಹಣ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ವೆನಟಿಬ್ಯಾಗಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಿಟಿ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಕಾಲೊನಿಗೆ  ಬಂದು ತನ್ನ ನಾದಿನಿ ಶಶಿಕಲಾ ಗಂಡ ಸೈದಪ್ಪ ಗೌರೆ ರವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಸಂತೋಷ ಕಾಲೋನಿಯ ಶಕ್ತಿ ಕಿರಣಾ ಅಂಗಡಿಯ ಎದುರುಗಡೆ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12-15 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಬಂದ ಇಬ್ಬರು ಸವಾರರು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ವೆನಟಿಬ್ಯಾಗನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು.  ಅದರಲ್ಲಿ  1) ನಗದು ಹಣ 1,10,000=00 ರೂ 2) ಒಂದು ನೋಕಿಯಾ ಮೊಬಾಯಲ್ ಸೀಮ ನಂ 8123758908 3) ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಪಾಸಬುಕ್ ಮತ್ತು ಚೆಕ್ ಬುಕ್  ಹಾಗೂ 4) ನನ್ನ ಕನ್ನಡಕ ಪಾಕೇಟ ಇದ್ದು. ನಗದು ಹಣ ಮತ್ತು  ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಹೋದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಸವಾರರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂಧ ಅಶೋಕ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ:
ಮುಧೋಳ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ: 13.06.14 ರಂದು ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ ತಂದೆ ಶಾಂತಪ್ಪ ಮುಖ್ಯಗುರುಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಚಂದಾಪೂರ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಚಂದಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆಗೆ 2011-2012 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ ಮಶೀನಗೆ ಬೇಕಾಗುವ Qualta ಕಂಪನಿಯ 15 ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಒದಗಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ಶಾಲೆಯ ಸ್ಟೂ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು. ದಿನಾಂಕ: 12.06.14 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ ಮಶೀನಿನ ಎನ್ ಜಿ ಓ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲು ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಆಗ ನಾನು ಬ್ಯಾಟರಿ ಇಟ್ಟಿದ ಕೋಣೆಯ ಚಾವಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಕಬ್ಬಿಣ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ 15 ಬ್ಯಾಟರಿಗಳ ಫೈಕಿ 5 ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ ಮೇಲೆ ಇದ್ದು ಉಳಿದ 10 ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಇಟ್ಟ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ.  ದಿನಾಂಕ: 06.06.14 ರಿಂದ ದಿನಾಂಕ: 12.06.14 ರ ಮುಂಜಾನೆ 9 ಗಂಟೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೊ ಕಳ್ಳರು ಶಾಲೆಯ ಸ್ಟೋರ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಅಂಧಾಜು 19,000/- ರೂ ಗಳ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಕಳವುಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದ ಬಗ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮುಧೋಳ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೇ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಗುರುನಾಥ ತಂದೆ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ರವರು ದಿನಾಂಕ 06-06-2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10-45 ಗಂಟೆಗೆ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಎದುರುಗಡೆ ರೋಡ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂಬರ ಕೆಎ-32 ಇಸಿ-8820 ರ ಸವಾರನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಶ್ರೀ ಗುರುನಾಥರವರಿಗೆಗೆ ಅಪಘಾತಪಡಿಸಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಸಮೇತ ಹೊರಟು ಹೋದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದು ದಿ: 14-06-2014 ರಂದು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ದೂರು ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮೋ.ಸೈ ಚಾಲಕನ ವಿರುದ್ದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

MEDICAL HEALTH CAMP HELD AT DAR GULBARGA FOR POLICE STAFF

MEDICAL HEALTH CAMP FOR POLICE STAFF HELD AT DAR GULBARGA ON 14-06-2014