Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, February 15, 2014

RAICHUR DISTRICT REPORTED CRIMES

AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

                   ªÀÄÈvÀ ªÀÄgɪÀÄä UÀAqÀ UÉÃt¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì 55 ªÀµÀð eÁw ªÀiÁ¢UÀ PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: »Ã¯Á®¥ÀÆgÀÄ vÁ: ªÀiÁ£À« FPÉAiÀÄÄ  ¢£ÁAPÀ 11-02-2014 gÀAzÀÄ vÀ£Àß  ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ vÁªÀÅ ¥Á°UÉ ªÀiÁrzÀ ºÉÆ®PÉÌ eÉÆüÀ  PÉÆAiÀÄÄåªÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ºÉÆ®zÀ°è eÉÆüÀzÀ ¸ÉÆ¥ÉàAiÀÄ ¥ÉAr PÀlÄÖwÛgÀĪÁUÀ ¸ÉÆ¥ÉàAiÀÄ°èzÀÝ ºÁªÀÅ ªÀÄÈvÀ¼À JqÀ¥ÁzÀzÀ PɼÀUÉ PÀrzÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà ªÀÄÈvÀ¼À£ÀÄß ºÀnÖ a£ÀßzÀ UÀt D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ C°èAzÀ ºÉaÑ£À E¯ÁfUÁV gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ §¸ÀªÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ, aQvÉì  ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 13-02-2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ UÉÃt¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì 65 ªÀµÀð eÁw ªÀiÁ¢UÀ G:PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á:»Ã¯Á®¥ÀÆgÀÄ vÁ:ªÀiÁ£À« gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 01/2014 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
                      ದಿನಾಂಕ 14-02-2014 ರಂದು 11-30 ಎ.ಎಂ. ಸುಮಾರಿಗೆ ಆರೋಪಿತ£ÁzÀ ಅಬ್ದುಲ ರಸೂಲ ತಂದೆ ಖಾಜಾ ಮೊಹಿನುದ್ದಿನ್ ಖಾಜಿ  ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆಎ 35 ಕೆ 238 ನೆದ್ದರ ಸವಾರ ಸಾಃ ಗಂಗಾವತಿ   FvÀ£ÀÄ ತನ್ನ ಬಜಾಜ ಬಾಕ್ಸರ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ಲ ನಂ. ಕೆಎ 35 ಕೆ 238 ನೆದ್ದರ ಹಿಂದುಗಡೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ  ಅರ್ಷಿಯಾ ಗಂಡ ಅಬ್ದುಲ ರಸೂಲ 30ವರ್ಷ, ಮನೆಗೆಲಸ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಾಃ ಹೆಚ್.ಆರ.ಎಸ್. ಕಾಲೋನಿ, ಬಸ್ ಡಿಪೋ ಹಿಂದುಗಡೆ ಗಂಗಾವತಿ ಮೋ.ನಂ.8050652403 ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು .ಸಿಂಧನೂರು ಗಂಗಾವತಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಧನೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಗಂಗಾವತಿ ಕಡೆಗೆ ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಗೊರೆಬಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಬಾಮಠಕಮಾನ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ತಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು.ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ಲ ಸಮೇತ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ  ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಲಗಡೆ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಬಲಗೈ ಸೋಲ್ಡರಿಗೆ ಒಳ ಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಕೈ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ತೆರಚಿದ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲದೇ ಫಿರ್ಯಾಧಿದಾರಳ ಮಕ್ಕಳಾದ ಲತೀಫ ಹುಸೇನ , ಕುಬ್ರಾ  ಮತ್ತು ಆರೋಪಿತನಿಗೆ  ಹಣೆಯಲ್ಲಿ, ಕೈ ಕಾಲುಗಳಗೆ.ಸಾದಾ ಸ್ವರೂಪದ ತೆರಚಿದ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತವೆ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 30/2014 ಕಲಂ. 279,337,338 ಐ.ಪಿ.ಸಿ.  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                    ದಿನಾಂಕ : 14-02-2014 ರಂದು ಮೃತ ಟಿ. ರಾಮುಡು ಹಾಗೂ ಗಾಯಾಳುಗಳಾದ ಆಂಜಿನೇಯಲು, ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ವೆಂಕಟೇಶ ಇವರುಗಳು ಒಂದೇ ಗ್ರಾಮದವರಿದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿ ಸದರಿಯವರ ಗ್ರಾಮದ ಪಕ್ಕದ ಗ್ರಾಮವಾದ ಜುಲೇಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಜಿಲೇಕಮ್ಮ  ಗಂಡ ಹುಸೇನ್ ಸಾಬ್ ಇವರುಗಳು ಕುರಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಕಾರಣ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಕುರಿತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಬೊಲೆರೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸ ಟ್ರಕ್ ವಾಹನ ನಂ ಎ.ಪಿ-22/ವೈ5902 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಗಂಗಾವತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸದರಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ವಾಪಾಸ ಮಾನವಿ ಮುಖಾಂತರ ಕುರ್ಡಿ ಕ್ರಾಸ್ ಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕುರ್ಡಿ ರಸ್ತೆ ಹಿಡಿದು ಹೋಗುವಾಗ ಸದರಿ ವಾಹನದ ಚಾಲಕ ನರಸಿಂಹಲು ಈತನು ವಾಹನವನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗೂ ಅಲಕ್ಷತದನದಿಂದ ನೆಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣಗೊಳಿಸಲಾಗದೇ ಕುರ್ಡಿ ಕ್ರಾಸನಿಂದ ಅರ್ಧ ಕಿ.ಮೀ. ಅಂತರದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತವರು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಪೈಕಿ ಟಿ. ರಾಮುಡು ಈತನ ಹಿಂದೆಲೆಗೆ, ಮುಂದೆಲೆಗೆ ತೀವೃ ಗಾಯಗಳಾಗಿ ಎಡಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬಂದಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಉಳಿದವರಲ್ಲಿ  ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಆತನ ತಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಈತನಿಗೆ ಸಾದಾ ಸ್ವರೂಪದ ಹಾಗೂ ವೆಂಕಟೇಶನಿಗೆ ತೀವೃ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಕಾರಣ 108 ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ರಾಯಚೂರ ಓಪೆಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗೂವಾಗ ದಾರಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 7 ಮೈಲ ಹತ್ತಿರ ಟಿ. ರಾಮುಡು ಈತನು ವಾಹನದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಈ ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣನಾದ ನರಸಿಂಹಲು ಈತನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ  ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 49/13 ಕಲಂ 279,337,338,304(ಎ) ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈ ಕೊಂrgÀÄvÁÛgÉ

           ¢£ÁAPÀ; 15.02.2014 gÀAzÀÄ £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ SÁ¹ÃgÁªÀÄ PÁA§¼ÉÃPÀgÀ 45 ªÀµÀð PÀlUÀgÀ ªÀÄl£À ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: PÉÆl PÁæ¸À ºÀnÖ vÁ: °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸ÀA§A¢ü ªÀÄÈvÀ °AUÉÆÃf vÀAzÉ ZÀAzÀætÚ ªÀAiÀÄ:44 ªÀµÀð PÀlUÀgÀ (PÀ¯Á¯ï) ªÀÄl£À ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: PÉÆl PÁæ¸À ºÀnÖ FvÀ£ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ J®ègÀÆ ªÀiÁåQì   qÉÆgÀ£À ªÀiÁºÀ£À £ÀA: PÉ.J.36 J 436 £ÉÃzÀÝgÀ°è C«Ä£ÀUÀqÀPÉÌ PÀÄj ªÉÄÃPÉ ªÁå¥ÁgÀPÉÌ ºÉÆgÀnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀiÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄ»§Æ§Ä £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ, §Ä¢Ý¤ß PÁæ¸ï zÁnzÀ ªÉÄÃ¯É ºÀÄt¹ ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ «dAiÀÄ ®ªÀiÁt JªÀiï.ºÉZï-46/ºÉZï.9002 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: G¥À஢¤ß vÁ: §¸ÀªÀ£À¨ÁUÉêÁr f¯Áè: ©eÁ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ MAzÀÄ GzÀÝ ¨ÁrªÀżÀî ¯Áj £ÀA: JªÀiï.ºÉZï-46/ºÉZï.9002 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï ªÀiÁrzÀÝjAzÀ  ªÀiÁåQì ¦PÀ¥sï ªÁºÀ£ÀzÀ°è °AUÉÆÃf ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ °AUÉÆÃfAiÀÄ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 26/2014 PÀ®A 279,304(J) L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w-

                ¦üAiÀiÁ𢠹.J¸ï ¥ÀæPÁ±ï vÀAzÉ wgÀÄ¥ÀvÀAiÀÄå , ªÀAiÀÄ:50ªÀ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À , ¸Á:dªÀ¼ÀUÉÃgÁ , ºÁ.ªÀ: ªÁ¸À«£ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FvÀ£ÀÄ  DgÉÆæ 01 J£ï.ªÉAPÀlgÁªï vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ¸Á:¨Á®AiÀÄåPÁåA¥ï £ÉÃzÀݪÀ£À ºÀwÛgÀ ¸Á® ¥ÀqÉ¢zÀÝPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ºÀt ªÀ¸ÀÆ°UÁV £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è N.J¸ï £ÀA.49/11 gÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁªÉ ºÀÆrzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 25-01-2014 gÀAzÀÄ DgÉÆæ 01 FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr zÀÄqÀÄØ PÉÆqÀÄwÛÃAiÀiÁ E®èªÉÇà PÉÆqÀ¢zÀÝgÉ ºÉÃUÉ ªÀ¸ÀÆ®Ä ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ £À£ÀUÉ UÉÆvÀÄÛ CAvÁ ºÉzÀj¹zÀÄÝ , £ÀAvÀgÀ ¢.29-01-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ 4 d£À C¥ÀjavÀgÀÄ §Ä¯ÉgÉÆà UÁrAiÀÄ°è §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ £ÀÄVÎ ²æÃPÁAvï PÀqÉAiÀĪÀgÀÄ £ÀªÀÄUÉ ²æÃPÁAvï CtÚ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä w½¹zÁÝ£É §gÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ M§â£ÀÄ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁr E£ÉÆߧâ£ÀÄ ZÁPÀÄ vÉUÉzÀÄ vÉÆÃj¹ ¸ÀĪÀÄä£É UÁrAiÀÄ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀgÉ ¸Àj ¤£ÀߣÀÄß PÉÆAzÀÄ §qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ºÉzÀj¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß §Ä¯ÉgÉÆÃzÀ°è PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV MAzÀÄ Q.«Äà zÀÆgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÉÆÃrUÉ qÁ®gïì PÁ¯ÉÆä zÁn fÃ¥ï ¤°è¹ C°è JgÀqÀÄ fæ£À°è 13 d£À §A¢zÀÄÝ D ¥ÉÊQ ²æÃPÁAvï , qÁAUÉ , J£ï.ªÉAPÀlgÁªï ,¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt EªÀgÀÄ ¸ÀAUÀqÀ G½zÀªÀgÀÄ EzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÀt ªÁ¥À¸ï PÉÆqÀ¢zÀÝgÉ DAzsÀæPÉÌ PÀgÉzÉÆAiÀÄÄÝ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀzÁV ºÉzÀj¹ PÉ®ªÀÅ ¥ÉÃ¥ÀgïUÀ½UÉ ¸À» ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ SÁ° 4 ZÉPïUÀ½UÉ ¸À» ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ SÁ° ¸ÁÖA¥ï ¥ÉÃ¥ÀgïUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¸À» ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ F «µÀAiÀÄ J°è ¨Á¬Ä ©qÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÁ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ©lÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ CAvÁ EzÀÝ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.54/2014 , PÀ®A. 143,147,148,363,504,323,448,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ

              ದಿನಾಂಕ:14-02-14 ರಂದು 0930 ಗಂಟೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಚ್ಚಲು ನೀರಿನ ಕಾಲುವೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಗಳ  ತೆಗೆದು   1]  ಚಿನ್ಯಾ ತಂದೆ ರಾಮಪ್ಪ 2]  ನರಸಿಂಹಲು ತಂದೆ ರಾಮಪ್ಪ 3] ಗುಂಡಪ್ಪ ತಂದೆ ರಾಮಪ್ಪ 4] ಮಾರೆಪ್ಪ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪ 5] ಉಮಾ ಗಂಡ ರಾಮಪ್ಪ 6] ಜಮುಲಮ್ಮ ಸಾ:ಎಲ್ಲರೂ ಹರಿಜನವಾಡ ರಾಯಚೂರು  EªÀgÀÄUÀ¼ÀÆ ಅಕ್ರಮ ಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡು, ಹಾರಿ, ಸಲಿಕೆಯಿಂದ ಫಿರ್ಯಾಧಿಗೆ  ಮತ್ತು ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ನಂದಕುಮಾರ ತಂದೆ ಈದಪ್ಪ, ಶಿವರಾಜ ತಂದೆ ರಂಗಪ್ಪ ಇವರಿಗೂ ಸಹ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.. ಅಂತಾ ಚಿನ್ನಾರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ರಂಗಪ್ಪ ವಯಾ:29 ವರ್ಷ ಜಾ:ಹರಿಜನ (ಮಾದಿಗ) ಉ:ಕಾರಪೆಂಟರ್ ಕೆಲಸ ಸಾ:ಮನೆ ನಂ:8-1-30/1 ಹರಿಜನವಾಡ ರಾಯಚೂರು gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ಮೇಲಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟಯಾರ್ಡ ಠಾಣೆ ರಾಯಚೂರ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 16/2014 ಕಲಂ: 143.147.148.323.326.506. ಸಹಿತ 149  ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ


¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

                ದಿನಾಂಕ 14-02-2014 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3-00 ಗಂಟೆಗೆ ¹.n. ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ ªÀÄlPÁdÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ CAvÁ §AzÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸À.L. PÁ.¸ÀÄ gÀªÀgÀÄ ಪೊಲೀಸ್ ಉಪಾಧೀಕ್ಷಕರು ರಾಯಚೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಸಿಪಿಐ ಪೂರ್ವ ವೃತ್ತ ರಾಯಚೂರು ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ  ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV  ನೋಡಲು ಪಕ್ಕದ ಸಿಟಿ ಟಾಕೀಜ ಮುಂದುಗಡೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ  ಮೂರು ಜನರು ಅದೃಷ್ಟದ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ 80-00 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಕೂಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಮಟಕಾ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಡುತ್ತಿದನು ಮೂರನೇಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ತೆಗದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗ ನಾವು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮಟಕಾ ನಂಬರ ಬರೆಯಿಸಲು ಬಂದವರೆಲ್ಲರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಮಟಕಾ ನಂಬರ ಬರೆರಯುತ್ತಿದ್ದನು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು  ಹಣವನ್ನು ತೆಗದುಕೊಳ್ಳುವವನು ಮತ್ತು  ಕೂಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿರುವವನು  ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಿದು ಅವರಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು 1) ಜಮೀರ್ ತಂದೆ ಮಹೆಬೂಬ 25 ವರ್ಷ, ಜಾಃ ಮುಸ್ಲಿಂ, ಉಃ ಸೈಕಲ್ ರಿಪೇರಿ ಸಾ ಮಡ್ಡಿಪೇಟ ಅಯ್ಯಬೌಡಿ ರಾಯಚೂರು ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಸದರಿಯವನ ಅಂಗ ಶೋಧನೆ ಮಾಡಲು 1 ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ, 1 ಬಾಲಪೆನ್ನು, ಹಾಗೂ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ನಗದು ಹಣ ರೂ.300/- ದೊರೆತಿದ್ದು.ಇನ್ನೋಬ್ಬನಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು 2)ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತಂದೆ ಮಾರೆಪ್ಪ 43ವರ್ಷ ಜಾ:ಕುರಬರ :ಗುಮಾಸ್ತ ಕೆಲಸ ಸಾ: ಮಡ್ಡಿಪೇಟ ರಾಯಚೂರು ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು.ಸದರಿಯವನ ಅಂಗ ಶೋಧನೆ ಮಾಡಲು ಸದರಿಯವನ ಹತ್ತಿರ ನಗದು ಹಣ 240/-ರೂ ಹಾಗೂ ಮಾಟಕಾಚೀಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಓಡಿ ಹೋದವನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ಅವನ ಹೆಸರು ಮಹ್ಮದ್ ತಾಹೇರ್ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದ್ ಗೌಸ್ ಸಾ: ಮಡ್ಡಿಪೇಟ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಸದರಿಯವರಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ಮಟಕಾ ನಂಬರ ಚೀಟಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೀ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದಾಗ ತಾನೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಮಟಕಾ ನಂಬರ ಹತ್ತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸದೇ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ  ಹಣ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವದಾಗಿ ಓಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.ಸದರಿ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಮೇಲಿಂದ ನೇತಾಜಿನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣಿ ಗುನ್ನೆ ನಂ 23/2014 ಕಲಂ420 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 78(3) ಕೆ.ಪಿ.ಯಾಕ್ಟ್ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂrgÀÄvÁÛgÉ..

               J¯ÉPÀÆqÀèV PÁåA¥ïzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ  ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¥ÀæºÁèzï ±ÉnÖ vÀAzÉ «gÀAiÀÄå ªÀAiÀiÁ;30 eÁ;±ÉlÖgï  G; MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á; J¯ÉPÀÆqÀèV PÁåA¥ïFvÀ£ÀÄ  vÀ£Àß ¯Á¨sÀPÁÌV PÉêÀ® CzÀȵÀ×zÀ ªÉÄÃ¯É DqÀĪÀAvÀ N/¹ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ  £ÀA§gÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É d£ÀjUÉ ªÀÄ£ÀªÉÇð¹ ºÀtzÀ ¥ÀAxÀ PÀnÖ¹PÉÆAqÀÄ  ªÀÄlPÁ JA§ dÆeÁl £Àqɹ £ÀAvÀgÀ d£ÀgÀ §gɹzÀ £ÀA§gÀ §A¢®èªÉAzÀÄ ªÀAZÀ£É ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV ¨Áwäà w½zÀ J.J¸ï.L («) gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ, ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV SÁwæ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ dÆeÁlzÀ°è vÉÆÃqÀVzÀ ¸ÀzÀgï DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 175/- gÀÆ dÆeÁlzÀ ¸À®PÀgÀuÉ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  40 /2014 PÀ®A 78(111) PÉ.¦. AiÀiÁåPïÖ ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

          ದಿನಾಂಕ:14.02.2014 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 4.30 ಗಂಟೆಯಿಂದ  5.30 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ್. ರವರು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಆರೋಪಿತನು  ಕಲಬೆರಿಕೆ ಸೇಂದಿ ತಯಾರಿಸುವ ಕುರಿತು ಒಂದು ಕೆ.ಜಿ ಯಷ್ಟು ಸಿ.ಹೆಚ್.ಪೌಡರ್  .ಕೀ. 500/- ಬೆಲೆ ಬಾಳುವುದು ಹಾಗೂ  ಸುಮಾರು  1 ಕೆ.ಜಿ ಯಷ್ಟು  ಸಾಕ್ರೀನ್  .ಕಿ  80/- ಮತ್ತು   ಹುಳಿ ಸಕ್ಕರೆ  1 ಕೆ.ಜಿ ಯಷ್ಟು  .ಕಿ  35/- ರೂಪಾಯಿ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 615/- ರೂಪಾಯಿ  ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಸಿ.ಹೆಚ್ ಪೌಡರ್ , ಹುಳಿ ಸಕ್ಕರೆ , ಸಾಕ್ರೀನ್, ನೇದ್ದವುಗಳು ಆರೋಪಿತ£ÁzÀ §AUÁj AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà ªÀ:35 ªÀµÀð, eÁ:PÀÄgÀħgÀ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:ºÀÄt²ºÁ¼À ºÀÄqÁ, FvÀ¤AzÀ  ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಆರೋಪಿತನನ್ನು ಪಂಚನಾಮೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ  ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಸದರಿ ಸಾಕ್ರೀನ್ ಪೌಡರ್ ಮತ್ತು ಸಿ.ಹೆಚ್.ದಿಂದ ಸುಮಾರು 50 ಕೊಡಗಳಷ್ಟು  ಕಲಬೆರಿಕೆ ಸೇಂದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಒಂದು ತಂಬಿಗೆಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿಯಂತೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಮೇಲ್ಕಂಡ ಸಿ.ಹೆಚ್.ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ರೀನ್, ಹುಳಿ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು  ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವದಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತನು ನುಡಿದಿದ್ದು ಮತ್ತು ಸದರಿ ಸಿ.ಹೆಚ್ಪೌಡರದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ   ಕಲಬೆರಿಕೆ ಸೇಂದಿಯನ್ನು ಯಾವುದೆ ಮಾನವನು ಸೇವಿಸಿದಲ್ಲಿ  ಮಾನವ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಸದರಿ ಆರೋಪತನು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆಂದು  ಸಿ,ಹೆಚ್. ಪೌಡರನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ್ಗೆ ದಾಳಿ ಜರುಗಿಸಿ ವಿವರವಾದ ಪಂಚನಾಮೆ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿಮೇಲ್ಕಂಡ ಮುದ್ದೆ ಮಾಲಿನನೊಂದಿಗೆ ಪಿ.ಎಸ್. ರವರು ಸಾಯಂಕಾಲ 6.00 ಗಂಟೆಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 38/2014 PÀ®A: 308, 273, 284 L.¦.¹ & 32 34 PÉ.E DåPïÖ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂrgÀÄvÁÛgÉ.


          ದಿನಾಂಕ:-14/02/2014 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಬಳಗಾನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತಾ ಖಚೀತ ಭಾತ್ಮಿ ಮೇರೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ್. ಮತ್ತು ಬೀಟ್ ಸಿ§âA¢ PÀÆr ಬಳಗಾನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮೂಕಪ್ಪ ಮಸೀಧಿ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಲು ಮಸೀದಿ ಮುಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತನು  ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ 1-ರೂಪಾಯಿಗೆ 80/-ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಕೊಡದೆ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ನಂಬರಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದುದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲ 6-40 ಗಂಟೆಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಸದರಿ ಆರೋಪಿತ£ÁzÀ ಹನುಮೇಶ ತಂದೆ ರಾಮಣ್ಣ ಹಂಚಿನಾಳ 30 ವರ್ಷ,ಜಾ;-ನಾಯಕ. ಸಾ:-ಬಳಗಾನೂರು ತಾ;-ಸಿಂಧನೂರು. FvÀ£À£ÀÄß  »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ನಗದು ಹಣ 330/-ರೂ.1-ಬಾಲ್ ಪೆನ್ನು ಮಟಕಾ ನಂಬರ್ ಬರೆದ ಗಣೇಶ ಚಿತ್ರದ ಡೈರಿ ಮತ್ತು 1-ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಪನಿಯ ಕರಿಬಣ್ಣದ ಮೋಬೈಲ್ .ಕಿ 500/-ನೇದ್ದವುಗಳನ್ನು ತಾಬಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಂತರ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಗ್ರಿಳೊಂದಿಗೆ ರಾತ್ರಿ 8-00 ಗಂಟೆಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು  ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÁzÀ ಮೇಲಿಂದ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ಠಾಣಾ ಅಪರಾದ ಸಂಖ್ಯೆ 34/2014.ಕಲಂ. 78(3).ಕೆ.ಪಿ ಕಾಯಿದೆ ಮತ್ತು 420 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡೆನು.

           ¢£ÁAPÀ: 14-02-2014 gÀAzÀÄ 7-00 ¦.JªÀiï ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀÄPÁ¯ï¥ÉÃmÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ avÀæ ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°èè ¯ÉÊl£À ¨É¼ÀQ£À°è DgÉÆævÀgÁzÀ ±ÀA§£ÀUËqÀ vÀAzÉ £ÁUÀ£ÀUËqÀ, ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvï, G: ¨ÉÆÃgÀ¯Á¯ï ¸ÉÃmï ºÀwÛgÀ UÀĪÀiÁ¸ÀÛ PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄAdÄ£ÁxÀ avÀæ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀÄPÁ®¥ÉÃmÉ gÀ¸ÉÛ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. CA§tÚ vÀAzÉ PÀĪÀiÁgÉ¥Àà, ªÀAiÀÄ: 43 ªÀµÀð, eÁ: «±ÀéPÀªÀÄð, G: SÁ¸ÀV JeÉäìAiÀÄ°è PÉ®¸À ¸Á: Dgï.f JªÀiï. ¸ÀÆÌ¯ï »AzÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.  ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀV d£ÀjUÉ £ÀA©¹ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L. ( PÁ ¸ÀÄ) gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀjAzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 545/-, ªÀÄlPÁ aÃn ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á¯ï¥É£ÀÄß EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ    DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.55/2014 PÀ®A.78(3) PÀ.¥ÉÆ.PÁAiÉÄÝ ºÁUÀÆ PÀ®A.420 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ  EgÀÄvÀÛzÉ.
            UÁA¢ü£ÀUÀgÀ  UÁææªÀÄzÀ  UÁA¢ü   ªÀÈvÀÛzÀ  ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¯Á® ¸Á¨ï vÀAzÉ ºÀĸÉÃ£ï ¸Á¨ï ªÀAiÀiÁ;45  eÁ;ªÀÄĹèA G;PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á;UÁA¢ü£ÀUÀgÀ  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Á¨sÀPÁÌV PÉêÀ® CzÀȵÀ×zÀ ªÉÄÃ¯É DqÀĪÀAvÀ N/¹ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ  £ÀA§gÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É d£ÀjUÉ ªÀÄ£ÀªÉÇð¹ ºÀtzÀ ¥ÀAxÀ PÀnÖ¹PÉÆAqÀÄ  ªÀÄlPÁ JA§ dÆeÁl £Àqɹ £ÀAvÀgÀ d£ÀgÀ §gɹzÀ £ÀA§gÀ §A¢®èªÉAzÀÄ ªÀAZÀ£É ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV ¨Áwäà w½zÀ J.J¸ï.L («) gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ, ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV SÁwæ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ dÆeÁlzÀ°è vÉÆÃqÀVzÀ ¸ÀzÀgï DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2900/- gÀÆ dÆeÁlzÀ ¸À®PÀgÀuÉ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ    DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.41/2014 PÀ®A.78(3) PÀ.¥ÉÆ.PÁAiÉÄÝ ºÁUÀÆ PÀ®A.420 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ  EgÀÄvÀÛzÉ.

EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

       ¢: 14-02-14 gÀAzÀÄ   PÀĦUÀÄqÀØ  & ¸ÀeÁð¥ÀÄgÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è   D¥Á¢vÀgÁzÀ 1)  ²æà PÉ.r.ZÉ£ÀÆßgÀ UÀÄvÉÛzÁgÀgÀÄ  2) zÉêÀgÁd ªÀiÁå£ÉdgÀ gÀªÀgÀÄ  PÀĦUÀÄqÀØ -¸ÀeÁð¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄPÉÌ  gÁA¥ÀÆgÀ KvÀ ¤ÃgÁªÀj PÁ®ªÉ ºÉÆVzÀÄÝ PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤ÃgÀÄ ¥ÀÆgÉÊPÉ AiÀiÁUÀÄwÛgÀĪÀ ¤ÃgÀ£ÀÄß  DPÀæªÀĪÁV  ¥ÉÊ¥ÀUÉ vÀÆvÀÄ ºÁQ ¸ÀzÀj ¤ÃgÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä PÁªÀÄUÁjUÀ½UÉ §¼ÀPÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÁÝgÉ  CAvÁ ²æà GªÉÄñÀ  ¥ÀAZÀAiÀÄw C©üªÀÈ¢Ý C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ UÁæ ªÀÄ ¥ÀAZÀAiÀÄw ¸ÀeÁð¥ÀÄgÀ    gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA: 66/14 PÀ®A. 427, 430 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.     

              ದಿನಾಂಕ:14-02-14 ರಂದು 0930 ಗಂಟೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಚ್ಚಲು ನೀರಿನ ಕಾಲುವೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತgÁzÀ 1] ಚಿನ್ನಾರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ರಂಗಪ್ಪ 2] ನಂದಕುಮಾರ ತಂದೆ ಈದಪ್ಪ 3] ಶಿವರಾಜ ತಂದೆ ರಂಗಪ್ಪ ಸಾ: ಎಲ್ಲರೂ ಹರಿಜನವಾಡ ರಾಯಚೂರು   EªÀgÀÄ  ಚಿನ್ಯಾ ತಂದೆ ರಾಮುಲು ವಯಾ:26 ವರ್ಷ ಜಾ:ಹರಿಜನ(ಮಾದಿಗ) ಉ: ಕಾರ ಡ್ರೈವರ್ ಕೆಲಸ ಸಾ: ಮನೆ ನಂ:8-1-61 ಹರಿಜನವಾಡ ರಾಯಚೂರು  FvÀ¤UÉ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಜಗಳ  ತೆಗೆದು ಕೈಗಳಿಂದ, ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಂದಹೊಡೆದು ತೆರಚಿದ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ನರಸಿಂಹಲು ಇವರಿಗೂ ಸಹ ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ಒಳಪೆಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ಇವರಿಗೆ ಜೀವ ಸಹಿತ ಕೊಂದೇ ಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ  ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.. ಅಂತಾ ಇರುವ   ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾಧಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟಯಾರ್ಡ ಠಾಣೆ ರಾಯಚೂರ. ಗುನ್ನೆ ನಂ: 17/2014 ಕಲಂ: 341.323..506 ಸಹಿತ 34 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.    
J¸ï.¹./ J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
          ¢£ÁAPÀ: 15-02-2014 gÀAzÀÄ PÉÆ¥ÀàgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¨É½UÉÎ 07-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ªÀÄw eÉÆåÃw vÀAzÉ: zÉêÀ¥ÀÄvÀæ¥Àà ªÀiÁåwæ, 25ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ, G: ¸ÁPÀëgÀvÁ ¥ÉæÃgÀQ, ¸Á: PÉÆ¥ÀàgÀ ºÁUÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ.14-02-2014 gÀAzÀÄ ªÀiÁvÀà½î AiÀÄ®èªÀÄä zÉëAiÀÄ eÁvÉæUÉ ºÉÆÃV ¦ügÁå¢ ºÁUÀÄ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢PÀgÀÄ ªÁ¥Á¸ÀÄì DmÉÆÃzÀ°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæüà £ÀA.2 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß DmÉÆÃPÉÌ  vÀUÀ°¹zÀÝgÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è 1) zÉêÀgÁd vÀAzsÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ PÀÄgÀħgÀÄ                                   ºÁUÀÆ EvÀgÉ 6 d£À DgÉÆæüvÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®è£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ J¯Éà ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÉÌ¼É ¤£Éß ªÀÄ®è¥Àà PÀ¨ÉâÃgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DvÀ¤UÉ ¨ÉÊAiÀÄÄåvÉÛ£À¯Éà J¯Éà ¸ÀÆ¼É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ DgÉÆæü £ÀA.1 ªÀÄÛvÀÄ 2 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ J¯Éà zÉêÀ¥ÀÄvÀæ ¤Ã£ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ¨ÁgÀ¯Éà ¤Ã£ÀÄ ºÉÃUÉ ¨Á¼ÀÄªÉ ªÀiÁqÀÄwÛ £ÉÆÃqÀÄvÉÛªÉ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CPÀæªÀĪÁV ¥ÀæªÉò¹ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀªÀjUÀÆ PÀÆqÁ PÀnÖUɬÄAzÀ.PÀ°è¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÁqÀÄ CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹ DgÉÆæüvÀgÉ®ègÀgÀÆ J¯Éà ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É £ÀªÀÄä «gÀÄzÀÝ PÀnÖPÉÆAqÀÄ F HgÀ°è ºÉÃUÉ ¨Á¼ÀÄªÉ ªÀiÁqÀÄwÛ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ eÁw¤AzÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 24/14 PÀ®A.448,143,147,148,323,324,504,506,,509,354,307 gÉ/« 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(X) J¹ì J¹Ö DåPïÖ 1989 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-

            gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 15.02.2014 gÀAzÀÄ  34 ¥ÀæÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr    6,900/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.