Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, January 21, 2014

Raichur District Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              20/01/2014 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ UÁtzsÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ PÀA¨ÁgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¦ügÁå¢ ±ÉÃRgÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà ªÁlgÀ 35 ªÀµÀð eÁ-°AUÁAiÀÄvÀ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-UÁtzsÁ¼À EªÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁzÀ §¸À£ÀUËqÀ vÀAzÉ gÀAUÀtÚ ºÉƸÀªÀĤ ºÁUÀÆ EvÀgÉà 6 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ eÁ-°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á-UÁtzsÁ¼À        EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CtÚ-vÀªÀÄäA¢jzÀÄÝ,vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀÄ D¹ÛAiÀÄ «µÀAiÀĪÁV 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ®Ä ¸Àj EgÀzÉ, CzÉà «µÀAiÀĪÁV,¦ügÁå¢ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆV §gÀĪÁUÀ PÀA¨ÁgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ §¸À£ÀUËqÀ EvÀ£ÀÄ  ZÀ¥Àà°¤AzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ,G½zÀ DgÉÆævÀgÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖªÀiÁr CªÁZÀåªÁV  ¨ÉÊ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÉÄ°AzÀ eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøïoÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA: 05/2014 PÀ®A-143.147.323.355.504 ¸À»vÉ 149 L¦¹      CrAiÀÄ°è  zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆÃArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.     
                20/01/2014 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ªÀÄzÀgÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ°è J¸ï.r.JA.¹ ZÀÄ£ÁªÀuÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¢£ÁAPÀ-20/01/2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀgÀPÀ¯ï UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆV 1530 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj ±Á¯ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ ¤AvÁÛUÀ ªÀÄzÀgÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄUËqÀ vÀAzÉ £ÁUÀgÉqÉØ¥Àà eÁ-PÀ¨ÉâÃgÀ EvÀgÉà 13 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á-ªÀÄzÀgÀPÀ¯ï gÀªÀgÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¸ÉÃr¤AzÀ KPÁKQ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éèà ªÀiÁqÀÄvÁÛ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr CzsÀåPÀë ªÀÄUÀ£ÉAzÀÄ ¢ªÀiÁPÀÄ ªÀiÁqÀÄvÉÛ£À¯Éà JAzÀÄ ¨ÉÊzÀAiÀÄ PÉƯÉUÉ ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.§¹ì£À ¸ËPÀAiÀÄð E®è¢zÀÝjAzÀ §gÀ®Ä vÀqÀªÁV §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÉÄ°AzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 06/2014 PÀ®A-143.147.323.504.506 ¸À»vÉ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3[1][x][xl] SC &ST ACT 1989 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆÃArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
                 ¢£ÁAPÀ :20-01-2014 gÀAzÀÄ19-30 UÀAmÉUÉ  ªÀÄzÀgÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ  ¦üAiÀiÁ𢠲æà ²ªÀPÀĪÀiÁgÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå ¨ÁUÀÄgÀÄ 23 ªÀµÀð eÁ:PÀÄgÀ§gÀÄ G:MPÀÌ®vÀ£À ¸Á:ªÀÄzÀgÀPÀ¯ï FvÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁzÀ 1)¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ £ÁUÀgÉÃqÉØ¥Àà  32 ªÀµÀð EvÀgÉ 06 d£ÀgÀÄ  FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1-2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ®Ä gÁdQÃAiÀÄ zÉéõÀ¢AzÀ ¸Àj EgÀzÉ ¢:20-01-2014 gÀAzÀÄ 19-30 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ DPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆæ ºÀ£ÀĪÀÄUËqÀ EvÀ£À ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀnÖUÉUÀ½AzÀ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À¥ÉÃlÄÖUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrzÀÄÝ ©r¸À®Ä ºÉÆzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄUÉ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÁrzÀÄÝ, ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ DgÉÆævÀgÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ EzÀÝ UÀtQÃPÀÈvÀ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 08/2014 PÀ®A:143.147.324.323.354.114.504.506 R/W 149 I.P.C  CrAiÀÄ°è    ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

        ¢£ÁAPÀ :20-01-2014 gÀAzÀÄ 15-00 UÀAmÉUÉ  ªÀÄzÀgÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀgÀPÁj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ CªÀgÀtzÀ°è  ¦üAiÀiÁ𢠲æà ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà 48 ªÀµÀð eÁ:G¥ÁàgÀ G:MPÀÌ®vÀ£À ¸Á:ªÀÄzÀgÀPÀ¯ï gÀªÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁzÀ 1)ªÉAPÉÆç vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð EvÀgÉ 17 d£ÀjUÉ ¢:20-01-14 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀgÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj ±Á¯ÉAiÀÄ J¸ï.r.JªÀiï.¹ gÀZÀ£ÉAiÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄä «gÀÄzÀÝ ¸ÉÆÃvÀ DgÉÆævÀgÀÄ DPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ KPÁKQ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éèà ªÀiÁr ZÁPÀÄ, PÀ©ât gÁqÀÄ,§rUÉ ªÀÄvÀvÀÄ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹ ¨Á¬ÄUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢zÀÄÝ, dUÀ¼ÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀ¨sÁUÀzÀ Q«AiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ EzÀÝ °TvÀ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ C.¸ÀA. 07/14 PÀÀ®A:143.147.148.323.324.109.307.504.506 R/W 149 I.P.C CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                     ¢£ÁAPÀ:20-01-2014 gÀAzÀÄ 19-15  UÀAmÉUÉ ¤¯ÉÆÃUÀ¯ï PÁæ¸ï£À vÁvÀ¥Àà UÀ¢ÝV ºÀwÛgÀ  ªÀÄÄA¢£À  ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è1)ªÉAPÀmÉñï vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ 32ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, ªÉÄrPÀ¯ï PÉ®¸À, ¸Á:¤¯ÉÆÃUÀ¯ï PÁæ¸ï2)ZÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ §ÆµÀ¥Àà 36ªÀµÀð,ºÀqÀ¥Àzï, PËëjPÉ®¸À, ¸Á:¤¯ÉÆÃUÀ¯ï PÁæ¸ï EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ°è vÉÆqÀV d£ÀUÀ½UÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ JA§vÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀzÁV ºÉý zÀÄqÀÄØPÉÆlÖªÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÉÆAzÁ¬ÄvÀ aÃn PÉÆqÀzÉà ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ §AzÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. ºÀnÖ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀjAzÀ 1)ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀ ºÀt gÀÆ. 5245/-2)JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ C.Q E¯Áè 3) MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß C.Q.gÀÆ E¯Áè .EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ   ªÀÄlPÁ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ DgÉÆævÀgÀÀÀ «gÀÄzÀÝ ªÉÄðAzÀ  ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 10/2014 PÀ®A. 78(111) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ ºÁUÀÆ 420 L¦¹  PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                   ದಿನಾಂಕ 19/01/14 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 0600 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ §¸ÀtÚ, eÁqÀgï, 40 ªÀµÀð, QgÁt ªÁå¥ÁgÀ  ¸Á: dªÀiÁzÁgÀ PÀmÉÖ ºÀwÛgÀ ªÀiÁ£À« FvÀನು  ರಬ್ಬಣಕಲ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ ಹೋಗಿ  ಮನೆಗೆ ವಾಪಾಸ ಬರುವಾಗ  ರಬ್ಬಣಕಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಆರೋಪಿ ಸುಂಕಪ್ಪ ಈತನು ತನ್ನ ಹೋಂಡಾ ಶೈನ್ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆ.ಎ.36/ಎಸ್-6019 ನೇದ್ದನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗೂ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನೆಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ರಸ್ತೆಯ ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಢಿಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಎಡಗಡೆ ಪಕ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ರಕ್ತಗಾಯ ಹಾಗೂ ಎಡ ಸೊಂಟದ ಹತ್ತಿರ ಭಾರಿ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಕಾರಣ ನೇರವಾಗಿ ನವೋದಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ತಮ್ಮನಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ ಈತನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ  ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ ಕಾರಣ ಆರೋಪಿತನ  ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ಮುಂತಾಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 23/2014 ಕಲಂ  279,  338 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ,ಮತಿ ಶರಣಮ್ಮ ಗಂಡ ಆದಪ್ಪ ಹವಲ್ದಾರ 35 ವರ್ಷ,ಜಾ:-ಕುರುಬರು,   ಉ:-ಹೊಲಮನಿ ಕೆಲಸ,ಸಾ;-ಉದ್ಬಾಳ ಯು ತಾ;-ಸಿಂಧನೂರು FPÉAiÀÄ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಗಂಡ ಆದಪ್ಪ ಇಬ್ಬರ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಈಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜಗಳವಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೇವೆ, ದಿನಾಂಕ;-20/01/2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಮಾವ ಮತ್ತು ಆತನ ಹೆಂಡತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುವಾಗ ನನ್ನ ಗಂಡ ಆದಪ್ಪ ಈತನು ಬಂದವನೇ ‘’ಲೇ ಸೂಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಲು ಚೀಲಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಎರಡು ನೆಲ್ಲು ಚೀಲಗಳು ಕೊಡಲೇ ನೀನು ಕೊಡದೆ ಇದ್ದರೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ’’ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದನು ಆಗ ನಾನು ನೆಲ್ಲು ಚೀಲಗಳನ್ನು ನೀನಗೇಕೆ ಕೊಡಲಿ ನೀನು ದುಡಿಯುವದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಂತರ ‘’ಲೇ ಸೂಳೆ ಇವರು ಬಿಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈಗ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಿನ್ನ ಜೀವ ತೆಗೆಯುvÉÛÃ£É ಅಂತಾ’’ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ ಬಳಗಾನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UÀÄ£Éß £ÀA: 16/2014.ಕಲಂ,323,504,506 ಐಪಿಸಿ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-

            gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 21.01.2014 gÀAzÀÄ  110 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 16,800/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 21-01-2014


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ : 21-01-2014

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 03/2014, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ ರಮಣಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಥವರು ಚೌವ್ಹಾಣ gÀªÀgÀ ಗಂಡ ಥವರು ಇವನು ಸರಾಯಿ ಕುಡಿಯುವ ಚಟಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಿವನದಲ್ಲಿ ಜಿಗುಪ್ಸೆಗೊಂಡು ದಿನಾಂಕ 20-01-2014 ರಂದು ಕಲ್ಲಖೋರಾ ದೇವಿ ತಾಂಡಾದ ಶಿವಾರದಲ್ಲಿರುವ vÀªÀÄä ಸ್ವಂತ ಹೊಲದ ಬಂದಾರ ಮೇಲಿರುವ ಬೆವಿನ ಮರದ ಟೊಂಗೆಗೆ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮ ಹತ್ಯಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ, DvÀ£À ಮರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲು ಯಾವುದೆ ತರಹದ ಸಂಶಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ºÉÃಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ªÉÄÃರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.    

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 09/2014, PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 20-01-2014 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ UÀt¥Àw vÀAzÉ «oÀ® gÁåPÀ¯É ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: PÉƼÀÄîgÀ gÀªÀgÀÄ vÀನ್ನ ಮಾಲಿಕರ ¤Ãರಿನ ಟ್ಯಾಂಕರ  ಆರ್.ಟಿ.ಓ ಕಛೇರಿ ಬೀದರಕ್ಕೆ ಫಿಟನೇಸ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಬೀದರದಿಂದ ಹೊರಟು  ಕೌಡಗಾಂವ  ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ  ಬರುವಾಗ ಸಣ್ಣ ಕೌಠಾ ದಾಟಿ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ರೋಡಿನ ಮಗ್ಗಲಲ್ಲಿ ¤Ãರಿನ ಹ್ಯಾಂಡ ಪಂಪ ಹತ್ತಿರ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ವಾಹನ Kರ್ ಲಾಕ್ ಆಗಿzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ನಿಂvÁUÀ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ  ಸಂತಪೂರ  ಕಡೆಯಿA¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ಮಗ §¸ÀégÁd vÀAzÉ UÀt¥Àw gÁåPÀ¯É ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð ಇತನು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ. ಕೆಎ-38/ಜೆ-6133 ನೇದರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಸಾಯಿನಾಥ ಇವನು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ಮೋಟಾರ ಸೈಕ¯ïUÉ ನಿಲ್ಲಿಸಿ §¸ÀªÀgÁd EvÀ¤UÉ ವಿಚಾರಿಸಲು ಅವನು ಹಳೆಂಬರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ  ಬರುತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಕೌಡಗಾಂವದಿಂದ ಕೌಠಾ ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಕಡೆಗೆ ಹೊಗುವಾಗ ಬೀದರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕ್ರೋಸರ ಜೀಪ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಜೀಪ ಅತೀ ವೇಗ ಹಾಗು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು §¸ÀªÀgÁd EvÀ£ÀÄ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕ°UÉ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಕ್ರೋಸರ ಜೀಪ ಸಮೇತ ಓಡಿ ಹೊಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಸದರಿ ಡಿಕ್ಕಿಯಿಂದ §¸ÀªÀgÁd EvÀ¤UÉ ಬಲಗಡೆ ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಮೂಗಿನಿಂದ ರಕ್ತ ಬಂದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಬಲ ಮೋಳಕಾಲಿಗೆ, ಬಲಗೈ ಭುಜಕ್ಕೆ ತರಚಿದ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಗಾಯ ಗಳಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೆ ಮೃತ್ತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ºÁUÀÆ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿzÀÝ ಸಾಯಿನಾಥ ಇತನಿಗೂ ಸಹ ಗಾಯಗಾಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಸದರಿಯವನಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಬೀದರಕ್ಕೆ ಓಯ್ದಿರುತ್ತಾರೆAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 19/2014, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 20-01-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw dlUÉÆAqÀ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: J¸ïn UÉÆAqÁ, ¸Á: CwªÁ¼À, vÁ: & f: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ ©ÃzÀgÀzÀ qÁ: «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ CAvÀ¥Àà£ÀªÀgï gÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÁV ºÉý vÀ£Àß ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¸ÀA. PÉJ-38/PÀÆå3522 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉÆüÁgÀ (PÉ) ²ªÁgÀzÀ°è C¤gÀÄzsï PÀĪÉÄÖPÀgï EªÀgÀ ¥sÁªÀÄð ºË¸ï ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ MAzÀÄ mÁæPÀÖgï ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀPÉÌ  rQÌ ªÀiÁr, C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ FvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/2014, PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 20-01-2014 gÀAzÀÄ ¹zÀÝgÁAiÀÄ ¨sÉÆøÀV ¦J¸ïL ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ªÀiÁºÁzÉêÀ ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄlPÁ dÆeÁl Dr¹ d£ÀjAzÀ ºÀt vÉÃUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉý ªÀÄlPÁ an §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¹zÀÝgÁªÀÄ vÀAzÉ §¸ÀégÁd ªÀiÁ°¥Ánïï, ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ºÀvÀÛUÁð (J¸ï), 2) «gÉñÀ vÀAzÉ §¸ÀégÁd dÄAgÀhiÁ, ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄAoÁ¼À EªÀj§âgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃj ªÀiÁr CªÀgÀ CAUÀ dqÀw ªÀiÁr CªÀjAzÀ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2260/- gÀÆ. UÀ¼ÀÄ, 2) 05 ªÀÄlPÁ anUÀ¼ÀÄ, 3) 2 ¨Á¯ï ¥É£ï ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ EzÀÝ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 12/2014, PÀ®A 420 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 20-01-2014 gÀAzÀÄ «±Àé£ÁxÀ PÀÄ®PÀtÂð ¦.L r.¹.L.© ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ PÀ©gÁ¨ÁzÀªÁr PÁæ¸À §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÄÆwðAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦L gÀªÀgÀÄ ¦J¸ïL ºÀ½îSÉÃqÀ, ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É PÀ©gÁ¨ÁzÀªÁr PÁæ¸À §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÄÆwðAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ°è ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. J¦-11/J¸ï-3220 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸À¯ÁªÉǢݣÀ vÀAzÉ ºÉÊzÀgÀ ¨ÁUÀªÁ£À ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: zÀħ®UÀÄAr, 2) gÁªÀÄuÁÚ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ºÀÄt¹UÉÃgÁ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: zÀħ®UÀÄAr EªÀj§âgÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 90 gÀÆ PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ ªÀÄlPÁ Drj CAvÀ aÃgÀÄvÁÛ d£ÀgÀ UÀªÀÄ£À vÀªÀÄä PÀqÉ ¸É¼ÀAiÀÄÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr SÁwæ ¥ÀqɹPÉÆAqÀÄ ¦L gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀÄ ¸ÉÃj ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¦L gÀªÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ aÃn §gɸÀÄwÛzÀÝ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀ 2 d£ÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ, CªÀjAzÀ 12,270/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 3 ªÉÆèÉÊ¯ï ¸ÉlUÀ¼ÀÄ, 6 ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á® ¥É£À d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ 2 d£À DgÉÆævÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ PÀAqÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ, zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀ 2 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ºÁUÀÆ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¸À»vÀ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä F eÁÕ¥À£Á ¥ÀvÀæzÉÆA¢UÉ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Gulbarga District Reported Crimes

ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಂಡಾರಿ ಸಾ: ಡಬರಾಬಾದ ರವರು ದಿನಾಂಕ 20-01-14 ರಂದು  ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ತಮ್ಮೂರಿನ ಮರಗಮ್ಮನ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಕುಳಿತಾಗ ಆರೋಪಿ ಶಾಂತಪ್ಪ ಈತನು ನನಗೆ ನೋಡಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಬೇಡಾ ಅಂತಾ ಬೈದನು. ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಎದ್ದು ಗುಲಬರ್ಗಾ ಕಡೆ ಹೋದನು.  ಮರಳಿ ಸಂಜೆ 6-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರಾದ, ತಾಯಿ, ಅಕ್ಕ, ಅಣ್ಣ ಇವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದೆನೆಂದೆರೆ, ಸದರಿ ಶಾಂತಪ್ಪನು ಕುಡಿದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ  ಆಗ್ಗಾಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹೊಲಸು, ಹೊಲಸು ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯ್ಯುವುದು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿರಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದರು. ಆಗ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಅಣ್ಣ  ಮಹೇಂದ್ರ ಸಂಜೆ 6-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸದರಿ ಶಾಂತಪ್ಪನಿಗೆ  ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ, ಶಾಂತಪ್ಪನು  ನನಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ತೆಕ್ಕಿ ಕುಸ್ತಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಜಗಳಾ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ,  ತಮ್ಮನಾದ ಮಹೇಶಕುಮಾರ  ಜಗಳಾ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದಾಗ ಶಾಂತಪ್ಪನು ಮಹೇಶಕುಮಾರನ ಎದೆಯ ಮೇಲಿನ ಅಂಗಿ ಹಿಡಿದು ಜಗ್ಗಾಡಿ ಕೈ ಮುಷ್ಷಿ ಮಾಡಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕೆಗೆ ಹೊಡೆದನು. ಮಹೇಶಕುಮಾರನಿಗೆ ಭಾರಿ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಬೇಹುಷ ಆಗಿ ಬಿದ್ದನು. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆ ತಂದಾಗ, ವೈದ್ಯರು ನೋಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು  ಸದರಿ ಶಾಂತಪ್ಪನು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದಾಡಿದ ವಿಷಯ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದೇ ವೈಷ್ಯಮ ಹೊಂದಿ ಶಾಂತಪ್ಪನು ಮಹೇಶಕುಮಾರನಿಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ  ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಬಸ್ಸ ನಿರ್ವಾಹಕನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ : 
ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 20-01-2014 ರಂದು 1300 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀ ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ಮಾಪಣ್ಣ ತಳಕೆರಿ  ನಿರ್ವಾಹಕ ಸಂಖ್ಯೆ 14258 ಘಟಕ ನಂ.1 ಈ.ಕ.ರ.ಸಾ ಸಂಸ್ದೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿಭಾಗ 1 ಇವರು ಬಸ್ ನಂ. ಕೆಎ 32 ಎಫ್ 1784 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಕರ್ತವ್ಯದ ಮೇಲಿದ್ದು ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಸರ್ಕಲದಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಯಾಣಿಕನು ಸದರಿ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಆನಂದ ಹೋಟೆಲ ಹತ್ತಿರ ಇಳಿಯಲು ಟಿಕಿಟ ಪಡೆಯಲು ಕೆಳಿದನು. ಆಗ ಸದರಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಸ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದಾಗ ಲಾಹೋಟಿ ಪೆಟ್ರೋಲ ಪಂಪ ಹತ್ತಿರ ಇಳಿಸಲು ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಪಡಿಸಿ ಕೈಯಿಂದ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಸಲ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ಸರಕಾರಿ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ.ಭೀರಪ್ಪ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಗೂಗಿದರಿ ಸಾ:ಅಂಬೇವಾಡ ರವರು  ದಿನಾಂಕ 19-01-2014 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 07:45 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮೂರ ಮಡ್ಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಾಕ ಭೀಮಶ್ಯಾನಿಗೆ ನಾನು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಮ್ಮಂದಿರೊಂದಿಗೆ ಯಾಕೆ ತಕರಾರು ಮಾಡಿದಿ ಅಂತಾ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವನು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ಮಾಡ ಹತ್ತಿದ್ದನು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿಯ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಮಹಾದೇವಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಾದ ಮುತ್ತಣ್ಣ ತಂದೆ ಭೀಮಶ್ಯಾ ಗೂಗಿದರಿ,ದತ್ತಪ್ಪ ತಂದೆ ಭೀಮಶ್ಯಾ ಗೂಗಿದರಿ, ಮಾಣಿಕ ತಂದೆ ಭಿಮಶ್ಯಾ ಗೂಗಿದರಿ ಇವರು ಕೂಡಿ ಬಂದವರೆ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ತಕರಾರು ಮಾಡಿ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕೈಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಮೂಗಿನ ಹತ್ತಿರ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿ ನೀಮ್ಮ ಜೀವ ಸಹಿತ ಬೀಡುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಭಯದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.