Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, December 22, 2013

Raichur District Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ  

                  f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀÄmÁÌ ªÀÄvÀÄÛ UÁåA©èAUï ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀÄÆð®£É ªÀiÁqÀ®Ä ²æà J.n.¥Ánïï, ¦.L. r.¹.L.©., (ªÉÆ.£ÀA.9480803808), ²æà eÉ.PÀgÀÄuÉñÀ UËqÀ ¦.L.r.¹.Dgï.©.,(ªÉÆ.£ÀA.9480803809) ªÀÄvÀÄÛ ²æà C°Ã¸Á¨ï ¦.L. rJ¸ï.©., (ªÉÆ.£ÀA.9480803807) gÀªÀgÀÄUÀ¼À £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è «±ÉõÀ vÀAqÀªÀ£ÀÄß gÀa¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj vÀAqÀªÀÅ ªÀÄmÁÌ ªÀÄvÀÄÛ UÁåA©èAUï£ÀAvÀºÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀ ¸ÀªÀiÁd «zÉÆæû ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß ºÀwÛPÀÌ®Ä FUÁUÀ¯Éà PÁAiÀiÁðgÀA¨sÀ ªÀiÁrgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ CAvÀºÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ  PÀAqÀħAzÀ°è ªÉÄîÌAqÀ ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA§gïUÀ½UÉ PÀgÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¤Ãr EAvÀºÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÖ®Ä ¸ÀºÀPÁgÀ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ. ªÀiÁ»wzÁgÀgÀ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß UË¥ÀåªÁVqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.                                                                                                            ¸

 

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

  ¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

               ¢£ÁAPÀ:21-12-2013 gÀAzÀÄ 1545 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ªÉÄʯÁgÀ£ÀUÀgÀzÀ ¸Àä±Á£ÀzÀ°è ºÀĸÉä vÀAzÉ AiÀÄgÀætÚ ªÀAiÀÄ:35ªÀµÀð, PÉÆgÀªÀgÀ, PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á:ªÉÄʯÁgÀ£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ RįÁèeÁUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¯ÉʸÀ£ïì E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV «µÀ¥ÀÆjvÀ ¸ÉÃA¢AiÀÄ£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ zÁ½ ªÀiÁr : ºÀĸÉä vÀAzÉ AiÀÄgÀætÚ ªÀAiÀÄ:35ªÀµÀð, PÉÆgÀªÀgÀ, PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á:ªÉÄʯÁgÀ£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀ FvÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ DvÀ¤AzÀ 1 ¥Áè¹ÖPï PÉÆqÀ 10 °Ã. «µÀ¥ÀÆjvÀ ¸ÉÃA¢ EzÀÝzÀÄÝ C.Q.gÀÆ.100/- 2) MAzÀÄ ¹ÖÃ¯ï ªÀÄUï 3) £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.50/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  £ÀAvÀgÀ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄPÉðl AiÀiÁqÀð oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 100/2013 PÀ®A:273.284 L¦¹ 32.34 PÉ.E.DåPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

                       ¢£ÁAPÀ;-21/12/2013 gÀAzÀÄ  16-00 UÀAmÉUÉ §¤ßUÁ£ÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ZÉ£Àߧ¸ÀAiÀÄå¸Áé«Ä ¥ÉÆÃvÁß¼À EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ zÀAqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÀ¼ÀîzÀ°è E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉ¢zÉ CAvÁ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆqÀ®Ä 1).§APÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà PÀ®AUÉÃgÀ 50 ªÀµÀð,eÁ;-ºÀjd£À,  ¸Á:-»gÉâ¤ß 2).¦ÃgÀ¸Á§ vÀAzÉSÁ¹ÃA¸Á§38ªÀµÀð,eÁ;-ªÀÄĹèA.¸Á:-ªÀÄÄzÀÝ£ÀUÀÄrØ.  3).ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ ªÀi®è¥Àà gÁªÀÄvÁß¼À 50 ªÀµÀð,eÁ;-£ÁAiÀÄPÀ,¸Á:-fãÀÆgÀÄPÁåA¥ï4).ºÀÄZÀÑ¥Àà vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ dªÀ¼ÀUÉÃgÀ 55 ªÀµÀð,eÁ;¦AeÁgï¸Á;-¥ÉÆÃvÁß¼À. 5).CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ,38 ªÀµÀð,eÁ;-£ÁAiÀÄPÀ,¸Á:-anUÉÃj Nt ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ 6).§¸ÀªÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÀAiÀÄå ¢zÉÝÃgÀ 32 ªÀµÀð,eÁ;-£ÁAiÀÄPÀ,¸Á;-UÉÆãÁégÀ. 7)±ÉÃRºÀĸÉä vÀAzÉ ±À¥sÀÄð¢Ýãï 35 ªÀµÀð,eÁ;-ªÀÄĹèA.¸Á;-fãÀÆgÀÄ gÉÆÃqï ¥ÉÆÃvÁß¼À. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ UÀÄA¥ÀÄ UÀÆr E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgï-§ºÁgï JA§ dÆeÁlªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ DqÀÄwÛzÁÝUÀ zÁ½ ªÀiÁr dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ 7-d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 6950/-gÀÆ¥Á¬Ä, 4-ªÉÆèÉÊ®UÀ¼ÀÄ CA.Q 2600/-ºÁUÀÄ 52-E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ  ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ   zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 223/2013. PÀ®A.87.PÉ.¦.PÁ¬ÄzÉ. CqÉÆAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


                        ದಿನಾಂಕ 20-12 - 2013 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 14.40 ಗಂಟೆಗೆ ಮಸ್ಕಿ ನಗರದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ  ಆಂಜನೇಯ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಕ್ರಾಸಿನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 1] ಬೀಮಣ್ಣ ತಂದೆ ಈರಪ್ಪ ಕಬ್ಬೇರ 29 ವರ್ಷ ಸಾ|| ಮಸ್ಕಿ 2] ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ನಾಗರಬೆಂಚಿ 40 ವರ್ಷ ಸಾ|| ಮಸ್ಕಿ 3] ಹನುಮಂತ ತಂದೆ ಈರಪ್ಪ ಬಾರಕೇರ 40 ವರ್ಷ ಕಬ್ಬೇರ ಸಾ|| ಮಸ್ಕಿ 4] ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ತಂದೆ ಮೂಡಲಪ್ಪ ಕಾಸನದೊಡ್ಡಿ 60 ವರ್ಷ ನಾಯಕ ಸಾ|| ರಾಮದಿನ್ನಿ5] ಈರಣ್ಣ ತಂದೆ ಅಯ್ಯಣ್ಣ ಚೋರಡ್ಡಿ 40 ವರ್ಷ ಸಾ|| ನಾಗರಬೆಂಚಿ6] ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಶಂಬಣ್ಣ ಸಾಹುಕಾರ 32 ವರ್ಷ ಸಾ|| ಗೋನಾಳ 7] ಅಮಿದಮಿಯಾ ತಂದೆ ರಹಿಮಸಾಬ ಮುಸ್ಲಿಂ 35 ವರ್ಷ ಸಾ|| ಮೇರನಾಳ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ದುಂಡಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅಂದರ ಬಾಹರ ಎನ್ನುವ ಇಸ್ಪಿಟ್  ಆಟವನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಜ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಪಿ.ಎಸ್. ಮಸ್ಕಿ ರವರು ಎಸ್.ಪಿ ಸಾಹೇಬರು ರಾಯಚೂರು. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಸ್.ಪಿ ರಾಯಚೂರು. ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಲಿಂಗಸ್ಗೂರು ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣರಾವ್ ಎಂ.,ಜಿ ಸಿ.ಪಿ. ಮಸ್ಕಿ ವೃತ್ತ ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿತರನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಆರೋಪಿತರಿಂದ ಇಸ್ಪೇಟ್ ಜುಜಾಟದ ಹಣ 1,02,800=00  ಹಾಗೂ  52 ಇಸ್ಪೇಟ್ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 05 ಮೋಬೈಲಗಳನ್ನು ಜಪ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು  ಬಂದು ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ D zsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀĹ̠ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ 151/13 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಕೈಗೊಂಡೆನು.
                  ದಿನಾಂಕ:21.12.2013 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6.45 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ರವರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಮುರಾನಪೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅನಧೀಕೃತವಾಗಿ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆಂಜಿನೇಯ ತಂದೆ ಹನುಮಯ್ಯ ವಯಾ: 27  ವರ್ಷ  ಜಾತಿ: ನಾಯಕ  ಉ: ಕೂಲಿಕೆಲಸ   ಸಾ:  ಮುರಾನಪೂರು  ಗ್ರಾಮ, Eವನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಜರುಗಿಸಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 1] 180 ಎಂ.ಎಲ್ ನ  ಓಲ್ಡ್ ಟವರಿನ್ ವಿಸ್ಕಿ  12 ಪೋಚಗಳು  ಇದ್ದು,ಒಂದಕ್ಕೆ  48.30 ಪೈಸೆ ಅಂತೆ ಒಟ್ಟು  679.32  ಪೈಸೆ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಬಾಟಲಗಳು, ಮತ್ತು 2] 90  ಎಂ.ಎಲ ನ ಓರಿಜನಲ್ ಚಾಹ್ಸ್ ವಿಸ್ಕಿ 08 ಪಾಕೇಟ್ಸ್ ಒಂದಕ್ಕೆ 24.15 ಪೈಸೆ ಅಂತೆ ಒಟ್ಟು 193.2 ಪೈಸೆ ಹಾಗೂ 3]  ಒಂದು ರಟ್ಟಿನ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ  180 ಎಂ.ಎಲ್ ನ ಓರಿಜನಲ್ ಚಾಹ್ಸ್ ವಿಸ್ಕಿ  48   ಒಂದಕ್ಕೆ 48.30 ಪೈಸೆ ಅಂತೆ ಒಟ್ಟು 2318.4  ಈಗೆ ಒಟ್ಟು 3190.92 ಪೈಸೆ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಮದ್ಯದ ಪೋಚಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಠಾಣೆಗೆ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ  ಮೇಲಿಂದ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 297/2013 PÀ®A: 188 L.¦.¹ & 32 34 PÉ.E DåPïÖ CrAiÀÄ°è   ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.
                    ¢£ÁAPÀ :21.12.2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6.15  UÀAmÉUÉ  DgÉÆævÀ£ÁzÀÀ
 ªÀĺÀäzï ºÀ¤Ã¥ï vÀAzÉ ±ÀA±ÀÄ¢ÝÃ£ï ªÀAiÀiÁ: 46 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA G: qÉæöʪÀgï ¸Á: ªÀÄ.£ÀA mÉÊ¥ï6-240
 Pɦ¹ PÁ¯ÉÆä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ. EªÀ£ÀÄ  DAzsÀæ¢AzÀ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÉÃA¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁgÁl  ªÀiÁqÀ®Ä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ  zÉÆgÉvÀ RavÀªÁzÀ ¨Áwä ªÉÄðAzÀ ¦.J¸ï.L. ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆr  zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀ±À¢AzÀ MlÄÖ 09 °ÃlgÀ ¸ÉÃA¢ ºÁUÀÆ ¸ÉÃA¢ ªÀiÁgÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ n.«.J¸ï. JPïì.J¯ï UÁr £ÀA§gï PÉJ-36-Dgï 9823 C.Q 10000/-gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA§gï 133/2013 PÀ®A 32.34 PÉ.E AiÀiÁåPïÖ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 273.284 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ¢£ÁAPÀ 19-12-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨ÁµÁ¸Á¨ï vÀAzÉ SÁzÀgÀ¸Á¨ï ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀ ªÀiÁ°ÃPÀvÀézÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁ ¸ÀªÉð £ÀA.626 »¸Áì 1 ªÀÄvÀÄÛ 2 gÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÀw¬ÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ (¸ÀÄPÁ®¥ÉÃmÉ)UÁæªÀÄzÀ M¼ÀUÉ »gÉúÀ¼ÀîzÀ ¤ÃgÀÄ §gÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÁ 100 jAzÀ 120 Cr GzÀÝ ºÁUÀÆ 5 jAzÀ 6 ¦üÃlÄ JvÀÛgÀ PÀnÖ¹zÀÝ vÀqÉUÉÆÃqÉAiÀÄ£ÀÄß eɹ© AiÀÄAvÀæ ¸ÀA.PÉJ-36/JªÀiï-8146 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj eÁUÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr eÉ.¹.© AiÀÄAvÀæ £ÀA.PÉJ-36/JªÀiï-8146 £ÉÃzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj vÀqÉUÉÆÃqÉAiÀÄ£ÀÄß PÉqÀ« ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 40000/- £ÀµÀÖªÀÅAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ Dgï.ªÉAPÀ£ÀUËqÀ ¥Ánïï vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ  zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. UÀÄ£Éß £ÀA.263/2013 , PÀ®A.447 , 427 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ºÁUÀÆ PÀ®A.2 ¦æªÉ£Àë£ï D¥sï r¸ÀÖçPÀë£ï DAqï ¯Á¸ï D¥sï ¥À©èPï ¥Áæ¥Ànð AiÀiÁPïÖ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

                  ದಿನಾಂಕ: - 21-12-13 ರಂದು 18.00 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಠಾಣೆಯ  ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪಿ.ಸಿ 580 ರವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಖಾಸಗೀ ಪಿರ್ಯಾದಿ  ನಂ: 235/2013 ನೇದ್ದನ್ನು ತಂದು ವಸೂಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು  ಅದರ ಸಾರಾಂಶ ವೆನಂದರೇಆರೋಪಿಯಾದ ಶ್ರೀ ಮತಿ ಕುಸುಮ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಏಕನಾಥ ರಾವ್ ಇವರು  ಪೊತಗಲ್ ಸೀಮಾಂತರದ ಹೊಲ ಸರ್ವೆ ನಂ: 7 ಎಕರೆ  15 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನುನಾದ  ದುರ್ಗೆಶ ಗೌಡ ಹಾಗೂ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜು ತಂದೆ ರಾಘವೆಂದ್ರ ಗೌಡ ವರಿಗೆ  6,50,000/- ಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಕರಾರು  ಒಪ್ಪಂದ  ಅಗ್ರಿಮೆಂಟನ್ನ ದಿನಾಂಕ:  15-05-2012 ರಂದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು  ಸಂಬಂಧ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದವರು ಆರೋಪಿಗೆ ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು   ಆರೋಪಿ ನಂ: 02 KPÀ£ÁxÀgÁªï ¸Á: CeÁzï £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ರವರು ಸಹಿ ಮಾಡಿದ್ದು  ನಂತರ ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನ ತಗೆದುಕೊಂಡು  ಹೊಲ ವನ್ನು  ನೊಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಆರೋಪಿತೆ  ಪಿರ್ಯಾದಿ zÀÄUÉñÀUËqÀ vÀAzÉ ¸ÀtÚ ²ªÀÅgÉrØ 34 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÆvÀ£À ¸Á: AiÀÄgÀUÉÃgÀ  gÀªÀgÀÄ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ನೊಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ಕೇಳಿದರೂ  ಒಪ್ಪಂದ ಪತ್ರ ಬರೆದ ಪ್ರಕಾರ ಆರೋಪಿಯು ಬಂದು ಹೊಲವನ್ನು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡದೇ, ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದು  ಇದೆ ಅಂತಾ ಖಾಸಗೀ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶ ಮೇಲಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 175/2013 ಕಲಂ: 406,416,418,426, ಸಹಿತ 34 .ಪಿ.ಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡೆನು.
     C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
                  ¢£ÁAPÀ 21-12-2013 gÀAzÀÄ ¨É½îUÉάÄAzÀ PÀjAiÀÄ¥Àà FvÀ£ÀÄ PÀ£Áßj ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ ºÀwÛ ¨É¼ÉUÉ ªÀÄÄRPÉÌ §mÉÖ PÀnÖPÉƼÀîzÉà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ C®èzÉà ªÀÄzÁåºÀß 1-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀjAiÀiÁV PÉÊ vÉƼÉAiÀÄzÉà Hl ªÀiÁrzÀÝjAzÀ «µÀzÀ CA±À (UÁgÀÄ) ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆÃV, ¸ÀAPÀlªÁVzÀÝjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ PÀjAiÀÄ¥Àà£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ 4-00 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉà 4-45 ¦.JA.PÉÌ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁ£É.  CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï £ÀA: 54/2013 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
               vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ UÀÄqÀUÀ®¢¤ß ºÀ¼ÀîzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÀtÂPÉ ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÉAzÀÄ mÉAqÀgï EzÀÄÝ, DzÀgÀÆ 1) ªÀÄ»ÃAzÀæ PÀA¥À¤ÃAiÀÄ 575 mÁæPÀÖgï £ÀA PÉ.J-36 n.©-8634 PÉA¥ÀÄ §tÚzÀÄÝ, mÁæ° £Á¹ §tÚzÀÄÝ, £ÀA§gÀ EgÀĪÀÅ¢®è. 2) eÁ£ï rÃgï PÀA¥À¤ÃAiÀÄ mÁæPÀÖgï £ÀA PÉ.J-36 n.©-9043 ºÀ¹gÀÄ §tÚzÀÄÝ, mÁæ° £ÀA PÉ.J-36 n-136 ¤Ã° §tÚzÀÄÝ, £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ Cf«ÄÃgÀ¸Á§ vÀAzÉ ±ÉÃR ªÀĺÀäzï ªÀAiÀiÁ: 23 eÁ: ªÀÄĹèA G: mÁæPÀÖgï qÉæöʪÀgï ¸Á: ªÀÄÄzÁÝ¥ÀÆgÀÄ
2) °AUÀ¥Àà vÀAzÉ PÀÄgÀqÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 55 eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ G: mÁæPÀÖgï qÉæöʪÀgï ¸Á: CgÀ¼ÀºÀ½î gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 21-12-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmÉUÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ºÁUÀÆ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ mÁæPÀÖgïUÀ¼À°è G¸ÀÄPÀÄ vÀÄA©zÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ªÀĺÁAvÉñÀ ¥Àæ¨sÁgÀ PÀAzÁAiÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ UÀÄqÀÄzÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁQëzÁgÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr G¸ÀÄPÀÄ vÀÄA©zÀ JgÀqÀÄ mÁæPÀÖgïUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV ªÀgÀ¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 212/2013 PÀ®A RULE 44 OF KARANATAKA MINOR MINERAL CONCESSION RULE's ,1994 ªÀÄvÀÄÛ 379 gÉ/« 34 L.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
                ¢: 22-12-13 gÀAzÀÄ  ¨É½UÉÎ 7-00 UÀAmÉUÉ PÀ¸Áâ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ºÀÄ£ÀPÀÄAn PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ    DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ®PÀëöät mÁæöåPÀÖgï EAf£ï £ÀA gÀhÄqïPÉ©¹00882 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÁUÀÆ 2) ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ mÁæöåPÀÖgï EAf£ï £ÀA gÀhÄqïPÉ©¹00882 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀiÁ°ÃPÀ3) ªÀiÁ£À¥Àà mÁæöåPÀÖgï EAf£ï E©30qÀ§Æèöå3613 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ 4) PÀÄ¥ÀàtÚ mÁæöåPÀÖgï EAf£ï E©30qÀ§Æèöå3613 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀiÁ°ÃPÀ J®ègÀÆ ¸Á: PÀ¸Áâ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ¼À°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà ªÉÄ¢Q£Á¼À ºÀ¼Àî¢AzÀ C:Q: 5,000/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ  ¦ügÁå¢ vÀļÀdgÁªÀĹAUï PÀAzÁAiÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ªÀiÁr »rzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 353/13 PÀ®A.  379 L¦¹    CrAiÀÄ°è    ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.
                 ¢: 22-12-13 gÀAzÀÄ  ¨É½UÉÎ 9-00 UÀAmÉUÉ PÀ¸Áâ °AUÀ¸ÀÄUÀÆj£À °l¯ï ¥sÀèªÀgï ¸ÀÆÌ¯ï ªÀÄÄA¢£À °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ-ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) PÀÄ¥ÀàtÚ mÁæöåPÀÖgï EAf£ï £ÀA PÉeÉ©¹00057 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ2) §¸À¥Àà ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ mÁæöåPÀÖgï EAf£ï £ÀA PÉeÉ©¹00057 £ÉÃzÀÝgÀ  ªÀiÁ°ÃPÀ  EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ¼À°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà PÀ¸Áâ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ ºÀ¼Àî¢AzÀ C:Q: 2,000/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ PÀ¥ÀÄà ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¦ügÁå¢vÀļÀdgÁªÀĹAUï PÀAzÁAiÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ªÀiÁr »rzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 354/13 PÀ®A.  379 L¦¹    CrAiÀÄ°è    ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 
   

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:22.12.2013 gÀAzÀÄ  85 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 11,300/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.