Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, January 4, 2014

Raichur District Reported Crimes

                  «±ÉÃóµÀ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀÄlPÁ ºÁUÀÆ E¹àÃmï dÆdÄ PÉÆÃgÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ
        ªÀÄlPÁ ºÁUÀÆ E¹àÃmï dÆdÄ PÉÆÃgÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀj¹gÀĪÀ f¯Áè J¸ï.¦ ²æÃ. JA.J£ï £ÁUÀgÁdgÀªÀgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀÄlPÁ ºÁUÀÆ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ FUÁUÀ¯Éà 3 «±ÉõÀ vÀAqÀUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹zÀÄÝ PÁAiÀÄð¥ÀæªÀÈvÀÛªÁVgÀÄvÀÛªÉ. r¸ÉA§gï-2013£Éà wAUÀ¼ÉÆAzÀgÀ°èAiÉÄà f¯ÉèAiÀÄ ««zÉqÉ 60 ªÀÄlPÁ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹, 90 d£À dÆdÄPÉÆÃgÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, CªÀjAzÀ gÀÆ: 1,13,271/-dÆdÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÆ̼À¥Àr¸À¯ÁVzÉ. E¹àÃmï dÆdPÉÆÃgÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹ r¸ÉA§gï-2013 wAUÀ¼À°è MlÄÖ 23 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹ MlÄÖ 142 DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß §A¢¹, CªÀjAzÀ dÆdÄ ºÀt: 3,00,015/- UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.
«±ÉõÀ vÀAqÀzÀ PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ, PÀvÀðªÀå ¤®ðPÀëvÀ£À vÉÆÃjzÀ ¦J¸ïL ¸À¸ÉàAqï :
         ¢£ÁAPÀ 02.01.2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-55 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀÄÄzÀÄUÀ¯ï ¥ÀlÖtzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ºÀ¸À£ï ¸Á§ FvÀ£À ªÉÄÃ¯É ²æÃ. C°¸Á§ ¥Éưøï E£ïì¥ÉPÀÖgï,rJ¸ï.© gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÉÃvÀÈvÀézÀ «±ÉõÀ vÀAqÀªÀÅ zsÁ½ PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ £Àqɹ, DgÉÆævÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ, 610/- gÀÆ ºÀt, ¥É£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉÃdÆeÁlzÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrgÀĪÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÄzÀÄUÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt ¸ÀASÉå: 03/2014 PÀ®A: 78(3) PÉ.¦.DåPïÖ ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¦J¸ïL ºÀÄzÉÝAiÀÄ°è PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÝ ²æà FgÀtÚ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄlPÁ ºÁUÀÆ E¹àÃmï dÆeÁlªÀ£ÀÄß vÀqÉUÀlÖ®Ä «¥sÀ®gÁV PÀvÀðªÀåzÀ°è ¤®ðPÀëvÀ£À vÉÆÃjgÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÉêɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 03.01.2014 gÀAzÀÄ CªÀiÁ£Àvï UÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ. ¦J¸ïL ²æà ¸ÀAUÀªÉÄñÀ ²ªÀAiÉÆÃV ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÀÆ ªÀÄlPÁ ªÀÄvÀÄÛ E¹àÃmï dÆdÄPÉÆÃgÀgÀ£ÀÄß ªÀÄlÖ ºÁPÀĪÀ°è vÉÆÃjgÀĪÀ ¤µÁ̼ÀfvÀ£ÀPÁÌV «ªÀgÀuÉ PÉý ²¸ÀÄÛ PÀæªÀÄPÉÊUÉƼÀÄîªÀ PÀÄjvÀÄ £ÉÆÃnøï eÁjUÉƽ¸À¯ÁVzÉ.


¸ÉêɬÄAzÀ ªÀeÁ :
        ²æà gÀÄPÀÄä¢ÝÃ£ï ¹¦¹.519 AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ F »AzÉ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ J¸ÀVzÀ C¥ÀgÁzsÀ PÀÄjvÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉAiÀÄ°è zÁR¯ÁVzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt ¸ÀASÉå :90/2011 PÀ®A: 323,354, 504,506 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1),(10) J¸ï¹/J¸ïn ¦J DåPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè «±ÉõÀ ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è «ZÁgÀuÉ £ÀqÉzÀÄ DgÉÆÃ¥À ¸Á©ÃvÁV, MAzÀÄ ªÀµÀð ¸ÀeÉ ªÀÄvÀÄÛ 6000/- dįÁä£É «¢ü¹ wÃ¥ÀÄð §A¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸ÉêÉAiÀÄ°è UÀA©üÃgÀ zÀÄ£ÀðqÀvÉ ¥ÀæzÀ²ð¹gÀĪÀ PÁgÀtPÁÌV ¢£ÁAPÀ: 03.01.2014 gÀAzÀÄ ¸ÉêɬÄAzÀ ¤AiÀĪÀiÁ£ÀĸÁgÀ ªÀeÁUÉƽ¸À¯ÁVzÉ.
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ¸Á§tÚ ºÉ¨Áâ¼À  eÁ: £ÁAiÀÄPÀ  ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 7 d£ÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦ügÁå¢ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄätÚ ªÀAiÀiÁ: 45 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: w¥Àà£ÀºÀnÖ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ   gÀªÀjUÉ ºÉÆ®zÀ R¨ÉÓAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝ EzÉà zÉéõÀ¢AzÀ ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ, PÀÄqÀÄUÉÆîÄ, ¸À°PÉ, §rUɬÄAzÀ, gÁr¤AzÀ, vÀ¯ÉUÉ ªÉÄÊUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr PÉƯÉUÉ ¥ÀæAiÀÄwß¹ ¦ügÁå¢zÁgÀ£À JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÆ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¦ügÁå¢zÁgÀ¤UÉ ¸Á̦üðAiÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀÆrºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ.   CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 05/2014 PÀ®A 143. 147. 148. 341. 504. 323. 324. 325. 307. 506. gÉ/« 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
               ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄätÚ ªÀAiÀiÁ: 45  ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£À ¸Á: w¥Àà£ÀºÀnÖ   ªÀÄvÀÄÛ ¦ügÁå¢ FgÀ¥Àà vÀAzÉ zÉêÉÃAzÀæ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 60 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ     G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¨ÉƪÀÄä£Á¼À E.eÉ EªÀÀgÀÄUÀ½UÉ E.eÉ ¨ÉƪÀÄä£Á¼À ¹ÃªÀiÁAvÀgÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 40 gÀ D¹Û «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝ, EzÉ zÉéõÀ¢AzÀ ¦ügÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼ÁzÀ 2) gÁd¥Àà vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 28 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ   3) PÀ£ÀPÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 25 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ J¯ÁègÀÆ   G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¨ÉƪÀÄä£Á¼À E.eÉ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CPÀæªÀÄPÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ, ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÉÊ£ï »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ, ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÉÊ£À¤AzÀ, PÉÊUÀ½AzÀ vÀ¯ÉUÉ PÉÊUÀ½UÉ ¦üÃgÁå¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ½UÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 04/2014 PÀ®A 143. 147. 148. 447. 504. 323. 324. 307. 506. gÉ/« 149 L¦¹   CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                  ¢£ÁAPÀ: 03-01-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 1930 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄ®ètÚ ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvï, ºÉÆmÉïï PÉ®¸À ¸Á : PÀ«vÁ¼À 2) «gÉñÀ vÀAzÉ zÉÆqÀØ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì 44 ªÀµÀð ªÀµÀð eÁw £ÁAiÀÄPï, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á : PÀ«vÁ¼À ºÁ:ªÀ:UÁ½zÀÄgÀUÀªÀÄä PÁåA¥ï EªÀgÀÄ PÀ«vÁ¼ÀzÀ wæÃAiÀÄA§PÉñÀégÀ mÁQù¤ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀV ªÀÄlPÁ £ÀA§gï ºÀwÛzÀªÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80/- gÀÆ. gÀAvÉ ºÀt ¤ÃqÀzÉà ªÉÆøÀ ªÀiÁr UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ, RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. PÀ«vÁ¼À gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ ºÀt PÉüÀÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÀÄlPÁ £ÀA§gï §gÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀjAzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 2400/- 2) MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ 3) MAzÀÄ ¨Á®¥É£ÀÄß EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gï ºÀwÛzÀªÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80/- gÀÆ. gÀAvÉ ºÀt ¤ÃqÀzÉà ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV w½zÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ, DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ  zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 01/14 PÀ®A: 78 (3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ & 420 L.¦.¹.¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
            ¢.03.01.2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÀ bÀvÀæ UÁæªÀÄzÀ §¸ï¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ  ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ vÀAzÉ »gÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà, F½UÉÃgÀ, 33 ªÀµÀð, eÁ: F½UÉÃgÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: bÀvÀæ UÁæªÀÄ             EªÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀV MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ JA§vÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ FgÀtÚ JA J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ   ¹§âA¢ AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ & ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆæ¬ÄAzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.1320/-, 1 ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, & 1 ¨Á¯ï ¥É£ÀߣÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀ¤UÉ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁjUÉ PÉÆqÀĪÀÅzÁV PÉýzÁ CªÀÄgÉÃUËqÀ ¸Á: UÀÄAd½î PÁååA¥À gÀªÀjUÉ PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉýzÀ£ÀÄ. ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¥ÀÆgÉʹPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 04/2014 PÀ®A.78(3) PÉ.¦.PÁAiÉÄÝ & 420 L¦¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
                 ¢.03.01.2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÀ ºÀ¯Á̪ÀlV UÁæªÀÄzÀ §¸ï¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ  ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è gÀ« vÀAzÉ £ÀAzÀ¥Àà ¨ÁgÀPÉÃgÀ, 42 ªÀµÀð, eÁ: CA©UÀ, G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ºÀ¯Á̪ÀlV EªÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀV MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ JA§vÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ J.J¸ï.L. FgÀtÚ JA gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ & ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆæ¬ÄAzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.750/-, 1 ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, & 1 ¨Á¯ï ¥É£ÀߣÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¥ÀÆgÉʹPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 05/2014 PÀ®A.78(3) PÉ.¦.PÁAiÉÄÝ & 420 L¦¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
                       ¢£ÁAPÀ:03-01-2014 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ J¯ï.©.J¸ï. £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀÄUÀÆgÉñÀégÀ ºÉÆmÉÃ¯ï ºÀwÛgÀ ¹zÁæªÀÄAiÀÄå vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁdAiÀÄå ªÀAiÀiÁ:45 ªÀµÀð eÁ:dAUÀªÀÄgÀÄ G:ºÉÆmÉïï PÉ®¸À ¸Á:J¯ï.©.J¸ï. £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è gÀÆ.1/- UÉ gÀÆ.80/- gÀAvÉ d£ÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ zÀȶ֬ÄAzÀ N.¹. £ÀA§gï aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L. ( PÁ&¸ÀÄ) gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DvÀ¤AzÀ  ¥ÀæPÀgÀtPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä 1] MAzÀÄ ªÀÄmÁÌ £ÀA§gï §gÉzÀ aÃn CzÀgÀ°è CAPÉ ¸ÀASÉåUÀ¼ÀÄ §gÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C.Q.gÀÆ. E¯Áè. 2] MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß C.Q.gÀÆ. E¯Áè. 3] £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 1010/-£ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðlAiÀiÁqÀð ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  UÀÄ£Éß £ÀA:01/2014 PÀ®A: 420 L¦¹ 78(3) PÉ.¦.DåPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

          PÀ®äAV UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è £ÀªÀÄÆ¢vÀ ±À²PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ CA§tÚ PÉgɺÁ¼À ªÀAiÀiÁ: 20 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: ¥Á£ï±Á¥ï ¸Á: PÀ®äAV vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Á¨sÀPÁÌV PÉêÀ® CzÀȵÀ×zÀ ªÉÄÃ¯É DqÀĪÀAvÀ PÀ¯Áåt JA§ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ  £ÀA§gÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É d£ÀjUÉ ªÀÄ£ÀªÉÇð¹ ºÀtzÀ ¥ÀAxÀ PÀnÖ¹PÉÆAqÀÄ PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ JA§ dÆeÁl £Àqɹ £ÀAvÀgÀ d£ÀgÀ §gɹzÀ £ÀA§gÀ §A¢®èªÉAzÀÄ ªÀAZÀ£É ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV ¨Áwäà w½zÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ, ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV SÁwæ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ dÆeÁlzÀ°è vÉÆÃqÀVzÀ ¸ÀzÀgï DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2000/- gÀÆ dÆeÁlzÀ ¸À®PÀgÀuÉ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ oÁuÉ UÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 06/2014 PÀ®A 78(111) PÉ.¦. AiÀiÁåPïÖ ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ¢: 03-01-2014 gÀAzÀÄ  16-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  1)mÁæöåPÀÖgï EAd£ï £ÀA§gÀ 5325-¹N 4366 ªÀÄvÀÄÛ mÁæöå° £ÀA§gÀ PÉJ-36 n-5976 2)mÁæöåPÀÖgï £ÀA§gÀ PÉJ-36 nJ-7754 ªÀÄvÀÄÛ mÁæöå° £ÀA§gÀ PÉJ-36 nJ-7755 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀgÀÄ .ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛ¯Áè (ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛgÀĪÀ¢®è) EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ¼À°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ gÁdzsÀ£À ¥ÁªÀw¸ÀzÉà ªÉÄâ£Á¥ÀÆgÀÄ ºÀ¼Àî¢AzÀ  C:Q: 5000/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ¸ÁUÀ£É ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ UÀÄqÀzÀ£Á¼À  PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ  ¦ügÁå¢  ²æà ªÀĺÁAvÀ¥Àà  PÀAzÁAiÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ EªÀgÀÄ  ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ªÀiÁr »rzÀÄ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀgÀÄ mÁæöåPÀÖgïUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ,¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ JgÀqÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ mÁæöåPÀÖgïUÀ¼ÀÄ, ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁUÀÆ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀnÖ  ¥ÉÆ°Ã¸ï  oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 02/14 PÀ®A PÀ®A. 3, 42, 44 PÀ£ÁðlPÀ ªÉÄÊ£Àgï «Ä£ÀgÀ¯ïì PÀ¤ì¸ÉÖ£ïì gÀƯï 1994 & PÀ®A  379 L¦¹  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:04.01.2014 gÀAzÀÄ    36 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 7,900/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 04-01-2013

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 04-01-2014

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 01/2014, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¥ÀæºÀ¯ÁèzÀ ¨É¼ÀPÀÄuÉ ¸Á: qÉÆÃtUÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀ vÀAzÉ ¥ÀæºÀ¯ÁèzÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄÆäj£À ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ zsÀƼÀ¥Áà PÉÆgÁ¼É EªÀgÀ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ¥Á®¢AzÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, ¢£ÁAPÀ 28-12-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ ¥Á®¢AzÀ ªÀiÁrzÀ ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼ÉzÀ PÀqÀ¯É ¨É¼ÉUÉ ªÀÄzÀÝ£ÀÄß ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃV gÁwæ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ Hl ªÀiÁr ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ, MªÉÄäÃ¯É gÁwæ 11 UÀAmÉUÉ JzÀÄÝ ªÁAw ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä vÁ¬Ä ±ÉÆèsÁªÀw E§âgÀÄ £ÉÆÃr vÀAzÉAiÀĪÀjUÉ «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ £Á£ÀÄ ¥Á®¢AzÀ ªÀiÁrzÀ ºÉÆ®zÀ°è PÀqÀ¯É ¨É¼ÉUÉ ªÀÄzÀÄÝ ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ ¸ÀzÀj ªÀĢݣÀ ªÁ¸À£É £À£Àß ªÀÄÆV¤AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆÃVzÀÄÝ EzÀjAzÀ FUÀ £À£ÀUÉ ZÀPÀÌgï §AzÀÄ ªÁAw ªÀiÁrgÀÄvÉÛãÉAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ, PÀÆqÀ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è vÀ£Àß vÀAzÉUÉ  SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ zÀ£ÁAPÀ 29-12-2013 gÀAzÀÄ ¨sÁ°ÌAiÀÄ eÁzsÀªÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR°¹zÀÄÝ, C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¢£ÁAPÀ 30-12-2013 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ£À qÁ|| ZÀAzÀæPÁAvÀ UÀÄzÀÄUÉ gÀªÀgÀ SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÀAzÀÄ zÁR°¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ aQvÉì PÁ®zÀ°è ¢£ÁAPÀ 04-01-2014 gÀAzÀÄ qÁ|| ZÀAzÀæPÁAvÀ UÀÄzÀÄUÉ gÀªÀgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, CªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 02/2014, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 03-01-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ²Ã£ÁxÀ vÀAzÉ PÉÆAr¨Á ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ¸Á: PÁPÀ£Á¼À, vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CPÀÌ ±ÁªÀŨÁ¬Ä EªÀ¼À PÉÆuÉAiÀÄ°è agÁqÀĪÀ ±À§Ý PÉý PÉÆuÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CPÀÌ ±ÁªÀŨÁ¬Ä EªÀ½UÉ ¨ÉAQ ºÀwÛzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¨ÉAQ Dj¹ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CPÀÌ ±ÁªÀŨÁ¬ÄUÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CPÀÌ ±ÁªÀŨÁ¬Ä EªÀ¼ÀÄ w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 03-01-2013 gÁwæ PÉÆuÉAiÀÄ°è aªÀÄt ºÀaÑzÁUÀ MªÉÄä¯É aªÀÄät CPÀ¶äPÀªÁV ªÉÄʪÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ¨ÉAQ ºÀwÛgÀÄvÀÛzÉ, ¨ÉAQ ºÀwÛzÀÝjAzÀ £À£Àß ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¸ÀÄlÖUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛ¼É, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CPÀÌ ±ÁªÀŨÁ¬ÄUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹, £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR°¹zÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ CPÀÌ ±ÁªÀŨÁ¬Ä vÀAzÉ PÉÆAr¨Á ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ¸Á: PÁPÀ£Á¼À, vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 04-01-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj WÀl£É DPÀ¹äÃPÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ EzÀgÀ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ zÀÆgÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 04-01-2014 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ °TvÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 01/2014, PÀ®A 341, 323, 324, 504, 302 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 03-01-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ªÀgÀªÀnÖ ¸Á: §UÀzÀ® EªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ ¸ÀÄAzÀæªÀiÁä EªÀgÀÄ wÃjPÉÆArzÀÄÝ CªÀgÀ CAwªÀÄ ¸ÀA¸ÁÌgÀ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß CtÚ£ÁzÀ C¤®PÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÁߣÀ ªÀiÁr ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ªÀÄÄPÉñÀ£À ºÉÆmÉ® PÀqÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DvÀ£À »AzÉ ªÀÄÄPÉñÀ EvÀ£À ºÉÆmÉ® PÀqÀUÉ §AzÁUÀ C°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) gÀhÄgÉ¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ªÀgÀªÀnÖ, 2) «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ªÀgÀªÀnÖ E§âgÀÆ ¸Á: §UÀzÀ® EªÀj§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ CtÚ C¤®PÀĪÀiÁgÀ EvÀ¤UÉ ¤ªÀÄä ºÉÆ®zÀ°èAzÀ £ÀªÀÄUÉ PÀ©â£À ¯Áj ºÁ¬Ä¸À®Ä KPÉ? vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr¢Ý CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʪÀÄÄ¶× ªÀiÁr JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ, £ÀAvÀgÀ MwÛ »rzÀÄ ªÉÆüÀ PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è MzÀÄÝ, fAeÁªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁrzÁUÀ CtÚ£ÀÄ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ¨Á½©zÀÝ£ÀÄ, CªÀ£À JqÀUÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¢£À ¨sÁUÀPÉÌ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ CtÚ£ÀÄ JzÉ £ÉÆêÀÅ ºÉZÁÑVzÉ CAvÁ aÃgÁqÀĪÁUÀ ²ÃªÀÅ DtzÀÆgÀzÉÆÃgÀ gÀªÀgÀ DmÉÆÃzÀ°è aQvÉìUÁV ªÀÄ£ÁßJSÉÍ½î ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR°¹zÁUÀ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ CtÚ£ÁzÀ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ªÀgÀªÀnÖ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: J¸ïn UÉÆAqÁ, ¸Á: §UÀzÀ® EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 04-01-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ CtÚ¤UÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀå ±É§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 03/2014, PÀ®A 498(J), 504, 506 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠸ÁjPÁ UÀAqÀ ¢Ã°¥À ºÀ®UÉãÀªÀgÀ ¸Á: eÉÆüÀzÁ¥ÀPÁ EªÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ 2 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 2 wAUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ¢°Ã¥À ¸ÀjAiÀiÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀjAiÀiÁV®è, ¤£ÀUÉ ªÀÄ£ÉPÉ®¸À §gÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛ£É, EzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ ¹zÉÝñÀégÀ UÁæªÀÄzÀ°è §AzÀÄ G½¢gÀÄvÁÛ¼É, ¢£ÁAPÀ 01-01-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ CªÀ¼À vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ CtÚ 3 d£À PÀÆr ¢°Ã¥À gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ ¢°Ã¥À vÀAzÉ AiÀÄíªÁ£À ºÀ®UÉãÀªÀgÀ ¸Á: eÉƼÀzÁ¥ÀPÁ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ FUÀ KPÉ §A¢gÀÄªÉ £À£Àß ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀgÉ ¤Ã£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 03-01-2014 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgï UÀÄ£Éß £ÀA. 02/2014, PÀ®A 394 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13-12-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ eÁ°ÃAzsÀgï vÀAzÉ ¸ÀAUÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä, ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¹ÃPÉÃAzÀ¥ÀÆgï, vÁ ªÀÄvÀÄÛ f¯Éè ©ÃzÀgï, ¸ÀzÀå CVæÃPÀ®Ñgï PÁ¯ÉÆä, ²ªÀPÀĪÀiÁgï UÀÄA¥Á, ©ÃzÀgï EªÀjUÉ ©ÃzÀgÀ£À°è PÁgï ¨ÁrUÉUÉ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĨÉÃPÀÄ CAvÁ ºÉý ªÀÄÆgÀÄ d£À C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ©ÃzÀgï¢AzÀ ºÉÊzÁæ¨Ázï ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgï gÀ¸ÉÛAiÀÄ DvÁä±ÁAvÀ °A§Ä±ÀgÀ§vï ºÉÆmÉ¯ï ºÀwÛgÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV UÀÄAUÀÄ §gÀĪÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄÄRPÉÌ ºÀaÑ PÉÊPÁ®ÄUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 1) vÀªÉÃgÁ PÁgï £ÀA. JªÀiï.ºÉZï-12/EJªÀiï-3700 ªÁºÀ£À, 2) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 4,000/-gÀÆ, 3) ZÉÊ£Á PÀA¥À¤AiÀÄ JgÀqÀÄ ªÉÆèÉÊ¯ï £ÀA. C) 7760698132, §) 7795806591 ªÀ£ÀÄß MlÄÖ C.Q 5,50,000/- gÀÆ. d§j¬ÄAzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 03-01-2014 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 03/2014, PÀ®A 143 147, 148, 341, 323, 324, 504 eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ DPÁ±À vÀAzÉ §Èd¨sÀƵÀt «Ä±Áæ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: ¨ÁȺÀät, ¸Á: PÀAPÀgÀ¨ÁUÀ ¥ÀmÁß ©ºÁgÀ (gÁdå), ¸ÀzÀå: ©.PÉ.Ln PÁ¯ÉÃPÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ©PÉAiÀÄn PÁ¯ÉÃd£À°è ªÉÄPÁå¤PÀ¯ï EAf¤AiÀÄjAUÀ 7 £Éà ¸ÉëĸÀÖgïzÀ°è «zÁå¨sÁå¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ¨sÁ°ÌAiÀÄ ªÀįÁÌ¥ÀÆgÉ ¥ÉmÉÆæ® ¥ÀA¥À ºÀwÛgÀ ²ªÁ¸ÀzÀ°è MAzÀÄ gÀƪÀiï ¨ÁrUɬÄAzÀ EgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ¨Á¯Áf vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ ¸Á: ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ «zÁå¨sÁå¸À ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁªÁUÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ gÀÆ«ÄUÉ §gÀÄvÁÛ£É, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 03-01-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ ¨Á¯Áf eÉÆvÉAiÀÄ°è vÀ£Àß gÀƪÀÄ£À°è «zÁå¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ PÁ¯ÉÃf£À°ègÀĪÀ £ÉÃ¥Á¼À zÉñÀzÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) C«ÄæÃvÀ ¸ÉƤ 3£Éà ¸ÉëĸÀÖgï, 2) ¸ÀÄ«ÄÃvÀ 3£Éà ¸ÉëĸÀÖgï, 3) ¸ÀĨsÁµÀ 5£Éà ¸ÉëĸÀÖgï, 4) ¥ÉæêÀÄ 3£Éà ¸ÉëĸÀÖgï, 5) G¢ÝvÀ £ÁgÁAiÀÄt 3£Éà ¸ÉëĸÀÖgï, 6) ¢¥ÉÃAzÀæ ¨sÀUÀvÀ 3£Éà ¸ÉëĸÀÖgï, 7) C¨Áâ¸À 3£Éà ¸ÉëĸÀÖgï, 8) ¸ÀÆgÀd 3£Éà ¸ÉëĸÀÖgï ªÀÄvÀÄÛ 9) ©üêÀÄ 3£Éà ¸ÉëĸÀÖgï gÀªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è PÀ©âtzÀ gÁqÀ, ªÀÄvÀÄÛ §rUÉUÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ gÀÆ«Ä£À ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ “ªÀiÁzÀgÀ ZÉÆzÀ ¸Á¯É WÀgÀ¸Éà ¨ÁgÀ ¤PÀ® £ÀAiÉÄ ¸Á®PÉ gÁvÀ ªÉÄ ºÀªÉÆÌ gÁåVAUÀ ªÀÄvï PÀgÉÆ ¨ÉÆ®vÉ” JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¨Á¯Áf eÉÆvÉAiÀÄ°è ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £À£ÀUÉ KPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ýj JAzÀÄ PÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §rUɬÄAzÀ ¨ÉäߣÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ PÀAzÀÄ UÀnÖzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ MwÛ »rzÀÄ PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ JqÀ ¨sÀÄdzÀ PÉüÀUÀqÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÀAzÀÄ UÀnÖzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §rUÉ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¨Á¯Áf EvÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ ¤Ã£ÀÄ KPÉ £ÀqÀÄªÉ §gÀÄwÛ¢Ý JAzÀÄ ºÉý DvÀ¤UÉ MwÛ »rzÀÄ §rUɬÄAzÀ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, §®UÉÊ £ÀqÀÄ«£À ¨ÉÃgÀ½£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §rUɬÄAzÀ ¨ÉãÀß ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆAlzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ PÀAzÀÄUÀnÖzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 04/2014, PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 341, 504, 506 eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 03-01-2014 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) DPÁ±À, 2) ªÀĤñÀ, 3) Gdé¯ï, 4) ¨Á¯Áf, 5) ¥ÀætAiÀÄ, 6) C¤Ã±À gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ C«ÄæÃvÀ gÉʪÀiÁf ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: PÀëwæAiÀÄ, ¸Á: gÀƪÀiï £ÀA. 5 GzÀAiÀÄ¥ÀÄgï £ÉÃ¥Á¼À gÁdå EªÀgÀ UÉüÉAiÀÄ£ÁzÀ ¸ÀĪÀÄ£À gÁuÁ FvÀ¤UÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ E£ÉÆߧâ UÉüÉAiÀÄ£ÁzÀ C«ÄæÃvÀ ¸ÉÆä 3 £Éà ¸ÉëĸÀÖgÀ FvÀ£À gÀƪÀÄ vÉÆÃj¸ÀÄ ¸Àé®à PÉî¸À EzÉ JAzÀÄ ºÉýzÀ£ÀÄ, DUÀ ¸ÀĪÀÄ£À gÁuÁ gÀªÀgÀÄ C«ÄæÃvÀ ¸ÉÆä gÀªÀgÀ gÀƪÀÄ vÉÆÃj¹zÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ UÉüÉAiÀÄ C«ÄæÃvÀ ¸ÉÆä gÀªÀgÀ gÀÆ«Ä£À°è §AzÀÄ “ªÀiÁzÀgÀ ZÉÆÃzÀ £ÉÃ¥Á½ vÀĪÀÄ PÉÆà ¨sÁ°Ì ¸Éà UÁAiÀħ PÀgÀzÀÄAUÁ £ÉÃ¥Á¼À ¸Éà DAiÀiÁ vÀĪÀiÁgÁ AiÀÄAºÁ PÀÄZï £À» ZɯÉUÁ ªÉÄÊ AiÀÄA» PÁ QAUÀ ºÀÄ ªÉÄÊ ZÁgÀ ¸Á¯É EzÀj ºÀÄ vÀĪÀÄ DPÉ JPÀ ¸Á® ºÀĪÁ ¨sÀAiÉÄ£À ZÉÆÃzÀ JAzÀÄ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ C«ÄæÃvÀ ¸ÉÆä gÀªÀgÀ PÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¢¥ÉÃAzÀæ ¨sÀUÀvÀ FvÀ¤UÉ JqÀUÉÊ gÀmÉÖ ªÉÄÃ¯É ¨É®Ö¢AzÀ, PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ ¢¥ÉÃAzÀæ ¨sÀUÀvÀ FvÀ¤UÉ MwÛ »rzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è, ¨É£Àß°è M¢ÝgÀÄvÁÛgÉ, “¸Á¯É ªÀiÁzÀgÀ ZÉÆÃzï ºÀªÀÄä ¹¤AiÀÄgÀ ºÉÊ ºÀªÀiÁägÉ £ÁªÀÄ DAiÉÄ vÉÆà ªÀiÁgÀ qÁ®vÉ JAzÀÄ zsÀªÀÄQ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ DgÉÆæwjUÉ £ÀªÀÄä UÉüÉAiÀÄgÀ ªÉÄÃ¯É JPÉ ºÀ¯Éè ªÀiÁr¢j JAzÀÄ ¨ÁAiÀÄì ºÁ¸ÉÖÃ¯ï ºÀwÛgÀ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ gÁqÀ¢AzÀ CªÁ¸À gÀªÀgÀ JqÀUÉÊ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀÆgÀd FvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è gÁqÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ©üêÀÄgÁd vÀAzÉ ©üêÀÄ ¨ÁºÀzÀÆgÀ FvÀ¤UÉ PÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ gÀÆ«ÄUÉ §AzÀÄ gÁqÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ JqÀUÁ® »ªÀÄärAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ PÀAzÀÄ UÀnÖzÀ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

  

Raichur District Special Press Note

                                             ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀÄlPÁ ºÁUÀÆ E¹àÃmï dÆdÄ PÉÆÃgÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ

        ªÀÄlPÁ ºÁUÀÆ E¹àÃmï dÆdÄ PÉÆÃgÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀj¹gÀĪÀ f¯Áè J¸ï.¦ ²æÃ. JA.J£ï £ÁUÀgÁdgÀªÀgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀÄlPÁ ºÁUÀÆ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ FUÁUÀ¯Éà 3 «±ÉõÀ vÀAqÀUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹zÀÄÝ PÁAiÀÄð¥ÀæªÀÈvÀÛªÁVgÀÄvÀÛªÉ. r¸ÉA§gï-2013£Éà wAUÀ¼ÉÆAzÀgÀ°èAiÉÄà f¯ÉèAiÀÄ ««zÉqÉ 60 ªÀÄlPÁ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹, 90 d£À dÆdÄPÉÆÃgÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, CªÀjAzÀ gÀÆ: 1,13,271/-dÆdÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÆ̼À¥Àr¸À¯ÁVzÉ. E¹àÃmï dÆdPÉÆÃgÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹ r¸ÉA§gï-2013 wAUÀ¼À°è MlÄÖ 23 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹ MlÄÖ 142 DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß §A¢¹, CªÀjAzÀ dÆdÄ ºÀt: 3,00,015/- UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

«±ÉõÀ vÀAqÀzÀ PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ, PÀvÀðªÀå ¤®ðPÀëvÀ£À vÉÆÃjzÀ ¦J¸ïL ¸À¸ÉàAqï :

         ¢£ÁAPÀ 02.01.2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-55 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀÄÄzÀÄUÀ¯ï ¥ÀlÖtzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ºÀ¸À£ï ¸Á§ FvÀ£À ªÉÄÃ¯É ²æÃ. C°¸Á§ ¥Éưøï E£ïì¥ÉPÀÖgï,rJ¸ï.© gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÉÃvÀÈvÀézÀ «±ÉõÀ vÀAqÀªÀÅ zsÁ½ PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ £Àqɹ, DgÉÆævÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ, 610/- gÀÆ ºÀt, ¥É£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉÃdÆeÁlzÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrgÀĪÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÄzÀÄUÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt ¸ÀASÉå: 03/2014 PÀ®A: 78(3) PÉ.¦.DåPïÖ ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¦J¸ïL ºÀÄzÉÝAiÀÄ°è PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÝ ²æà FgÀtÚ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄlPÁ ºÁUÀÆ E¹àÃmï dÆeÁlªÀ£ÀÄß vÀqÉUÀlÖ®Ä «¥sÀ®gÁV PÀvÀðªÀåzÀ°è ¤®ðPÀëvÀ£À vÉÆÃjgÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÉêɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 03.01.2014 gÀAzÀÄ CªÀiÁ£Àvï UÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ. ¦J¸ïL ²æà ¸ÀAUÀªÉÄñÀ ²ªÀAiÉÆÃV ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÀÆ ªÀÄlPÁ ªÀÄvÀÄÛ E¹àÃmï dÆdÄPÉÆÃgÀgÀ£ÀÄß ªÀÄlÖ ºÁPÀĪÀ°è vÉÆÃjgÀĪÀ ¤µÁ̼ÀfvÀ£ÀPÁÌV «ªÀgÀuÉ PÉý ²¸ÀÄÛ PÀæªÀÄPÉÊUÉƼÀÄîªÀ PÀÄjvÀÄ £ÉÆÃnøï eÁjUÉƽ¸À¯ÁVzÉ.

¸ÉêɬÄAzÀ ªÀeÁ :


        ²æà gÀÄPÀÄä¢ÝÃ£ï ¹¦¹.519 AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ F »AzÉ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ J¸ÀVzÀ C¥ÀgÁzsÀ PÀÄjvÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉAiÀÄ°è zÁR¯ÁVzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt ¸ÀASÉå :90/2011 PÀ®A: 323,354, 504,506 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1),(10) J¸ï¹/J¸ïn ¦J DåPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè «±ÉõÀ ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è «ZÁgÀuÉ £ÀqÉzÀÄ DgÉÆÃ¥À ¸Á©ÃvÁV, MAzÀÄ ªÀµÀð ¸ÀeÉ ªÀÄvÀÄÛ 6000/- dįÁä£É «¢ü¹ wÃ¥ÀÄð §A¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸ÉêÉAiÀÄ°è UÀA©üÃgÀ zÀÄ£ÀðqÀvÉ ¥ÀæzÀ²ð¹gÀĪÀ PÁgÀtPÁÌV ¢£ÁAPÀ: 03.01.2014 gÀAzÀÄ ¸ÉêɬÄAzÀ ¤AiÀĪÀiÁ£ÀĸÁgÀ ªÀeÁUÉƽ¸À¯ÁVzÉ.

Gulbarga District Reported Crimes

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 02-01-2014 ರಂದು 08-30 ಪಿ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ದತ್ತಾತ್ರಾಯ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಹೊನಗುಂಟಿ, ಸಾಃ ಗಂಗಾ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ಮತ್ತು  ತನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಮಹಾದೇವ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ಮೋಟಾರು ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆ.ಎ 32 ಕೆ 4636 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಶಹಾಬಜಾರ ನಾಕಾ ರೋಡಿಗೆ ಇರುವ ಖರ್ಗೆ ಕಾಲೇಜ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಟೋರಿಕ್ಷಾ ನಂ. ಕೆ.ಎ 32 ಎ 2805 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಅಟೋರಿಕ್ಷಾ ಪ್ರಕಾಶ ಟಾಕೀಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿ ತನ್ನ ಅಟೋರಿಕ್ಷಾ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಪಘಾತದಿಂದ ಪಾದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕಪಗಂಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಲಗೈ ಮೊಳಕೈ ಮತ್ತು ಬೆರಳುಗಳಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಆಸೀಫ ರಹೆಮಾನ ತಂದೆ ರುಕ್ನೊದ್ದಿನ ಇವರು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೆ ಮೂಕನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕೆ ಬರುವದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಅವರ ಹತ್ತಿರವಿದ ಅವರ ತಾಯಿ ಖುರ್ಷಿದ ಬಾನು ಗಂಡ ರುಕ್ನೊದಿನ ಇವರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ ಹೇಳಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದರ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ. ದಿನಾಂಕ 03-01-2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9-30 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮಗನಾದ ಆಸೀಫ ರಹೆಮಾನ ಇತನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂಬರ ಕೆಎ-33 ಹೆಚ್-4738 ನೇದ್ದನ್ನು ರೇಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಶನ ಕಡೆಯಿಂದ ಐವಾನ ಈ ಷಾಯಿ ರೋಡ ಕಡೆಗೆ ತಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಹೊಸ ಐವಾನ ಈ ಷಾಯಿ ಎದುರು ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಶನ ರೋಡ ಕಡೆಯಿಂದ ಲಾರಿ ನಂಬರ ಎಮ್.ಹೆಚ್.-15 ಬಿಜೆ-3645 ರ ಚಾಲಕನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ ಮಗ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಲಾರಿ ಅಲ್ಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಚಾಲಕ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಮಾಹಾತ್ತಾ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ಬಸಮ್ಮ ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ ಸಾಃ ಎಂ.ಬಿ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದಿನಾಂಕ 03-01-2014 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 09:00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಶ್ರೀದೇವಿ, ನಾಗಮ್ಮ ಇವರು ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು  ಎಲ್ಲಾ ಮಂದಿ ಮುಂದ ಬಿ.ಸಿ ಹಣ ಕೇಳಿ ನನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ತೆಗೆದಿದಿ ಅಂತಾ ಚಿರುಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಏಕೆ ಅಂತಾ ಕೇಳುತ್ತಿರುವಾಗ ಶ್ರೀದೇವಿ ಇವಳು ನನ್ನನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯ ಕೂದಲನ್ನು ಹಿಡಿದು ಜಗ್ಗಿ ನನ್ನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ದು:ಖಾಪತಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾಹಾತ್ತಾ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.