Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, December 14, 2008

Bidar District Daily Crime Update

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

  ¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 14-10-2008

ªÀÄÄqÀ© oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 97/08 PÀ®A 447,324,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹  :-

¢£ÁAPÀ: 13-12-08 gÀAzÀÄ 1515 gÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀAiÀiÁå gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ DgÉÆævÀgÁzÀ PÁ±À¥Áà ªÀÄvÀÄÛ C¤Ã¯ï gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀ£Àß DqÀÄ UÀ¼ÀÄ£ÀÄß ªÉÄìĸÀÄvÁÛ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ©nÖzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ KPÉ ¤ªÀÄä DqÀÄUÀ¼À£ÀÄß £À£Àß ºÉÆ®zÀ°è ©nÖ¢ CA¢zÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉÃUÉzÀÄ CªÁåZÀ ±À§Ý÷UÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqɧqɪÀiÁrzÁÝgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 201/2008 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉÛ 34 L.¦.¹.:-

¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ gÉÆÃ¥Á UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ £ÀqÉ AiÀÄgÀªÀgÀ »jAiÀÄ ¨sÁªÀ £ÁgÁAiÀÄt gÀªÀgÀÄ JgÀqÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ ºÉÆ® ºÀAaPÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀjAzÀ £ÁgÁAiÀÄt£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÉÄÃ¯É ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ¨É¼À¹PÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 13/12/08 gÀAzÀÄ 0630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀÄvÀÄÛ PÀ©â£À vÀÄAr¤AzÀ vɯÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ¼À JgÀqÀÄ vÉÆý£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

alUÀÄ¥Àà oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 210/08 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :- 

¢£ÁAPÀ 13-12-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ PÀoÀ×½î ²ªÁgÀzÀ°ègÀĪÀ   eÁvÉæAiÀÄ §AzÉÆà §¸ÀÛzÀ°è ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ EzÁÝUÀ   ¹.¦.L. alUÀÄ¥Àà gÀªÀgÀ ªÀiÁUÁðzÀ±Àð£ÀzÀ°è RavÀ ¨Áwä ¹QÌzÉÝ£ÉAzÀgÉ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ¥À²ÑªÀÄ ¢QÌ£À°è ¥sÁgɸÀÖ ªÀÄgÀUÀ¼À PɼÀUÉ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ¯ÉʸÀ£Àì ªÀUÉÊgÉ E®èzÉ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ J.J¸À.L. ©üêÀäuÁÚ , ¦.¹. 1553, 1414, 1206 gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ  ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÀÄwÛzÀÝ ¸ÀĨsÁ±À     vÀAzÉ ®PÀëöät£À£ÀÄß »r¢zÀÄÝ ºÁUÀÆ E¤ß§âgÀÆ vÀ¦à¹PÉÆArzÀÄÝ DgÉÆævÀ¤AzÀ 30 ¨ÉÆä «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C. Q. 1140=00 gÀÆ. zÀÄÝ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 428/08 PÀ®A 419 L¦¹ :-

 ¢£ÁAPÀ 13/12/08 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà gÁZÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä JZï¹-756 gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ºÀÄ||¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 406/08 PÀ®A 79, 80 Pɦ DPÀÖ £ÉÃzÀgÀ°è ¢£ÁAPÀ 19/11/08 gÀAzÀÄ 8 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃj ªÀiÁqÀ¯ÁVvÀÄÛ ¸ÀzÀj 8 d£À DgÉÆægÀ°è M§â DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÉêÀt¹zÁÝ¥Áà vÀAzÉ PÀ®è¥Áà @ °AUÀ¥Áà ªÁjPÀ ªÀAiÀÄ-32ªÀµÀð eÁ-ºÀqÀ¥ÀzÀ ¸Á-nÃZÀgÀì PÁ¯ÉÆä JAzÀÄ ºÉý §gɹzÀÝ ¸ÀzÀjAiÀÄ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸ÀªÀ£ÀÄß vÀ¥ÀÄà §gɹgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¹¦L gÀªÀjUÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ   ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À §UÉΠ ¢::13/12/08 gÀAzÀÄ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁrzÁUÀ CªÀ£À ¤ÃdªÁzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ C¤® gÉrØ @£ÁUÀgÉrØ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ gÉrØ ªÀAiÀÄ-32 eÁ-gÉrØ ¸Á-²ªÀ¥ÀÆgÀUÀ°è ºÀÄ||¨ÁzÀ CAvÁ w½zÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¢::19/11/08 gÀAzÀÄ ¥ÉÆ°¸ÀgÀÄ zÁ½ªÀiÁr »rzÁUÀ C©üÃAiÉÆd£É¬ÄAzÀ vÀ¦à¹PÉƼÀî®Ä F jÃw ¸ÀļÀÄî ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸ÀªÀ£ÀÄß ºÉýgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzsÀå EªÀ£ÀÄ vÀ¯É ªÀÄjPÉÆAqÀÄvÁÛ£É DzÀÝjAzÀ EvÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw JAzÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 254/08 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 14/12/08 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ®PÀëöät vÀAzÉ ªÉÆÃwgÁªÀ EvÀ¤UÉ vÀ£ÀUÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ 200/- gÀÆ PÉÆqÀĪÀAvÉ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DvÀ£ÀÄ   CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ JzÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ JqÀUÁ® ªÉƼÀPÁ® ºÀwÛgÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ vÀgÀavÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀlÄÖ FvÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqÀ¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀÀ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 201/08 PÀ®A 324, 504, 506 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁ𢠪ÉƺÀ£À vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÁzÀgÁªÀ gÀªÀgÀÄ MAzÉ zÉÆrØAiÀÄ°è EgÀÄwÛzÀÄÝ  ¢£ÀAPÀ 13-12-08 gÀAzÀÄ  1200 UÀAmÉUÉ zÁzÁgÁªÀ gÀªÀgÀÄ zÁjAiÀÄ°è CqÀتÁV UÉÆqÉ PÀlÄÖwÛzÁUÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄzÁgÀgÀÄ zÁzÁgÁªÀ EªÀjUÉ UÉÆqÉ CqÀتÁV KPÉ PÀlÄÖwÛ¢AiÀiÁ ¸Àé®à eÁUÀ ©lÄÖ PÀlÄÖ CAvÁ CAzÁUÀ ¸ÀzÀj zÁzÀgÁªÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀÄzÀ±Àð£À EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ   CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ºÉAqÀw ©r¸À®Äè §AzÁUÀ ¸ÀÄzÀ±Àð£À EvÀ£ÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ  ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

Raichur District Reported Crimes

: C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ, PÉƯÉAiÀÄ°è CAvÀå :

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀÀ Q¯ÁègÀºÀnÖUÁæªÀĤªÁ¹, AiÀĪÀÄÄ£À¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÉÃUËqÀ ªÀiÁ°¥Ánïï EªÀ£ÀÄ CzÉà UÁæªÀÄzÀ vÀ£ÀßzÉà PÉÆëģÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ C¼Àî½î EªÀgÀ ¥ÀÄwæAiÉÆA¢UÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀºÉÆA¢zÀÄÝ F «µÀAiÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ UÉÆvÁÛVzÀÝjAzÀ vÀ£ÀߣÀÄß PÉƯɪÀiÁqÀÄvÁÛgÉÉAzÀÄ ºÉzÀj vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ ºÉAqÀw-ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄUÉ ºÉÆÃV PÉ®¸ÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£À ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ AiÀĪÀÄÄ£À¥Àà MAzÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ vÀªÀgÀÆgÀÄ ¸ÀįÁÛ£À¥ÀÄgÀPÉÌ §A¢zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:13.12.2008 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ¸ÀéUÁæªÀÄ Q¯ÁègÀºÀnÖUÉ §gÀĪÀÅzÁV zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ vÀ£Àß ¸ÀºÉÆÃzÀgÀjUÉ w½¹zÀÄÝ F «µÀAiÀÄ ºÉÃUÉÆà w½zÀÄPÉÆAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà C¼Àî½î ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ºÉƼÉAiÀÄ¥Àà, DzÉ¥Àà & zÀÄgÀÄUÀ¥Àà J®ègÀÆ ¸Á: Q¯ÁègÀºÀnÖ EªÀgÀÄ G¥ÁàgÀ£ÀA¢ºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÁAiÀÄÄÝPÀĽvÀÄ AiÀĪÀÄ£À¥Àà §gÀÄwÛzÀÝ DmÉÆà vÀqÉzÀĤ°è¹, PÉÆrè §rUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ DmÉÆÃZÁ®PÀ¤UÀÆ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÁÝgÉAzÀÄ DmÉÆÃZÁ®PÀ w½¹zÁÝ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À¸ÀºÉÆÃzÀgÀ PÀjUËqÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï¥ÉưøïoÁuÉ C.¸ÀA:125/2008 PÀ®A: 324, 302 ¸À»vÀ 34 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, ²æà J.ºÉZï. a¥Áàgï rJ¸ï¦ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æà ¥Àæ¨sÀÄUËqÀ ¥ÁnÃ¯ï ¹¦L ªÀĹÌgÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ.

: CA¨sÁ ªÀÄoÀzÀ°è C¥ÀjavÀ ±ÀªÀ¥ÀvÉÛ :

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ CA¨ÁªÀÄoÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ £Á®ÄÌ ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ §A¢zÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ §¼À®ÄwÛzÀÝ CAzÁdÄ 65 ªÀµÀðzÀ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ: 13.12.2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ CA§tÚ vÀAzÉ UÀAUÀtÚ ¸ÉÆêÀįÁ¥ÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ DPÀ¹äPÀ¸ÁªÀŸÀA: 55/2008 PÀ®A:174 zÀA.¥Àæ.¸ÀA. CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

         : PÀvÀðªÀå ¤gÀvÀ EAfAiÀÄgï ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè, PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

ªÀiÁ£À« vÁ®ÆQ£À°è ¯ÉÆÃPÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV E¯ÁSÉ §AzÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À£ÁqÀÄ d®¸ÁjUÉ G¥À«¨sÁUÀzÀ ªÀw¬ÄAzÀ J¸ï.FgÀ¥ÀàUËqÀ ¸Á: aÃPÀ®¥À«ð EªÀgÀ G¸ÀÄÛªÁjAiÀÄ°è ªÀiÁr¹gÀªÀ PÁªÀÄUÁjUÀ¼À°è £ÀÆå£ÀvÉUÀ¼ÀÄ PÀAqÀħA¢zÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ: 12.12.2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß ±ÁSÁ¢üÃPÀëPÀgÀÄ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀgÁªï ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ªÉÆ»£ÀÄ¢ÝÃ£ï ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÁAiÀÄð¥Á®PÀ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ ¯ÉÆÃPÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV §AzÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À£ÁqÀÄ d®¸ÁjUÉ E¯ÁSÉ ªÀiÁ£À«gÀªÀgÀÄ PÁªÀÄUÁj ¥Àj²Ã®£É £ÀAvÀgÀ £ÀÆå£ÀvÉUÀ¼À£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸ÀĪÀAvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸Àj¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀªÉà ©¯ï£ÀÄß «¨sÁVÃAiÀÄ PÀbÉÃj gÁAiÀÄZÀÆgÀÄUÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀÅzÁV ºÁdgïEzÀÝ J¸ï.FgÀ¥ÀàUËqÀ EªÀjUÉ w½¹zÁUÀ DPÉÆæñÀUÉÆAqÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, RÄaðUÀ¼À£ÀÄß ZÀ¯Á覰èªÀiÁr,¥ÉÃ¥Àgï ªÉÃmï£ÀÄß J¸É¢zÀÝjAzÀ mÉç¯ïªÉÄð£À UÁè¸ï MqÉzÀÄ, ºÀ¯ÉèªÀiÁr PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÀvÀðªÀå ¤gÀvÀ ±ÉÃSï ªÉÆ»£ÀÄ¢ÝÃ£ï ¸À.PÁ.C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ ¯ÉÆÃPÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV §AzÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À£ÁqÀÄ d®¸ÁjUÉ E¯ÁSÉ ªÀiÁ£À«gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À«oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA:284/2008 PÀ®A:504, 323, 353, ¨sÁ.zÀA.¸ÀA CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


: §¸ï ZÁ®PÀ£À ¤®ðPÀë, ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ£ÉÆêÀð¤UÉ UÁAiÀÄ :    

¢£ÁAPÀ:13.12.2008 gÀAzÀÄ 2130UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà ¸Á:UÀÄt¸ÁUÀgÀ EªÀ£ÀÄ F.PÀ.gÁ.gÀ.¸Á.¸ÀA¸ÉÜ §¸ï¸ÀA:PÉJ.36,J¥sï.336 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄvÀÛÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÀlÖtPÉÌ §AzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀ°AUÀ¥Àà 28 ªÀµÀð ¸Á: ºÀ¼É¥ÉÃmÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ïEªÀ£ÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï¥ÀlÖtzÀ ¤gÀÄ¥ÁzÉñÀégÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ¥ÀA¥ïºÀwÛgÀ E½AiÀÄĪÀÅzÁV §¸ï¤°è¸À®Ä ºÉýzÁUÀ §¸ï ¤°è¹zÀÄÝ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ£ÀÄ §¸ï¤AzÀ PɼÀUÉ E½AiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É §¸ï£ÀÄß ªÀÄÄAzÀPÉÌ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ §¸ï¤AzÀ PɼÀUÉ©zÀÝ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ£À PÁ°£À ªÉÄÃ¯É §¸ï£À UÁ°ºÁAiÀÄÄݺÉÆÃV ¨sÁjUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï¥ÉưøïoÁuÉ UÀÄ£É߸ÀA: 126/2008 PÀ®A:279,338 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


: ««zÉqÉ gÀ¸ÁAiÀÄ£À «Ä²ævÀ ¸ÉÃA¢üªÀiÁgÁl, E§âgÀ §AzsÀ£À, 70 °Ãlgï ¸ÉÃA¢ü d¦Û :

²æà ¸ÀAvÉÆõÀ¥Àà ¦J¸ïL AiÀiÁ¥À®¢¤ßoÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:13.12.2008 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ AiÀÄgÀUÀÄAmÁ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀiÁ£ÀªÀfêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁzÀ gÀ¸ÁAiÀÄ£À «Ä²ævÀ ¸ÉÃA¢ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zsÁ½ªÀiÁrzÁUÀ E§âgÀÆ NrºÉÆÃVzÀÄÝ zÉêÉÃAzÀæ vÀAzÉ PÀȵÀÖ¥Àà ¸Á: AiÀÄgÀUÀÄAmÁ EªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, 40 °Ãlgï ¸ÉÃA¢ü d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ NrºÉÆÃzÀªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ¨ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ PÀȵÀÚ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ PÀȵÀÖ¥Àà E§âgÀÆ ¸Á: AiÀÄgÀUÀÄAmÁ CAvÁ w½zÀħA¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀ «gÀÄzÀÝ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉUÀÄ£É߸ÀÀA.125/2008 PÀ®A: 273 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA. ¸À»vÀ 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C¨ÁÌj PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ PÉÆvÀÛzÉÆrØUÁæªÀÄzÀ°è ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁzÀ gÀ¸ÁAiÀÄ£À «Ä²ævÀ ¸ÉÃA¢ü ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ gÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ PÀȵÀÚ¥Àà 40 ªÀµÀð,¸Á: PÉÆvÀÛzÉÆrØ EªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, 30 °Ãlgï ¸ÉÃA¢ü d¦Û ªÀiÁrPÉÆArgÀĪÀ ²æà ºÉZï.©.£ÀgÀ¹AUÀ¥Àà ¦J¸ïL EqÀ¥À£ÀÆgÀÄoÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉUÀÄ£É߸ÀÀA.133/2008 PÀ®A: 273, 284,308,328 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA. ¸À»vÀ 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C¨ÁÌj PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è zÁR¯ÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 232/08 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹.

¦üAiÀiÁ𢠹zÀÄÝ vÀAzÉ w¥ÀàtÚ ªÀ¼ÀPÀ®¢¤ß ¸Á: PÁgÀlV ºÁUÀÆ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ±ÀgÀt§¸ÀªÀ vÀA¢ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ºÀÄAr ¸Á: PÁgÀlV. E§âgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ¹AzÀ£ÀÆgïUÉ vÀªÀÄä SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå ºÉÆÃV ªÁ¥Á¸ï PÁgÀlVUÉ §gÀĪÁUÀ PÁgÀlVAiÀÄ ®Qëöä mÁQÃ¸ï ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ ®PÀëöät PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸À ZÁ®PÀ vÀ£Àß §¸ïì£ÀÄß CweÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃ/¸ÉÊ. UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ EzÀjAzÀ ªÉÆÃ/¸ÉÊ. »AzÉ PÀĽwzÀÝ ±ÀgÀt§¸ÀªÀ EvÀ¤UÉ PÉʨÉgÀ®ÄUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀiÁ ªÁVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÉgÀazÀUÁAiÀiÁªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 233/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹.

¦üAiÀiÁ𢠱ÁªÀAvÀªÀÄä vÀ£Àß UÀAqÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¸ÀAUÀ¥Àà E§âgÀÄ vÀªÀÄä n.«.J¸ï. JPÀì¯ï ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É vÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï vÀªÀÄä ºÉÆÃl¯ïUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀªÀÄä ºÉÆÃl¯ï ¸À«ÄÃ¥À wgÀÄUÀĪÁUÀ PÉʸÀ£Éß ªÀiÁrzÀÄÝ ¹AzÀ£ÀÆgï PÀqɬÄAzÀ M§â n¥Ààgï £ÀA; PÉ.J-37/J-1008 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß n¥ÀàgÀ£ÀÄß CweÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ n.«.J¸ï. ªÁºÀ£ÀPÉÌ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ »AzɯÉUÉ §®£ÀqÀPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄØ. ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ vÉƽUÉ, §®UÀqÉ £ÀqÀPÉÌ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 270/08 PÀ®A: 279 L¦¹ :

¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà PÉ.J£ï. ±ÀgÀt§¸ÀªÀgÁd ±ÁSÁ¢üPÁj, eɸÁÌA, PÉÆ¥Àà¼À, DgÉÆævÀ£ÁzÀ £ÀªÀvÀ UÀÆqïì ªÁºÀ£À ¸ÀA: J¦-16 JPïì-309 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ gÁªÀÄPÀȵÀÚ vÀAzÉ ®PÀàëöäAiÀÄå ¸Á:¥ÉzÀݪÉÆzÀÄUÀ¥À°è (DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀ) EªÀ£ÀÄ EAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-40 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ vÀ£Àß £ÀªÀvÀ UÀÆqÀì PÁåjAiÀÄgï ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß £Àqɹ ¤«Äðw PÉÃAzÀæzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ vÀªÀÄä E¯ÁSÉAiÀÄ JgÀqÀÄ ¯ÉÊn£À PÀA§UÀ½UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ ¸ÀÄ: 12,000 gÀÆ.UÀ¼ÀµÀÄÖ £ÀµÀÖ GAmÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄAUÀ¼À¥Àà ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 312/2008 PÀ®A 279 L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¥ÀÈyégÁd ¥ÀªÀgï. ¹ vÀAzÉ PÉ. ZÀAzÀæ¥Àà ¥ÀªÀgï, ªÀAiÀĸÀÄì 27 ªÀµÀð, eÁw; V¸Ár ¯ÉÆúÁgÀ G: «zÁå¨sÁå¸À ¸Á: ºÉÆ£Áß½ f¯Áè: zÁªÀtUÉÃgÀ, ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ¸ÉßûvÀgÁzÀ ²æÃzsÀgÀ J£ï.PÉ. vÀAzÉ PÉA¥ÀtÚ, CA¨ÉÃqÀÌgï £ÀUÀgÀ ²ÃPÁj¥ÀÄgÀ, ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ UÀÄ®§ÄUÁðzÀ°è £ÀqÉAiÀÄĪÀ ªÁ°¨Á¯ï lƤðAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä ¤£Éß ¢:- 12-12-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 12.00 UÀAmÉUÉ EArPÁ PÁgï £ÀA: PÉ.J-25/ JA-9677 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆ£Áß½¬ÄAzÀ UÀÄ®§ÄUÁðPÉÌ ºÉÆgÀnzÀÄÝ, ¢:- 13-12-2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ §½ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÁzÀ «±Àé£ÁxÀ. JA. vÀAzÉ J. zÁåªÀÄ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 26 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄrªÁ¼ÀgÀÄ G: QæÃqÉ ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ-zÁªÀtUÉÃgÉ FvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÉÖÃjAUï ¯ÁPï DV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ vÉVΣÀ°è ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

5] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 311/2008 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. DåPïÖ:

¢£ÁAPÀ:-12-12-2008 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ ªÀĸÁjPÁåA¥ï£ÀzÀ°è ªÀĹâ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀªÁzÀ ¨sÁwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ²æà Dgï.Dgï. ¥Ánïï, ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹. 98, ¦.¹. 33, 325 ºÁUÀÆ J.ºÉZï.¹. 52 EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆqÀ¯ÁV UÁæªÀÄzÀ ªÀĹâ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌ ©Ã¢AiÀÄ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è M§â£ÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ wgÀÄUÁqÀĪÀ d£ÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80-00 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛãÉ, CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gïUÀ½UÉ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑj CAvÁ PÀÆUÀÄvÁÛ d£ÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ, ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀnÖAiÀÄ°è §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀjUÉ ªÀÄlPÁ £ÀA§gï£À aÃnAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄvÁÛ CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVwÛzÀÝ£ÀÄ. CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä d£ÀgÉ®ègÀÆ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄlPÁ aÃnAiÀÄ£ÀÄß §gÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ, CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ªÉÄÃtzÁ¼À, ªÀAiÀĸÀÄì 38 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀĸÁjPÁåA¥ï vÁ: UÀAUÁªÀw CAvÁ w½¹zÀÄÝ, CªÀ£À ºÀwÛgÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 1,475/- ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß ¹QÌzÀÄÝ CzÉ.

fêÀ¨ÉÃzÀjPÉ ¥ÀæPÀgÀt

6] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 231/08 PÀ®A. 323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹.

DgÉÆæ ¨sÀUÀªÀAvÀ¥Àà EªÀ£ÀÄ FUÉÎ 6-8 wAUÀ¼À »AzÉ vÀªÀÄä ¸ÀA§AzÀzÀ°è £ÀgÀ¸À¥Àà J£ÀÄߪÀgÀ 32 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£ÀÄß UÀÄwÛUÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, £ÀgÀ¸À¥Àà£À ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr PÉÆnÖzÀÄÝ, CªÀ¼ÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀA¸ÁgÀ ¸ÀjAiÀiÁV £ÀqÉAiÀÄzÉ EzÀÝjAzÀ CªÀ¼ÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£É ©lÄÖ, vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀzÉ ¨sÀUÀªÀAvÀ¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ EzÀÄÝ, CªÀ¼À£ÀÄß CªÀ¼À vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ½¸ÀzÉ, CªÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ UÀÄwÛUÉ ªÀiÁrzÀ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß vÀªÀÄUÉ ©lÄÖ PÉÆqÀ®Ä PÉýzÀÄÝ, F §UÉÎ »jAiÀÄgÀ°è ¸ÀªÀĸÀåAiÀÄ£ÀÄß §UÉ ºÀj¹PÉÆArzÀÄÝ, D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DgÉÆævÀ£À ªÀÄUÀ gÀtfÃvÀ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ gÀAUÀ¥Àà EªÀgÀÄ ªÀiÁwUÉ ªÀiÁw ¨É¼ÉzÀÄ vÁPÀvÀÄÛ EzÀÝgÉ £À£Àß D¹Û ¤Ã£ÀÄ Rjâ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ, E®è¢zÀÝgÉ ¤£Àß D¹Û £Á£ÀÄ Rjâ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ ¨Á¬Ä ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÉà «µÀAiÀÄzÀ ¸ÀA§AzÀ ¢£ÁAPÀ: 10-12-08 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 6-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ ¸ÀzÀgÀ DgÉÆævÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, DgÉÆæ ¨sÀUÀªÀAvÀ¥Àà EªÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀtfÃvï ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄ, K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É D¹Û Rjâ ªÀiÁqÀÄ CAwAiÉÄãÀ¯ÉÃ, ¤£Àß D¹Û JµÀÖPÉÌ ªÀiÁgÀÄwÛ ºÉüÀÄ CAvÀ C£ÀÄßvÀÛ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ¤UÉ gÀtfÃvï£ÀÄ PÉÆqÀ° PÁ«¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀiÁr, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄØ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt

7] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 214/2008 PÀ®A 380, 382, 511 L.¦.¹. :

¢£ÁAPÀ 13/12/2008 gÀAzÀÄ 05-30 UÀAmÉUÉ PÉÆmÉæñÀ vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Àà D£ÉÃUÀÄA¢ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ, G: PÀ«ÄµÀ£ï DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É mÁæöåPÀÖgï ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸Á: UÀAUÁªÀw, ¢£ÁAPÀ 13-12-2008 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 04-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ¥Àwß ²æêÀÄw ²®à EªÀgÀÄ ¯ÁånæãïUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ ºÉý ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä vÉUÉzÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¨É¼ÀQ£À ¸À®ÄªÁV ¯ÉÊmï ºÁQ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ CAzÁdÄ 28 jAzÀ 30 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À ªÀåQÛ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀ®Ä PÉÊAiÀÄ°è gÁqï »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÀÆA£À°è EtÄQ ºÁPÀÄwÛzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ AiÀiÁgÀÆ ¤Ã£ÀÄ CAvÁ C£ÀÄߪÀµÀÖgÀ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »rzÀÄPÉÆArzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ §®ªÁV JgÀqÀÄ ¸ÁgÉ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CµÀÖgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ¥Àwß §AzÀÄ PÀÆUÁqÀÄwÛzÀÝAvÉ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉUÉ §®ªÁV ¥ÉlÄÖ ©¢ÝzÀÝjAzÀ d£ÀgÀÄ »rzÀÄPÉƼÀÄîvÁÛgÉAzÀÄ PÉÊ ¸Àé®à ¸Àr® ªÀiÁqÀ¯ÁV DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß zÀ©âPÉÆAqÀÄ PÀ©âtzÀ gÁqÀ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©¸ÁQ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ²æà ±ÁAvÀUËqÀ J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

8] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 39/2008 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹.

¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æà §²ÃgÀ vÀAzÉ £ÀÆgÀCºÀäzï, ªÀAiÀĸÀÄì 21 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèÃA, ºÀtÂÚ£À ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: zsÀªÀiÁðªÀgÀA UÉÃmï, SÁ¢æAiÀÄ ªÀÄfÃzï ºÀwÛgÀ, UÀÄAvÀPÀ¯ï EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ gÀ»ÃªÀiï vÀAzÉ £ÀÆgÀ CºÀªÀÄäzï ªÀAiÀÄ 19 ªÀµÀð, ªÉÊArAUÀ PÉ®¸À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀÄâ® vÀAzÉ PÀªÀÄ®ºÀĸÉÃ£ï ªÀAiÀÄ 19 ªÀµÀð, ¸Éïïì ªÉÄ£ï / «zÁåyð ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ MlÄÖ 12 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ UÀÄAvÀPÀ°è¤AzÀ ºÀA¦ £ÉÆÃqÀ®Ä ¢£ÁAPÀ:-10-12-08 gÀAzÀÄ §AzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀA¦AiÀÄ vÀÄAUÀ¨sÀzÁæ £À¢AiÀÄ°è gÀ»ÃªÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄPÀÄâ¯ï FeÁqÀ®Ä £À¢AiÀÄ ¤Ãj£À°è E½¢zÀÄÝ, DzÀgÉ CªÀjUÉ Fd®Ä §gÀzÀ PÁgÀt ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ºÉÆÃVzÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 11-12-08 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀA¦ ¨sÁUÀzÀ £À¢ zÀAqÉAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ gÀ»ÃªÀÄ FvÀ£À ±ÀªÀ vÉð §A¢zÀÄÝ CªÀgÀ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ E¯Áè PÁgÀt ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÀgÀÄ.

9] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 40/2008 PÀ®A 174 ¹Dgï.¦.¹:.

¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw PÀjAiÀĪÀÄä UÀAqÀ AiÀÄ®è¥Àà PÉÆ¥ÀàzÀ, ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀ, ºÉÆ®ªÀĤ PÉ®¸À, ¸Á: UËgÁå¼À vÁ: AiÀÄ®§ÄUÁð ºÁ. ªÀ. ¹AUÀ£Á¼À vÁ: UÀAUÁªÀw, vÀ£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà PÉÆ¥ÀàzÀ, FvÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 ªÀµÀðUÀ½AzÀ vÀ¯É ¸Àj E®èzÉ MAzÀÄ vÀgÀºÀ EgÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ AiÀiÁªÁUÀ®Æ vÀ£Àß ¥ÁrUÉ vÁ£Éà ªÀiÁvÀ£ÁrPÉƼÀÄîvÁÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀzÉà C°è E°è CqÁØqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß zsÁgÀªÁqÀzÀ ªÉÄAl¯ï D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÉÆÃj¹ aQvÉì PÉÆr¸ÀÄwÛzÉÝ£ÀÄ. DzÀgÀÆ ¸ÀºÀ £À£Àß UÀAqÀ£À ºÀÄZÀÄÑ PÀrªÉÄAiÀiÁVgÀ°®è. DvÀ£ÀÄ PÉÊUÉ ¹PÀÌ ¹PÀÌ ªÀ¸ÀÄÛUÀ½AzÀ d£ÀjUÉ ºÉÆrAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ CªÀ£À£ÀÄß vÀqÉAiÀÄ®Ä DUÀzÉà DvÀ£À PÉÊPÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ ºÀUÀ΢AzÀ PÀnÖ ºÁQzÉÝ£ÀÄ, ¤£Éß ¢ªÀ¸À ¨É½UÉÎ §ºÀ¼À MzÀgÁqÀ®Ä ºÀwÛzÀÝjAzÀ DvÀ¤UÉ PÀnÖzÀ ºÀUÀΪÀ£ÀÄß ©aÑzÀ PÀÆqÀ¯Éà £À£ÀߣÀÄß PÉƸÀjPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¤£Éß ªÀÄzsÁå£Àí 1-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀtªÁ¼À PÁåA¦£À CrªÉªÀÄä EªÀ¼ÀÄ §AzÀÄ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ PÁ®ÄªÉ ¤Ãj£À°è ©¢ÝgÀÄvÁÛ£É CAvÁ w½¹zÀ¼ÀÄ. £Á£ÀÄ ºÉÆÃV ºÀÄqÀÄPÁqÀ®Ä ¹UÀzÀ PÁgÀt UÁåAUÀªÉÄ£ïUÉ w½¹ PÉ£Á¯ï ¤ÃgÀÄ §Azï ªÀiÁr¹zÁUÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 11-12-08 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉUÉ PÀA¦è ¤AUÀ¥Àà ¸Á: ºÀtªÁ¼À EªÀgÀ UÀzÉÝAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÉ£Á¯ï zÀ°è £À£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀÅ zÉÆgɬÄvÀÄ. ¸ÀzÀj £À£Àß UÀAqÀ¤UɺÀÄZÀÄÑ EzÀÄÝzÀjAzÁV ¤£Éß ¨É½UÉÎ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃV ¤ÃjUÉ ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.