Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, December 20, 2011

GULBARGA DIST PRESS NOTE

ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್‌ ಕಛೇರಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ

ಆರು ಅರೆಸೇನಾ ಪಡೆಗಳಿಗೆ (ಬಿಎಸ್‌ಎಫ್‌) ಮತ್ತು (ಸಿಐಎಸ್‌ಎಫ್‌) ಹಾಗೂ (ಸಿಆರ್‌ಪಿಎಫ್‌) ಗಳಲ್ಲಿನ 90,000 ಸಾವಿರ ಕಾನ್ಸಟೇಬಲ್‌ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್‌ ಕಛೇರಿ ಗುಲಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ದಿನಾಂಕ:20-12-2011 ರಿಂದ ಪೊಲೀಸ್‌ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ ರೂಮ್‌ದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿತರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10-00 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ 5-00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್‌ ವರಿಷ್ಠರ (ಎಸ್‌ಪಿ) ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನೇಮಕಾತಿ ಆಯೋಗದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಿಂದಲೂ (http://ssc.nic.in ಅಥವಾ http://ssckr.kar.nic.in) ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ಡೌನಲೋಡ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆರು ಪಡೆಗಳಿಗೂ ಒಂದೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನೇಮಕವಾಗಲು ಇಚ್ಚಿಸುವ ಪಡೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಬೇಕು. ನೇಮಕಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10-00 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5-00 ರ ವರೆಗೆ ಸಹಾಯವಾಣಿ ನಂ.9483862010 ಮತ್ತು 9483862020 ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ವಿಭಾಗೀಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಕಾತಿ ಆಯೋಗ, ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ, ಇ ವಿಂಗ್‌, ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸದನ, ಕೋರಮಂಗಲ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560034 ಈ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು http://ssconline.nic.in ಅಥವಾ http://www.sscregistration. sifyitest.com ವೆಬ್‌ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು.
ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು
1. ಕನಿಷ್ಠ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ : ಎಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿ ಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆ.
2. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಜನೇವರಿ 4 ಕಡೇ ದಿನ
3. ಫೆಬ್ರುವರಿ/ಮಾರ್ಚನಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ
4. ಏಪ್ರೀಲ್‌ 22 ರಂದು ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ
5. ಜೂನ್‌/ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ.

Reported Crimes

¢£ÁAPÀ: 17-11-11 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 jAzÀ 11-00 UÀAmÉ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è CªÀÄ¢ºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¸Á: UÀzÁé¯ï gÉÆÃqï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ QðAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ M¼À ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ONE 12V EXICED EXPESS BATTERY AND 40 NO.S OF 2V AMRA RAJ COMPANY BATTRIES TOTAL W/RS 255000
/- £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19.12.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄ°AzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 188/11 PÀ®A.457,380 L¦¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ 18-12-2011 gÀAzÀÄ 5-30 ¦.JA.PÉÌ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-¹gÀÄUÀÄ¥Àà gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ vÀÄAUÀ¼À, 29 ªÀµÀð, PÁgÀ £ÀA. PÉJ-27-J-6941 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ²ªÀ°AUÀ£ÀUÀgÀ 3 £Éà PÁæ¸ï §¸À£À±ÀAPÀj UÀÄr ºÀwÛgÀ ºÁªÉÃj FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ £ÀA. PÉJ-27-J-6941 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÀÄAdļÁ ºÀÄAr £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀÄ ¹.eÉ.JA. ªÀÄvÀÄÛ eÉ.JA.J¥sï.¹ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ CªÀgÀ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀĤAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀiÁUÀðªÁV ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀPÉÌ PÀ£Áßj ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ gÁªÀÄgÉrØ EªÀgÀ eÉÆÃ¥Àr ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆgÀmÁUÀ CzÀgÀ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ zsÀqɸÀÆUÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ ¯Áj ZÁ®PÀ ¯Áj £ÀA. ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛ®è. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV MªÉÄä¯É ¨ÉæPï ºÁQ ¤°è¹zÁUÀ PÁgÀÄ ¯ÁjAiÀÄ »AzÉ ¸É¦üÖ §A¥Àgï£À M¼ÀUÉ ºÉÆÃV PÁj£À°èzÀÝ ªÀÄÄAdļÁ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ vÁ¬Ä zÉëPÁ EªÀjUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ vÀAzÉ ²ÃªÀ¥Àà ºÀÄAr EªÀjUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¤°è¹zÀÝ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ZÁ®Ä ªÀiÁr £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 409/2011 PÀ®A. 279,337,338 L¦¹ & 187 L.JA.« DåPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


    ¢£ÁAPÀ:17-12-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¥ÁmÉÃ¯ï ªÁrAiÀÄ°è ±ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁeï PÀÄA¨Ágï,ªÀAiÀÄ:36ªÀ,G:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á: ¥ÁmÉÃ¯ï ªÁqÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ZÀgÀArAiÀÄ°è ªÀÄĸÀj ZÉ°èzÀÝjAzÀ ZÀ£ÀߪÀÄä FPÉAiÀÄÄ K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄĸÀÄj ¤ÃgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ZÉ®ÄèwÛÃAiÉÄãÀÄ JAzÀÄ ¨ÉÊzÁr ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 17 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ¥ÁmÉï画ÀA. 01 jAzÀ 18 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀnÖUÉ PÀ®Äè »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr CPÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁeï EªÀjUÉ PÀ®Äè , PÀnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ zÀÄBR¥ÁvÀUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.214/2011 PÀ®A.143, 147, 148, 504, 323, 324,506, ¸À»vÀ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 ¢£ÁAPÀ:04-12-2011 gÁwæ 9-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÁPÁ£ÀUÀgÀ ºÀnÖ UÁæªÀÄ ²æêÀÄw gÁdªÀiÁ UÀAqÀ ºÀ¸À£À¸Á§ ªÀ:40 eÁ:ªÀÄĹèA G:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À FPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ:04-12-11 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ §Ä¢ÝªÀiÁvÀÄ ºÉýzÀÝPÉÌ ©Ã©eÁ£ï UÀAqÀ ¸À§Ó° ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄPÀÄÛA¸Á§ §½UÉÃgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ gÁdªÀiÁ FPÉUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ dUÁÎrzÀÄÝ ©r¸À®Ä §AzÀ DPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PɼÀUÉ PÀqÉ« PÉÊUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ §qÉzÀgÀÄ , C®èzÉ ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ C¥ÀªÀiÁ£À ªÀiÁrzÀÄÝ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ, DgÉÆæ £ÀA:07£ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ SÁ¸ÀVà ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÀASÉå 53/11 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄð¤AzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 172/2011 PÀ®A: 341,354,323,355,504,506,¸À»vÀ 149 L¦¹ gÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 20.12.2011 gÀAzÀÄ 126 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 25,500/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ

GULBARGA DIST REPORTED CRIME


ಯು.ಡಿ.ಅರ್. ಪ್ರಕರಣ:
ಸುಲೇಪೇಟ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ರಾಮಶೇಟ್ಟಿ ತಂಧೆ ಹಣಮಂತ ಚೀಲಾ ಸಾ ಕೊಡಂಬಲ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿದರ ರವರು ನನ್ನ ಮಗಳಾದ ಶ್ರೀದೇವಿ ಇವಳಿಗೆ ಒಂದುವರೆ 1 1\2 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಗರಗಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ಅನಂತಪ್ಪಾ ನಾಟಿಕರ ಇತನಿಗೆ ಜೋತೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಮುಟ್ಟು ಅಗುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೆನೊವು ಆಗುತ್ತಿದ್ದು ಡಾಕ್ಟರ ರವರ ಕಡೆ ತೋರಿಸಿದ್ದರು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಇಂದು ಬೆಳ್ಳಗ್ಗೆ 4.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗರಗಪಳ್ಳಿ ಇಂದ ಮೋಬೈಲ್ ಫೋನ ಮುಖಾಂತರ ಶ್ರೀದೇವಿಯು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ 8.30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊರುಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸತ್ತಿರುತ್ತಾಳೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಗ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನೋಡಲು ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗಾತವಾಗಿ ಮಲಗಿಸಿದ್ದು ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂದು ಗಟ್ಟಿದ ಗಾಯವಿದ್ದು ಸಂತೋಷನಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಶ್ರೀದೇವಿಯು ರಾತ್ರಿ 8.30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲು ಒಳ್ಳಕೊಂಡಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಕೂಗಿದರು ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯದೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಕಬ್ಬಿಣ ರಾಡು ಹಾಕಿ ಓಳ್ಳಕೊಂಡಿ ತೆರೆದು ಓಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ದಾಗ ಅವಳು ಮನೆಯ ತೋಲೆಗೆ ಒಡನಿ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಊರುಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನೇತಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಓಡನಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸಿರುತ್ತೆ. ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀದೇವಿ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಯುಡಿಅರ್ ನಂ: 13/2011 ಕಲಂ 174 (ಸಿ) ಸಿಅರ್ಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.


ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀಮತಿ ಗೌರಮ್ಮ ಗಂಡ ಶರಣು ಸಗರ ಸಾ:ಶರಣಸಿರಸಗಿ ರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ಸಂಬಂದಿಕರಾದ ಶರಣು ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು ಕೊಂಡಾಗ ಮಗಳು ಅಂಬಿಕಾ ಇವಳು ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಪ್ಪಸ್ಸ ಮನೆಗೆ ಬರುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೂರಿನ ಬೀಮಾ ಇವರ ಕಟಿಂಗ ಅಂಗಡಿ ಹತ್ತಿರ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಅಫಜಲಪೂರ ರೋಡ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆ.ಎ 53 ಎಚ್-4748 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಉದಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸಾಗರ ಸಾ:ಚೌಡಾಪುರ ಇತನು ಅತೀವೇಗದಿಂದ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹಾರ್ನ ವಗೈರೆ ಹಾಕದೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಒಮ್ಮಲೆ ತಂದವನೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಅಂಬಿಕಾ ಇವಳಿಗೆ ಹಾಯಿಸಿದನು ಅವಳಿಗೆ ಬಲಗಾಲಿನ ಕಂಪಗಂಡಿಗೆ ಬಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಎಡಗಾಲಿನ ಮೊಳಕಾಲು ಹತ್ತಿರ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಬಲಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಗುಪ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 374/2011 ಕಲಂ 279, 338 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 20-12-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 20-12-2011

ªÀÄ£ÁßJSÉýî oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. 20/2011 PÀ®A. 174 s¹.DgÀ.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ: 19/12/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁºÁgÀÄzÀæ¥Àà ¸ÀzÁè¥ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ: 24 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ GzÉÆåÃUÀ: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀAzÀUÀƼÀ vÀAzÉAiÀĪÀjUÉ E§âgÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄgÀÄ 6 d£À ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ PÀAzÀUÀƼÀ UÁæªÀÄzÀ°è MlÄÖ 8 JPÀgÉ d«ÄãÀ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj d«Ä¤£À ¸ÁUÀĪÀ½ RaðUÁV ºÁUÀÆ G¥ÀfêÀ£ÀPÁÌV ¦.PÉ.¦.J¸ï ¨ÁåAPï, r.¹.¹.¨ÁåAPï, UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPï UÀ¼À°è ºÁUÀÆ SÁ¸ÀV d£ÀjAzÀ ¸Á® ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¸Á® ¨sÀÆ«Ä ¨É¼É ¨É¼ÉAiÀįÁgÀzÀjAzÀ ªÀÄgÀ½ ¸Á® ªÀÄgÀÄ¥ÁªÀw¸À®Ä ¸ÁzÀåªÁUÀzÉà EgÀĪÀÅzÀjAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ bÁªÀtÂUÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 126/2011 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹. eÉÆÃvÉ 187 L.JA.«í.CPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 19/12/2011 gÀAzÀÄ 1615 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉPï ±ÉPï¯Á®¸Á§ vÀAzÉ ZÀÄ£ÀÄ߸Á§ ¸Á: Cd¤ vÁ: zÉêÀt EvÀ£ vÀ£Àß ªÀiÁ°ÃPÀgÀ DPÀ¼ÀÄ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ-GzÀVÃgÀ gÉÆÃr¤AzÀ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ 1530 UÀAmÉUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ±À¤ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ mÉA¥ÉÆà £ÀA. JA.ºÉZÀ.24 eÉ.5446 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÉA¥ÉÆ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁr mÉA¥ÉÆ ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÆÃAlzÀ°è ºÁUÀÆ vÀ¯ÉAiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ §®UÉÊ ªÉÆüÀPÉÊ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 150/11 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ : 18/12/11 gÀAzÀÄ 0415 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ©gÀ£ÉÆÃgÀ ¸Á: CvÁè¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ Ä ªÉÄʯÁgÀ ªÀÄ®èuÁÚ eÁvÉæ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ zÀvÀÄÛ UÀt¥Àvï£ÉÆÃgÀ C¦àDmÉÆà £ÀA PÉJ-56/288 £ÉÃzÀÀgÀ ªÉÄÃ¯É §gÀĪÁUÀ É dUÀ£ÁßxÀ mÉÆuÉÚ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ wgÀĪÀ gÉÆÃr£À°è ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀVΣÀ°è DmÉÆêÀ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁgAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üÃgÁåzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 150/11 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19/12/11 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£ÀÄeÁ UÀAqÀ gÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ CqÉ¥ÀUÉÆüÀ ¸Á: PÉÆ»£ÀÆgÀ ªÁr EªÀgÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ eÉÆåÃw vÀAzÉ ¥ÀæPÁ±À CqÉ¥ÀUÉÆüÀ ºÁUÀÄ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ ¸Á: PÉÆ»£ÀÆgÀªÁr EªÀgÀÄ »A¢£À ªÉʪÀÄ£À¹ì¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÉÄʪÉÄïɯÁè ºÉÆqÉzÀÄ, »rUÀ°è¤AzÀ JqÀQ«UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA 235/2011 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ : 19/12/2011 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CºÉªÀÄzÀ vÀAzÉ L£ÉƢݣÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀAiÀÄ 26 eÁ : ªÀÄĹèA G : DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á : ¸ÉÊAiÀÄzÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ vÀ£Àß DmÉÆ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ 1) ªÀqÀØgÀ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ FvÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ½AiÀÄ 2) E£ÉÆߧâ£ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆÃvÉ zÀÄrØ£À «µÀAiÀÄzÀ°è CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¥ÀAa¤AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠧®UÀtÂÚ£À PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É .ºÁUÀÄ E£ÉÆߧâ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 240/2011 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 19/12/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0920 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀAqÀj£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀĺÁgÀÄzÀæ¥Áà ¥ÀAZÁ¼À ªÀAiÀÄ: 54 ªÀµÀð ¸Á|| ²ªÀ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀzÀ PÀqɬÄAzÀ d£ÀªÁqÀ gÉÆÃqÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ d£ÀªÁqÀ gÉÆÃqÀ ªÁlgÀ mÁåAPÀ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀzÀ PÀqɬÄAzÀ M§â ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ38/J®2596 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ EvÀgÀgÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ rQÌ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁjUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 81/2011 PÀ®A 279, 304[J] L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ : 19/12/2011 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÁAvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ NA¥ÀæPÁ±À ¤lÆÖgÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÀ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á|| KPÀ¯Á¸À¥ÀÆgÀ ªÁr EªÀgÀ UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ NA¥ÀæPÁ±À EvÀ£ÀÄ zÁqÀV UÁæªÀÄzÀ zÉëAzÀæ vÀAzÉ gÉêÀt¥Áà PÀÄqÀ§¯É gÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ mÁåçPÀÖgï £ÀA-PÉJ-38/n-874 ¢£ÁAPÀ 18, 19/12/2011 gÀ ªÀÄzsÁå gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀÛ NA¥ÀæPÁ±À EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ KPÀ¯Á¸À¥ÀÆgÀ ªÁr UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ¸ÀAUÁæªÀÄ ªÁdgÀSÉÃqÉ zÁqÀV gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ vÀVΣÀ°è ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀÛ NA¥ÀæPÁ±À EvÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgï PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯É, ªÀÄÄRzÀ §®¨sÁUÀPÉÌ dfÓzÀ UÁAiÀĪÁV ¨sÁj gÀPÀÛ ¸ÁæªÀªÁV ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 174/2011 PÀ®A 87 PÉ.¦. JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 18/08/2011 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀnÖvÀÄUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ ±ÀAPÀgÀ §ÆzÉ£ÀªÀgÀÆ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ºÀt ºÀaÑ E¸Éàl dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr 6 d£À dÆeÁlUÁgÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ 52 E¸Ààl J¯ÉUÀ¼ÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2050/- gÀÆ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 129/2011 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19/12/2011 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdÄ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ªÀÄZÀPÀÄj ªÀAiÀÄ 31 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À G: ZÁ®PÀ ¸Á|| ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV Hl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄzÀĪÉUÉ §AzÀ PÀtf UÁæªÀÄzÀ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼À eÉÆvÉ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ DVzÀÄÝ PÀtf UÁæªÀÄzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5-6 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ KPÉÆÃzÉÝñÀ¢AzÀ vÀªÀÄä vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è §rUÉ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÁUÀÆ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 248/2011 PÀ®A 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19-12-2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀAZÀAiÀiÁå vÀAzÉ ªÀÄrªÁ¼ÀAiÀiÁå, ªÀAiÀÄ: 50, eÁw: »AzÀÆ ¸Áé«Ä, G: ºÉÆÃmÉ®zÀ°è ªÀiÁå£ÉÃdgÀ PÉ®¸À, ¸Á|| gÁA¥ÀÆgÉ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ºÉÆÃmɯïUÉ DgÉÆæ 1] ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ, 20 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á|| ªÀÄ£Àß½î, ¸ÀzÀå PÁæAw UÀuÉñÀ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ, 2) vÀļÀ¹gÁªÀÄ vÀAzÉ ¨Á¯Áf, 25 ªÀµÀð, PÀ§â°UÉÃgÀ, CrUÉ ªÀiÁqÀĪÀ PÉ®¸À ¸Á|| £ÁUÀÆgÀ (PÉ) (J.¦. ¸ÀzÀå ¸Á¬Ä PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ, 3) ²ªÀgÀÄzÀæ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ, 24 ªÀµÀð, eÁ: ¸Áé«Ä, SÁ¸ÀV PÀA¥À¤AiÀÄ®° PÉ®¸À, ¸Á|| ºÀ¼ÀzÀPÉÃj ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆÃmɯïUÉ §AzÀÄ ©ÃgÀ vÀj¹PÉÆAqÀÄ PÀÄrzÀÄ ºÀt PÉÆqÀzÉà JzÀÄÝ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆÃvÉ ªÀiÁw£À ZÀPÀªÀÄQAiÀiÁV fAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ MAzÀÄ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¥sÁå±À£À £ÀA PÉJ 39 eÉ 3652 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 235/2011 PÀ®A- 341,323,324,504,506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 18-12-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ºÉÆîzÀ°èzÁÝUÀ CªÀgÀ ªÀiÁªÀ ºÉÆ®PÉÌ £É°è£À ºÀÄ®Äè vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä mÁæöåPÀÖgï vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄ DUÀ DgÉÆævÀgÀÄ DvÀ£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 5:30 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ £ÀgÉUÀ®è¥Àà£À UÀÄr ºÀwÛgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ, PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄ:R¥ÁvÀUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ PÁgÀt CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ dgÀV¹ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

¨ÉêÀÇgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 115/2011 PÀ®A 279,338 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 19-12-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 00-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀĵÀÖV-ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ J£ï ºÉZï-13 gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Áß¼À ¹ÃªÀiÁzÀ ¥ÀªÀ£À qÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀj§âgÀÄ vÀªÀÄä-vÀªÀÄä ¯ÁjUÀ¼À£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÀÄ-C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹ vÀªÀÄä-vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ ¸ÉÊqï PÉÆqÀzÉ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ªÀÄÄSÁ-ªÀÄÄT C¥sÀUÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ EzÀjAzÀ DgÉÆæ£ÀA-1£ÉÃzÀݪÀ£À §®UÁ°UÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ PÀÆqÁ ¥ÉlÄÖ©zÀÄÝ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ.

¥Éǰøï oÁuÉ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 260/2011 PÀ®0 337, 304(J) L¦¹    

¸ÀĨÉÆÃfvï ºÀ¯ÁÝgÀ @ UÉÆÃ¥Á® EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄÈvÀ C¥ÀÄà ºÀ¯ÁÝgÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ f.JA.Dgï. PÀA¥À¤AiÀĪÀgÀÄ ¤ªÀiÁð£À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ J£ï.ºÉZï. 13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è §gÀĪÀ ©æqÀÓ PÀ£ï¸ÀÖçPÀì£ï ªÀiÁqÀ®Ä £ÁAiÀÄÄØ CxÀðªÀÄƪÀgÀì zÀªÀgÀÄ ¸À¨ï PÁAmÁæPÀÖgÀ »rzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ £ÁAiÀÄÄØ CxÀðªÀÄƪÀgÀì ªÀw¬ÄAzÀ ºÉ®àgÀ PÉ®¸ÀPÉÌ §A¢zÀÄÝ, J£ï.ºÉZï. 13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÄgÀ ºÀwÛgÀzÀ ºÉƸÀ ©æqÀÓ ¤ªÀiÁðt ªÀiÁrzÀÄÝ, ºÀ¼ÉAiÀÄ ©æqÀÓUÉ gÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß eÉÆÃr¹zÀÄÝ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ. 19-12-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©æqÀÓ PɼÀUÉ ¥Éèl ºÁPÀĪÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ©æqÀÓ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ ¯Áj ºÉÆÃVzÀÄÝ, ºÀ¼ÉAiÀÄ ©æqÀÓ ¥ÀPÀÌzÀ°è CUÉ¢zÀÝ ©æqÀÓ ªÀÄtÄÚ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ C¥ÀÄà ºÀ¯ÁÝgÀ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀPÉÊUÉ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ JzÉUÉ M¼À ¥ÉlÄÖ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀÄà ºÀ¯ÁÝgÀ FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ JzÉUÉ M¼À¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ, ªÀÄtÄÚ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÝjAzÀ G¹gÁlzÀ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁVzÀÄÝ, E§âjUÀÆ aQvÉìUÁV f.JA.Dgï. PÀA¥À¤ ªÁºÀ£ÀzÀ°è ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¸À«ÄÃ¥À C¥ÀÄà ºÀ¯ÁÝgÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ f.JA.Dgï. PÀA¥À¤UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ £ÁAiÀÄÄØ CxÀðªÉÆêÀgÀì£À ¸ÉÊl EAd¤AiÀÄgÀ ªÀĺÉAzÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ. AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀÄgÀPÀëvÁ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀzÉ, AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĸÀj¸ÀzÉ F jÃw PÉ®¸À ªÀiÁr¹zÀgÉ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½zÀÆ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ PÉ®¸À ªÀiÁr¹zÀÝjAzÀ F WÀl£É dgÀÄVgÀÄvÀÛzÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಫರಹತಾಬಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ ತಂದೆ ಖಂಡಪ್ಪಾ ಬಂಡಿಗೇರ ವ;22 ವರ್ಷ ಉ: ವ್ಯಾಪಾರ ಜಾ: ಮರಾಠಾ ಸಾ: ಮಾಹಾಂತೇಶ್ವರ ಕಾಲೂನಿ ಅಫಜಲಪೂರರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗೇಳೆಯನಾದ ಮಳೆಂದ್ರೆ ಬಿರಾದಾರ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಹಿರೋ ಹೊಂಡಾ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆಎ-32 ಆರ್-4560 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಗುಲಬರ್ಗಾದಿಂದ ಅಫಜಲಪೂರಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದು ದಾರಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಗದೇವತೆ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗೂಡಿ ದಾಟಿ ಕೊಳಿ ಫಾರಂ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಎದುರಗಡೆಯಿಂದ ಇಂಡಿಕಾ ಮಾರುತಿ ಕಾರ ನಂ ಕೆಎ-25 ಎಮ್.ಬಿ-117 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತಿವೇಗದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಎ ಡ್ರೈವರ ನೋಡಿ ನಡೆಸು ಅಂತಾ ಅಂದಾಗ ಕಾರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಕಾರನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲಕ್ಕೆ ಬೇನ್ನು ಹತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲವನ್ನು ಕೊಳಿ ಫಾರಂ ಹತ್ತಿರ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕಾರಿನಿಂದ 4 ಜನರು ಇಳಿದು ನನಗೆ ತೆಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ನನಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಕಪಾಳ ಮೇಲೆ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿದ 100=00 ರೂಪಾಯಿಯ 10.000=00 ಸಾವಿರ ಬಂಡಲ ಮತ್ತು 500=00 ನೂರು ರೂಪಾಯಿಯ 10.000=00 ಸಾವೀರ ಬಂಡಲ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 20.000=00 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಹಣ ಮತ್ತು 2 ತೋಲಿ ಬಂಗಾರದ ಲಾಕೇಟ ಅ.ಕಿ.50.000=00 ಸಾವಿರ ರೊಪಾಯಿ ಹಿಗೆ ಒಟ್ಟು 70.000=00 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಜಬರ ದಸ್ತಿಯಿಂದ ಕಸಿದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಳೆಂದ್ರ ಬಿರಾದಾರ ಇತನು ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದಾಗ ಅವನಿಗು ಸಹಾ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಣ ಕಸಿದುಕೊಂಡ ಅಪರಿಚಿತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅಂದಾಜು ವ:25 ರಿಂದ 30 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಟಿ ಶರ್ಟ. ಜಿನ್ಸ ಪ್ಯಾಂಟ ಧರಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದ 3 ಜನರು ಸಾದಾ ಪ್ಯಾಂಟ ಶರ್ಟ ಧರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರು ವಿಳಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವದಿಲ್ಲ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 220/2011 ಕಲಂ 394 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಚಿಂಚೋಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ಮಾರುತಿ ಯಲಾಲಕರ್ ಸಾ: ಪಟಪಳ್ಳಿ ರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಾಯಿಯಾದ ಚಂದ್ರಮ್ಮಾ , ಅಕ್ಕನ ಮಗಳಾದ ಮಮೀತಾ, ಹಾಗು ಕಾಕನ ಮಗಳಾದ ರುಕ್ಕಮಿಣಿ 4 ಜನರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ತೋಟ್ಟಿಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಲುವಾಗಿ ದಿನಾಂಕ: 19-12-2011 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1430 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹಸರಗುಂಡಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೂರಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದೇವು ನಮ್ಮೂರ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ನಿಂತಾಗ ಚಿಂಚೋಳಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಸರಕಾರಿ ಬಸ್ಸ ನಂಬರ ಕೆಎ/38-ಎಫ.-367 ನೇದ್ದು ಬಂದಾಗ ನಾವು ತುಮಕುಂಟಾ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಹೊಗಬೇಕೆಂದು ಆ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿದೇವು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಇರುವದರಿಂದ ನಾವುಗಳೂ ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತಿದ್ದೇವು ಬಸ್ಸ ಚಾಲಕನು ಬಸ್ಸನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಕಟ್ಟ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ (ತಿರುಗಿಸಿದ್ದರಿಂದ) ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಚಂದ್ರಮ್ಮಾ ಹಾಗು ಅಕ್ಕನ ಮಗಳಾದ ಮಮಿತಾ ಮತ್ತು ಕಾಕನ ಮಗಳಾದ ರುಕ್ಕಮಣಿ 3 ಜನರು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದರು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಚಂದ್ರಮ್ಮಾ ಇವರಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಹಾಗು ಮೇಲಕಿಗೆ ಭಾರಿ ಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೆ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಉಳಿದ ಮಮೀತಾ ಹಾಗು ರುಕ್ಕಮಿಣಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾದಾ ಹಾಗು ಭಾರಿ ಗಾಯಾಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 151/2011 ಕಲಂ 279, 337, 338 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ಶಹಾಬೋದ್ದಿನ ತಂ/ ಮಹಿಬೂಬಸಾಬ ಯಲಗಾರ ಸಾ: ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ 19/12/2011 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ 32 ಡಬ್ಲು-7874 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಾದ ಮಹ್ಮದ ನಹೀಮ ಇತನಿಗೆ ಬೇಟಿ ಯಾಗುವ ಕುರಿತು ಹೋಗುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೆಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜ ಎದುರಿಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಬಂದೂಕ ವಾಲಾ ಕಾಟದ ಕಡೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ಕ್ರಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅತೀವೇಗದಿಂದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆಎ 32 ಎಕ್ಸ್‌ 692 ನೇದ್ದನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಸಮೇತ ಓಡಿ ಹಫಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 373/11 ಕಲಂ 279 337 ಐಪಿಸಿ ಸಂ/ 187 ಐಎಂವಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.