Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, December 10, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

¢£ÁAPÀ : 04-12-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 09.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁj£À°è PÁPÁ£ÀUÀgÀ ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ°è .²æêÀÄw.©Ã©eÁ¤ UÀAqÀ ¸À¨ïd°Ã ¥ÀÄPÀªÁ¯Éà ªÀAiÀÄ: 35ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: ºÀnÖ FPÉAiÀÄ .ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ DPÉUÉ PÁ²A¨ÁµÁ vÀAzÉ ºÀ¸ÀÀ£À¸Á FvÀ£ÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆnÖzÉÝ CzÀ£ÀÄß £À£ÀUÉ ªÁ¥À¸ÀÄì PÉÆqÀÄ JAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ CªÁåZÀªÁV ¨ÉÊ¢zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ C°èUÉ §AzÀ ºÀ¸À£À¸Á§ FvÀ£ÀÄ DPÉAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¯Éà ¸ÉÆ¼É JAzÀÄ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛÃgÀĪÁUÀ gÁdªÀiÁ UÀAqÀ ºÀ¸À£À¸Á§ ªÀÄvÀÄÛ ºÀĸÉãÀ¨ÁµÀ vÀAzÉ ºÀ¸À£À¸Á§ EªÀgÀÄ DPÉAiÀÄ PÉÆzÀ®Ä J¼ÉzÀÄ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¹ÃgÉAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ ©ZÀÑ®Ä §AzÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄĸÁÛ¥sÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀiÁzÀ¸Á§ ªÀÄÄ¹Û vÀAzÉ U˸¸Á§ EªÀgÀÄ EªÀ¼À£ÀÄß MzÀÄÝ ºÉÆÃr¹j JAzÀÄ CªÁåZÀªÁV ¨ÉÊzÀÄ J®ègÉÆ ¸ÉÃj DPÉUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖUÉ, ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr, EªÀ¼À£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 07.12.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 165/2011 PÀ®A.323.341.504.506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ PÁAiÉÄÝ. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

®Qëöäà UÀAqÀ gÀ« ªÀeÁæzÀgï , ªÀAiÀÄ: 22ªÀ, G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À , ¸Á: ±Á«ÄAiÀiÁZÀAzï PÁ¯ÉÃeï ºÀwÛgÀ PÀA¦è , vÁ: ºÉƸÀ¥ÉÃmï , ºÁ.ªÀ: ªÀÄ»§Æ¨ï PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ« vÀAzÉ ©üêÉÄò ¨sÀdAwæ £ÉÃzÀݪÀ£ÉÆA¢UÉ ¢:10-02-2008 gÀAzÀÄ ®UÀߪÁVzÀÄÝ , ®UÀßzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è 02 vÉÆ¯É §AUÁgÀ , 50,000/- gÀÆ . ªÀgÀzÀQëuÉ PÉÆnÖzÀÄÝ ®UÀߪÁzÀ ªÉÄÃ¯É 02 ªÀµÀðUÀ¼À ªÀgÉUÉ DPÉAiÀÄÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è UÀAqÀ ºÉAqÀw ZÉ£ÁßVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ DPÉUÉ E£ÀÆß ºÉaÑ£À 1,00,000/- gÀÆ ªÀgÀzÀQëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤Ãr ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ vÀªÀgÀĪÀÄ£É ¸ÉÃjzÀÄÝ ¢:27-11-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DPÉAiÀÄÄ ¹AzsÀ£ÀÄgÀÄ JªÀiï.f PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°èzÀÝ vÀ£Àß vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ UÀAqÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ §AzÀÄ CPÀæªÀÄ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr DPÉAiÀÄ£ÀÄß J¼ÉzÀÄ ºÉÆgÀUÉ vÀAzÀÄ ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀ¯ÁgÀzÉà E¯Éèà E¢Ýà CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀgÀzÀQëuÉ vÀAzÀgÉ ¸Àj E®èªÁzÀgÉà ¸Á¬Ä¸ÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EzÉ CAvÁ ®QëöäAiÀÄÄ PÉÆlÖ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 210/11 PÀ®A.498(J),504,506,323,448 ¸À»vÀ 149 L¦¹ ºÁUÀÆ PÀ®A.3 , 4 ªÀ.¤ PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

²æêÀÄw ®Qëöäà UÀAqÀ £ÁUÀgÁd 28 ªÀµÀð ¸Á;dAUÀªÀÄgÀºÀnÖ ºÁ.ªÀ.DAiÀÄ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ FUÉÎ 4 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ.£ÁUÀgÁd vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄtÚ ¸Á;PÀ®äAV FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjAzÀ MAzÀÄ vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ 50000/- gÀÆ¥Á¬Ä ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 2 ªÀµÀðUÀ¼À ªÀgÉUÉ UÀAqÀ ºÉAqÀw C£ÉÆåãÀåªÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ DPÉUÉ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÝ®èzÉà ¤Ã£ÀÄ E£ÀÄß MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀt vÀgÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ vÉÆAzÀgÉ ¤Ãr ¤£ÀUÉ ¸ÀjAiÀiÁV CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÄÝ F §UÉÎ UÀAqÀ£ÀªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ MAzÀÄ ¢£À gÁfà ¥ÀAZÁAiÀÄw ªÀiÁr DPÉAiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ §Ä¢ÝªÀiÁvÀÄ ºÉý ¸Àj¥Àr¹zÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ PÉ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ¼À°è DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ CPÉUÉ ªÀÄvÉÛ MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ºÀt vÀgÀĪÀAvÉ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÝjAzÀ CªÀgÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà CPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ CPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ CªÀ½UÀÆ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À ¸ÀA§A¢PÀjUÉ ºÉüÀzÉà PÉüÀzÉà JgÀqÀ£Éà ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 20/11/2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DPÉAiÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¤£ÀUÉ ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄ®Ä ºÉýzÀÝgÉà ¤Ã£ÀÄ E®èAiÉÄà EgÀÄwÛAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÝ®èzÉà fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ®QëöäÃAiÀÄÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è SÁ¸ÀV zÀÆgÀÄ ¸À°èzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ: 09.12.2011 gÀAzÀÄ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 198/2011.PÀ®A. 498(J),448,323,504,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ & 3 & 4 r.¦ PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ..

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-


 

¢:01-12-11 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢: 02-12-11 gÀAzÀÄ 8-00 J.JA. UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è, C¥ÀàtÚ vÀAzÉ ¦gÀÄ qÀÄåmÉ 45 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀ§gÀÄ ¸Á: £ÀªÀ°ºÁ¼À vÁ: aPÉÆÌr f: ¨É¼ÀUÁ« FvÀ£À 30 PÀÄjUÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ. 43 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯ÉUÁ¼ÀĪÀAvÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ DvÀ£ÀÄ ºÁUÀÄ EvÀgÀgÀÄ PÀÆr ºÀÄqÀÄPÁqÀÄvÁÛ ºÉÆÃzÁUÀ §¸ÀªÀ£À ¨ÁUɪÁr ¸ÀAvÉAiÀÄ°è 7 PÀÄjUÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀj PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß zÉÆAr¨Á vÀAzÉ ¸ÀÆgÀ¥Àà EªÀ£ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ C¥ÀàtÚ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 9.12.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 402/2011 PÀ®A.379 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SPÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 10.12.2011 gÀAzÀÄ 48 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 10,800/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 


 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 10-12-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 10-12-2011

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 243/2011 PÀ®A 420 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 09-12-2011 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ qÁ ªÀÄ°èPÁdÄð£À gÁªÀÄ°AUÀ¥Áà ªÀaiÀÄ 30 ¸Á¼À UÀÄgÀÄ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀĤî ¸ÉãÀ UÀÄ¥ÀÛ 2] ²æêÀäw C£Á«ÄPÁ 3] £ÀªÀÄ£À «±Áæ J¯Áè ¸Á: ¥ÀÄuÉ (JA.J¸ï) EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀwÛgÀ 20 ®Pàë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÉƸÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 127/2011 PÀ®A 323, 341, 354, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀB 09/12/2011 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠩åÁ±Á ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ªÉĺÀ§Æ¨ï ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð ¸Á|| J¸ï.JA.PÀȵÀÚ £ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ DgÉÆæ ªÉĺÀ¥sÀÆeï @ ªÉĺÀ§Æ¨ï vÀAzÉ ±ÉÃR ZÁAzÀ¸Á§ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð ºÁUÀÄ E£ÉÆߧâ E§âgÀÆ ¸Á|| J¸ï.JA.PÀȵÀÚ £ÀUÀgÀ, EªÀgÀÄ §AzÀÄ ºÀt PÉÆqÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 232/2011 PÀ®A 279, 337, L.¦.¹.eÉÆÃvÉ 187 L,JªÀÄ,«,JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 09/12/2011 gÀAzÀÄ 1315 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃzÉë UÀAqÀ ¸ÉÆÃ¥Á£ÀgÁªÀ CtzÀÆgÉ 35 ªÀµÀð G: PÀÆ°PÉî¸À ¸Á/ §¼ÀvÀ (©) vÁ OgÁzÀ (©) ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÁzÀ ¸ÀĪÀðuÁ UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ºÁUÀÆ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ¸Á/ ªÀÄgÀPÀ® J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÁæAw UÀuɱÀ PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ¢°Ã¥À ¸ÉÊPÀ® ¸ÉÆÖÃgÀ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ M§â ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ38 ºÉZÀ,6694 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »A§¢UÉ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ Q«AiÀÄ ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 231/2011 PÀ®A 279, 338, L.¦.¹.eÉÆÃvÉ 187 L,JªÀÄ,«,JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ : 09/12/2011 gÀAzÀÄ 12:15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫¯Á±À vÀAzÉ ªÀzsÁð£À ªÀiÁxÀÄgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð G: mÉîjAUÀ ¸Á|| a¢æ ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä ®°ÃvÀªÀiÁä E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÀȵÀÚUÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPÀ ²ªÀ£ÀUÀgÀ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ M§â ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA J¦,31 DgÀ 8353 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÀUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄUÉ rQÌ ¥Àr¹zÀjAzÀ vɯÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JzÉAiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 197/2011 PÀ®A 147, 323, 354, 504, 506, 498[J] eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-

09/12/2011 gÀAzÀÄ 1045 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁd²æà UÀAqÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ ¸Áé«Ä ªÀgÀªÀmÉÖ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð eÁ: ¸Áé«Ä G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á||ZÉnÖ UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ vÁ|| ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1)ZÀAzÀæPÁAvÀ ªÀAiÀÄB 62 ªÀµÀð GB ªÁå¥ÁgÀ 2) UÀÄgÀªÀiÁä UÀA. ZÀAzÀæPÁAvÀ ªÀgÀªÀmÉÖ ªÀAiÀÄB58 ªÀµÀð GB ªÀÄ£ÉPÉ®¸À 3) ¥ÁªÀðw ªÀAiÀÄ: 80 ªÀµÀð 4)²ªÁ£ÀAzÀ vÀA ZÀAzÀæPÁAvÀ ªÀgÀªÀmÉÖ .5) ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀA ZÀAzÀæPÁAvÀ ªÀgÀªÀmÉÖ 6)¸ÀAVÃvÁ vÀA. ZÀAzÀæPÁAvÀ ªÀgÀªÀmÉÖ 7) PÁwðPÀ vÀA. ZÀAzÀæPÁAvÀ ªÀgÀªÀmÉÖ ªÀAiÀÄB 34 ªÀµÀð GB ªÉÄPÁå¤Pï J®ègÀÆ ¸Á|| w¥ÀgÁAvÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 15/11/2011 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ZÀnÖ UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ zÀ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ ºÁUÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV »A¸É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 13/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 08/12/2011 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ªÀÄð¯Á¨ÁA¬Ä UÀAqÀ GzsÀªÀ ©gÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ: 28 eÁ ªÀÄgÁoÁ ¸Á: ¨ÁzÀ®UÁAªÀ EªÀgÀ ªÀÄÈvÀ GzsÀªÀ vÀAzÉ ¢£ÀPÀgÀgÁªÀ ©ÃgÁzÁgÀ ¸Á||¨ÁzÀ®UÁAªÀ EvÀ£ÀÄ ¸Á®zÀ ºÉÆgÉAiÀÄ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉà vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ «µÀ PÀÆrzÀÄ vÀ£Àß ºÉÆîzÀ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

Gulbarga Dist Reported Crimes


ಚ್ಯೋಟ್ಯಾ @ ಆನಂದ @ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ ಪರಾರಿಯಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನ :
ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:
ಸರ್ಕಾರಿ ತರ್ಪೆಯಾಗಿ ಶ್ರೀ ಜೆ.ಹೆಚ್ ಇನಾಮದಾರ ಪಿಐ ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ಯು.ಟಿ.ಪಿ ನಂ 10659 (ಜೈಲು ಖೈದಿ) ಚೋಟ್ಯಾ @ ಆನಂದ @ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ ತಂದೆ ವಸಂತರಾವ ಗಾಯಕವಾಡ ಸಾ: ಪಂಚಶೀಲ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇತನನ್ನು ದಿನಾಂಕ 09/12/2011 ರಂದು ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 79/11 ಕಲಂ 394 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನದಿಂದ ಪೊಲೀಸ ಅಭಿರಕ್ಷೆಗೆ ಪಡೆದು ತನಿಖೆ ಪೂರೈಸಿದ ನಂತರ ಆತನನ್ನು 09/12/2011 ರಂದು ಸಂಜೆ 6-15 ಪಿ.ಎಂಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧಿಶರ ಮುಂದೆ ಹಾಜರು ಪಡಿಸುವಾಗ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ನೂಕಿ ಕೊಟ್ಟು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ವಸತಿ ಗೃಹ ಮೊದಲನೆ ಮಹಡಿಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಹಾರಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಇವನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ವೆಂಕಟೇಶ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಕಾರಣ ಇತನ ಕಾಲಿಗೆ ಹಾಗೂ ತಲೆಗೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಆಪಾದಿತನನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಗುಲಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಉಪಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಇತನ ಮೇಲೆ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 207/11 ಕಲಂ 332, 224 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಕೊಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರಕರಣ:
ಕೊಂಚಾವರಂ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀಮತಿ ಪೂಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಯಶೆಪ್ಪಾ ಬಂಡಮೆದಪಲ್ಲಿ ಸಾ ಶಿವರೆಡ್ಡಿ ತಾ ಚಿಂಚೋಳಿ ರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಮದುವೆಗೆಂದು ದಿನಾಂಕ: 09-12-2011 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ್ 5-30 ಗಂಟೆಗೆ ಜಹಿರಬಾದಕ್ಕೆ ಅಟೋದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಸುರೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರವಿ ಇವರು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆ ಸೀಳಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 46/2011 ಕಲಂ 341, 354, 504, 307 ಸಂಗಡ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 230/2011 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 08-12-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EArUÉÆ PÁgÀ £ÀA- PÉ.J-37/JA-3906 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ UÀ«¹zÉÝñÀégÀAiÀÄå EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£À°è ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀAiÀÄå ºÁUÀÆ QgÀtPÀĪÀiÁgÀ JA§ÄªÀªÀgÀ£ÀÄß PÀĽ¹PÉÆAqÀÄ Q£Áß¼À-PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É Q£Áß¼À PÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ a®ªÁqÀV zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ Nd£ÀºÀ½î ¹ÃªÀiÁzÀ°è PÁj£À ªÉÃUÀzÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢UÉ PÁgÀ ¥À°Ö ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÀ PÁj£À°èzÀÝ QgÀtPÀĪÀiÁgÀ JA¨ÁvÀ¤UÉ ¸ÁzÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt PÁgÀ ZÁ®PÀ UÀ«¹zÉÝñÀégÀAiÀÄå£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀV¹ CAvÁ vÀqÀªÁV §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀAiÀÄå ¦AiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ±ÉÃRªÉÄʧƧ J.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉƪÀÄArgÀÄvÁÛgÉ.

2] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 121/2011 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 09-12-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ zÁåªÀÄtÚ vÀAzÉ ªÀiÁvÁðAqÀ¥Àà ªÀÄÄUÀ½ ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð eÁ: G¥ÁàgÀ G: ²PÀëPÀ ¸Á: §¼ÀÆlV ºÁ/ªÀ : ªÀiÁgÀ£Á¼À vÀ£ÀUÉ ¥ÀjZÀAiÀÄ«gÀĪÀ DgÉÆæ AiÀıÉÆÃzsÀgÁUËqÀ vÀAzÉ UÁå£À£ÀUËqÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Ánî ªÀAiÀiÁ: 42 ªÀµÀð eÁ: UÁtÂUÉÃgÀ ¸Á: vÀgÀ®PÀmÉÖ ºÁ/ªÀ: AiÀÄ®§ÄUÁð, ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA; PÉJ-37/ Dgï-1631 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ EªÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-37/Dgï-1631 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀAUÁªÀwAiÀÄ°è £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀPÉÌ AiÀÄ®§ÄUÁð¢AzÀ ºÉÆgÀnzÀÄÝ, DgÉÆæ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà eÉÆÃj¤AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÄÝ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ¤zsÁ£ÀªÁV £ÀqɸÀÄ CAvÁ ºÉýzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ªÀiÁvÀ£ÀÄß ¯ÉQ̸ÀzÉà £ÀqɸÀÄwzÁÝUÀ ªÀÄzsÁåºÀß 2-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ, ªÀÄ®PÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ E£ÀÆß 2 Q.«Ä. EgÀĪÁUÀ ªÀÄÄAzÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ £ÀA. 2 AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ZÀ®ªÁ¢ ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð, ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA; PÉJ-37/ J¸ï-8854 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-37/J¸ï-/8854 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà eÉÆÃj¤AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, E§âgÀÆ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀgÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ ¸ÉÊqï PÉÆqÀzÉ ªÀÄÄSÁªÀÄÄTAiÀiÁV ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ rQÌ ºÉÆqɹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ, JgÀqÀÆ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PɼÀUÉ ©¢zÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ, DgÉÆæ £ÀA. 2 £ÉÃzÀݪÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À°èzÀÝ E§âgÀÆ ¸ÀªÁgÀjUÉ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀj§âjUÀÆ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ºÉZï.J¸ï. £ÀqÀUÀrØ ¦.J¸ï.L. AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 77/2011 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 09-12-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 02-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ²æà ±ÉÃR¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà ¨ÁgÀPÉÃgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: »gÉùAzÉÆÃV, »gÉùAzsÉÆÃVAiÀÄ zÀ£ÀzÀ zÀªÁSÁ£É ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ C¼ÀªÀAr PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA-PÉ.J-35 J¯ï-9658 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ, JqÀUÀqÉAiÀÄ PÁ°UÉ, ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖV PÁ®Ä ªÀÄÄj¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F C¥ÀWÁvÀPÉÌ PÁgÀt£ÁzÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J-35 J¯ï-9658 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ±À©âÃgÀ ZÀ¥ÀàgÀªÀĤ EªÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦ügÁå¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. gÁªÀÄtÚ J.J¸ï.L. C¼ÀªÀAr oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀPÁðj PÉ®¸ÀPÉÌ CrØ¥Àr¹zÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

4] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 209/2011 PÀ®A. 143, 147, 426, 353, 504 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 09-12-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 15-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J.¦.JA.¹ ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è £ÀqÉAiÀÄĪÀ 78 £Éà CT® ¨sÁgÀvÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ C°èUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 01] C£ÀAvÀ£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ £ÁUÀÄ £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð, G: J¸ï.J¥sï.L. PÁAiÀÄðPÀvÀð, ¸Á: ¨ÉAUÀ¼ÀægÀ, 02] UÀÄgÀÄgÁd vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt zÉøÁ¬Ä ªÀAiÀiÁ: 24 ªÀµÀð, G: J¸ï.J¥sï.L. PÁAiÀÄðPÀvÀð ¸Á: §¤ßPÀnÖ ºÀwÛgÀ PÉÆ¥Àà¼À. 03] UÁå£ÉñÀ vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà PÀgÀUÀzÀ ªÀAiÀiÁ: 20 ªÀµÀð, ¸Á: °AUÀzÀºÀ½î vÁ: PÀĵÀÖV, 04] CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ®PÀëöät PÀÄj, ªÀAiÀiÁ: 24 ªÀµÀð, ¸Á: °AUÀzÀºÀ½î vÁ: PÀĵÀÖV, 05] ªÉÄñÁPï vÀAzÉ zÉêÀ¥ÀÄvÀæ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: ²gÀªÁgÀ vÁ: ªÀiÁ¤é. 06] «gÀÄ¥ÁPÀë vÁ¬Ä ±ÁªÀävÀªÀÄä ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð, ¸Á: PÀÄAmÉÆf. 07] ¦ÃgÀ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 26 ªÀµÀð, ¸Á: UÀeÉÃAzÀæUÀqÀ vÁAqÁ f: UÀzÀUÀ 08] ZÉÃvÀ£À vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà Q¯ÉèÃzÀ ªÀAiÀiÁ: 21 ªÀµÀð, ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀ, 09] PÁªÉÃj vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Àà ¸ÀÄtUÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: ±ÁAw£ÀUÀgÀ zsÁgÀªÁqÀ. 10] ¸ÀAVÃvÁ vÀAzÉ ¥ÀæPÁ±À ¨ÉÆë, ªÀAiÀiÁ: 20 ªÀµÀð, eÁ: ¨ÉÆë, ¸Á: CªÀÄgÀUÉƼÀ ºÀħâ½î. 11] §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ¥ÀæeÁj ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: ºÁªÉÃj.

12] ¸ÀĨsÁ±À vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà ºÀjd£À ªÀAiÀiÁ: 19 ªÀµÀð, ¸Á: ²UÁΫ. 13] ªÀįÉèñÀ vÀAzÉ vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà UÉÆÃmÉ£ÀªÀgÀ, ªÀAiÀiÁ: 19 ªÀµÀð. ¸Á: ºÁªÉÃj. 14] ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ¥ÀälÖ¥Àà CA©UÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: ºÁªÉÃj. 15] zÀÄgÀUÉñÀ vÀAzÉ FgÀtÚ qÀVÎ, ªÀAiÀiÁ: 23 ªÀµÀð, eÁ: ªÀiÁ¢UÀ, G: «zÁåyð, ¸Á: ºÀtªÁ¼À vÁ: UÀAUÁªÀw, 16] ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà eÁzsÀªÀ ªÀAiÀiÁ: 20 ªÀµÀð, eÁ: ®A¨ÁtÂ, G: «zÁåyð, ¸Á: £ÀªÀ£ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ. 17] PÀȵÀÚ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà ¥ÀÆeÁgÀ, ªÀAiÀiÁ: 24 ªÀµÀð, eÁ: ®A¨ÁtÂ, G: «zÁåyð, ¸Á: UÀzÀUÀ. 18] §¸ÀªÀgÁd ªÀiÁvÁðAqÀ¥Àà ¨ÁgÀPÉÃgÀ, ªÀAiÀiÁ:25 ªÀµÀð, eÁ: UÀAUÁªÀÄvÀ, G: «zÁåyð, ¸Á: ºÁªÉÃj. 19] ¥ÀgÀªÉÄñÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà ºÉÆ£Àß¯ï ªÀAiÀiÁ: 27 ªÀµÀð, eÁ: £ÉÃPÁgÀ, G: «zÁåyð, ¸Á: UÀzÀUÀ. 20] ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÁ¬Ä ªÀÄjAiÀĪÀÄä ªÀAiÀiÁ: 20 ªÀµÀð, eÁ: ªÀiÁ¢UÀ, G: «zÁåyð, ¸Á: ºÉƸÀPÉÃj qÀVÎ vÁ: UÀAUÁªÀw. 21] «£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ AiÀļÀªÀÄ°è, ªÀAiÀiÁ: 19 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: «zÁåyð, ¸Á: ºÁªÉÃj. 22] ¸ÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ UÀAUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 39 ªÀµÀð, eÁ: PÉÆgÀªÀgÀ, G: ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: UÁA¢ü£ÀUÀgÀ PÉÆ¥Àà¼À. EªÀgÀÄ PÀÆUÁqÀÄvÁÛ, aÃgÁqÀÄvÁÛ, ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ ªÉâPÉAiÀÄ PÀqÉ £ÀÄVÎ, ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀPÉÌ ºÁQzÀ zÀé¤ ªÀzsÀðPÀUÀ¼À ªÉÊAiÀÄgïUÀ¼À£ÀÄß QvÀÄÛ zÀéA¸À ªÀiÁr CªÀgÀ£ÀÄß vÀqÉAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛzÁÝUÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÝ ¥Éưøï C¢üPÁjAiÀĪÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, ¸ÀPÁðj PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØAiÀÄÄAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ±ÀAPÀæ¥Àà ZÉÆüÀZÀUÀÄqÀØ, ¦.J¸ï.L. (C.«) UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.