Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, May 20, 2009

Bidar District Daily Crime Update - 20-05-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 20-05-2009
d£ÀªÁqÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 54/09 PÀ®A 279,337,338,304(J) L.¦.¹. eÉÆvÉ 187, L.JA.«. PÁAiÉÄÝ. :-

¢£ÁAPÀ 19/05/2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1730 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ OgÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ SÁ¸ÀV ªÁºÁ£À ¸ÀASÉå PÉ.J.39/6763 £ÉßÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ OgÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï £ÀA. PÉ.J.38/JZï6355 £ÉßÃzÀgÀ ¸ÀªÁgÀjUÉ E¸ÁèA¥ÀÆgÀ PÁæ¸À §½ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÀªÁgÁzÀÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ¸ÀĨÁµÀ ªÀAiÀÄ: 22ªÀµÀð, ¸Á: ZÁA¨ÉÆüÀ ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ gÀhÄgÉÃ¥Áà ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: ZÁA¨ÉÆüÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. SÁ¸ÀV §¸ÀÄì À gÉÆÃr£À JqÀ§¢UÉ EzÀÄÝ zÉÆqÀØ vÀVΣÀ°è GgÀ½ ©zÀÄÝ §¼ÀUÀqÉ EzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 18 d£À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj SÁ¸ÀV ªÁºÁ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÁ£ÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦ügÁå¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 69/09 PÀ®A 341, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 19/05/09 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀlÖzÉêÀgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÉÆù£ï vÀAzÉ ¥sÀvÀÄæ¸Á§ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ EvÀgÀgÀÄ PÀĽvÀÄ §gÀÄwzÀÝ CmÉÆÃzÀ ªÀÄÄAzÉ CqÀØ ¯Áj ºÀaÑ CPÀæªÀÄ vÀqÉzÀÄ PɼÀUÉ E½zÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¥sÉÆÃPÀ¸À PÀtÂÚ£À JPÉ ºÁQ¢ CAvÀ CªÀZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ ºÁUÀÄ PÉʬÄAzÀ, §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÄ ©r¸À®Ä §AzÀ zsÀ£ÀgÁd¤UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ EzÀÝ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Àà oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 73/09 PÀ®A 498(J) 306 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 19-05-2009 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ GqÀ¨Á¼À UÁææªÀÄ¢AzÀ M§â ªÀåQÛ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ M§â ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ w½¹zÀPÉÌ £Á£ÀÄ GqÀ¨Á¼À UáæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV «ZÁgÀuÉ ªÀiÁr ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÖ ²æêÀÄw ¸ÀÄgÉÃSÁ @ ¸ÀégÀ¸Àéw UÀAqÀ gÁªÀıÉÃnÖ §qÀzÀ½î ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð eÁåw °AUÁAiÀÄvÀ ¸ÁB GqÀ¨Á¼À FPÉAiÀÄÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Áà ¸ÁB ªÀĺÁAvÉñÀégÀ UÀ°è ¸ÀįÉÃ¥ÉÃl vÁB aAZÉÆý EvÀ£À «ªÀgÀªÁzÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄ vÀ£Àß ºÉýPÉAiÀÄ°è ºÉýzÉ£ÉAzÀgÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀÄgÉÃSÁ FPÉUÉ 1996 gÀ°è GqÀ¨Á¼À UÁæªÀÄzÀ gÁªÀıÉÃnÖ EvÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ ®UÀß ªÀiÁqÀ¯ÁVvÀÄÛ CªÀ½UÉ M§â UÀAqÀÄ ªÀÄUÀ QgÁtPÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀĸÀÄì 11 ªÀµÀð E§âgÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ. ®UàߪÁzÀ PÉ®ªÀÅ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ £À£Àß C½AiÀÄ£ÁzÀ gÁªÀıÉÃnÖ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ MAzÀÄ ¦üæÃAeï, ºÀt ºÁUÀÄ §AUÁgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr DUÁUÀ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀªÁV vÉÆAzÀgÉ PÉÆnÖgÀÄvÁÛ£É ¢£ÁAPÀ 19-05-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀégÀ¸Àéw FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊUÉ ¨ÉAPÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ UÀ©âgÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀÄvÁÛ¼É vÀPÀët §gÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄUÀ¼À zÉúÀªÀÅ ¥ÀÆwð ¸ÀÄlÄÖ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 55/09 PÀ®A 504, 323, 324, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 19-05-09 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀįÉñÀå vÀAzÉ UÀÄ AqÀ¥Áà ¥ÀæeÁj ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð ¸Á: ¸ÀzÀ¯Á¥ÀÆgÀ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ºÉAqÀw EªÀgÀ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ ªÀįÉèñÀå vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀ ¸Á: ¸ÀzÀ¯Á¥ÀÆgÀ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ºÉAqÀwUÉ K¯É ¸ÀļÉî ªÀÄPÀ̼ÀgÁ ¨ÉÃqÀ CAzÀgÀÄ ªÀģɻAzÉ UÉÆÃqÉ KPÉ PÀnÖ¢j CAvÀ CªÁåZÀ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆÃqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 68/09 PÀ®A 323,324,504, eÉÆÃvÉ 34,L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 20/05/2009 gÀAzÀÄ 0835 UÀAmÉUÉ PÀıÀ£ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖ ¤Ãr aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ªÀĺÀ£ÀAzÁ UÀAqÀ ªÀiÁtÂPÀ ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆî [©] EªÀgÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 20/05/2009 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ¨ÉÆgÀªÉ¯ï ºÁåAqÀ ¥ÀA¥ÀUÉ ºÉÆV ¨Áj ºÀaÑ ¤AwzÀÄÝ, C¯Éè ¤ÃgÀÄ vÀÄA§®Ä bÁAiÀiÁ UÀAqÀ £ÁUÀ£ÁxÀ ºÁUÀÆ C®â£Á vÀAzÉ £ÁUÀ£ÁxÀ EªÀgÀÄ §A¢zÀÝgÀÄ ¤ÃgÀÄ vÀÄA§®Ä £ÁªÀÅ ªÉÆzÀ®Ä §A¢zÉÃªÉ £ÁªÀÅ ªÉÆzÀ®Ä vÀÄA§ÄvÉÛÃªÉ CAvÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀĪÁUÀ, C¯Éèà ¨ÁdÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀĪÀ C¥Á¢vÀ£ÁzÀ J1 £ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀÑ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨É£Àß°è JgÀqÀÄ ¥ÉlÄÖ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. J2 ¦AlÄ vÀAzÉ £ÁUÀ£ÁxÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è §rUÉAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀģɬÄAzÀ NqÀÄvÁÛ §AzÀÄ CªÁZÀÑ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÁâUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 135/09 PÀ®A 324,504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 19-05-2009 gÀAzÀÄ 1415 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ UÀAUÁå vÀAzÉ UÉÆëAzÀ 25 ªÀµÀð, ¸Á: ¥Á¥ÀªÀ£ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀPÀÄAvÀ¯Á UÀAqÀ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ ªÀÄÆ¼É gÀªÀgÀ ºÉÆÃmÉ®zÀ°è §AzÀÄ ZÀºÁ PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ DgÉÆævÀ¤UÉ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä PÉÆnÖzÀÄÝ DvÀ£ÀÄ CzsÀð ZÀºÁ PÀÄrzÀÄ £ÀAvÀgÀ CzsÀð UÁè¸À ZÀºÁ C°èAiÉÄà ©lÄÖ ¨Á¬ÄAiÀÄ°è£À ZÀºÁ ºÉÆÃmÉ®zÀ°èAiÉÄà GUÀ½zÀÄÝ KPÉ ºÉÆ®¸ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄ« CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉüÀ®Ä DgÉÆævÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆÃmÉ® ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃV C°èAiÉÄà ©zÀÝ MAzÀÄ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ©Ã¹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 155/09 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19/5/09 gÀAzÀÄ 1815 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æÃ. zÉñÀªÀÄÄRAiÀiÁå vÀAzÉ ªÀĺÁgÀÄzÀæAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ-55 ªÀµÀð G-MPÀÌ®vÀ£À eÁ-¸Áé«Ä ¸Á-ªÀgÀªÀnÖ [PÉ] gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÉ £ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ CuÉ¥Áà gÀªÀgÀ ªÀÄ£É EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÉÆÃAzÀÄ ªÀiÁwUÉ ªÀiÁvÀÄ ¨É¼À¹ dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß vÉUÉAiÀÄÄvÁÛ£É. ¢£ÁAPÀ 19/5/109 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 0430 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÁæªÀÄzÀ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ RAqÉgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀÄgÁl EªÀgÀ CAUÀr ªÀÄÄAzÉ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÉgÀ¼À£À°è PÀÄAwzÀÄÝ CµÀÖgÀ°è £ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ CuÉ¥Áà EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ±ÀâzÀUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 93/09 PÀ®A 326, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ;19-05-09 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. ªÁt gÀªÀgÀ ¥Àw eÉÃqÀ¸À£ï ¸Á: U˽ªÁqÁ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£À CtÚ£ÁzÀ DgÉÆævÀ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ EvÀ£ÀÄ £ÁgÁAiÀÄtSÉÃqÀ ¢AzÀ vÀ£Àß vÀªÀÄä£À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄä¤UÉ £À£ÀUÉ ºÀt ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ PÉýzÀ£ÀÄ DUÀ vÀªÀÄä£ÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt E¯Áè CA¢zÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported CrimesPÀ®¨ÉgÀPÉ ºÉAqÀ zÁ½ CgÉÆæ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ §AzsÀ£À:

¢£ÁAPÀ:19.05.09gÀAzÀÄ 1745 UÀAmÉUÉ d¯Á¯ï £ÀUÀgÀ KjAiÀiÁzÀ°è CgÉÆæ FgÀªÀÄä UÀAqÀ £ÁUÀ¥Àà FPÉAiÀÄÄ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁzÀ PÀ®¨ÉgÀPÉ ºÉAqÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦J¸ïL. ²æà £ÀlgÁd f.CgïgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DPɬÄAzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30 °Ãlgï PÀ®¨ÉgÀPÉ ºÉAqÀ ºÁUÀÄ ªÀiÁgÁlzÀ ºÀt gÀÆ.30/- d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀw¬ÄAzÀ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðlAiÀiÁqïð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.59/09 PÀ®A 273, 284L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 32, 34 PÉ.E.CåPïÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÀÄ CgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£À PÀÄjvÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ.


CmÉÆà rQÌ M§âjUÉ UÁAiÀÄ:

¢£ÁAPÀ:19.05.09gÀAzÀÄ 1020UÀAmÉUÉ §¸ï ¸ÁÖöåAqï ºÀwÛgÀ ¥Àæ¨sÀÄ ºÉÆÃmÉ¯ï ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¦AiÀiÁð¢ü ²æà ¸Á§AiÀÄå, 62 ªÀµÀð EªÀgÀÄ ¤AvÀÄ CmÉÆÃjPÁëªÀ£ÀÄß PÉüÀÄwÛgÀĪÁUÀ C¥ÀjavÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆÃjPÁë £ÀA.J¦11/n7861£ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢üUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ CgÉÆæ CmÉÆà ¤°è¸ÀzÉà ¥ÀgÁjAiÀiÁVgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.48/09 PÀ®A 279, 337 ªÀÄvÀÄÛ 134 ¸À»vÀ 187 JA.«. PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¹ÌqÁØV ©zÀÄÝ ¸ÀªÁgÀ¤UÉ UÁAiÀÄ:

¢£ÁAPÀ:19.05.09gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ CgÉÆæ ±ÀAPÀgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ36/PÉ1632 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ AiÀÄzÁévÀzÁé £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ UÁr ¹ÌqÁØV ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀ §UÉÎ JJ¸ïL. ²æà CªÀÄgÀ¥ÀàgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.49/09 PÀ®A 279, 337 ªÀÄvÀÄÛ 134 ¸À»vÀ 187 JA.«. PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


¹r®Ä §rzÀÄ JªÉÄä ¸ÁªÀÅ:

¢£ÁAPÀ:18.05.09gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¥À®ªÀ®zÉÆrØ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ¦AiÀiÁð¢ü ²æà ²ªÀªÀÄÆwðgÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ vÁ¼ÉVqÀPÉÌ PÀnÖ ºÁQzÀÝ JªÉÄäAiÀÄÄ ¹r®Ä §rzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÝjAzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÀÆ.25,000/-UÀ¼ÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£ÁVgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrCgï £ÀA.11/09 PÀ®A 174 ¹Cg惡 ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


PÀÄrªÀ ZÀlzÀªÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀÅ:

UÉÆî¥À°è UÁæªÀÄzÀ°è PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀl«zÀÝ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà CAUÀr, 35 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ¢£Á®Æ PÀÄrzÀħAzÀÄ ºÉAqÀwAiÉÆqÀ£É dUÀ¼, ºÉÆqÉ §qÉ ªÀÄÁr CPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀ ºÁQ vÁ£ÉƧâ£É ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÁV®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ EgÀÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:19.05.09gÀAzÀÄ 1400 jAzÀ 1430 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¥ÀÄ£À: PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ UÀļÉêÀÅ ºÉÆÃUÀ®Ä ºÉAqÀwUÉ vÀAiÀiÁgÁUÀ®Ä ºÉýzÀÄÝ vÀAiÀiÁgÁUÀÄwÛzÀݪÀ½UÉÉ ºÉƸÀ ¹ÃgÉ ElÄÖPÉÆAr®è CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¹ÃgÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄlÄÖ DPÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄgÀÄ«zÁUÀ ºÉzÀjPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀUÉ Nr ºÉÆgÀ§AzÁUÀ vÁ£ÀÄ M¼ÀV¤AzÀ a®PÀ ºÁQPÉÆArzÀÄÝ ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ £ÀAvÀgÀ QlQAiÀÄ°è £ÉÆÃqÀ®Ä DvÀ£ÀÄ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ F §UÉÎ ²æà «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥ÀàgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrCgï £ÀA.11/09 PÀ®A 174 ¹Cg惡 ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


§¯ïâ ºÁPÀĪÁUÀ PÀgÉAmï ºÉÆqÉzÀÄ UÀÈ»t ¸ÁªÀÅ:

¢£ÁAPÀ:19.05.09gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁAiÀÄzÀÄUÀð UÁæªÀÄzÀ ²æêÀÄw ¯Á®©Ã, 33 ªÀµÀð FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ°è §¯ïâ ºÁPÀ®Ä ºÉÆîØgï »rzÀÄPÉÆAqÁUÀ §®UÉÊ vÉÆÃgÀ¨ÉgÀ½UÉ CPÀ¹äPÀªÁV PÀgÉAmï ±ÁPï ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀ §UÉÎ ªÀÄÈvÀ¼À ¥Àw ²æà C§ÄÝ¯ï ¸Á§gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrCgï £ÀA.12/09 PÀ®A 174 ¹Cg惡 ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

dÆeÁqÀÄwÛgÀĪÀªÀgÀ §AzsÀ£À :-

AiÀiÁzÀVgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :¢ 19-05-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß AiÀiÁPÀħ §ÄSÁj zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨ÁvÀä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL AiÀiÁzÀVÃgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ zÁ½ ªÀiÁr 1.SÁeÁªÉÄÊ£ÉÆâݣï vÀA. UÀįÁªÀÄ zÀ¸ÀÛVgï 2.C§Äݯï PÀ« vÀA; C§ÄÝ¯ï ¸ÀªÀÄzÀ¸Á¨ï C¥sÀWÁ¤ 3.eÁQÃgï ºÀĸÉãï vÀA; C§ÄÝ¯ï ¸À°A¸Á¨ï 4.ªÀĺÀªÀÄäzï DjÃ¥sï vÀA: C§Äݯï gÀ¹Ãzï ¸Á¨ï ¯ÁvÀÆj ¸Á:J®ègÀÆ AiÀiÁzÀVj gÀªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀjAzÀ 7,100 = 00 gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ PÁ£ÀƤ£À PÀæªÀÄ dgÀÄVzÀÄÝ F PÀÄjvÀÄ AiÀiÁzÀVgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

AiÀiÁzÀVgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :¢ 13-05-09 gÀAzÀÄ gÁwæ ²æà ±ÀgÀtUËqÀ vÀAzÉ ±ÉÃRgÀrØUËqÀ CAiÀÄåtÚªÀgÀ ¸Á: «ÃgÀ±ÉʪÀ PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥ÀzÀ ºÀwÛgÀ AiÀiÁzÀVgÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgÀ £ÀA PÉJ 33 JZï. 1553 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀ¦Ã® ¯ÁqÀÓ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¤°è¹ ¯ÁqÀÓ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀµÀÖgÀ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁzÀVgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÁr oÁuÉ:¢ 18-05-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß ²æà ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ D®Æ£ÁAiÀÄÌ ¸Á|| gɸÀ̪ÀÄ vÁAqÀ ªÁr EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄzÀÄªÉ EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀÄ£ÉUÉ ©UÀgÀÄ §A¢zÀÄÝ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è 1) ¸ÀwñÀ vÀAzÉ GªÀiÁè £ÁAiÀÄÌ 2) D±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ GªÀiÁè £ÁAiÀÄÌ 3)¥ÉæêÀiï vÀAzÉ GªÀiÁè £ÁAiÀÄÌ 4) ªÀÄAdĨÁ¬Ä UÀAqÀ ¸ÀwñÀ ¸Á|| J®ègÀÄ gɸÀ̪ÀÄ vÁAqÀ ªÁr EªÀgÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ «ZÁgÀzÀ°è «:£Á PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ gÁr¤AzÀ ºÉÆÃqɧqÉ ªÀiÁr UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÁr oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¸Áé¨sÁ«PÀ ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

©üêÀÄgÁAiÀÄ£À UÀÄr oÁuÉ :¢ 19-05-09 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ ºÀtªÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀıÁ PÀnÖªÀĤ ¸Á: ElUÁ EªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ°è£À PÀtQ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃj PÀlÄÖªÁUÀ PÁ°UÉ ºÁªÀÅ PÀaÑ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ©üêÀÄgÁAiÀÄ£À UÀÄr oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÉA¨sÁ« oÁuÉ: ²æêÀÄw w¥ÀàªÀÄä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà PÀl§gÀ ¸Á: ¥ÀgÀ¸À£À½î vÁ: ¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀ EªÀjUÉ 5-6 wAUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ¨ÉÃ£É EzÀÄÝzÀjAzÀ ¸ÀzÀjªÀ½UÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁr¹zÀgÀÄ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀ¢zÀÝjAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¢. 18-05-09 gÀ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÖ §UÉÎ ¸À°èzÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÉA¨sÁ« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀÄÄzsÉÆüÀ oÁuÉ :¢ 19-05-09 gÀAzÀÄ UÀÆqÀ¸Á§ vÀAzÉ §ºÁzÀÆÝgÀ¸Á§ ±ÉÃPÀ ¸Á. PÉÆAvÀ£À¥À°è UÁæªÀÄ vÁ. ¸ÉÃqÀA PÉÆAvÀ£À¥À°è UÉÃl ºÀwÛgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV§gÀĪÀ ¸Áðd¤PÀjUÉ ºÁUÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ CqÀZÀ£É ªÀiÁqÀÄvÁÛ JgÀÄ zsÀ¤AiÀÄ°è CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ EvÀ£À£ÀÄß ºÁUÉ ©lÖ°è ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ ¸ÀzÀjAiÀÄ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr PÁ£ÀƤ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ F PÀÄjvÀÄ ªÀÄÄzsÉÆüÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.