Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, August 27, 2017

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 27-08-2017

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 27-08-2017

ಮನ್ನಾಎಖೇಳ್ಳಿ ಪೋಲಿಸ್ ಠಾಣೆ ಯು.ಡಿ.ಆರ್ ನಂ. 16/2017, ಕಲಂ. 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ :-  
ಫಿರ್ಯಾದಿ ಚಿನ್ನಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಶಿವರಾಜ ಮದರಗಾಂವ ವಯ: 50 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯತ, ಸಾ: ಮಾಡಗೂಳ ರವರ ಗಂಡನಾದ ಶಿವರಾಜ ಇತನಿಗೆ ಹೋಟ್ಟೆ ಬೇನೆಯು ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದರೂ ಗುಣಮುಖವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲಾ, ಹೀಗಿರುವಾಗ ದಿನಾಂಕ 26-08-2017 ರಂದು 1930 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಗಂಡನಿಗೆ ವಿಪರಿತ ಹೋಟ್ಟೆ ಬೇನೆ ಎದ್ದು ಒದ್ದಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದು ಅದನ್ನು ತಾಳಲಾರದೆ ಗಂಡನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದು ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಕ್ರಿಮೀನಾಶಕ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ್ದರಿಮದ ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಮನ್ನಾಎಖೇಳ್ಳಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರಗೆ ತಂದಿದ್ದು, ಮನ್ನಾಎಖೇಳ್ಳಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಬೀದರ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು, ಬೀದರ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಮಾರ್ಗ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಗಂಡನಾದ ಶಿವರಾಜ ತಂದೆ ಅಣ್ಣೆಪ್ಪಾ ಮದರಗಾಂವ ವಯ: 59 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯತ, ಸಾ: ಮಾಡಗೂಳ ರವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ, ಅವರ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೆ ರೀತಿಯ ಸಂಶಯ ವಿರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹೇಳಿಕೆಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೋಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 169/2017, PÀ®A. 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 24-08-2017 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ºÀÆUÁgÀ ªÀAiÀÄ: 37 ªÀµÀð, eÁw: ºÀÆUÁgÀ, ¸Á: ²ªÀt gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÉÄÊvÁæ E§âgÀÄ ²ªÀt ²ªÁgÀzÀ°ègÀĪÀ vÁªÀÅ PÀqÀvÀPÉÌ ªÀiÁrzÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ E§âgÀÄ ±À¤ ªÀĺÁvÀä ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ²ªÀt PÁPÀ£Á¼À gÉÆÃqÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ²ªÀtÂUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÁPÀ£Á¼À PÀqɬÄAzÀ ¥ÁåµÀ£ï ¥ÉÆæà ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-39/PÀÆå-4312 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ gÀ¦üÃPï vÀAzÉ UÀįÁ§ ¸Á: ²ªÀt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁAiÀĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ ªÉÄÊvÁæ EªÀ½UÉ eÉÆÃgÁV rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CªÀ¼À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, PÉÊUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ C®è°è vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, vÀPÀët ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ EªÀjUÉ PÀgÉ ªÀiÁrzÀÄÝ CªÀgÀÄ §AzÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgï £À ²æà D¸ÀàvÉæUÉ MAiÀÄÄÝ C°èAzÀ ºÉÊzÀæ¨Á¢£À §AeÁgÀ »®ì £À°ègÀĪÀ PÉÃgï D¸ÀàvÉæUÉ MAiÀÄÄÝ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÉÄÊvÁæ EªÀ¼ÀÄ aQvÉì PÁ®zÀ°è aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 25-08-2017 gÀAzÀÄ vÀ¯ÉUÉ DzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ¢AzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ Cfð zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 26-08-2017 gÀAzÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.