Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, February 23, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: -22.02.2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8.00 UÀAmÉUÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÉÃtÄPÀªÀÄä UÀAqÀ gÁªÀiÁAd£ÉÃAiÀÄå ¸Á: AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï gÉʯÉé PÁélæ¸ï FPÉAiÀÄÄ ºÉÆ£ÀÄßgÀªÀÄä UÀAqÀ FgÀtÚ ºÁUÀÆEvÀgÉ E§âgÀÄ ¸Á: gÉʯÉé PÁélæ¸ï EªÀgÀÄUÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è¤ÃgÀÄ vÀgÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ FPÉAiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄĪÀÄ¢£À zÁj¬ÄªÀÄzÀ ¤ÃgÀ£ÀÄß KPÉ vÀgÀÄwÛ¢ÝAiÉÄãÀ¯Éà ¸ÀƼÉà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 55/2013 PÀ®A: 341,324,504,506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄ»¼É ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 22.02.2013 gÀAzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÉÆ£ÀÆßgÀªÀÄä UÀAqÀ ©.«ÃgÀtÚ ¸Á: gÉʯÉé PÁél¸Àð AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÉÎ gÉÃtÄPÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ±ÁAw EªÀj§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ºÀÄt¹ VqÀzÀ ºÀwÛgÀ §ªÀÄzÀÄ ºÀÄt¹PÁ¬Ä ºÀjAiÀÄ°PÉÌ ºÀwÛzÀÄÝ DUÉÎ vÁ£ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ FUÀ vÁ£É PÀ¸À UÀÄr¹zÉÝÃ£É ¤ÃªÀÅ §AzÀÄ PÀ¸À ºÁPÀ¨ÉÃrj CAvÁ EµÉÖ ºÉýzÀgÉ CµÀÖPÉÌ CªÀgÀÄ £À£ÀUÉ ¤ÃªÀÅ ZÉlÄÖ K¹£ÁªÀ KªÀįÉà ®AeÁ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁrzÀÝ®èzÉ ¸ÀAeÉ 6.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÉÃtÄPÀªÀÄä¼À UÀAqÀ gÁªÀÄAd£ÉÃAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ±ÁAw E§âgÀÄ §AzÀÄ ¥ÀÄ£À: vÀ£ÉÆßA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÀzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ°PÉÌ ºÀwÛzÀÝ®èzÉà gÁªÀÄAd£ÉÃAiÀÄå FvÀ£ÀÄ C¯Éè ©zÀÝ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ CzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 56/2013 PÀ®A: 323,504,324,354 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ:- 23-02-2013 gÀAzÀÄ ²æà gÀAUÀAiÀÄå vÀAzÉ: gÀAUÀ¥Àà eÁ®ºÀ½î, 25ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, PÉÆÃwUÀÄqÀØ. FvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÉÆ¥ÀªÀÄä @ ±ÉÆèsÁ UÀAqÀ: ºÉÆãÀPÉÃgÀ¥Àà 24ªÀµÀð, ¸Á: eÁ®ºÀ½î FPÉAiÀÄ£ÀÄß FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ºÉÆ£Àß PÉÃgÀ¥Àà vÀAzÉ: gÀAUÀ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀÄ, 28ªÀµÀð, PÀ¨ÉâÃgï, §rUÉvÀ£À, ¸Á: UÁd®¢¤ß ºÁ.ªÀ. eÁ®ºÀ½î FvÀ¤UÉ ®UÀß ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, DPÉAiÀÄ UÀAqÀ: ºÉÆ£ÀPÉÃgÀ¥Àà£ÀÄ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ®Ä ºÀt vÀgÀĪÀAvÉ Qj Qj ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ C®èzÉ ¢:23-02-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 12-30 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ®VzÁÝUÀ PÉʬÄAzÀ PÀvÀÄÛ »ZÀÄQ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F§UÉÎ gÀAUÀAiÀÄå£ÀÄ «ZÁj¹zÀÝPÉÌ ²ªÀ°AUÀªÀÄä UÀAqÀ: DzÀ¥Àà, 35ªÀµÀð, DzÀ¥Àà, 40ªÀµÀð, E§âgÀÄ eÁw: PÀ¨ÉâÃgÀÄ. EªÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½îà ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 17/13 PÀ®A. 498(J), 302, 504 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 23.02.2013 gÀAzÀÄ 80 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 18,400/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

Reported Crime


ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ:22/02/2013 ರಂದು 11-30 ಎ.ಎಮ್.ದಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ  5-00 ಗಂಟೆಯ ಮಧ್ಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೊ ಕಳ್ಳರು ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿರಲಾರದ ಸಮಯ ಸಾಧಿಸಿಕೊಂಡು  ಬಾಗಿಲ ಕೀಲಿ ಮುರಿದು ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳು ಅ||ಕಿ|| 24,000/- ಮೌಲ್ಯದ್ದು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ.ಮತಿ ಪಾರ್ವತಿ ಗಂಡ ಶರಣಪ್ಪ ಮೇತ್ರೆ ಸಾ|| ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ  ತಾ|| ಆಳಂದರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ನಂ:21/2013 ಕಲಂ: 454380 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.