Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, February 25, 2012

Raichur District Reported Crimes

ªÀiÁ§ÄC° @ ªÀiÁ§Ä¸Á¨ï vÀAzÉ SÁeÁ¸Á¨ï eÁ: ªÀÄĹèA ¸Á: GªÀÄ®Æn vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀıÀgÀt§¸Àì¥Àà£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¹zÀݪÀÄä FPÉAiÉÆA¢UÉ 4 ªÀµÀðUÀ½AzÀ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzÀ ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ vÀªÀÄä C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzÀPÉÌ CrØ GAmÁUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¹zÀݪÀÄä¼À PÀĪÀÄäQÌ£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18-02-2012 gÀAzÀÄ ªÀiÁ§ÄC° @ ªÀiÁ§Ä¸Á¨ï FvÀ£ÀÄ ±ÀgÀt§¸Àì¥Àà¤UÉ GªÀÄ®Æn eÁvÉæUÉ ¨Á CAvÁ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr gÁwæ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼ÀPÉÌ PÀgɬĹPÉÆAqÀÄ C°è CvÀ¤UÉ ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁr¹ vÀ£Àß mÁmÁ J.¹E ªÁºÀ£À £ÀA PÉJ 36- 674 £ÉÃzÀÝgÀ°è ±ÀgÀt§¸Àì¥Àà£À£ÀÄß FZÀ£Á¼À-GzÁå¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ MAzÀÄ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV C°è PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr PÉÆ¯É «µÀAiÀÄ UÉÆvÁÛUÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÁ C°èAiÉÄà FZÀ£Á¼À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ªÉÄãï PÉ£Á°£À°è ±ÀgÀt§¸Àì¥Àà£À ºÉtªÀ£ÀÄß ºÉÆUÉzÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ wªÀÄägÉrØ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd¥Àà, 41 ªÀµÀð, ªÀqÀØgÀ, ªÉĸÀ£ïPÉ®¸À, ¸Á: PÉAUÀ¯ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 56/2012 PÀ®A. 302.109,201,gÉ/« 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 
 

ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà G¥ÁàgÀ ¸Á: ªÀÄļÀÆîgÀÄ PÁåA¥ï FvÀ¤UÉ FUÉÎ 1 ªÀµÀð¢AzÀ ºÉÆmÉÖ ¤ÃªÀÅ §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj £ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ªÀÄzÀå¥Á£À ZÀlPÉÌ §°AiÀiÁV ¢£ÁAPÀ: 22.02.2012 gÀAzÀÄ 3.00 ¦.JA.zÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ ¨ÁzsÉAiÀÄ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ°èzÀÝ ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄʪÉÄ¯É ¸ÀÄgÀÄ«PÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄlÖUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ: 24.02.2012 gÀAzÀÄ UÀÄtªÀÄÄR£ÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆE£À ªÉÄðªÀÄzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt mÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 06/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 
 

 ¢.24-02-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄ®èl UÁæªÀÄzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ°è UÁæªÀĸÀÜjUÉ d£ÀvÁ ªÀÄ£ÉUÀ¼À ºÀAaPÉ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ UÁæªÀÄ ¸À¨sÉ PÀgÉ¢zÀÄÝ UÁæªÀÄ ¸À¨sÉAiÀÄ°è ¸ÉÊAiÀÄåzÀ¸Á§ vÀAzÉ C§Äݯï¸Á§ EvÀgÉà 6 d£ÀgÀÄ ºÀĸÉãÀ¨ÁµÁ vÀAzÉ ¥ÀQÃgÀ¸Á§ ªÀÄĹèA ªÀAiÀÄ-28ªÀµÀð GB mÉîgÀPÉ®¸À ¸ÁB ªÀÄ®èl EvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉUÀ¼À ºÀAaPÉ ªÀiÁqÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÀĸÉãÀ¨ÁµÁ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 24/2012 PÀ®AB 143,147,148,323,324,504,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

 
 

      ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà ªÀAiÀiÁ 24 ªÀµÀð eÁ J¸ï¹ ¸ÀgÀPÁj ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É ºÀwÛgÀ ¹AiÀiÁvÀ¯Á¨ï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ FUÉÎ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ Pɦ¹AiÀÄ°è CA¥ÉæAnøï PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ F ¢ªÀ¸À vÁ£ÀÄ vÀªÀÄä Pɦ¹ §¸ï £À°è §AzÀÄ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ MAzÀ£Éà PÁæ¸ï £À ºÀwÛgÀ E½zÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 25-02-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£À 01-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀÄjUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ ºÉÊzÁæ§zï PÀqÉ ºÉÆgÀnzÀÝ M§â ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ 36 J¸ï 9679 »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ¹r r¯ÉPÀì £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ oÀPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ JqÀUÀqÉ ºÀÄ©âUÉ Q«AiÀÄ ºÀwÛ JqÀUÀtAt£À ¥ÀPÀÌzÀ°è JqÀ zÀªÀqÉUÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ® ªÉÆtUPÁ°UÉ M¼À¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ oÀPÀÌgï PÉÆlÖ £ÀAvÀgÀ ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À£ÀÄß ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ Pɦ¹ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 19/2012 PÀ®A 279,337 L¦¹ 187 LJA« AiÀiÁPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

 
 

-2-

¢.24-02-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-30UÀAmÉUÉ ªÀÄ®èl UÁæªÀÄzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ°è UÁæªÀĸÀÜjUÉ d£ÀvÁ ªÀÄ£ÉUÀ¼À ºÀAaPÉ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ UÁæªÀÄ ¸À¨sÉ PÀgÉ¢zÀÄÝ UÁæªÀÄ ¸À¨sÉAiÀÄ°è ¨ÁµÁ vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¸Á§ ºÁUÀÄ EvÀgÉà 10 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj ªÀÄ»§Æ§Ä¸Á§ vÀAzÉ SÁeÁ¸Á§, eÁwB ªÀÄĹèA, ªÀAiÀÄ-40ªÀµÀð, GB ¥ÀAPÀÑgÀ CAUÀr PÉ®¸,À ¸ÁB ªÀÄ®èl FvÀÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉUÀ¼À ºÀAaPÉ ªÀiÁqÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ:25.02.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 25/2012 PÀ®AB 143,147,148,323,324,504,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

§¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀA¥ÀtÚ ªÀ: 65 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÉÆ£ÀßlV EªÀgÀ ºÁ¼ÀÄ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 33 gÀ°è ªÀgÀzÀ¥ÀàUËqÀvÀAzÉ ¹zÀÝ£ÀUËqÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£À J®ègÀÆ eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÉÆ£ÀßlV EªÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ªÀÄAdÆgÁzÀ CAUÀ£ÀªÁr PÀlÖqÀ PÀnÖ¸ÀÄwÛzÀÄÝ, CzÀÄ £À£Àß ºÉÆ®zÀ°è §gÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ §¸ÀªÀgÁd ºÉýzÀgÀÆ PÉüÀzÉà EzÀÄzÀÝjAzÀ §¸ÀªÀgÁd£ÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è zÁªÉ ºÀÆrzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 25.02.2012 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀgÁd FvÀ£ÀÄ ºÉƸÀ CAUÀ£ÀªÁr PÀlÖqÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃVzÁÝUÀ ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ DvÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/2012 PÀ®A: 143, 147, 504, 323, 341, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

    gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 25.02.2012 gÀAzÀÄ 83 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 14,400/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ


 

GULBARGA DIST REPORTED CRIMEಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ವಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರಿ ವಿನೊದ ತಂದೆ ಪಾಂಡು ಪವಾರ ಉ ಎಸಿಸಿ ನ್ಯೂಪ್ಲಾಂಟದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ ಹೌಸದಲ್ಲಿ ಲೋಡರ ಕೆಲಸ ಸಾ ಸೇವಾಲಾಲ ನಗರ ವಾಡಿ ರವರು ನನಗೆ ಗೌತಮ ಅಂತಾ ತಮ್ಮನಿದ್ದು ಆತನಿಗೆ ಸುಹಾಸಿನಿ ಅಂತಾ ಹೆಂಡತಿ ಇರುತ್ತಾಳೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಮ್ ವರೆಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರ ಇಸ್ರೊ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ನೌಕರಿ ಸಲುವಾಗಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ:26-02-2012 ರಂದು ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ 24-02-2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 7-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕೀಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ತಮ್ಮನ ಹೆಂಡತಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋರಟು ಹೋಗಿದ್ದು ನಾನು ರಾತ್ರಿ 11-30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋರಟು ಹೋದೆನು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನನಗೆ ಪೋನಮಾಡಿ ಗೌತಮ ಇವರ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ ಕೀಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ನಾನು ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ಅಲಮಾರಾ ತೆರೆದಿದ್ದು ಸಾಮಾನುಗಳು ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಪೋನ ಮೂಲಕ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಬಂಗಾರ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ನಗದು ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೊ ಕಳ್ಳರು ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ ಕೀಲಿ ಮುರಿದು ಬಂಗಾರ ,ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣಗಳು, ಮತ್ತು ನಗದು ಹಣ 15,000/- ರೂ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 92,050/- ರೂ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಬಂಗಾರದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ನಗದು ಹಣ ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 30/2012 ಕಲಂ 457, 380 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 25-02-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 25-02-2012

©ÃzÀgÀ ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 35/2012 PÀ®A 454, 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-02-2012 gÀ 1200 UÀAmɬÄAzÀ 24.02.2012 gÀ 0430 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ U˸ï vÀAzÉ C§ÄÝ® ªÀºÁ§ ªÀAiÀÄ: 53 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA J-8-3 ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ §gÀĪÀµÀÖgÀ°è C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÆ §AUÁgÀzÀ ªÀqÀªÉ ¸ÉÃj MlÄÖ C.Q. 1,04,000/- UÀ¼ÀµÀÄÖ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 26/2012 PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 24/02/2012 gÀAzÀÄ WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è PÀ§â®UÉÃgÀ UÀ°èAiÀÄ°ègÀĪÀ QgÁt CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ DgÉÆæ PÁ±É¥Áà vÀA ªÀĮ̥Áà £À¯Éè ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À EvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À §AqÉ ¦J¸ïL (PÁ¸ÀÄ) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ RaÃvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ£À ªÀ±À¢AzÀ ªÀÄlPÁ dÄeÁlPÉÌ ¸ÀA¨sÀAzsÀ ¥ÀlÖ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2940/- gÀÆ, 2) PÁ§ð£À ºÁQ §gÉzÀ JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ, 3) MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ïß, 4) MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ZÁlð£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆæUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr, DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 44/2012 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 201, 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 24-02-2012 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è d®¸ÀAV ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ j¯ÁAiÀÄ£ïì PÀA¥À¤ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ-1 ¯Áj £ÀA J.¦-15/«-1325 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà EArPÉÃlgï ºÁUÀÆ ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£É E®èzÉà gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤°è¹zÀPÉÌ DgÉÆæ-2 ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-39/E-6135 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¥Àæ¸À£ÀßPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà gÁeÉñÀégÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: zÀħ®UÀÄAr EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è ¤°è¹zÀ ¯ÁjUÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ wêÀæ UÁAiÀĺÉÆA¢ WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ gÁZÀ¥Áà gÁeÉñÀégÀ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: zÀħ®UÀÄAr gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMEಅಕ್ಕಿ ಮೂಟೆಗಳು ದರೋಡೆ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ. ರಾಮ ತಂದೆ ಮಾಧವ ಡಂಡರೆ ಉ: ಲಾರಿ ನಂ: ಎಂ.ಹೆಚ್: 25-ಬಿ-9854 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಸಾ: ಬಲಸೂರ ಗ್ರಾಮ ತಾ:ಉಮ್ಮರ್ಗಾ ಜಿ:ಉಸ್ಮಾನಾಬಾದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರವರು ನಾನು ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಎಂ.ಎ ಟ್ರಾನ್ಸಪೊರ್ಟ ರವರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗಿ ಪೂನಾದ ಗುಲಟೇಕಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟ ಯಾರ್ಡಿಗೆ ಸೋನಮಸೂರಿ ಅಕ್ಕಿಯ ಲೋಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಇದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಬಾಡಿಗೆ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ: 23/02/2012 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ 25 ಕೆ.ಜಿ.ಯ 680 ಅಕ್ಕಿ ಪಾಕೇಟಗಳು ಅ.ಕಿ. 3,75,000/- ರೂಪಾಯಿ ಗಳದ್ದು ಮಾಲನ್ನು ಲೋಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾದಗಿರಿಯಿಂದ ಹೊರಟು ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಗರದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಹುಮನಾಬಾದ ರಿಂಗರೋಡ ಸೇಲ್ಸ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಪೊಸ್ಟ ಹತ್ತಿರ ರಾತ್ರಿ 12-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಟಪಾಲ ತೋರಿಸಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಕಮಲಾಪೂರ ದಾಟಿ ಕುದುರೆಮುಖ ಹೊಡ್ಡು ಏರುತ್ತಿರುವಾಗ ರಾತ್ರಿ ಅಂದಾಜು 3-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಲಾರಿಯ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಒಂದು ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ಜನರು ಬಂದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನರು ಕ್ಲೀನರ್ ಕಡೆ ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಒಳಗೆ ಏರಿ ಬಂದು ನನಗೆ ಲಾರಿ ನಿಲ್ಲಿಸು ಅಂತಾ ಹೆದರಿಸಿ ಲಾರಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ಟೇರಿಂಗದಿಂದ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿಸಿ ಲ್ಯಾರಿಯ ಕ್ಯಾಬೀನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಮಲಗಿಸಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿ ಕೈಗಳಿಗೆ ಶಾಲಿನಿಂದ ಹಿಂದುಗಡೆ ಕಟ್ಟಿ ನನ್ನ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬನು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನನಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಮುಖಕ್ಕೆ, ಬೆನ್ನಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು, ಚಿರಾಡಿದರೆ ಜೀವ ತೆಗೆಯುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೆದರಿಸಿ ನನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ತಾವೇ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಗುಲಬರ್ಗಾ ಕಡೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋದ ನಂತರ ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಅಂದಾಜು 15-20 ಕಿಲೋ ಮಿಟರ್ ದೂರ ಹೋದ ನಂತರ ಲಾರಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಕ್ಕಿಯ ಪಾಕೇಟಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಯಾವುದೋ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಅನಲೋಡ ಮಾಡಿ ನಂತರ ನನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅವರೇ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹುಮನಾಬಾದ ಹತ್ತಿರದ ಹುಡಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗ್ಗೆ ಅಂದಾಜು 7-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿಯವರನ್ನು ನೋಡಿದಲ್ಲಿ ಗುರ್ತಿಸುತ್ತೇನೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ವಯಸ್ಸು ಸುಮಾರು 30-35 ವರ್ಷ ದವರಿದ್ದು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 20/2012 ಕಲಂ 394. 506 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.