Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, July 25, 2011

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆ:

ಇಂದ್ರಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಪರಶುರಾಮ ರಾಮಗೊಂಡ ಸಾ|| ಚಿಕ್ಕ ಸಿಂದಗಿ ಜಿ|| ಬಿಜಾಪೂರ ಹಾ|| ವ|| ಘತ್ತರಗಾ ತಾ|| ಅಫಜಲಪೂರ ರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಹತ್ತಿರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಶಿವಾಜಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ 24-7-2011 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೀರೊ ಹೊಂಡಾ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆಎ-32 ಯು-2228 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಬಗಲೂರ ಕಡೆಯಿಂದ ಘತ್ತರಗಾ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಭೀಮಾ ಬ್ರಿಜ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಲಾರಿ ನಂ. ಕೆಎ-32 ಎ-7835 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ವೀರಶೆಟ್ಟಿ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪ ಮಂದಕನಳ್ಳಿ ಈತನು ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಶಿವಾಜಿ ಈತನು ಲಾರಿಯ ಹಿಂದಿನ ಮಡಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದು ತಲೆಯ ಹಿಂಬಾಗ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಮೂಗಿನಿಂದ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಆಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

¢£ÁAPÀ 25.07.2011 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀnÖ oÁuÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ UÀ¢ÝV oÁuÁ¢AzÀ 1 Q.«ÄÃ. CAvÀgÀzÀ°è CgÀtå¥ÀæzÉñÀzÀ UÀ¢ÝV gÁAiÀÄzÀÄUÀð gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è C£ÁxÀ UÀAqÀ¹£À ±ÀªÀ ©¢ÝzÀÄÝ CªÀ£À CAzÁdÄ ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð, EzÀÄÝ ±ÀªÀzÀ PÀÄwÛUÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀjvÀªÁzÀ DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ AiÀiÁgÉÆÃzÀĵÀÌð«ÄUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÄ PÁgÀtPÀÆÌ PÉÆ¯É ªÀiÁr ªÀÄÈvÀ ªÀåQÛAiÀÄ UÀÄgÀÄvÀÄ ¹UÀzÀAvÉ CgɧgÉ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÄnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ UÀ¢ÝV vÁAqÀ¢AzÀ ²æà ªÁZÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 33 ªÀµÀ𠮪ÀiÁt FvÀ£ÀÄ PÉÆlÄÖ zÀÆj£ÀªÉÄÃgÉUÉ ºÀnÖ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÀÛzÉ    

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ §¤ßUÉÆüÀ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ¥ÀgÀªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ ¨Éë£ÀVqÀzÀ 40 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ, ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀĪÀ ¥Àwß §¸ÀªÀÄä 33 ªÀµÀð EªÀ½UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 ªÀµÀðUÀ½AzÀ «£Á:PÁgÀt ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ®èzÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀÄÝ, ¥ÀwßAiÀÄ vÀAzÉ ¥ÀwßUÉ PÉÆnÖgÀĪÀ ºÉÆ® ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ «µÀAiÀÄ w½zÀÄ, ¢£ÁAPÀ:14.07.2011 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ §¤ßUÉÆüÀUÁæªÀÄzÀ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¨sÀªÀ£À ºÀwÛgÀ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ PÉÆnÖgÀĪÀ ºÉÆ® ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¤£ÀUÉ ºÀPÀÄÌ E¯Áè CAvÁ ¥ÀwUÉ ºÉýzÀÝPÉÌ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀÆJ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÉʬÄAzÀºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ §¸ÀªÀÄä £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¤zÉÃð±À£ÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ:24.07.2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:23.07.2011 gÀAzÀÄ 23.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ¸Á:ºÀqÀUÀ° EªÀ£ÀÄ CzÉUÁæªÀÄzÀ CzÉ §qÁªÀuÉAiÀÄ vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀmÉÖAiÀĪÉÄÃ¯É ªÀÄ®VzÀÝ CA§ªÀÄä vÁ¬Ä ºÉƼɪÀÄä 21 ªÀµÀð EªÀ¼À PÉÊ»rzÀÄ ¤£Àß ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£À¸ÁìVzÉ ªÀÄ®UÀ®Ä ¨Á CAvÁ PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁrzÀÝ®èzÉ §gÀ¢zÀÝgÉ ZÁPÀÄ«¤AzÀ w«zÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀÅzÁV fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÁUÀ AiÀÄĪÀwAiÀÄÄ PÀÆUÁrzÀ ±À§ÝPÉý CªÀ¼À aPÀ̪ÀÄä-aPÀÌ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ JzÀÄÝ §A¢gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr, NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ AiÀÄĪÀw PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

        ¢£ÁAPÀ:23.07.2011 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¸ÀtÚ ¸ÀÄAPÀtÚ vÀAzÉ ¸ÀÄAPÀ¥Àà ¸Á:£ÀªÀiÁdUÉÃj UÀÄqÀØ ªÀiÁ£À« EªÀ£ÀÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ «gÉñÀ vÀAzÉ zÉÆqÀØ ªÉÆãÀ¥Àà EªÀ£ÀÄ ªÀÄ°è£À ªÀÄqÀÄUÀÄ UÁæªÀĹêÀiÁAvÀgÀ°ègÀĪÀ ºÀ¼ÀîzÀ°è FZÀ®Ä ¥ÀgÀPÉ PÉÆAiÀÄÄÝPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr, D ºÀ¼ÀîªÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ UÀÄwÛUÉ »r¢zÉÝÃ£É ¤Ã£ÀÄ KPÉ ºÀ¼ÀîzÀ°è ¥ÀgÀPÉ PÉÆAiÀÄÄÝPÉÆAqÀÄ vÀA¢gÀÄ« CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ «gÉñÀ£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ UÀÄwÛUÉ »rzÀ «µÀAiÀÄ £À£ÀUÉ UÉÆwÛ®è ¸ÀPÁðgÀzÀ ºÀ¼ÀîªÉAzÀÄ PÉÆAiÀÄÄÝPÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÉÛÃ£É E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® PÉÆAiÀÄÄåªÀÅ¢®è ªÉAzÀÄ ºÉýzÀÝPÉÌ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆÃV, ¥ÀÄ£À: ¢£ÁAPÀ:24.07.2011 gÀAzÀÄ 12.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¸ÀtÚ ¸ÀÄAPÀtÚ£ÀÄ EvÀgÉ 13 d£ÀgÉÆA¢UÉ «gÉñÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUÉ ¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ «gÉñÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ: 24.07.2011 gÀAzÀÄ 22.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ C¯Áè¥ÁqÀÄ «£ÉÆÃzÀ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÉrØ, «£ÉÆÃzÀ @ C¦à vÀAzÉ G¥ÉÃlÖ £ÁUÀgÉrØ, «dAiÀÄ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÉrØ ¸ÀvÀågÁªÀÄ®Ä, ªÀÄvÀÄÛ gÁPÉñÁ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀÄÄ£ÀÆßgÀĪÁr ±Á¯É ºÀwÛgÀ J®ègÀÆ ¸Á. UÀuÉñÀ PÀmÉÖ ºÀwÛgÀ PÀÄA¨Ágï Nt gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ ªÀÄzsÀå¸Éë¹zÀ CªÀÄ°£À°è PÀÆUÁqÀÄvÀÛ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ §¸ÀªÀ£À¨Á« ªÀÈvÀÛzÀ°è ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ £ÁUÀgÁd ¥Ánïï vÀAzÉ ZÉ£Àߧ¸À£ÀUËqÀ 27 ªÀµÀð, J¯ïL¹ JeÉAmï ¸Á. PÀjUÀÄqÀØ ºÁ.ªÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, CAV »rzÀÄ "J¯Éà F gÉÆÃqÀÄ £ÀªÀÄäzÀÄ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr PÀ£ÀßqÀPÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãï£ÀÄß PÀ¹zÀÄ PÉÆAqÀÄ £É®PÉÌ MUÉzÀÄ, F «µÀAiÀÄ AiÀiÁgÀ ªÀÄÄAzÉAiÀiÁzÀgÀÄ ºÉýzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß ©qÀĪÀÅ¢®è fêÀ ¸À»vÀ ªÀÄÄV¹©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄRB¥ÁvÀUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ £ÁUÀgÁd ¥Ánïï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉÃðlAiÀiÁqÀð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:24.07.2011 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÁgÀÄZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ f¯Áè¢üPÁjUÀ¼À ¤ªÁ¸ÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ £ÁgÁAiÀÄt UËqÀ vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á®UËqÀ 58 ªÀµÀð, ¸Á:C¹ÌºÁ¼ï EªÀ¤UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ £ÁgÁAiÀÄtUËqÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:25.07.2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 10.00 UÀAmÉUÉ PÉ.§¸Á¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ºÀÄ°UɪÀÄä ºÁUÀÄ EvÀgÉ E§âgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÁªÀðvÀªÀÄä UÀAqÀ °AUÀ¥Àà EªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆ® ¸ÀªÉð ¸ÀASÉå.101/2 £ÉÃzÀÝPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹, dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¥ÁªÀðvÀªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:24.07.2011 gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ UËj±ÀAPÀgï vÀAzÉ PÉ.PÀȵÀÚ£ï ¨ÉÆÃgÀªÉ¯ï UÁr¸ÀASÉå:PÉJ.01,J£ïf.8899 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀiÁå£ÉÃdgï ¸Á:wgÀÄZÀUÉÆÃqï vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ ºÁ:ªÀ: ªÀÄ¹Ì ºÁUÀÆ E£ÉÆߧâ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¨ÉÆÃgïªÉ¯ï UÁrAiÀÄ£ÀÄß ¥Éưøï oÁuÁ PÀlÖqÀzÀ DªÀgÀtzÀ°è ªÉÄãï UÉÃmï ºÀwÛgÀ C£À¢üPÀÈvÀªÁV CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr, ¨ÉÆÃgÀªÉ¯ï ºÁQ ¸ÀܼÀªÀ£ÀÄß ºÁ¼ÀĪÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ²æà GzÀAiÀÄ gÀ« ¦J¸ïL ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉgÀªÀgÀÄ ªÀÄ¹Ì oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ zsÁ½ ªÀiÁr zÁR°¹gÀĪÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À «ªÀgÀ:

²æà J£ï.Dgï. ¤AUÀ¥Àà ¦J¸ïL (PÁ & ¸ÀÄ) ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ, ¢£ÁAPÀ:24.07.2011 gÀAzÀÄ 12.15 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ §¥ÀÆàgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ SÁeÁ UÁågÉÃeï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ SÁeÁ vÀAzÉ ºÀĸÉãï¸Á§, ¨Á¨Á¥ÀmÉïï vÀAzÉ SÁeÁ¥ÀmÉïï, £ÁUÀgÁeï vÀAzÉ F±À¥Àà, ¥sÀAiÀiÁeï vÀAzÉ §¶Ãgï ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁµÁ vÀAzÉ SÁeÁ¸Á¨ï J®ègÀÆ ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt:2150/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 25.07.2011 gÀAzÀÄ 155 ¥ÀæPÀgÀt ¥ÀvÉÛªÀiÁr 26,900/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 25-07-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 25-07-2011

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 156/2011 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 24/07/2011 gÀAzÀÄ ¨sÁ°Ì ¯ÉÃPÀÑgÀgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ±ÀgÀt¥Áà SÉÃqÀ EªÀgÀ ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ RįÁè eÁUÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) zsÀªÉÄðAzÀæ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ªÀÄÄZÀ¼ÀA¨É ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: ¯ÉÃPÀÑgÀgÀ, 2) ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ¸ÀvÁgÉ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, 3) gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉÃnÖ azÉæ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, 4) NAPÁgÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà G¥Éà ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, 5) ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀgÁªÀ ºÉƼÀ¸ÀªÀÄÄzÉæ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: ¸ÀAUÀªÀÄ, 6) PÁAvÀ¥Áà vÀAzÉ PÁ±ÉÃ¥Áà ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, J®ègÀÄ ¸Á: ¯ÉPÀÑgÀgÀ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EªÀgÉ®ègÀÆ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ E¹àÃl dÆeÁl Dl DqÀÄwÛzÁÝgÉ JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ J¸À.J. SÁzÀgÀ ¦.J¸À.L. (C.«.) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¸ÀܽAiÀÄ §gÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¯ÉÃPÀÑgÀgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ ±ÀgÀt¥Áà SÉÃqÀ gÀªÀgÀ ªÀģɬÄAzÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ¤AvÀÄ ªÀÄgÉAiÀiÁV £ÉÆÃqÀ®Ä C°è DgÉÆævÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ E¹àÃl dÆeÁl Dl DqÀÄwÛzÀzÀÝ£ÀÄß SÁwæ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ , E¹àÃl dÆeÁlPÉÌ §¼À¸ÀÄwÛzÀÝ MlÄÖ 6525=00 gÀÆ¥Á¬Ä, 5 £ÉÆQAiÀiÁ ªÉƨÉÊ® ºÁUÀÄ 52 E¹äÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 03/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-07-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ PÀA§¼Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ¸ÀAUÀ¥Áà §ÄPÁÌ£ÀªÀgÀ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: eÉÆÃd£Á EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ PÀ«vÁ UÀAqÀ C¤®PÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀÄ: 37 ªÀµÀð, ¸Á: £ÁUÀÆgÀ(©) EPÉAiÀÄÄ eÉÆd£Á UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ MAzÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV M¼ÀUÀqɬÄAzÀ PÉÆAr ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊ ªÉÄ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ £ÉÆÃr agÁrzÁUÀ eÉÆÃd£Á UÁæªÀÄzÀ UÉÆëAzÀ PÀÄgÀħ EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É Jj vÀUÀqsÀ vÉUÉzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV PÉÆAr vÉUÉzÁUÀ ¦üAiÀiÁðzÀvÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÁUÀ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ¤ÃgÀÄ ºÁQ ¨ÉAQ Dj¹ 108 CA§Ä¯É£Àì PÀgɬĹ CzÀgÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸Éj¹ aQvÉì ªÀiÁr¸ÀÄwÛzÉݪÀÅ, aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 24-07-2011 gÀAzÀÄ 07:20 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀ«vÁ EªÀ¼ÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É, ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆÃmÉÖ D¥ÀgÉõÀ£À DVzÀÝjAzÀ ºÁUÀÄ ¸ÀA¸ÁgÀzÀ°è PÀµÀÖ EzÀÄÝzÀjAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fÃUÀÄ¥Éì UÉÆAqÀÄ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊ ¸ÀÄnÖPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É, CªÀ¼À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ «¯Áè ªÀÄvÀÄ AiÀiÁgÀ ªÉÄ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀzÀ zÀÆgÀÄ E¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಫರಹತಾಬಾದ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ಮಹ್ಮದ ಶಬ್ಬೀರ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದ ದಸ್ತಗಿರ ಸಾ: ಎಮ್.ಎಸ್.ಕೆ.ಮಿಲ್ ಖಾದ್ರಿ ಚೌಕ ಜಿಲಾನಾಬಾದ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯನೊಂದಿಗೆ ನಂದಿಕೂರ ತಾಂಡಾದ ಹತ್ತಿರ ಗುಟಾಕಾ ತಗೆದಕೊಂಡು ಬರಲು ರೋಡ ದಾಟುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಟೋ ನಂ: ಕೆಎ 32 ಎ 9750 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಅಟೋವನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :

ಆಳಂದ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ, ಆರೀಫ ತಂದೆ ಇಸ್ಮಯಿಲಸಾಬ ಬಾಗವಾನ ಸಾ|| ಖಾನಬೌಡಿಗಲ್ಲಿ ಆಳಂದ ರವರು ನಾನು ಆಟೋ ನಂ. ಕೆಎ 32 ಎ 4181 ನೆದ್ದರಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ತುಂಬುತ್ತಿರುವಾಗ ಇಸಾಮ ಅನ್ಸಾರಿ ಸಾ|| ಆಳಂದ ರವರು ತನ್ನ ಜೀಪನ್ನು ತಂದು ಆಟೋಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಆತನೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕಿವಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:

ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಚೆನ್ನಪ್ಪಾ ಜೋಜನ ಸಾಃ ಬಾಚೆಪಳ್ಳಿ ತಾಃ ಔರಾದ ಜಿಃ ಬೀದರ ರವರು ನಾನು ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಮಗನಾದ ಶಾಲಿವಾನ, ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ಭಾಗ್ಯವತಿ ಆತನ ಮಗಳು ಅಂಬಿಕಾ, ಕೇತಕಿ ಸಂಗಮೇಶ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಶಿವಪೂಜೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಟಾಟಾ ಇಂಡಿಕಾ ಕಾರ ನಂ. ಕೆಎ: 38-5207 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಘಾಣಗಾಪೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮರಳಿ ಬೀದರಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದು ಗುಲಬರ್ಗಾ ಹುಮನಾಬಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂ. 218 ನೇದ್ದರ ರೋಡಿನ ಮರಗುತ್ತಿ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಕ್ರೋಜರ ಜೀಪ ನಂ. ಕೆಎ:39-7061 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಜೀಪನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ಅಡ್ಡಾತಿಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾ ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರಿನ ಎದುರುಗಡೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ನನ್ನ ಭಾವನಾದ ಶಾಲಿವಾನ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕ ಭಾಗ್ಯವತಿ ಇವರು ತಲೆಗೆ, ಮುಖಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ, ಮತ್ತು ಎದೆಗೆ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯ ಹೊಂದಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂಬಿಕಾ, ಕೇತಕಿ, ಸಂಗಮೇಶ ಎಲ್ಲರೂ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು 108 ಅಂಬುಲೇನ್ಸದಲ್ಲಿ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಂಬಿಕಾ ಇವಳಿಗೆ ಆದ ಭಾರಿ ಗಾಯದಿಂದ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.