Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, July 27, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 27/07/2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 27/07/2011

ªÀÄAoÁ¼Á ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.80/2011, PÀ®A 504, 324 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/07/2011 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ CvÁè¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ eÉÊzÀævÀ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Áà PÁA§¼É ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: CvÁè¥ÀÄgÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ PÀÄrPÉÆAqÀÄ Hl ªÀiÁr PÀĽvÀÄPÉÆAqÁUÀ DgÉÆæ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Áà PÁA§¼É E£ÀÆß E§âgÀÆ J®ègÀÆ ¸Á: CvÁè¥ÀÄgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ “K ¸ÉÆ¼É ªÀÄUÀ£É eÉÊzÀævÁå gÉÆPÉÌ PÉüÁPÀ ¤Ã ¨sÁ°ÌUÉ §gÉÛ£ÉÆà gÀAr ªÀÄUÀ£É ¨ÁgÉÆà ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃgÁUÀ” JAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃgÀUÉ §AzÀÄ PÉüÀ®Ä §AzÁUÀ DgÉÆævÀ ºÉAqÀw £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ JzÀÄgÀÄ ªÀiÁvÁ£ÁqÀÄwÛ CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ PɼÀUÉ eÉÆÃgÁV ºÀ°è¤AzÀ PÀaÑgÀÄvÁÛ¼É. ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ£ÀÄ PÀÆqÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.55/2011, PÀ®A 323,324,504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/7/2011 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄÄfç«ÄAiÀiÁ vÀAzÉ ±ËPÀvÀ«ÄÃAiÀiÁ zÀ¥sÉÃzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA G: ªÉÄPÁå¤PÀ ¸Á: PÉÆgÀÄgÀ UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉUÉ ©r vÀgÀĪÀ ¸À®ÄªÁV vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ QgÁt CAUÀrUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ zÀvÀÄÛ vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ PÁªÀiÁf ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð eÁw ªÀÄgÁoÀ ¸Á: PÉÆÃgÀÄgÀ UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ «£ÁPÁgÀt ¦üAiÀÄð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ JqÀUÉÊ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ ¨ÉgÀ½UÉ ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ PÀaÑ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.11/2011, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 21/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁAiÀĪÀÄ UÀAqÀ ¨Á®AiÀiÁå zÁ¸ÀgÀ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð G: PÁl ¦£ÀÄß ªÀiÁgÀĪÀÅzÀÄ ¸Á: D¼ÀAzÀ ZÉPÀ ¥ÉƸÀÖ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ eÉÆåw @ ¨Á®ªÀÄä UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ ªÀAiÀÄ 27 ªÀµÀð ¸Á: ¹gÀPÀl£À½î UÁæªÀÄ. FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¹ªÉÄÃJuÉÚ ¸ÉÆÖÃªï ºÀwÛ¹ ¸ÉÆÖÃPÉ JuÉÚ ©lÄÖ ¨ÉAQ PÀrØ PÉÃgÀzÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑzÁÝUÀ MªÉÄä¯É Gj ªÉÄʪÉÄÃ¯É JzÀÄÝ ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ 90% ªÉÄÊ ¸ÀÄlÄÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV ºÉÃaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¢£ÁAPÀ 14-7-2011 gÀAzÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæ UÀÄ®§UÁðPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ aQvÉìAiÀÄ°è ¸ÀzÀj eÉÆÃw @ ¨Á®ªÀÄä ¢£ÁAPÀ 25-7-2011 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ wÃjPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É ¸ÀzÀj AiÀĪÀ¼À ¸Á«£À ªÉÄÃ¯É AiÀiÁgÀªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.157/2011, PÀ®A 341,324,504,506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 26/07/2011 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÉñÀ vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ ªÁUÀägÉ ªÀAiÀĸÀÄì 20 ªÀµÀð eÁ : ºÀjd£À G : PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á : C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ CªÀÄgÀ avÀæ ªÀÄA¢gÀ JzÀgÀÄUÀqÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä £ÀÆå ¨sÀªÁ¤ ªÉÊ£À ±Á¥ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ 1) CªÀÄgÀ vÀAzÉ §PÀÌ¥Áà RUÉð ªÀAiÀĸÀÄì 20 ªÀµÀð eÁ : ºÀjd£À 2) «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §PÀà¥Áà RUÉð ªÀAiÀĸÀÄì 19 ªÀµÀð eÁ : ºjd£À 3) VÃvÁ UÀAqÀ ªÀÄ£ÉÆÃdPÀĪÀiÁgÀ 36 ªÀµÀð eÁ : ºÀjd£À G : ºÁ¸ÉÖîzÀ°è CqÀÄUÉ PÉ®¸À 4) ªÀÄ£ÉÆÃd vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ ªÀAiÀĸÀÄì 42 ªÀµÀð eÁ : ºÀjd£À J®ègÀÄ ¸Á : C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ ºÁUÀÄ «dAiÀÄ ªÀiÁºÀAvÉñÀégÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ CªÀÄgÀ ºÁUÀÄ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ E§âgÀÄ “ J ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ¨sÁªÀfUÉ ºÉÆqÉzÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÉøÀ ºÁQ¢Ý CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ DgÉÆæ CªÀÄgÀ EvÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÄ CzÉ §rUɬÄAzÀ DgÉÆæ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÁ® PÉüÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÄ DgÉÆæ VÃvÁ EªÀ¼À PÀ°è¤AzÀ JqÀ ¨sÀPÁ½AiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼É. ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧâ DgÉÆæ ªÀÄ£ÉÆÃdPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ “ J ¸Àƽ gÀAr ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® £ÀªÀÄä ºÉ¸ÀjUÉ §AzÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.97/2011, PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/07/2011 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁzsÀªÀ vÀAzÉ gÁeÁgÁA ¥ÀAZÁ¼À ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ EvÀ¤UÉ DgÉÆæ ºÀtªÀÄAvÀ zsÀ£ÀUÀgÀ ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ EvÀ£ÀÄ J ¸ÀƼÉî ªÀÄUÀ£É £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀÄjUÀ¼ÀÄ EnÖzÀÄÝ ¤£ÀUÉãÀÄ vÀPÀ°Ã¥ÀÄ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ Q¥ÀrAiÀÄ°è vÀ£Àß PÁ°¤AzÀ M¢ÝgÀÄvÁÛ£É dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw gÁzsÁ¨Á¬Ä EªÀ½UÀÄ PÀÆqÁ DgÉÆævÀ£ÀÄ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ PÀaÑ G©âzÀ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.98/2011, PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/07/2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ¯Á¬ÄPÀ vÀAzÉ G¸ÀªÀiÁ£À°è ¦ÃgÀ¸Á§ªÁ¯É ¸Á: ªÀÄ£ÁåSÉý ¯Áj £ÀA PÉJ39-7160 ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¸ÀAUÀæªÀÄ ©æÃqÀÓ £À¢AiÀÄ°è ¥ÀnÖ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¸Á: ªÀÄ£ÁåSÉý EvÀ¤UÉ JqÀUÁ® »ªÀÄärUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, §®UÀqÉ PÀtÂߣÀ ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ PÀtÂÚ£À PÉüÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ DgÉÆæ ¯Áj ZÁ®PÀ¤UÉ §®UÉÊ ¨sÀÄdPÉÌ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ JzÉAiÀÄ°è vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.99/2011, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 25/06/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CqÉÃ¥Áà ¹¦¹ 962 ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ ¹¦¹ 1551 E§âjUÉ CA¨É¸ÁAUÀ« PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ZÉPï ¥ÉƸÀÖ PÀvÀðªÀåPÉÌ £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ E§âgÀÆ PÀÆr PÀvÀðªÀåPÉÌ ºÉÆÃV PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 26-07-2011 gÀAzÀÄ 0230 UÀAmÉUÉ GzÀVÃgÀ PÀqɬÄAzÀ M§â ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄß §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ w½¹zÉãÉAzÀgÉ PÀ¼À¸ÀzÁ¼À PÁæ¸À ºÀwÛgÀ M§â ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ½UÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆ MAzÀÄ C¥ÀjÃavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ CªÀ¼À ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀÅ gÉÆÃr£À §¢UÉ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯É ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ ¹¦¹ 1551 E§âgÀÄ PÀÆr ºÉÆÃV 0300 UÀAmÉUÉ £ÉÆÃqÀ®Ä M§â C¥ÀjÃavÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ CªÀ½UÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ C¥ÀjÃavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀªÀ£ÀÄß Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ C¥ÀjÃavÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼À JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ½UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛªÉ CªÀ½UÉ ºÉZÀÄÑ gÀPÀÛ±ÁæªÀªÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. PÉA¥ÀÄ aÃn£À ¹ÃgÉ CªÀ¼À ªÉÄʧtÚ ¸ÁzÁ PÀ¥ÀÄà CªÀ¼À JvÀÛgÀ 4’ 8” ªÉÄÊPÀlÄÖ vÀ¼Àî£É EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.113/2011, PÀ®A 279,337, L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 LJA« DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 25/07/2011 gÀAzÀÄ 1445 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¥ÀlÖtzÀ vÁ®ÆPÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÁA¥ÉèÃPÀì JzÀÄjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄ vÀAzÉ ¹gÀ¥Àw »¥ÀàUÉð ªÀAiÀÄ:25 ªÀµÀð ªÀÄgÁoÀ ¸Á:¨sÉÆøÀUÁ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ªÉÆ.¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.JA.ºÉZï-43/n-6907 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀAvÉÆõÀ JA¨ÁvÀ¤UÉ ªÉÆ.¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É »AzÀÄUÀqÉ PÀÄr¹PÉÆA¸ÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀPÁÌV §AzÀÄ PÉ®¸À ªÀÄÄV¸ÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ CAzÀgÉ ºÀgÀ¼ÀAiÀÄå ZËPÀ PÀqɬÄAzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀPÀqÉUÉ MAzÀÄ ªÉÆ.¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.39/eÉ-5379 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆ.¸ÉÊPÀ® CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤±Á̼ÀfvÀ¤¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ gÁAUÀgÀÆl ¸ÉÊrUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆ.¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÁ®Ä ªÉƼÀPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ºÁUÀÆ »AzÉ PÀĽwgÀĪÀ ¸ÀAvÉÆõÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀgÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À J©â¹PÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA.110/2011, 323,324,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Áà ªÀqÀØgÀ 40 ªÀµÀð, PÀÆ°PÉ®¸À eÁ|| ªÀqÀØgÀ ¸Á|| ªÀqÀØgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ DgÉÆæ ®PÀëöät vÀAzÉ ªÉAPÀ¥Áà ªÀqÀØgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á|| ªÀqÀØgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 25-07-2011 gÀAzÀÄ gÁwæªÉÃ¼É ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä ºÉAqÀwUÉ dUÀ¼À ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ CvÉÛ, ªÀiÁªÀ ¨sÁªÀAzÉjUÉ UÉÆvÁÛV ¢£ÁAPÀ 26-07-2011 gÀAzÀÄ 0630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ©ÃzÀgÀ ªÀqÀØgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽvÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀªÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ½UÉ gÁwæ KPÉ dUÀ¼À ªÀiÁrgÀÄªÉ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨É£Àß°è ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ PÀtÂÚ£À ªÉÄïÁâUÀzÀ°è ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ PÀtÂÚ£À ªÉÄïÁâUÀzÀ°è ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦ÃAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤PÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.126/2011, 279.338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 26/07/2011 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zsÀªÀÄðgÁd vÀAzÉ gÉêÀt¹zÀÝ¥Áà G¥ÁgÀ ªÀAiÀÄ 46 ªÀµÀð G: PÉ,J¸À,Dgï,n,¹ §¸Àì PÀAqÁPÀÖgÀ ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (PÉ) EªÀgÀ ªÀÄUÀ ªÀĺÉñÀ ªÀAiÀÄ: 11 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£ÉÃAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ-UÀÄ®âUÁð gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÀ½îSÉÃqÀ(PÉ) UÁæªÀÄzÀ ¸ÀĸÉÊn ºÀwÛgÀ UÀÄ®âUÁð PÀqɬÄAzÀ ªÉÆ.¸ÉÊ. £ÀA. PÉ.J.-32/2278 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ C¥ÀjavÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆ.¸ÉÊ. Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤±Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAzÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ rQ̪ÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ ªÀÄÄRPÉÌ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÉÆAlPÉÌ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ. rQ̪ÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÉÆ.¸ÉÊ. ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦ÃAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤PÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

PÀ¼ÀĪÁVzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¥ÀvÉÛ : DgÉÆæ §AzsÀ£À :

¢£ÁAPÀ:26.07.2011 gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ UÀÄAd½î UÁæªÀÄzÀ f.¥Àæ¨sÁPÀgÀ gÉrØ vÀAzÉ f. gÁªÀÄZÀAzÀæ gÉrØ, ¸Á:UÀÄAd½î EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ £ÀA§gÀ ¥ÉèÃmï E®èzÀ §ÆzÀÄ §tÚzÀ MAzÀÄ ºÉÆAqÁ ±ÉÊ£ï ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ¤AwzÉ CAvÁ zÉÆgÉvÀ RavÀ ¨sÁwäªÉÄðAzÀ ²æà PÉ.¦.gÀÄzÉæÃ±ï ¦J¸ïL AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ UÀÄAd½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV f.¥Àæ¨sÁPÀgÀ gÉrØ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ £ÉÆÃqÀ®Ä MAzÀÄ §ÆzÀÄ §tÚzÀ ºÉÆAqÁ ±ÉÊ£ï ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ¤AwzÀÄÝ, CzÀPÉÌ £ÀA§gÀ ¥ÉèÃmï EgÀ°®è, EzÀgÀ ZÉ¹ì £ÀA§gÀ ªÀÄvÀÄÛ EAf£ï £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ®Ä EzÀÄ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è zÁR¯ÁzÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 27/2011 PÀ®A. 379 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀ¼ÀĪÁzÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï EzÀÄÝzÀjAzÀ, f. ¥Àæ¨sÁPÀgÀ gÉrØAiÀÄ£ÀÄß «ZÁgÀuÉUÉƼÀ¥Àr¸À¯ÁV, ¢£ÁAPÀ:22.02.2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11.00 UÀAmɸÀĪÀiÁjUÉ AiÀÄgÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ gÀªÉÄñÀ SÁ£ÁªÀ½ JzÀÄjUÉ EgÀĪÀ ¸ÀgÀPÁj ±Á¯ÉAiÀÄ PÀA¥ËAqï ºÀwÛgÀ ¤°è¹zÀÝ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁr DAzsÀæzÀ dA¥Á¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ElÄÖ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï£À JgÀqÀÆ £ÀA§gÀ ¥ÉèÃlUÀ¼À£ÀÄß QwÛ ©¸ÁQzÀÄÝ dA¥Á¥ÀÆgÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ ªÁ¥Á¸ï §A¢zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:25.07.2011 gÀAzÀÄ dA¥Á¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢gÀĪÀÅzÁV M¦àPÉÆArzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹ vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ.

PÉƯÉ:

    ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ¨sÉÆÃd£ÀUËqÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄgÉñÀ EªÀjUÉ E£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è. ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ£ÀÄ £ÁåAiÀÄ¨É¯É CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÀÛ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlPÉÌ ©zÀÄÝ £ÁåAiÀÄ¨É¯É CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÉ ªÀiÁqÀ®Ä PÉÆnÖzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¥Áèl£ÀÄß ¸ÀºÁ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr PÀÄrzÀÄ RZÀÄð ªÀiÁrzÀÄÝ, E£ÉÆßAzÀÄ ¥Áèmï£ÀÄß UÀÄdjAiÀĪÀjUÉ ¨ÁrUÉ PÉÆnÖzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:26.07.2011 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ DgÉÆæ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀ¤UÉ £ÉÆÃr £À£Àß D¹ÛAiÀÄ£Éß®è ¤Ã£Éà w£ÀÄßwÛ £À£ÀUÉ K£ÀÄ PÉÆqÀ¯ÁgÀzÉ F ¹ÜwUÉ §A¢¢Ý CAvÁ D¹ÛAiÀÄ°è ¥Á®ÄPÉÆqÀ®ÄªÀÄvÀÄÛ D¹ÛAiÀÄ°è ¥Á®Ä PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ dUÀ¼ÁªÁVzÀÄÝ D ªÉüÉAiÀÄ°è ¸ÀÄgÉñÀ£ÀÄ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ¤UÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ ¥ÀÄ£À: ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ£ÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¸ÀÄgÉñÀ£À°èUÉ §AzÀÄ ¥ÀÄ£À: dUÀ¼Á vÉUÉ¢zÀÝjAzÀ EªÀ£À PÀxÉ EªÀvÀÄÛªÀÄÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAzÀÄ vÀéjvÀªÁzÀ DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ PÀÄwÛUÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖUÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¨sÀÆ¥À£ÀUËqÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:26.07.2011 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ AiÀÄAPÉÆç vÀAzÉ §¸ÀtÚ @ §¸À¥Àà PÁ£ÉÃgï ¸Á:gÁªÀÄ£Á¼ï, vÁ:zÉêÀzÀÄUÀð EªÀ£ÀÄ CgÀ¶tV ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ¸ÀªÉÃð¸ÀASÉå:58 «¹ÛÃtð 5 JPÀgÉ, 4 UÀÄAmÉ d«Ää£À°è ºÀwÛ £Án ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ ±ÉõÀ¥Àà @ ±ÉõÀAiÀÄå ¸Á:PÉ.EgÀ§UÉÃgÁ ºÁ:ªÀ: CA¨ÉÃqÀÌgï £ÀUÀgÀ ªÀiÁ£À« EªÀgÀÄ F d«ÄãÀÄ £ÀªÀÄäzÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è AiÀiÁPÉ ºÀwÛ £Án ªÀiÁqÀÄwÛÃj CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÁr CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹, PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ ©r¸À®Ä §AzÀ ±ÉõÀ¥Àà @ ±ÉõÀAiÀÄå¤UÀÆ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ £ÁUÀªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀ CvÀÛ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀÄ°UÉ¥Àà 35 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ºÉÆmÉÖ£ÉÆë¤AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ JµÀÄÖ vÉÆÃj¹zÀgÀÄ UÀÄtªÁUÀzÀÝjAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:27.05.2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 05.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁr PÉÆArgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ºÀĸÉãÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ ¨ÉƪÀÄä£ÀºÀ½î UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝAiÀÄå 40 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ, ¢£ÁAPÀ:26.07.2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀ 06.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ ±ÉÃAUÁzÀ ºÉÆnÖ£À ¨Ét«AiÀÄ°è ºÉÆlÖ£ÀÄß vÉUÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ºÉÆnÖ£À ¨Ét«AiÀÄ°èzÀÝ ºÁªÀÅ §®UÉÊ vÉÆÃgÀÄ ¨ÉgÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ PÀaÑzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà SÁ¸ÀV OµÀ¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÆr¹, aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀnÖ PÀA¥À¤ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ 11.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À ¥Àwß ®Qëöäà PÉÆlÖ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉAiÀÄ°è C¸Áé¨sÁ«PÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

AiÀiÁzÀVj f¯ÉèAiÀÄ ¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀ vÁ®ÆQ£À ºÀÄt¸ÀV UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, zÀ¸ÀÛVj¸Á§ vÀAzÉ zÁªÀǯï¸Á§, 35 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, ªÉÄøÀ£ï PÉ®¸À EªÀ£ÀÄ «¥ÀjvÀ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlPÉÌ §°AiÀiÁV ¢£ÁAPÀ: 26.07.2011 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¸Á¸À®ªÀÄj PÁåA¦£À°è «Ã¥ÀjvÀÀ PÀÄrzÀÄ C¸Àé¸ÀÞ£ÁV ©¢ÝzÀÄÝ, PÀÆqÀ¯É ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ 22.10 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ C§Äݯï gÀ»ÃªÀiÁ£À qÉæöʪÀgÀ ¤ÃgÁªÀj E¯ÁSÉ ¸Á: ºÀÄt¸ÀV EªÀgÀÄPÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è C¸Áé¨sÁ«PÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

ªÀÄÈvÀ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ CAiÀiÁå¼À¥Àà 57 ªÀµÀð ¸Á:UÀÆUÀ¯ï FvÀ£ÀÄ «¥ÀjÃvÀ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlPÉÌ ©zÀÄÝ ªÀiÁ£À¹ÃPÀªÁV ªÀÄzsÀåzÀ CªÀÄ°£À°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹ N¥ÉPï D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄzÀ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ:26.07.2011 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À ¥ÀÄvÀæ ¸ÀÆUÀ¥Àà ¢£ÁAPÀ:27.07.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è C¸Áé¨sÁ«PÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 27.07.2011 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmɬÄAzÀ 14.00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÉrØ vÀAzÉ ¸ÀÄAPÁgÉrØ 55 ªÀµÀð ¸Á: gÀ§âtPÀ¯ï EªÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀ gÀ§â£ÀPÀ¯ï ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ UÀzÉÝUÉ ¤ÃgÀÄ©qÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¥ÀA¥À±Émï ZÁ®Ä ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¥ÀA¥À±ÉnÖ£À ¥ÉÊ¥À£À°è PÀgÉAmï ºÀjzÀÄ «zsÀÄåvï ±Ámï ¸ÀPÀÆåðmï¤AzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À ¥ÀÄvÀæ ¹zÁÝgÉrØ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è C¸Áé¨sÁ«PÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:26.07.2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ wrUÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ ²æà ºÀ£ÀĪÀiÁ£À zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ «zsÀÄåvï PÀA§UÀ½UÉ C¼ÀªÀr¹gÀĪÀ «zsÀÄåvï vÀAwUÀ¼ÀÄ UÁ½UÉ ºÀjzÀÄ gÀ¸ÉÛªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÄÝ 05.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚ CªÀÄgÉÃUËqÀ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀ MAzÀÄ JªÉÄäAiÀÄÄ «zsÀÄåvï vÀAwAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÁ®Ä EnÖzÀÝjAzÀ «zsÀÄåvï ±Ámï¸ÀPÀÆåðmï DV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀlÄÖ C.Q.gÀÆ:40,000/- £ÀµÀÖ ¸ÀA¨sÀ«¹gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà PÉÆlÖ ªÀiÁ»w ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀ «zsÀÄåvï C¥ÀWÁvÀ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :

²æà §¸Àì¥Àà J.J¸ï.L. ¸ÀzÀgï §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:26.07.2011 gÀAzÀÄ 17.40 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¹AiÀÄvÀ¯Á¨ï ºÀwÛgÀ gÁfêÀ £ÀUÀgÀzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV gÀ¸ÁAiÀÄ£À «Ä²æ ¸ÉÃA¢ü ªÀÄgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ¦ÃgÀªÀÄä UÀAqÀ ¢ªÀAUÀvÀ ªÀiÁgÉ¥Àà, 55 ªÀµÀð, ¸Á:gÁfêÀ £ÀUÀgÀ ¹AiÀÄvÀ¯Á§ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ¼À£ÀÄß §A¢ü¹, C.Q.gÀÆ:300/- ªÀiË®åzÀ 30 °Ãlgï ¸ÉÃA¢ü ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÃA¢ü ªÀiÁgÀl ªÀiÁr ¸ÀAUÀ滹zÀ ºÀt :150/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:26.07.2011 gÀAzÀÄ 21.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ªÉAPÀmÉñÀégÀ PÁ¯ÉÆä J¸ï.©.avÀæªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ zÉÆgÉvÀ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄðAzÀ ²æà J£ï.Dgï.¤AUÀ¥Àà ¦J¸ïL (PÁ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄ) ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÀÄ zsÁ½ªÀiÁrzÁUÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ NªÀð£ÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ, ºÀ£ÀĪÉÄñÀ vÀAzÉ FgÀ¥Àà 37 ªÀµÀð £ÁAiÀÄPÀ ¸Á:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt:580/-gÀÆ¥Á¬Ä d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ «ZÁgÀuÉUÉƼÀ¥Àr¹zÁUÀ NrºÉÆÃzÀªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ¨Á¨Á ¸Á:PÁn¨ÉÃ¸ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ JAzÀÄ w½zÀħA¢zÀÝjAzÀ E§âgÀ «gÀÄzÀÝ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 27.07.2011 gÀAzÀÄ 160 ¥ÀæPÀgÀt ¥ÀvÉÛªÀiÁr 28700/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :

ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಅಪ್ಪರಾವ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕರಾವ ಕಾಂಬಳೆ ಸಾ: ಸುಂದರ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ಹಾಗು ನನ್ನ ಮೊದಲನೇಯ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಚಂದ್ರಭಾಗಾ ಇಬ್ಬರು ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿರುವಾಗ ನನ್ನ ಮಗ ಸಂದೀಪ ಇತನು ಮನೆಯ ಒಳಗಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನನಗೆ ಖರ್ಚಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡು ಅಂತಾ ಕೇಳಿದನು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಹಣ ಇಲ್ಲಾ ನಿನ್ನ ಖರ್ಚಿಗಾಗಿ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊ ಅಂತಾ ಅಂದಿದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಗನು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯುತ್ತಾ ನನ್ನ ಎದೆಯ ಮೇಲಿನ ಅಂಗಿ ಹಿಡಿದು ಕೈಯಿಂದ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಕಿಶೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬ್ಲೇಡನಿಂದ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತ ಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ಧಾಖಲಾಗಿದೆ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:

ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆ :ಶ್ರೀ ಸಂದೀಪ ತಂದೆ ಅಪ್ಪಾರಾವ ಕಾಂಬಳೆ ಸಾ|| ಸುಂದರ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದ ಬಗ್ಗೆ ಎಮ್.ಎಲ್.ಸಿ ವಸೂಲಾಗಿದ್ದು, ಸಂದೀಪ ಇತನು ಬೇಹುಷ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವದರಿಂದ ಆತನ ತಾಯಿಯಾದ ಮಂಗಲಾಬಾಯಿ ಕಾಂಬಳೆ ರವರು ನಾನು ಹಾಗು ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಸಂದೀಪ್ ಇತನು ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತಿರುವಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಹೊಗಿದ್ದ ನನ್ನ ಗಂಡ ಅಪ್ಪಾರಾವ ಇವರು ಬಂದವರೆ ನನ್ನ ಮಗ ಸಂದೀಪನೊಂದಿಗೆ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಇಲ್ಲೆಕೆ ಕುಳಿತಿರುವಿ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಹೇಳಿದರು ಸಹ ನೀನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಅಲ್ಲೆ ಬಿದ್ದ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಸಂದೀಪನ ತೆಲೆಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಸಂದೀಪನು ಬೆಹುಷ ಆಗಿ ನೇಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಅವನಿಗೆಕೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿರುವಿರಿ ಅಂತಾ ನಾನು ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ನನಗೂ ಕೂಡಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ನೀನೆ ಕಾರಣ ನಾಳೆಯಿಂದ ಅವನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೊಗದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆನೆ ಅಂತಾ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.