Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, April 19, 2012

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಕು||ಗುರುಬಾಯಿ ತಂದೆ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಹೀರೆಮಂಠ ಸಾ|| ಹಳೆ ರೇಡಿಯೂ ಸ್ಟೇಷನ ಹಿಂದುಗಡೆ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಲೇಔಟ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ದಿನಾಂಕ:18-04-2012 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1-30 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಸರ್ಕಲದಿಂದ ರಾಮಮಂದಿರ ರೋಡ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀಹರಿ ನಗರದ ಕೃಷ್ಣಾ ಗ್ರಾಮಿಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹಣ ಕಟ್ಟಿ ವಾಪಸ್ಸು ರಸ್ತೆ ದಾಟಿ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಕೃಷ್ಣಾ ಗ್ರಾಮಿಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಮೀಪ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆಎ-32 9936 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ದೊಂಡಿರಾಮ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇಂಗಳೆ ಇತನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಸಮೇತ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಇಂದು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 47/2012 ಕಲಂ 279, 337, ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐ.ಎಮ.ವಿ.ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

¢£ÁAPÀ 18/04/12 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 16-15 UÀAmÉUÉ dA§£ÁAiÀÄÌ vÁAqÀzÀ°è fä fä ªÀÄ¼É ªÀÄvÀÄÛ «ÄAa£À ¹Ãr®Ä UÀÄqÀÄUÀÄ EzÁÝUÀ ²æà «gÀÄ¥ÀtÚ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Àà, 48 ªÀµÀð, ®ªÀiÁtÂ, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.dA§£ÁAiÀÄÌvÁAqÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°zÁÝUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ ¨Éë£À VÃqÀPÉÌ DvÀ£À PÉA¥ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ©½ §tÚzÀ JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖ ºÁQzÀÄÝ §gÀÄwÛzÀÝ ªÀÄ¼É ªÀÄvÀÄÛ UÀÄrV¤AzÀ ¹r®Ä ©zÀÄÝ CzÀgÀ gÀªÉAiÀÄÄ ¨Éë£À VÃqÀzÀ PɼÀUÉ PÀnÖ ºÁQzÀÝ JvÀÄÛUÀ½UÉ vÀUÀÄ° ¸ÀܼÀzÀ®èAiÉÄà JgÀqÀÄ JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, PÉA¥ÀÄ JwÛUÉ ¨Á¬ÄAiÀÄ PɼÀUÀqÉ gÀPÀÛ §A¢zÀÄÝ, ©½ JwÛUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀ¢®è. JgÀqÀÄ JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. MAzÀÄ JwÛUÉ C.Q.40,000/- gÀÆ UÀ¼ÀAvÉ MlÄÖ 80,000/- gÀÆ.CAvÁ ®ÄPÁì£ÀÄ DVzÀÄÝ ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ ¥ÀæPÀÈw «PÉÆÃ¥À¢AzÀ dgÀÄVzÀÄÝ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÀ EgÀĪÀ¢®è. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ ¥ÀæPÀÈw «PÉÆÃ¥À ¸ÀASÉå: 01/12 ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ-13-04-2012 gÀAzÀÄ 1800UÀAmÉUÉ UÁtzÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è £ÁUÀgÀvÀß UÀAqÀ eÉÃqÀ¥Àà 30 ªÀµÀð eÁ;- °AUÁAiÀiÁvï G;- ºÉÆ® ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á;-UÁtzÁ¼À FPÉUÉ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ¸ÉÃj ¤Ã£ÀÄ ¸Àj E®è CAvÁ FUÉÎ 6-7 ªÀµÀð UÀ½AzÀ®Æ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ D®èzÉ DPÉAiÀÄ ºÉ¸Àj£À°èzÀÝ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß CªÀgÀÄ £ÀªÀÄUÉ PÉÆqÀÄ CAvÁ PÀÆzÀ®Æ »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr DªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 18.04.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 38/2011 PÀ®A-498(J) 323 504 ¸À»vÀ 34 L ¦ ¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 19.04.2012 gÀAzÀÄ 81 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 14,900/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 19-04-2012

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 19-04-20123

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 85/2012 PÀ®A 279, 338, L.¦.¹.eÉÆÃvÉ 185 L,JªÀÄ,«,JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 18/04/2012 gÀAzÀÄ 2245 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÉÃ¥Áà PÀªÀÄoÁuÉ 28 ªÀµÀð ¸Á: alÖ ªÁr vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EªÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆÃjPÁë £ÀA PÉJ-38/3702 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß amÁÖªÁr UÁæªÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÆrzÀ CªÀÄ°£À°è DgÉÆæ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÉÃ¥Áà PÀªÀÄoÁuÉ 25 ªÀµÀð ¸Á: alÖ ªÁr ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ rªÉÊqÀgïUÉ rQÌ PÉÆlÄÖ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ PÉüÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä¤UÉ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ UÀmÁ¬Ä PÉüÀUÉ, ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, JqÀUÀqÉAiÀÄ PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ, PÀÄwÛUÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀmÁÖV ¨sÁjUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 07/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 18/04/2012 gÀAzÀÄ 1745 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ VÃvÁ UÀAqÀ ªÀĺÁzÉêÀ ¹AzsÉ ªÀAiÀÄ:20 ªÀµÀð eÁ: J¸ï,¹ ºÉÆ°AiÀiÁ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á:«gÁgÀ ªÀÄÄA¨ÉÊ EªÀ¼À UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ gÁeÉÃAzÀæ ¹AzsÉ ªÀAiÀÄ:27 ªÀµÀð eÁ: J¸ï.¹ ºÉÆ°AiÀiÁ G: ªÉÆèÉÊ® ªÉÄPÁå¤PÀ ¸Á:«gÁgÀ ªÀÄÄA¨ÉÊ ºÁUÀÆ E£ÉÆßç CdÄð£À vÀAzÉ gÁeÉÃAzÀæ ¹AzsÉ ªÀAiÀÄ:18 ªÀµÀð eÁ: EªÀgÀÄ EeÁqÀ®Ä PÉÃgÉAiÀÄ ¤Ãj£À°è ºÉÆÃV ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ G¹gÀÄUÀnÖ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 84/2012 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹.eÉÆÃvÉ 187 CPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 18/04/2012 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀwõÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ©gÁzÀgÀ 26 ªÀµÀð ¸Á/ ªÀÄ£É £ÀA 08-10-139 UÀuÉñÀ ªÉÄÊzÁ£À ©ÃzÀgÀ EªÀ£À vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ38PÉ 4992 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ PÀ£ÀßqÁA¨É ªÀÈvÀÛzÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ PÁ¯ÉÆä PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀªÁUÀ gÀAUÀªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ PÁ¯ÉÆä PÀqɬÄAzÀ M§â C¥ÀjavÀ mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ rQÌ PÉÆlÖ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ §®PÁ®Ä ªÉƼÀPÁ°£À ºÀwÛgÀ ¥ÉÃmÁÖV ¨sÁj UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §® gÀmÉÖUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÀAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ QgÀÄ ¨ÉÃgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 50/2012 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 18-04-2012 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ w¥ÀàuÁÚ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ «mÁ¨ÉÆÃ¬Ä£É ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁw: UÉÆïÁè, G: ¯Áj ZÁ®PÀ, ¸Á|| ºÀ½î, EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ°è ¥ÀÄ£ÁzÀ JªÀiï.J¥sï.¹ mÁæ£Àì¥ÉÆÃlð¢AzÀ ¥sÀ£ÉÆïÉPÀì PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉêgï §AqÀ®UÀ¼À ¯ÉÆÃqÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ gÁwæ gÁ. ºÉ. £ÀA. 9 gÉÆÃqÀ §¢AiÀÄ°è ¤°è¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ªÀÄgÀÄ¢ªÀ¸À £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¯ÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆ¢¹zÀ vÁqÀ¥Àwæ ªÀÄvÀÄÛ ¥Áè¹ÖPï ºÉÆâPÉ MAzÀÄ §¢AiÀÄ°è PÀmï DVzÀÄÝ PÀAqÀÄ §AzÀÄ ¯Áj ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä ¯ÁjAiÀÄ°è£À ªÉêgï §AqÀ¯ïUÀ¼À PÁlð£ïUÀ¼À°è£À 6 PÁlð£ÀzÀ°è£À ªÉÊgÀ §AqÀ®UÀ¼ÀÄ EgÀ°¯Áè. AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 80/2012 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 304(J) L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 18/03/2012 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzÀ gÀ¦ü vÀAzÉ C¯Áè§PÀ̸À ¸ÉÊAiÀÄzÀgÀªÀgÀ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ EªÀ£ vÀªÀÄä£ÀÄ ºÀ®¹(J¯ï) UÁæªÀÄ¢AzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤±ÀÑPÁ¼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À §¢AiÀÄ°è ºÁQzÀ ªÀÄtÂÚ£À UÀÄqÉØUÉ rüQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 56/2012 PÀ®A 457, 380, 511 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ : 18/04/2012 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÊ£ÉÆâݣÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ¸Á§ ®R£ÉÆ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð ¸Á: zÁqÀV ¨ÉøÀ PÀÄA¨ÁgÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ vÀUÀqÀzÀ PÉÆÃuÉ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ¸À¥Àà¼À §gÀÄwÛzÀÄÝ PÉý M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä DgÉÆæ SÁeÁ ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ vÀAzÉ ªÀÄUÀ§Ä®¸Á§ ¸Á: zÁqÀV ¨ÉøÀ EvÀ£ÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ M¼ÀUÉ EgÀĪÀ JgÀqÀÄ PÀÄjUÀ¼ÀÄ C.Q. 5000/- gÀÆ ¨É¯É G¼ÀîzÀÄÝ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 57/2012 PÀ®A 78(3) PÉ.¦.CPïÖ :-

¢£ÁAPÀ : 18/04/2012 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ DPÀæªÀĪÁV ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ £À¹Ã©£À ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆlÄÖ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ £ÀA§gÀ ºÀwÛzÀgÀÄ PÀÆqÁ ºÀt PÉÆqÀzÉ ªÉƸÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀªÀzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà D®PÀÄAmÉ ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð eÁ : ªÀqÀØgÀ G : PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á : ¥Á¥ÀªÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ ªÀÄlPÁ dÆeÁlPÉÌ §¼À¸ÀÄwÛzÀÝ £ÀUÀzÀÄ 750=00 gÀÆ 06 ªÀÄlPÁ aÃn ºÁUÀÄ 01 ¨Á® ¥É£Àß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 56/2012 PÀ®A 78(3) PÉ.¦.CPïÖ :-

¢£ÁAPÀ : 19/04/2012 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ UÉ 80=00 gÀÆ PÉÆÃqÀĪÀzÁV ºÉý CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ an §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ªÀÄ£ÉÆÃd vÀAzÉ gÁdÄ ©ÃgÁzÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 27, ¸Á: ¨sÉÆøÁÎ JAzÀÄ w½¹£ÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.