Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, March 30, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 30/03/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w 30/03/2010
©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß 27/2010 PÀ®A 504, 324, L¦¹. :-
¢£ÁAPÀ 29-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ɲPÀ¯Á UÀAqÀ £ÁUÀuÁÚ ªÀAiÀÄ-35, eÁw-gÉrØ G-PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á ªÀÄeÁð¥ÀÆgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÁUÀ UÀAqÀ £ÁUÀuÁÚ EvÀ£ÀÄ PÀÄrzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆÃvÉ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ £À£ÀUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀÅzÀÄ ©qÀÄ CAvÀ ºÉüÀÄwÛAiÀiÁ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è EzÀÝ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É £Á£ÀÄ agÁr UÀÄ®Äè ªÀiÁrzÁÝUÀ ©lÄÖ NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀ£ÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 31/2010 PÀ®A 279.338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀÄ.« DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 29-03-2010 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠩üPÀÄÌ vÀAzÉ qsÁPÀÄ ZÀºÁét ªÀAiÀÄ-65ªÀµÀð eÁw: ®ªÀiÁt G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á dªÀÄV vÁAqÁ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÆÃzÀgÀ½AiÀÄ£ÁzÀ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ PÁ²Ã£ÁxÀ EvÀ£À ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ PÉJ 38 PÉ 4058 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É C¯Áä¸À¥ÀÆgÀ ªÀiÁUÀðªÁV PÉÆvÀÆÛgÀ (J.¦) UÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ C¯Áä¸À¥ÀÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀ N«Ää ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ. ¸ÀzÀj DgÉÆæ N«Ää ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 104/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ : 08/3/10 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀªÁd vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ eÁºÀAVgÀ ªÀAiÀÄ-20ªÀµÀð G-¥ÉÃmÉÆæî ¥ÀA¥À ªÀiÁ°PÀ eÁ-ªÀÄĹèA ¸Á ºÀ¸À£À £ÀUÀgÀ £ÀÆgÁ¤ ªÀÄfÃzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÄ DgÉÆæ ±À©âgÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® gÀeÁPÀ ZÁ®PÀ ºÉÆAqÁ ¸ÉÊ£À ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊ®PÀ £ÀA J¦-29/JJ-7531 ¸Á- ºÀ¸À£À £ÀUÀgÀ £ÀÆgÁ¤ ªÀÄfÃzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ºÉÊzÁæ¨Á¢AzÀ WÉÆÃgÀªÁrUÉ MAzÀÄ ºÉÆAqÁ ±ÉÊ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊ®PÀ £ÀA J¦-29/JJ-7431 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É gÁ.ºÉ £ÀA-9gÀ ªÀÄÄ®PÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀÄqÀV ©æÃqÀÓ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹ PÉÆÃAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À JqÀUÀqÉAiÀÄ MAzÀÄ ¨ÉÆÃqÀðUÉ rQ̪ÀiÁr UÁrAiÀÄ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ KqÀPÁ°£À ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 66/2010 PÀ®A 323, 324, 504, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-03-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¸ÉÆêÀĪÁgÀ CAUÀr EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ zÉñÀªÀÄÄR gÀªÀgÀgÀ SÁ° eÁUÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ vÁ£Áf ªÁUÀªÀiÁgÉ ªÀAiÀÄ 19 ªÀµÀð ¸Á; OgÁzÀ (©) d¥À°è CAUÀr ºÁQ PÀĽvÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ PÁ²£ÁxÀ E£ÀÄß E§âgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á; OgÁzÀ (©) EªÀgÀÄ §AzÀÄ £Á£ÀÄ PÀÄqÀĪÀ ¸ÀܼÀzÀ°è AiÀiÁPÉ PÀļÀÄw¢Ý CAvÀ PÁ°¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß £ÀÆQ ªÀÄUÀ£É £Á£ÀÄ PÀÄqÀĪÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁPÉ PÀÄAwÛ¢ÝAiÀiÁ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ C°è EzÀÝ qÁUÀ¤ vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ JqÀUÉÊ ªÉÄÃ¯É PÀÄwÛUÉ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£ÁzÀ ¸ÀPÁgÁªÀÄ EªÀ£ÀÄ PÉÊ ªÀÄÄ¹× ªÀiÁr ¨Á¬Ä ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ §®UÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 71/2010 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-27/03/2010 gÀAzÀÄ gÁwæªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà vÀªÀÄäUÉÆAqÁ 48 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À, J¸ï.n. UÉÆAqÁ, ¸Á/ SÁ¸ÉA¥ÀÄgÀ [¦] EªÀgÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 74 gÀ°è C¼ÀªÀr¹zÀ 1) MAzÀÄ ¸ÁÖlgï C.Q. 1150/- gÀÆ 2) 25 ¦üÃmï PÉç¯ï ªÉÊgï 3000/- gÀÆ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀÄîªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 48/2010 PÀ®A 143, 147, 323, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/03/2010 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸À«ÄSÁ£À vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï SÁ£À ªÀAiÀÄvÀ 28 ªÀµÀð ¸Á;UÁA¢ü £ÀUÀgÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ PÉÆ®ræAPïì ¸À¥ÉèöÊ¬Ä ªÀiÁqÀĪÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ EAzÀÄ 1700 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ f.J£ï.r.E PÁ¯ÉÃf JzÀÄjUÉ EgÀĪÀ ºÉÆÃl®PÉÌ PÉÆ®ræAPïì ¸À¥ÉèöÊ¬Ä ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ DmÉÆ ¤°è¹ ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ªÀÄgÀ½ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj DmÉÆzÀ°èAzÀ MAzÀÄ PÉÆ®ræAPïì ¨Ál¯ï PÀrªÉÄ EzÀÝ jAzÀ ¸ÀzÀj ¦ügÁå¢zÁgÀgÀ£ÀÄ C¯Éè EzÀÝ C¥ÀjavÀ f.J£ï.r.E PÁ¯ÉÃf£À 5 d£À «zÁåyð d£ÀjUÉ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 105/2010 PÀ®A 324, 341, 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ :29/03/10 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ E¸Á䮥Áà vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Áà E§wÛ ªÀAiÀÄ-45ªÀµÀð G-PÀÆ°PÉ®¸À eÁ-¸ÀÄqÀUÁqÀ¹zsÀÞ ¸Á-d£ÀvÁ£ÀUÀgÀ ºÀÄqÀV EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢ªÀgÀ ªÀÄÄA¢£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ®Ä PÀĪÀiÁgÀ eÁ- ¸ÀÄqÀUÁqÀ¹zsÀÞ 2) PÀȵÀÚ¥Áà vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Áà eÁ- ¸ÀÄqÀUÁqÀ¹zsÀÞ 3) AiÀÄ®èªÀiÁä UÀAqÀ gÁªÀÄ®Ä PÀĪÀiÁgÀ eÁ-¸ÀÄqÀUÁqÀ¹zsÀÞ J®ègÀÆ ¸Á-d£ÀvÁ£ÀUÀgÀ ºÀÄqÀV EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ KPÉ PÀ®Äè-ªÀÄtÄÚ ºÁQ¢AiÀiÁ ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ J-1 EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀwUÉ §rUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ J-2 & 3 NwÛ »ÃrzÀÄ ¸ÀzÀj PÀÈvÀå K¸ÀUÀ®Ä ¸ÀºÀPÀj¹ PÀÈvÀåzÀ°è ¨sÁVAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 48/2010 PÀ®A 279 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-03-2010 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠤îªÀiÁä UÀAqÀ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð ¸Á: ZÁAZÉÆüÀ ¸ÀzÀå J¸ï.JA. PÀȵÀÚ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà 30 ªÀµÀð ¸Á: ZÁAZÉÆüÀ ¸ÀzÀå J¸ï.JA. PÀȵÀÚ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ. ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-38 E/5854 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ EªÀgÀ eÉÆvÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-38 E/5854 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÀUÀqÉ PÀÆvÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊzÀÄ£À£À ®UÀßzÀ ¥ÀwæPÉ ºÀAZÀĪÀÅzÀPÉÆÌøÀÌgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, DgÉÆæAiÀÄÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¹ÃgÉAiÀÄÄ »A¢£À UÁ½UÉ ¸ÀÄwÛ E§âgÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝzÀÝPÉÌ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ EªÀgÀ ºÀuÉUÉ, JqÀUÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 105/2010 PÀ®A 504, 341, 324 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/03/10 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ E¸Á䮥Áà vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Áà E§wÛ ªÀAiÀÄ: 45ªÀµÀð eÁ: ¸ÀÄqÀUÁqÀ¹zsÀÞ ¸Á d£ÀvÁ£ÀUÀgÀ ºÀÄqÀV EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À 3 d£À DgÉÆævÀgÁzÀ 1) C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ®Ä PÀĪÀiÁgÀ 2) PÀȵÀÚ¥Áà vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Áà 3) AiÀÄ®èªÀiÁä UÀAqÀ gÁªÀÄ®Ä PÀĪÀiÁgÀ J®ègÀÆ eÁ: ¸ÀÄqÀUÁqÀ¹zsÀÞ ¸Á: d£ÀvÁ£ÀUÀgÀ ºÀÄqÀV EªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ KPÉ PÀ®Äè-ªÀÄtÄÚ ºÁQ¢ÝAiÀiÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ DgÉÆæ £ÀA-1 EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ §rUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ £ÀA-2 & 3 NwÛ »ÃrzÀÄ ¸ÀzÀj PÀÈvÀå K¸ÀUÀ®Ä ¸ÀºÀPÀj¹ PÀÈvÀåzÀ°è ¨sÁVAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 23/2010 PÀ®A 323,324,325,504,506 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ-29/03/2010 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ºÉƸÀzÉÆqÉØ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Hl ªÀiÁqÀÄvÁÛ PÀĽvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÁAiÀÄ ¥ÉưøÀ ¥Ánî 2) NAPÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÁAiÀiÁ ¥ÉưøÀ ¥Ánî 3) ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ ¥ÉưøÀ ¥Ánî 4) ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ §¸À¥Áà ¥ÉưøÀ ¥Ánî EªÀgÉ®ègÀÆ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÉUÉ ¨Á CAvÀ PÀgÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ZÁPÀÄ, §rUÉ ºÁUÀÆ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 20/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 29-03-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤vÉñÀ vÀAzÉ ¨sÀUÀªÁ£À gÁªÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ:20ªÀµÀð eÁ: ºÀqÀ¥ÀzÀ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ DmÉÆà £ÀA. PÉJ-39-4211 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ E¸ÀÆ¥sÀ vÀAzÉ d¨ÁâgÀ«ÄAiÀiÁå ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð DmÉÆà £ÀA. PÉJ-39-4211 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: Rr dAqÁ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ©æqÀÓUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁV ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 106/2010 PÀ®A 32, 34 PÉE DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 29/03/10 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ.gÁ.¥ÉÆ ªÀw¬ÄAzÀ JªÀiï.Dgï. AiÀiÁvÀ£ÀÆgÀ ¦J¸ïL(PÁ¸ÀÄ) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß eÉÆÃvÉAiÀÄ°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ©ÃzÀgÀ-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É j¯ÁAiÀÄ£Àì PÀA¥À¤ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ªÀÄAd¯É @ ªÀÄAdÄ vÀAzÉ £ÀfÃgÀ ¥ÀmÉî ªÀ: 22ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA ¸Á: d®¹AV UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁlPÁÌV ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ CvÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁÀj¹zÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæ ºÁdgÀÄ ¥Àr¸ÀzÀ PÁgÀt ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃj ªÀiÁr ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.
Raichur District Reported Crimes

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï¥ÀlÖt ¤ªÁ¹, gÀAUÀ£ÁxÀ ZÀ®ÄªÁ¢ EªÀ£ÀÄ 8 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ vÀ£À߸ÀºÉÆÃzÀj «dAiÀÄ®Qëöäà CAUÀ£ÀªÁr PÁAiÀÄðPÀvÉðAiÀÄ ¥ÀÄwæAiÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr PÉÆArzÀÄÝ 4 ªÀµÀðUÀ¼ÀªÀgÉUÉ C£ÉÆåãÀåªÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è ¨ÉÃgÉeÁwAiÀÄ UÀȺÀt AiÉÆA¢UÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzÀºÉÆA¢ «£Á:PÁgÀt ¥ÀwßUÉ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ & zÉÊ»PÀ»A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ®èzÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢gÀĪÀ UÀȺÀt & CªÀ¼À vÁ¬ÄAiÀÄ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É¬ÄAzÀ gÀAUÀ£ÁxÀ£ÀÄ CªÀj§âgÉÆA¢UÉ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:24.03.2010gÀAzÀÄ ªÀÄzsÀågÁwæ ªÉÃ¼É ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀĸÉÃj CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹, ¥Àwß & ¸ÀºÉÆÃzÀj «dAiÀÄ®Qëöäà EªÀjUÉ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ «dAiÀÄ®Qëöäà ¢£ÁAPÀ:29.03.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ UÁdUÁgÀ¥ÉÃmÉ §qÁªÀuɤªÁ¹,£ÀgÀ¹AUÀ ®AUÉÆÃmÉEªÀgÀ 18ªÀµÀðzÀ ¥ÀÄwæAiÀÄÄ,¢£ÁAPÀ:28.03.2010gÀAzÀÄ 21.00UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¥ÀPÀÌzÀªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV §gÀĪÀÅzÁV ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ FªÀgÉUÀÆ ªÁ¥Á¸ï §A¢gÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ PÁuÉAiÀiÁVgÀĪÀ AiÀÄĪÀwAiÀÄ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ «dAiÀiï ®AUÉÆÃmÉ ¢£ÁAPÀ:29.03.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:29.03.2010 gÀAzÀÄ 12.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ J£ï.±ÉõÀgÉrØ vÀAzÉ ªÉAPÀl®QëöäÃgÉrØ ¸Á:£ÀUÀgÀqÉÆÃt vÁ: D®ÆgÀÄ (DAzÀæ¥ÀæzÉñÀ) EªÀ£ÀÄ ªÀiÁgÀÄw ¸ÀÄdÄQ PÁgÀÄ ¸ÀASÉå: J¦.21, JA.5888 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ »gÉà PÉÆmÉßÃPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¤AiÀÄAvÀætvÀ¦à PÁgÀÄ ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ PÁj£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ J£ï.±ÉõÁgÉrØ ªÀÄvÀÄÛ VÃvÀÀªÀÄä E§âgÀÆ ¸Á: £ÀUÀgÀqÉÆÃt EªÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ J£ï.±ÉõÁgÀrØ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:29.03.2010 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ DAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ ©üêÀÄAiÀÄå ¸Á: ¹AUÀ£ÉÆÃr EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀASÉå:PÉJ.36, AiÀÄÄ.2957 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß & PÀÄAqÀ £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà ¸Á: ¹AUÀ£ÉÆÃr EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀASÉå:PÉJ.36, Dgï.5094 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-UÀzÁé¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ, ¨Á¬ÄzÉÆrØ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ JgÀqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀjUÀÆ & ¸ÀºÀ-¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ a£ÁßgÉrØ vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà ¸Á:¹AUÀ£ÉÆÃr EªÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ a£ÁßgÉrØ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:29.03.2010 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ DAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ ©üêÀÄAiÀÄå ¸Á:¹AUÀ£ÉÆÃr EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀASÉå:PÉJ.36,AiÀÄÄ.2957 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-UÀzÁé¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ, ¨Á¬ÄzÉÆrØ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ PÀÄAqÀ £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà ¸Á: ¹AUÀ£ÉÆÃr EªÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀASÉå:PÉJ.36, Dgï.5094 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ a£ÁßgÉrØ vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà ¸Á:¹AUÀ£ÉÆÃr EªÀ£ÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ zsÉéõÀ¢AzÀ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ DAd£ÉÃAiÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:29.03.2010 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: §®èlV, EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀASÉå:PÉJ.36,J¸ï.5887 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀiÁ£À«-¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ºÉÆgÀ ªÀ®AiÀÄzÀ°è ¤AiÀÄAvÀætvÀ¦à ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ CªÀÄgÉñÀ¤UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ @ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà ¸Á:§®èlV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:28.03.2010 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ AiÀÄAPÉÆç UÀÄqÀ¢¤ß, ªÀĺÁzÉêÀ UÀÄqÀ¢¤ß, PÁ±À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ©üêÀiÁ J®ègÀÆ ¸Á: ºÀgÀ«UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ CzÉÃUÁæªÀÄzÀ ±ÉõÁgÉrØ vÀAzÉ ®ZÀªÀÄtÚ AiÀÄPÁè¸À¥ÀÆgÀÄ EªÀgÉÆA¢UÉ zÁj «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢¹, ±ÉõÀgÉrØ, §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ®ZÀªÀÄtÚ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ PÀgÉ¥Àà EªÀgÉÆA¢UÉ dUÀ¼ÁvÉUÉzÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ & PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ±ÉõÁgÉrØ ¢£ÁAPÀ:29.03.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:28.03.2010 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ ¸ÀtÚ £ÁUÀ¥Àà ¸Á: J¯É©ZÁÑ°UÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ CzÉÃUÁæªÀÄzÀ ºÀÄ°UÉ¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÀAiÀÄå EªÀgÀ°è ¸Á®ªÀiÁrzÀÄÝ ¤UÀ¢üvÀ CªÀ¢AiÀÄ°è ªÀÄgÀ½ PÉÆqÀ®Ä DUÀ¯ÁgÀzÀÝPÉÌ vÉÆAzÀgÉ DVzÉ E£ÀÄß ¸Àé®à¢£À vÀr¬Äj CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ & PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ ©r¸À®Ä §AzÀ CªÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ºÀÄZÀÑ¥Àà¤UÀÆ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀĺÁzÉêÀ ¢£ÁAPÀ:29.03.2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:28.03.2010 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÀÄ°UÉ¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÀAiÀÄå ¸Á: J¯É ©ZÁÑ°UÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ CzÉÃUÁæªÀÄzÀ ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ ¸ÀtÚ £ÁUÀ¥Àà EªÀ¤UÉ PÉÆlÖ ºÀt ªÁ¥Á¸ï PÉÆqÀĪÀAvÉ PÉýzÀÝPÉÌ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ & PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ ©r¸À®Ä §AzÀ CªÀ£À C½AiÀÄ £ÀgÀ¸À¥Ààà¤UÀÆ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ºÀÄ°UÉ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥ÉưøÀgÀÄ JgÀqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

²æà ²æÃzsÀgÀ ºÉZï.ªÀiÁ¼ÀUÉÃgï ¹¦L ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:28.03.2010 gÀAzÀÄ 16.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ PÀÄgÀÄPÀÄAzÁ UÁæªÀÄzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà vÀAzÉ UÀÄqÀzÀ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: PÀÄgÀÄPÀÄAzÁ UÁæªÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, 2 ªÉƨÉʯï¥sÉÆãïUÀ¼ÀÄ & £ÀUÀzÀĺÀt: 3070/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

²æà ¹ÃvÁgÁªÀiï JJ¸ïL vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:28.03.2010 gÀAzÀÄ 21.15 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ UÁA¢ü£ÀUÀgÀzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁlzÀ°è DAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå & ¸ÀwñÀ vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt E§âgÀÆ ¸Á: UÁA¢ü£ÀUÀgÀ EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, C.Q.gÀÆ:6300/-ªÀiË®åzÀ ««zsÀ §UÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ¸ÀAUÀ滹zÀÝ £ÀUÀzÀĺÀt: 470/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

²æà CdgÀÄ¢ÝÃ£ï ¦J¸ïL §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄoÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:29.03.2010 gÀAzÀÄ 16.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÀÄ®ÆègÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ±ÀgÀuÉÃUËqÀ vÀAzÉ ªÀÄ®PÉÃAzÁæAiÀÄ ¥ÁnÃ¯ï ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ºÀÄ®ÆègÀÄ & ªÀlUÀ¯ï UÁæªÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt: 3650/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¸ÀgÀUÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀt

²æêÀÄw ¥À®è« ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±À ºÁ¨Á¼ÀPÀgï, ¹zÉÝñÀégÀ £ÀUÀgÀ UÁfÃ¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ ªÀiÁPÉðnUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ UÀzÀÄÝUÉ ªÀÄoÀzÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ ªÀÄÄRPÉÌ §mÉÖ PÀnÖ, PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ »ÃgÉÆ ºÉÆÃAqÁ ¸ÉàAqÀgï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥À®è«gÀªÀgÀ PÀÄwÛUÉUÉ PÉÊ ºÁQ PÉÆgÀ¼À°èAiÀÄ §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼À ¸ÀÆvÀæ eÉÆVÎzÀÄÝ, CzÀgÀ°èAiÀÄ MAzÀÄ J¼É CAzÁdÄ 6 UÁæA £ÀµÀÄÖ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. §æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

JA©£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ

²æÃ. C§ÄÝ® UÀ¥sÁgÀ «íîgÀì ¸É®ì & ¸À«ð¹AUÀgÀªÀgÀ §AzÉãÀªÁd PÁ®Æ¤ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀ ªÀÄ£É AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »vÀÛ®zÀ ¨ÁV® ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ £ÀÄVÎ 1) MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ ¯ÁAUÀ£ÉPÀè¸ï 5 vÉÆ¯É CQ.75,000/-gÀÆ 2) MAzÀÄ PÉrJA §AUÁgÀzÀÄ £ÉPÉè¸ï 2 1/2 vÉÆ¯É 37,500/- 3) MAzÀÄ ¸ÀtÚ £ÉPÀì® §AUÁgÀzÀÄ 1 vÉÆ¯É CQ.15,000/- gÀÆ. 4) ºÀÄqÀÄUÀgÀ §AUÁgÀzÀ ¯ÁPÉÃl 5 UÁæA.PÀE.7500/- 5) aPÀÌ ªÀÄPÀ̼À §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀ 10UÁæA. 15,000/-gÀÆ 6) ¨É½îAiÀÄ PÁ®ÄZÉÊ£À JgÀqÀÄ eÉÆvÉ 44 vÉÆ¯É CQ.12,000/- 7) £ÀUÀzÀ ºÀt. 6000/- gÀÆ MlÄÖ 1,68,000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JA©£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ®§UÁð

¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CA¨ÉæõÀ @ CA§jõÀ vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Àà VÃj «zÁå£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð JA§ÄªÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁUÀĪÀAvÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÀÄÝ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAw ¨sÀAUÀªÀÅAlÄ ªÀiÁr gËrvÀ£À ¥ÀæzÀ²ð¹ §qÁªÀuÉAiÀÄ°è ªÁ¹¸ÀĪÀ d£ÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ GAlÄ ªÀiÁrvÀÛzÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀĪÁV zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀÄzÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt

¥ÀgÀªÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà PÀ®ºÀAUÀgÀUÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉJ32/qÀ§Æèöå.3309£ÉÃzÀÝgÀ ªÀiÁ°PÀ ¢£ÁAPÀ 29-03-10 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀ£À mÁQÃeï ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£À CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀ PÀAqÀħAzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè

1] ¨ÉêÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 29/10 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹:.

¢£ÁAPÀ 29-03-10 gÀAzÀÄ 04-00 J.JA UÀAmÉ ¸ÀƪÀiÁjUÉ J£ï.ºÉZï-13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉÆýºÁ¼À ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¯Áj £ÀA n.J£ï-30 Dgï-2799 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉPÀqÉUÉ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©æÃd ºÀwÛgÀ M«ÄäAzÉƪÀįÉè ¨ÉæPï ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ºÀvÉÆÃn vÀ¦à ©æÃd PɼÀUÉ PÉqÀ« C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¦ügÁå¢UÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæUÉ ¨Áj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ.

2] ¨ÉêÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 29/10 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹:.

¢£ÁAPÀ 29.03.10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 04-45 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ Që£ÀÆPï CUÀæªÁ¯ï ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ §¸Á¥ÀÅgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ ¸ÁÌ÷å£ï E¸Áàvï PÀA¥À¤AiÀÄ°è LgÀ£ Mg UËæAq C¥sÀgÀ£ PÀ£ÉéÃAiÀÄgï ¨É¯ïÖ ºÀwÛgÀ wgÀÄUÁqÀ®Ä ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸ÀܼÁªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀzÉà ªÉÄÊ£ïì LgÀ£ï ºÉÆvÉÆÛAiÀÄÄåªÀ ¨É¯ïÖ ¸ÀÄvÀÛ®Ä ¸ÀÄgÀPÀëvÉ E®èzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtzÀ ºÀwÛgÀ ¥Áèm ¥sÁªÀÄð ªÀiÁqÀzÉà AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀÄgÀPÀëvÉAiÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÉÊPÉƼÀîzÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ ªÀÄ£ÀĵÀå£À ¥ÁætPÉÌ ¸ÀA§«¸À§ºÀÄzÁzÀ C¥ÁAiÀĪÀ£ÀÄß vÀqÉAiÀÄ®Ä ¸ÁPÁUÀĪÀµÀÄÖ ¸ÀÄgÀPÀëvÉ §UÉÎ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀzÉ ¤®ðPÀëvÀ£À vÉÆÃjzÀÝjAzÀ C°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ dªÀiÁ®Ä¢Ý£ EªÀ£ÀÄ PÀ£ÉéÃAiÀÄgï ¨É¯ïÖ ¹QÌPÉÆAqÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄ ºÉÆA¢ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 05.30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 43/10 PÀ®A 279, 338 L¦¹ & 187 LJªÀiï« PÁ¬ÄzÉ

¢: 28-03-10 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÁgÀlVAiÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ £ÀUÀgÀzÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd ºÁUÀÆ DvÀ£À ªÀiÁªÀ §¸ÀªÀgÁd zÁ¸À£Á¼À E§âgÀÄ ¸ÉÃj gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁg£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiÁªÀ¤UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ JqÀUÁ® ªÉÆtPÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §®UÉ ªÉÆtPÉUÉ ¨sÀsÁj M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ªÀUÀågÉAiÀiÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀåPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

4] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 11/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡

ªÀÄÈvÀ¼ÁzÀ gÀÄzÀæªÀÄä ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ gÉÆÃV EzÀÄÝ CzÀjAzÀ CªÀ½UÉ ªÀÄzÀÄªÉ PÀÆqÀ DVgÀ°®è CzÉà ªÀiÁ¹PÀvɬÄAzÀ ¢: 27-03-10 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ J°èAiÉÆà ºÉÆÃV UÀzÉÝUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ ¥ËqÀg PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ CªÀ¼À£ÀÄß ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ UÀAUÁªÀwAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉà EAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉgÉ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ PÀæªÀÄ djV¹zÀÄÝ CzÉ.

5] PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 24/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ 29-03-10 gÀAzÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀgÀ CtÚ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ªÀi˯Á¸Á§ FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä vÉÆÃlzÀ°ègÀĪÀ ±ÉÃAUÁ¨É¼ÉUÉ Qæ«Ä£ÁµÀPÀ OµÀ¢ü ¹A¥Àr¸À®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄzÁå£Àí 2-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀgÀ¢zÁgÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¤UÉ Hl vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ HlzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ OµÀ¢üAiÀÄ qÀ©âAiÀÄ°è ¤ÃgÀ£ÀÄß PÀÄr¢zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DvÀ£ÀÄ ªÁAw ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ªÀgÀ¢zÁgÀ£ÀÄ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ DvÀ£À£ÀÄß HgÀ PÀqÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÆZÉð ºÉÆÃV C°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢®è ¸ÀzÀj WÀl£É DPÀ¹äPÀªÁV £ÀqÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀgÀ¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

6] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 42/10 PÀ®A 32, 34 PÉE PÁ¬ÄzÉ

DgÉÆæ UÀÄgÀ¥Àà, ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ UÀÄAqÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ DAd£ÉÃAiÀÄ UÀÄr ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁrzÀ PÁ®PÉÌ ¸ÀzÀgÀ DgÉÆæ ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ CªÀ£ÀÄ CPÀæªÀĪÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ 180 JA.J¯ï. £À vÀÄA©zÀ 48 gÁAiÀįï UÉÆïïØ PÀ¥ï «¹Ì C.Q 1440/- gÀÆ. ¨ÉÉ¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß d¦ÛÛ ªÀiÁr, ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ CzÉ.  

7) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 82/10 PÀ®A 78 (3) PÁ¬ÄzÉ

¢:- 29-03-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ ¹AUÀ£Á¼ÀÀ UÁæªÀÄzÀ°è PÀjAiÀĪÀÄä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ UÁæªÀÄzÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄA¨ÁUÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ.E.© PÀA¨sÀzÀ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À CrAiÀÄ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80-00 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛãÉ, CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gïUÀ½UÉ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑj CAvÁ PÀÆUÀÄvÁÛ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀÆUÀÄvÁÛ C°èUÉ §AzÀ d£ÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄmÁÌ aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÁÝUÀ zÁ½ ªÀiÁr, «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà §¸Á¥ÀlÖt ªÀAiÀĸÀÄì: 32 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀ, G: UÀ¢ÝPÉ®¸À ¸Á: ¹AUÀ£Á¼À CAvÁ w½¹zÀÄÝ, ¥Àj²°¸À¯ÁV CªÀ£ÀÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 600-00 gÀÆ, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß zÉÆgɬÄvÀÄ. CªÀ¤UÉ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁjUÉ PÉÆqÀÄwÛà ? CAvÁ ªÀÄmÁÌ §ÄQÌAiÀÄ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ ¹AUÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ ªÉAPÉÆèÁ vÀAzÉ §AUÁgÉ¥Àà G¥ÁàgÀ JA§ÄªÀªÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ PÀjAiÀÄ¥ÀàÀ EªÀ¤AzÀ ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 600-00, MAzÀÄ ªÀÄmÁÌ¥ÀnÖ. ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á®¥É£ÀÄß EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀéAiÀÄ vÁ¨ÁPÉÌ vÀUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.