Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, March 13, 2014

Raichur DIstrict Special Press Note

«±ÉõÀ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ.


          ¢£ÁAPÀ 13/03/2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ ºÉÆý ºÀ§âzÀ ¤«ÄvÀå ±ÁAw ¥Á®£Á ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß  ²æà J¸ï.J£ï.£ÁUÀgÁeï,  L.J.J¸ï.  f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ  gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀ CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ  ²æà JA.J£ï.£ÁUÀgÁeï, L.¦.J¸ï. f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢üPÁjUÀ¼À ¸ÀAAiÉÆÃUÀzÀ°è  gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ±ÁAw ¥Á®£Á ¸À«Äw ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁªÀÄ zÀºÀ£ÀªÀ£ÀÄß DZÀgÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀ  ªÀÄÄRAqÀgÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ  ZÀað¹ ºÉÆý ºÀ§âöªÀ£ÀÄß ±ÁAw ºÁUÀÆ ¸ÀºÀ¨Á¼Éé¬ÄAzÀ DZÀj¸ÀĪÀ ¤nÖ£À°è F PɼÀPÀAqÀAvÉ ¸À®ºÉ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯Á¬ÄvÀÄ.
1)  PÁªÀÄ zÀºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 16/03/2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 1200 UÀAmÉAiÉƼÀUÁV ªÀÄÄPÁÛAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.
2)  §tÚzÀ ºÉÆÃPÀ½ DqÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è gÁ¸ÁAiÀĤPÀ «Ä²ævÀ §tÚUÀ¼À£ÀÄß, ªÁ¤ð¸ï, D¬Ä¯ï ¥ÉAmï,  E¤ßvÀgÉà DgÉÆÃUÀåPÉÌ ºÁ¤PÀgÀªÁzÀ §tÚUÀ¼À£ÀÄß  §¼À¸ÀzÀAvÉ w½¸À¯Á¬ÄvÀÄ.
3)  §tÚzÀ ºÉÆÃPÀ½ DqÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è PÉÆý ªÉÆmÉÖUÀ¼À£ÀÄß ¤µÉâü¸À¯ÁVzÉ. MAzÉà ªÉüÀ PÉÆýªÉÆmÉÖUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹zÀ°è ¤zÀðPÀëtåªÁV PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ CAvÁ w½¸À¯Á¬ÄvÀÄ.
4)  §®ªÀAvÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀåQÛUÀ¼À ªÉÄÃ¯É §tªÀ£ÀÄß ºÁPÀ¨ÁgÀzÉAzÀÄ w½¸À¯Á¬ÄvÀÄ.
5)  ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼À ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ «zÁåyð¤AiÀÄgÀ ªÉÄÃ¯É §tÚªÀ£ÀÄß ºÁPÀ PÀÆqÀzÉAzÀÄ w½¸À¯Á¬ÄvÀÄ.
6)  PÁªÀÄ zÀºÀ£ÀzÀ ¤«ÄvÀå ¸ËzÉ ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ MvÁÛAiÀÄ ¥ÀƪÀðPÀªÁV vÉUÉzÀÄPÉƼÀîzÀAvÉ w½¸À¯Á¬ÄvÀÄ.
7)  AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀtPÀÆÌ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜUÉ zsÀPÉÌAiÀiÁUÀzÀAvÉ  £ÀqÉzÀÄ PÉƼÀî®Ä w½¸À¯Á¬ÄvÀÄ.
8)  ºÉÆÃPÀ½AiÀÄ ¢£À ¤Ãj£À ¸ÀgÀ§gÁf£À ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ºÉaÑ£À jÃwAiÀÄ°è ªÀiÁqÀĪÀÅzÁV w½¸À¯Á¬ÄvÀÄ.
PÁ£ÀÆ£ÀÄ G®èAWÀ£ÉAiÀiÁzÀ°è ¤zÁðQëtåªÁV PÁ£ÀƤ£À CrAiÀÄ°è PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ CAvÁ w½¸À¯Á¬ÄvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CAvÀºÀªÀjUÉ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ªÀiÁqÀĪÀAvÀºÀ ªÀåQÛUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¸ÀºÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-


           ¢£ÁAPÀ. 12-03-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉUÉ UÉÆÃ¥À¼Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ «gÀÄ¥ÀtÚ EªÀgÀ n£ï ±Éqï£À ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ) ¥ÀgÀıÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ: AiÀÄ®è¥Àà, £ÁAiÀÄPÀ, 21ªÀµÀð, qÉæöʪÀgï PÉ®¸À, ¸Á: UÉÆÃ¥À¼Á¥ÀÆgÀ. 2) ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ: dUÀzÉêÀ¥Àà, 22ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, qÉæöʪÀgï PÉ®¸À, ¸Á: UÉÆÃ¥À¼Á¥ÀÆgÀ. 3) ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ: ¸ÀAUÀtÚ, °AUÁAiÀÄvÀ, 25ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: UÉÆÃ¥À¼Á¥ÀÆgÀ.4) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ: DzÀgÀqÉØ¥Àà, 40ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: UÉÆÃ¥À¼Á¥ÀÆgÀ.   EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgï ¨ÁºÀgï JA§ E¹ámï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ£ÀÄß RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ, ¦J¸ïL zÉêÀzÀÄUÀð gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀtzÀ°èzÀÝ £ÀUÀzÀ ºÀt 3,000/- gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 2 ªÉƨÉʯïUÀ¼ÀÄ C.Q. 1000/- gÀÆ. ¨É¯ÉAiÀĪÀÅ, ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹ámï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß  ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ    zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 47/2014. PÀ®A. 87 PÉ.¦ DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                 ಫಿರ್ಯಾದಿ gÁªÀĸÁé«Ä vÀAzÉ ZÉ£ÀߥÀà ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G: ªÀQî ªÀÈwÛ ¸Á: ºÉƸÀÆgÀÄ vÁ: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£À ಅಕ್ಕನ ಮಗಳಾದ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಗಂಡ ನಾಗರಾಜ್ ವಯ: 23 ವರ್ಷ, ಮಾದಿಗ, ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಸಾ: ಜೇಗರಕಲ್ ಈಕೆಯು ದಿನಾಂಕ 09.03.2014 ರಂದು 14.00 ಗಂಟೆಗೆ ಜೇಗರಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಲೆ ಹಚ್ಚುವ ಕುರಿತು 05 ಲೀಟರಿನ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಕ್ಯಾನ್ ಮಗ್ಗಲು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಲೆ ಹಚ್ಚುವಾಗ್ಗೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ ಉರಳಿ ಆಕೆಯ ಸೀರೆಗೆ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಸುರಿದು ಬೆಂಕಿ ತಗಲಿದ್ದು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆಕೆ ಮುಖ, ಕುತ್ತಿಗೆ, ಎದೆ, ಹೊಟ್ಟೆ, ಎರಡೂ ಕೈಕಾಲುಗಳು, ಬೆನ್ನು, ತೊಡೆ ವಗೈರೆ ತೀವ್ರ ಸುಟ್ಟಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 12.03.2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9.00 ಗಂಟೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ರಿಮ್ಸ್ ಭೋದಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದು ಇದ್ದು ಹೊರತು ಆತನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಬೇರಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಇರುವದಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ. ಅಂತ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 07/2014 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹.CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ

¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ CAUÀªÁV zÁR°¹zÀ ªÀÄAeÁUÀævÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

1] PÀ®A: 107 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è MlÄÖ  12 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É  04 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.
2] PÀ®A: 110 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è MlÄÖ  -- d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É --  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 13.03.2014 gÀAzÀÄ     140  ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr     24,900/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 13-03-2014

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 13-03-2014

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 52/2014, PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 12-03-2014 gÀAzÀÄ DgÉÆæ gÀ« vÀAzÉ CUÀªÀÄAiÀÄå ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¸ÀA. J¦-23/J¯ï-2251 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: C®UÉÆî UÁæªÀÄ (J.¦) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁ§lð vÀAzÉ ¹ÃªÀÄ£À ¸ÉÆãÁ¬Ä ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£À, ¸Á: UÀuÉñÀ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ (J.¦) gÀªÀgÀ ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉaÑ£À aQvÀì PÀÄjvÀÄ UÁA¢ü C¸ÀàvÀæ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ aQvÀì ¥sÀ¯ÁPÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 13-03-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
     
©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 70/2014, PÀ®A 323, 324, 504, 307, 365 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ SÁeÁ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ¥Á±Á ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: C§ÄÝ® ¥sÉÊeï zÀUÁð ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀĺɪÀÄÆäzÀ, 2) ªÀĺɪÀÄÆäzÀ£À ¨sÁªÀ, 3) R°Ã¯ï J®ègÀÄ ¸Á: C§ÄÝ® ¥sÉÊeï zÀUÁð ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖªÀgÀ §UÉÎ DAzsÀæ ¥ÉưøÀjUÉ ªÀiÁ»w w½¹zÀÝjAzÀ CzÉà zÉéõÀ¢AzÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ GzÉÝñÀ¥ÀƪÀðPÀªÁV ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 12-03-2014 gÀAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É C§ÄÝ® ¥sÉÊeï zÀUÁð ºÀwÛgÀ¢AzÀ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ ¨ÁgÀÆzÀUÀ°èAiÀÄ°ègÀĪÀ ¤Ãj£À mÁåAPï ºÀwÛgÀ PÀgÉvÀAzÀÄ fAgÀhiÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ £É®PÉÌ PÉqÀ« PÀ©âtzÀ gÁqï¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀPÁ® ªÉƼÀPÁ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÉA¥ÀÄ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ §® PÁ® ªÉƼÀPÁ® ªÉÄÃ¯É JwÛ ºÁQ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ C®èzÉà ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄïÉ, ªÀÄÆVUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 91/2014, PÀ®A 363 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 12-03-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁgÀzÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ §¸ÀAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä ¸Á: ¥sÀvÉÛ¥ÀÆgÀ, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EªÀjzÀÝ f¯Áè D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀ£À ¯ÉçgÀ ªÁqÀð 8 PÉÌ M§â ºÉÃtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ £Á£ÀÄ CAiÀiÁ EzÉÝ£É ªÀÄPÀ̽UÉ ©.¹.f ºÁQ¹j®è ¥sÉÆÃmÉÆà E½¹zÀÝgÉ ºÀvÀÄÛ ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÁÛgÉ CAvÁ £ÀA©PÉ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉý ©.¹f ºÁQ¸ÉÆÃt £ÀqɬÄj CAvÁ ºÉý ªÁqÀð £ÀA. 22 gÀ PÀqÉUÉ ªÀÄUÀÄ ¸ÀªÉÄÃvÀ  PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è ¥ÀPÀÌzÀ ¨ÉrØ£À ºÉÃjUÉ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÉÌ EzÀÝ ¸ÉÆãÀªÀÄä ºÁgÀÆgÀUÉÃj EªÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ §A¢zÀݼÀÄ 22 £Éà ªÁqÀð ¨ÁV® ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ CAiÀiÁ CAvÁ PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÀÄ»¼É ºÉýzÉÝ£ÉAzÀgÉ vÁ¬Ä PÁqÀð E®èzÉ ºÉÃUÉ §A¢gÀÄ«j vÁ¬Ä PÁqÀð vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §¤ßj CAzÀ vÀPÀët ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ«UÉ CAiÀiÁ CAvÁ §AzÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ PÉÊUÉ PÉÆlÄÖ  ªÁqÀð £ÀA. 8 PÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ CµÀÖgÀ°è eÉÆvÉAiÀÄ°èzÀ ¸ÉÆãÀªÀÄä ¸Á: ºÁgÀÆgÀUÉÃj EªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ 8 £ÀA§gÀ£À ªÁqÀðUÉ §AzÀÄ CAiÀiÁªÀÄä ªÀÄUÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ J°è ºÉÆÃzÀ¼ÀÄ CAvÁ  PÉýzÁUÀ UÁ§jUÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ C¸ÀàvÉæAiÀÄ J¯Áè PÀqÉUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄPÁr WÀl£ÉAiÀÄ §UÉÎ ªÉÊzÀåjUÉ w½¹zÀÄÝ, CAiÀiÁ CAvÁ ºÉýPÉÆAqÀÄ ªÁrðUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÀA©¹ vÁ¬Ä PÁqÀð vÀgÀ®Ä ºÉý ¥sÀĸÀ¯Á¬Ä¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ CPÀÌ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ «dAiÀÄ®QëöäÃAiÀÄ 6 ¢ªÀ¸ÀzÀ UÀAqÀÄ ºÀ¸ÀÄPÀƸÀÄ ªÀÄUÀÄ«UÉ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ  vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 51/2014, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10-03-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ C§ÄÝ® ªÀÄÄTêÀÄ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ C§ÄÝ® ºÀQêÀÄ ªÀAiÀÄ: 44 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ¥ÁvÁ®£ÀUÀj zÀÄ®£À zÀgÀªÁeÁ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ©ÃzÀgÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ CªÀgÀtzÀ°è ¥ÁQðAUï KjAiÀÄ°èzÀ°è ¤°è¹ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è PÉ®¸À ªÀÄÄVzÀ ªÀÄgÀ½ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¤°è¹zÀ ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À EgÀ°¯Áè ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 12-03-2014 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/2014, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ªÀiÁ°¥Ánî ¸Á: ºÁ®ºÀ½î JgÀqÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ªÀw¬ÄAzÀ C¼ÀªÀr¹zÀ PÉƼÀªÉ ¨Á¬ÄAiÀÄ PÀgÉAl ªÉÆlgÀ PÉnÖzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß «ÄãÁd vÀAzÉ SÁeÁ«ÄAiÀiÁå ¸Á: §ÄzsÉgÁ, ¸ÀzÀå: ¨Á宺À½î EªÀjUÉ jÃ¥ÉÃj ªÀiÁqÀ®Ä w½¹zÀÄÝ CªÀgÀÄ j¥ÉÃj ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆV w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ PÀgÉAl ªÉÆlgÀ M¼ÀUÀqÉ ©¢ÝÝgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛgÉ »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 11-03-2014 gÀAzÀÄ E£ÀÆßAzÀÄ PÀqÉ PÀÆr¹zÀ PÀgÉAl ªÉÆlgÀ ¤ÃgÀÄ §gÀzÀPÉÌ «ÄãÁd vÀAzÉ SÁeÁ«ÄAiÀiÁå EªÀjUÉ PÀgɬĹ vÉÆj¹zÁUÀ CªÀgÀÄ ¸ÀzÀj ¨ÉÆÃgÀªÉîzÀ°è ªÉÆlgÀ M¼ÀUÀqÉ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ºÉýgÀÄvÁÛgÉ DzÀgÉ ¥ÀAZÁAiÀÄ ªÀw¬ÄAzÀ PÉlÖ ªÉÆlgÀUÀ¼ÀÄ zÀÄgÀ¹Û ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀzÀj «ÄãÁd ªÀjUÉ M¦à¹gÀÄvÉÛÃªÉ CªÀgÀÄ PÀgÉAl ªÉÆlgÀ zÀÄgÀ¹Û ªÀiÁr M¼ÀUÀqÉ ©nÖgÀÄvÁÛgÉ CxÀªÁ E®è JA§ §UÉÎ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj PÀ¼ÉzÀÄ ºÉÆzÀ ªÉÆlgÀUÀ¼À »AzÉ DgÉÆæ «ÄãÁd vÀAzÉ SÁeÁ«ÄAiÀiÁå ¸Á: §ÄzsÉgÁ, ¸ÀzÀå: ¨Á宺À½î (PÉ) EvÀ£À PÉʪÁqÀ EgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ªÀiÁ°¥Ánî, ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¨Á宺À½î CzsÀåPÀë, ¸Á: ºÁ®ºÀ½î (PÉ) gÀªÀgÀÄ °TvÀªÁV PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 81/2014, PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 12-03-2014 zsÀ£ÀÆßgÁ UÁæªÀÄzÀ ²ªÀgÁAiÀÄ ¤Ã¯Á EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è     PÉîªÀÅ d£ÀgÀÄ ºÀt ºÀaÑ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¹zÀgÁAiÀÄ §¼ÀÆVð ¦.J¸ï.L. zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀjUÉ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zsÀ£ÀÆßgÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÀgÁAiÀÄ ¤Ã¯Á gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄgÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄgÉAiÀiÁV  ¤AvÀÄ £ÉÆqÀ®Ä ²ªÀgÁAiÀÄ ¤Ã¯Á gÀªÀgÀ ºÉÆzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ  1) gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd RAqÉæ, 2) PÀ«gÁd vÀAzÉ zsÀƼÀ¥Áà CgÀ¼É, 3) PÁ²Ã£ÁxÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà RAqÉæ, 4) £ÁgÁAiÀÄt zÁzÉÆÃr vÁAqÁ, 5) ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ CgÀ¼É, 6) ZÀAzÀÄ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ PÁqÉÆzÉ, 7) £ÀªÁd ºÁUÀÄ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: zsÀ£ÀÆßgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ UÉƯÁPÁgÀªÁV PÀĽvÀÄ ¥ÀgÉî JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ DqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è MªÉÄä¯É  zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 5,500/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 39/2014, PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 12-03-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd w¥ÀàUÉÆAqÁ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: J¸ïn UÉÆAqÁ, ¸Á: ªÀÄeÁð¥ÀÆgÀ(JA) gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄÆäj£À ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÉ¥Áà §A§¼ÀUÉ£ÉÆÃgÀ gÀªÀgÀ eÉÆvÉ E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ n«J¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/ºÉZï-3113 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁqÀªÁzÀ UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÁUÀ PÁqÀªÁzÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ PÀªÀÄoÁuÁ PÀqɬÄAzÀ mÁmÁ ªÀiÁåfPï ªÁºÀ£À £ÀA. J¦-23/ªÉÊ-6779 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ²ªÀAiÀiÁå vÀAzÉ «ÃgÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ¸Á: ªÀÄgÀPÀÄAzÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀ®ÄvÁÛ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ n«J¸ï »AzÀÄUÀqÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ JqÀgÉÆArUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV gÉÆAr ªÀÄÄjzÀAvÉ EgÀÄvÀÛzÉ CzÉ jwAiÀiÁV JqÀ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ, »AzÀ PÀĽvÀ ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà jwAiÀÄ UÁAiÀĪÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Gulbarga District Reported Crimes

ಆಕ್ರಮವಾಗಿ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವರ ಬಂಧನ :
ನಿಂಬರ್ಗಾ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 12-03-2014  ರಂದು ನಿಂಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವಾಗ 1115 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಭಟ್ಟರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ  ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಧ್ಯವನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಾತ್ಮಿ ಮೇರೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಸಿಪಿಐ ಸಾಹೇಬ ಆಳಂದರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಿಎಸ್.ಐ ನಿಂಬರ್ಗಾ ಹಾಗು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಮತ್ತು ಪಂಚರೋದಿಗೆ  ಭಟ್ಟರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಒಂದು ರಟ್ಟಿನ ಪುಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದ ಪಾಕೇಟಗಳನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಯಾವುದೆ ಲೈಸನ್ಸ ಇಲ್ಲದೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಮಧ್ಯದ ಪಾಕೀಟಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಹೆಸರು ವಿಚಾರಿಸಲು ಅವನು ತನ್ನ ಹೆಸರು ನಾಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಗಣಪತಿ ಪೂಜಾರಿ ಸಾ|| ಭಟ್ಟರ್ಗಾ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದನು, ಅವನಿಗೆ ಈ ಮಧ್ಯದ ಮಾರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಲೈಸನ್ಸ ವಗೈರೆ ಕೇಳಿದ್ದು ಆದರೆ ಆತನು ತನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಯಾವುದೆ ಲೈಸನ್ಸ ವಗೈರೆ ಇರುವದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದನು, ಅವನ ಮುಂದೆ ಇದ್ದ ಮಧ್ಯದ ಪಾಕೀಟಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ  180 ಎಮ್.ಎಲ್. ನ 26 ಒರಿಜನಲ್ ಚೋಯಸ ಪಾಕೇಟಗಳು ಅ.ಕಿ. 1300/- ಮತ್ತು ನಗದು ಹಣ 220/- ರೂ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 1520/- ಋಉ ಮತ್ತು ಸದರಿಯನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ನಿಂಬರ್ಗಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರಟಕಲ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 12.03.2014 ರಂದು ರಟಕಲ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆಯ ಸರಹದ್ದಿನ ಪಂಗರಗಾ  ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಅನದಿಕೃತವಾಗಿ ಕ್ವಾಟರ ಬಾಟಲಗಳು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ವಿ. ನೀಲೆ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಸಂಗಡ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜನರನ್ನು ಹಾಗು ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರನ್ನು ಕರೆದು ಕೊಂಡು ಸದರಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಾತ್ಮಿ ಇದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನದಿಕೃತವಾಗಿ ಕ್ವಾಟರ ಬಾಟಲಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಹಾಯದಿಂದ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಚನ್ನಪ್ಪ ತಂದೆ ಗಿರೇಪ್ಪ ಜಜ್ಜಲೆ  ಸಾ||ಪಂಗರಗಾ ಹಿಡಿದು ಸದರಿಯವನಿಂದ ನಗದು ಹಣ100/- ರೂ ಹಾಗು ಯು.ಎಸ್ ವಿಸ್ಕಿ 180 ಎಂ.ಎಲ್ 48 ಬಾಟಲಗಳು, ಒಟ್ಟು ಅ.ಕಿ 2304/- ರೂ ನೇದ್ದನ್ನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಸದರಿಯವನೊಂದಿಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ರಟಕಲ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 


PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ
C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ,  UÀÄ£Éß £ÀA. 35/2014 PÀ®A 279, 338, L¦¹
¢£ÁAPÀ: 12-03-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3-30 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À -  C¼ÀªÀAr gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è C¼ÀªÀAr ¸À«ÄÃ¥À gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w §A¢zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV C°èzÀÝ ¥ÀævÉåÃPÀëzÀ²ðAiÀiÁzÀ ²æà ¥ÀæPÁ±À ºÉÆmÉÖUËqÀgÀ ¸Á: ºÉƼÀ®Ä EvÀ£À ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 12-03-2014 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ü ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÉÄPÉÌeÉÆüÀzÀ ¯ÉÆÃqÀUÀ¼À£ÀÄß ¯ÁjUÀ¼À°è ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ°è C£ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁr vÀªÀÄävÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ°è ªÀÄgÀ½ HjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ C¼ÀªÀAr ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛzÀÝAvÉ ¯Áj £ÀA. PÉ.J.35/7143 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ MªÉÄäÃ¯É ªÉÃUÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß JqÀUÀqÉ vÀVÎUÉ ºÉÆÃV PÉqÀ«zÀÄÝ, »AzÉ §gÀÄwÛzÀÝ ¦ügÁå¢üzÁgÀgÀÄ F C¥ÀWÁvÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ºÉÆÃV J©â¸À®Ä DgÉÆæ ¥ÀæPÁ±À ºÀ¼ÀîgÀ EvÀ¤UÉ JqÀUÁ°UÉ ªÉÆtPÁ® ºÀwÛgÀ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ PÀAqÀħAzÀÄ £ÀAvÀgÀ 108 UÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr aQvÉìUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæPÁ±À EvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ ¦ügÁå¢üAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 81/2014 PÀ®A 317 L.¦.¹.
ದಿನಾಂಕ: 12-03-2014 ರಂಧು ಸಾಯಂಕಾಲ 19-00 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾಧಿದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಅಮೀನಪ್ಪ ತಂದೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಚಲುವಾದಿ ವಯಾ:65 ವರ್ಷ ಜಾ: ಚಲುವಾದಿ, : ಜಮಾಲಿ ಕೆಲಸ, ಸಾ: ಅಮರ ಭಗತಗ್ ಸಿಂಗ್ ನಗರ ಗಂಗಾವತಿ ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಒಂದು ಲಿಖಿತ ಪಿರ್ಯಾದಿ ನೀಡಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂಧರೆ. ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ: 11-03-2014 ರಂಧು ಮದ್ಯಾನ್ಹ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಹೆಂಢತಿಯಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಮ್ಮ ಇವರು ತಮ್ಮ ಆಡುಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸಲು ಹೋದಾಗ ದುರುಗಮ್ಮನ ಹಳ್ಲದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸ್ಮಶಾನದ ಹತ್ತಿರ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಧು ದಿನದ ಮಗುವನ್ನು ಅದರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡದೇ ಮಗು ತಮಗೆ ಬೇಡವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಒಂಧು ಸಣ್ಣ ರಟ್ಟಿನ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮಲಗಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದನ್ನು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಹೆಂಡತಿ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಣೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ಅದರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹುಡುಕಾಡಿದಾಗ ಅದರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ಸಿಗದೇ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಇಂದು ಸದರಿ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿದ ಪೊಲೀಸರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಅದರ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಸದರಿ ಮಗುವಿಗೆ ಎರಡೂ ಕಿವಿಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ಸಹ ತಿಳಿಸಿ ಸದರಿ ಮಗುವಿನ ಹೆತ್ತವರು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡದೇ ಹಾಕಿಹೋದ ತಂದೆ ತಾಯಿನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನುನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶ ಇರುತ್ತದೆ.