Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, June 30, 2016

Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 90/2016 PÀ®A 279, 338, L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 28/06/2016 gÀAzÀÄ 11-00 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦ügÁå¢üAiÀÄ vÀAzÉ DgÉÆæ ¸ÁºÉçUËqÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-33-PÀÆå-2401 £ÉzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁzÀVgÀ¬ÄAzÀ vÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆÃUÀÄvÀwgÀĪÁUÀ AiÀiÁzÀVj-AiÀÄgÀUÉÆüÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¹Ìqï ªÀiÁr C¥ÀUÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀzÀ°è DgÉÆævÀ¤UÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ CzÉ.  
PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 58/2016 PÀ®A 403, 409, 420, 34 L¦¹:- ಆರೋಪಿತರು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ಮಲ್ಲಾ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ 2 ಕೋಣೆಗಳನ್ನು  ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 4.6 ಲಕ್ಷ ರೂ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು ಸದರಿ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೋಣೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸದೇ ಒಟ್ಟು 2.50 ಲಕ್ಷ ರೂ ಹಣವನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡದೇ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಬಳಸಿ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲಾಖೆಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
    
PÉÆqÉÃPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 37/2016 PÀ®A: 420, 406 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ:29.06.2016 gÀAzÀÄ 18:00 UÀAmÉUÉ ¦¹-248 ªÉAPÀlgÀªÀÄt PÉÆqÉÃPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ºÀÄt¸ÀV ªÀÈvÀÛ PÀbÉÃjAzÀ ªÀiÁ£Àå eÉ.JªÀiï.J¥sï. £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ SÁ¸ÀV ¦AiÀiÁ𢠸ÀASÉå: 31/2016 £ÉzÀÝ£ÀÄß oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¥ÁAqÀ¥Àà vÀAzÉ PÀ¸ÀÆÛgÉ¥Àà ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ:28, G:ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ, ¸Á:gÁd£ÀPÉƼÀÄgÀÄ vÁAqÁ vÁ:¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁðzÀzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ vÁ£ÀÄ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ vÁ®ÆQ£À gÁd£ÀPÉƼÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ gÁd£ÀPÉƼÀÆgÀÄ vÁAqÁzÀ ¤ªÁ¹AiÀiÁVzÀÄÝ, DgÉÆæ ªÉÊd£ÁxÀ gÁ¸ÀÆgÉ EªÀgÀÄ 2007 £Éà ¸Á°£À gÁd£ÀPÉƼÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄ PÁAiÀÄðzsÀ²ðAiÀiÁV PÁAiÀÄ𠤪Àð»¹gÀÄvÁÛgÉ. DgÉÆæ ªÉÊ.J¯ï ºÀA¥ÀtÚ EªÀgÀÄ 2007 gÀ°è ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ vÁ®ÆPÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÁAiÀÄ𠤪ÁðºÀPÀ C¢üPÁj JAzÀÄ PÁAiÀÄ𠤪Àð»¹gÀÄvÁÛgÉ. DgÉÆæ ªÀÄrªÁ¼ÀªÀÄä EªÀgÀÄ 2007 gÀ°è UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ CzÀåPÀëgÁV PÁAiÀÄ𠤪Àð»¹gÀÄvÁÛgÉ. DgÉƦ ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ EªÀgÀÄ 2007 gÀ°è UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ CzÀåPÀëgÁV PÁAiÀÄ𠤪Àð»¹gÀÄvÁÛgÉ. DgÉÆæ §¸À¥Àà F¼ÀUÉÃgÀ FvÀ£ÀÄ  gÁd£ÀPÉƼÀÄgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¤ªÁ¹AiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ.
        PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ d«ÄãÀÄ gÀ»vÀ §qÀ PÀÄlÄA§UÀ½UÉ £ÀªÀÄä ¨sÀÆ«Ä £ÀªÀÄä vÉÆÃl AiÉÆÃd£É CrAiÀÄ°è ¨sÀÆ«Ä Rjâ¹ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß ¥sÀ¯Á£ÀĨsÀ«UÀ½UÉ ºÀAaPÉ ªÀiÁqsÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ºÀt ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀgÀPÁgÀzÀ DzsÉñÀzÀAvÉ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ vÁ®ÆQ£À ¥ÉÊQ gÁd£ÀPÉƼÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÁAiÀÄðzsÀ²ðUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ CzÀåPÀëgÀÄ CAzÀgÉ ªÉÊd£ÁxÀ gÁ¸ÀÆgÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄrªÁ¼ÀªÀÄä gÀªÀgÀÄ d«ÄãÀÄ gÀ»vÀ §qÀ PÀÄlÄA§UÀ½UÉ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÁzÀ £ÀªÀÄä ¨sÀÆ«Ä £ÀªÀÄä vÉÆÃl AiÉÆÃd£É CrAiÀÄ°è 5 £Éà DgÉÆæAiÀiÁzÀ §¸À¥Àà vÀAzÉ ¥ÀÄ®èAiÀÄå F¼ÀUÉÃgÀ FvÀ£À d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA: 385/1 «¹ÛÃtð 7 JPÀgÉ 6 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£ÀÄß RjâUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. CzÀgÀAvÉ ªÉÊd£ÁxÀ gÁ¸ÀÆgÉ, ªÉÊ.J¯ï ºÀA¥ÀtÚ, ªÀÄrªÁ¼ÀªÀÄä gÀªÀgÀÄ 5 DgÉÆæAiÀiÁzÀ §¸À¥Àà F¼ÀUÉÃgÀ FvÀ¤UÉ ¢£ÁAPÀ:08.09.2007, 28.09.2007 ºÁUÀÄ 22.11.2007 MlÄÖ gÀÆ¥Á¬Ä 2,60,000/- gÀÆUÀ¼À£ÀÄß UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ªÀw¬ÄAzÀ Rjâ d«Ää£À ºÀt PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. M§âjUÉƧâgÀÄ «Ä¯Á¥ï DV CAzÀgÉ ªÉÊd£ÁxÀ gÁ¸ÀÆgÉ, ªÉÊ.J¯ï ºÀA¥ÀtÚ, ªÀÄrªÁ¼ÀªÀÄä gÀªÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉA§ GzÉÝñÀ¢AzÀ 5 £Éà DgÉÆæAiÀiÁzÀ §¸À¥Àà FvÀ£À d«ÄãÀÄ Rjâ £ÉÆAzÁ»¹PÉƼÀîzÉà ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ½ÃUÉ ºÁUÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ ¨sÀÆ gÀ»vÀ §qÀ PÀÄlÄA§UÀ½UÉ  £ÀªÀÄä ¨sÀÆ«Ä, £ÀªÀÄä  vÉÆÃl AiÉÆÃd£É CrAiÀÄ°è ¨sÀÆ«Ä Rjâ¹ MlÄÖ 38 d£À ¥sÀ¯Á£ÀĨsÀ«UÀ½UÉ ¨sÀÆ«Ä ºÀAaPÉ ªÀiÁrgÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ¸ÀļÀÄîªÀgÀ¢ M¦à¹ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ ºÁUÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.  £ÀAvÀgÀ §AzÀ 4 £Éà DgÉÆæ ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÉÊd£ÁxÀ gÁ¸ÀÆgÉ, ªÉÊ.J¯ï ºÀA¥ÀtÚ, ªÀÄrªÁ¼ÀªÀÄä gÀªÀgÀ eÉÆvÉ «ÄïÁ¥ï DV J¯Áè «µÀAiÀÄ UÉÆwÛzÀÝgÀÆ ¸À»vÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨sÁ»gÀªÁV ªÉÊd£ÁxÀ gÁ¸ÀÆgÉ, ªÉÊ.J¯ï ºÀA¥ÀtÚ, ªÀÄrªÁ¼ÀªÀÄä gÀªÀjUÉ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. DgÉÆæ §¸À¥Àà vÀAzÉ ¥ÀÄ®èAiÀÄå F¼ÀUÉÃgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß d«Ää£À ¸ÀªÉð £ÀA:385/1 ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrgÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ¸ÀļÀÄî ºÉý ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ gÀÆ¥Á¬Ä 2,64,00/- gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß ªÉÆøÀ ªÀiÁr ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝ®èzÉà ªÀÄvÉÛà ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ ªÉÄïÁÌt¹zÀ vÀ£Àß ¸ÀªÉð £ÀA:385/1 7 JPÀgÉ 6 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£ÀÄß £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÉÆA§tÚ vÀAzÉ §gÀªÀÄtÚ EªÀjUÉ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁV ¸ÀzÀj d«ÄÃt£ÀÄß Rjâ £ÉÆAzÁ»¹PÉÆnÖgÀÄvÁÛ£É. CzÀgÀ Rjâ £ÉÆAzÀt £ÀA:2940/2011-12 EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt 1 jAzÀ 5 £Éà DgÉÆævÀgÀÄ J®ègÀÆ M§âjUÉƧâgÀÄ «ÄïÁ¥ï DV ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ ºÁUÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ £ÀA©PÉ zÉÆæúÀ ªÀiÁr ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 30-06-2016¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 30-06-2016

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 13/2016, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-06-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÁªÀðw UÀAqÀ £ÁªÀÄzÉêÀ ¸ÀĨsÁAeÉ ¸Á: ªÀiÁ¼ÉUÁAªÀ UÁæªÀÄ gÀªÀgÀ UÀAqÀ ¥ÉnAUÀ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ MlÄÖ 5 d£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ, EzÀgÀ°è »jAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÉÆêÀįÁ EªÀ¼À ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ 2015 gÀ°è ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, UÀAqÀ£ÁzÀ £ÁªÀÄzÉêÀ EªÀgÀÄ DªÁUÀ DªÁUÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ C¨sÁå¸À G¼ÀîªÀgÁVzÀÄÝ, 03 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ C£ÁgÉÆÃUÀå¢AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÝjAzÀ vÀ£Àß vÀAzÉUÉ £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ PÁgÁªÀÄÄAVUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁ¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ £ÁªÀÄzÉêÀ £ÁªÀÄzÉêÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ¸ÀĨsÁAeÉ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÀ, ¸Á: ªÀiÁ¼ÉUÁAªÀ UÁæªÀÄ, vÁ: ªÀÄvÀÄÛ f: ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁQzÀ vÀUÀqÀzÀ PɼÀUÉ EzÀÝ PÀ©âtzÀ ¥ÉʦUÉ ©½ £ÀÆ°£À ºÀUÀ΢AzÀ ¥sÁ¹ ºÁQPÉÆAr ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ¸ÁgÁ¬Ä PÀÄrzÀ £À±ÉAiÀÄ°è vÀ£ÀUÉ 05 d£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ M§â¼À ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÉ E£ÀÄß 04 d£ÀgÀ ªÀÄzÀÄzÉ ºÉÃUÉ ªÀiÁqÀ° CAvÁ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀÄrzÀ £À±ÉAiÀÄ°è ¥sÁ¹ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, DvÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄïÉAiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƪÀÄqÀÄ  vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 58/2016, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÁzÉë UÀAqÀ £ÀgÀ¹AUÀ «ÄRð¯É ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.n UÉÆAqÀ, ¸Á: ¨ÉîÆgÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ gÀªÉÄñÀ EvÀ£ÀÄ MAzÀÄ C¦à DmÉÆà £ÀA. PÉJ-04/JªÀiï.f-0957 £ÉÃzÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ G¥Àfë¸ÀÄvÁÛ£É, gÀªÉÄñÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà ¸ÀªÉÄÃvÀ ¢£ÁAPÀ 29-06-2016 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ, ¸ÉÆÃ¸É «zÁåªÀw vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆVgÀÄvÁÛ¼É, £ÀAvÀgÀ gÀªÉÄñÀvÀ EvÀ£ÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ªÀģɬÄAzÀ DmÉÆzÀ°è vÀ£Àß ¸ÉÆÃzÀgÀ ªÀiÁªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ UËgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆUÀÄvÉÛ£É JAzÀÄ w½¹ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 30-06-2016 gÀAzÀÄ gÀªÉÄñÀ FvÀ vÁ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀ C¦à DmÉÆà £ÀA PÉJ-04/JªÀiï.f-0957 £ÉÃzÀ£ÀÄß ¨ÉîÆj¤AzÀ UËgÀUÉ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à DmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁV CzÀgÀ PÉüÀUÉ ¹QÌPÉÆAqÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ °TvÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 83/2016, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 29-06-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¹zÀÝAiÀiÁå UÀÄvÉÛÃzÀgï ¸Á: ªÀÄ£ÁßJSÉýî gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä zsÁ¨ÁzÀ°è PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ zsÁ¨Á¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀªÀÄä zsÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ CAzÀgÉ ªÀiÁgÀÄw ºÀ½îSÉÃqÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ J£ïJZï-09 gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ ©¢ÝgÀĪÀÅzÀÄ £ÉÆÃr ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ JqÀUÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV, ªÉƼÀPÁ¼ÀÄ PÀmï DvgÀÄvÀÛzÉ, §®UÁ°UÀÆ PÀÆqÀ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁvgÀÄvÀÛzÉ, vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, PÁgÀt ¸ÀzÀj C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÉ AiÀÄgÉÆà C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁr ªÁ£ÀºÀªÀ£ÀÄß ¤°è¹zÉà ºÁUÉÃAiÉÄà Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 92/2016, PÀ®A 78(3) ªÀÄvÀÄÛ 420 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-06-2016 gÀAzÀÄ a¢æ jAUïgÉÆÃqÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV ªÀÄlPÁ dÆeÁl §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ «ÃgÀtÚ ªÀÄV ¦J¸ïL UÁA¢üUÀAd ¥ÉưøÀ oÁuÉ  ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É a¢æ jAUïgÉÆÃqÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV C°è ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV DgÉÆæ «ÄeÁð gÀ¨Á⤠vÀAzÉ «ÄeÁð RAiÀÄƪÀÄ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, ¸Á: ©¯Á® ªÀÄfÃzÀ ºÀwÛgÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ, EvÀ£ÀÄ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV ªÀÄlPÁ dÆeÁl §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄïɠ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä £Á£ÀÄ §gÉzÀ ªÀÄlPÁ aÃn ªÀÄvÀÄÛ ºÀt DdªÀÄ ¸Á: ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀ¤UÉ PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ w½¹zÁUÀ CªÀ¤UÉ ZÉPï ªÀiÁqÀ¯ÁV 1) MAzÀÄ ¨Á® ¥ÉãÀ, 2) MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn, 3) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 4000/- gÀÆ. 4) MAzÀÄ ¸ÁªÀĸÀ£ï ªÉÆèÉʯï C.Q 1000/- gÀÆ. £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 81/2016, PÀ®A 406, 420 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ C§ÄÝ® ªÀ»ÃzÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® PÀjêÀÄ ªÀAiÀÄ: 61 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 5-1-138/1 CºÀäzÀ ¨ÁUÀ UÉÆïÉSÁ£Á ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ ªÀĺÀäzÀ dĨÉÃgÀ CºÀäzÀ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ w½¹zÉ£ÀAzÀgÉ £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀ ªÀ¹ÃªÉƢݣÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ SÁ¹ÃªÉÆâݣÀ ¸Á: ±ÀPÀÌgÀUÀAd UÁæªÀÄ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ £À«Ää§âjUÀÆ ¥ÀjZÀAiÀÄzÀªÀ£ÁzÀ £ÀgÉñÀ UÀÄAqÀÄ vÀAzÉ £ÁUÀdÄð£Á ¸Á: £À®UÉÆAqÁ EªÀ£ÀÄ £ÀªÀÄUÉ ºÉÆgÀ zÉñÀPÉÌ  ºÉÆÃUÀ®Ä «eÁ PÀÆr¸ÀĪÀzÁV ªÀiÁvÀ£ÁrgÀÄvÉÛêÉ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¤ÃªÀÅ E§âgÀÄ vÀ¯Á 3,00,000=00 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆlÖgÉ £Á£ÀÄ ¤ªÀÄUÉ ºÉÆgÀzÉñÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä «eÁ PÀÆr¸ÀÄvÉÛÃ£É ¤ÃªÀÅ «eÁ §gÀĪÀQÌAvÀ ªÉÆzÀ®Ä £À£ÀUÉ CzÀð ºÀt PÀÆqÀ¨ÉÃPÀÄ £ÀAvÀgÀ CzsÀð ºÀt «eÁ §AzÀ £ÀAvÀgÀ PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÉýzÀÝjAzÀ £ÁªÀÅ E§âgÀÄ M¦àPÉÆArgÀÄvÉÛêÉ, £ÀAvÀgÀ ªÀÄUÀ£À UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀ ªÀ¹ÃªÉÆâݣÀ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÉÃnÖAiÀiÁV £Á£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 21-10-2014 gÀAzÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1,00,000=00 gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ©ÃzÀgÀzÀ°è dĨÉÃgÀ gÀªÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¤ÃrgÀÄvÉÛÃ£É ºÁUÀÆ £À£Àß ¨sÁªÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀÄÄ£ÁߪÀgÀ C° vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¸ÀgÀzÁgÀ C° ¸Á: d»gÁ¨ÁzÀ E§âgÀÄ PÀÆr  JQì¸ï ¨ÁåAPÀ d»gÁ¨ÁzÀ¢AzÀ DgÉÆæ £ÀgÉñÀ UÀÄAqÀÄ vÀAzÉ £ÁUÀdÄð£Á ¸Á: £À®UÉÆAqÁ EªÀ£À ¨ÁåAPÀ SÁvÉ ¸ÀA. 914020055081324 £ÉÃzÀgÀ°è MlÄÖ 1,50,000=00 gÀÆ¥Á¬Ä ºÀt ºÁQgÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ ªÀÄUÀ dĨÉÃgÀ EªÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ¤ÃªÀÅ PÀÆqÁ £ÀgÉñÀ UÀÄAqÀÄ EªÀ£À ¨ÁåAPÀ SÁvÉAiÀÄ°è ºÀt ºÁPÀ®Ä w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀºÀ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ ¸ÉÖÃl ¨ÁåAPÀ D¥sÀ ªÉÄʸÀÆgÀzÀ°èAiÀÄ vÀ£Àß ¨ÁåAPÀ SÁvÉ ¸ÀA. 54016442996 £ÉÃzÀjAzÀ ¢£ÁAPÀ 10-11-2014 gÀAzÀÄ DgÉÆæAiÀÄ ¨ÁåAPÀ SÁvÉ ¸ÀA. 33360785200 £ÉÃzÀPÉÌ Dgï.n.f.J¸ï ªÀÄÆ®PÀ 1,50,000=00 gÀÆ. ºÀt ºÁQgÀÄzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ dĨÉÃgÀ ºÁUÀÆ CªÀ£À UɼÉAiÀÄ ªÀ¹ÃªÉÆâݣÀ ªÀÄƪÀgÀÄ PÀÆr ºÀ®ªÁgÀÄ ¸À® ¨sÉÃnÖAiÀiÁV £ÀªÀÄUÉ ªÀÄvÀ£ÁrzÀAvÉ «eÁ PÀÆr¸ÀĪÀ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ FUÀ PÉÆr¸ÀÄvÉÛÃ£É CUÀ PÉÆr¸ÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛ£É, »ÃVgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ dĨÉÃgÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À UɼÉAiÀÄ ªÀ¹ÃªÉÆâݣÀ E§âjUÀÆ ºÉÆgÀzÉñÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä «eÁ PÉÆr¸ÀĪÀzÁV ºÉý ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ «eÁ PÉÆr¸ÀzÉà ºÁUÀÆ ºÀt ªÁ¥À¸À PÉÆqÀzÉ ªÉƸÁ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 29-06-2016 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 29-06-2016
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 29-06-2016

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 142/2016, PÀ®A 78(3) PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ eÉÆvÉ 420 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-06-2016 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ PÉÃAzÀæ §¸À ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ £Ë¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄmÁÌ JA§ £À¹Ã©£À ªÀÄmÁÌ aÃn £ÀqɸÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÉƸÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ ¸ÀAvÉÆõÀ J¯ï.n ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ-1) £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É PÉÃAzÀæ §¸À ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £Ë¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ±ÁzÀ¨ï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀÄįÁÛ¤, ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: UÁA¢ü£ÀUÀgÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄmÁÌ £À¹Ã©£À dÆeÁl 01 gÀÆ. UÉ 08 CAvÀ®Æ ªÀÄvÀÄÛ 10 gÀÆ. UÉ 80 gÀÆ. CAvÁ ºÉüÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ zÀÄqÀÄØ ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîvÁÛ CªÀjUÉ ªÀÄmÁÌ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁr CªÀjAzÀ ºÀt ®¥ÀmÁ¬Ä¸ÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ MªÉÄäÃ¯É DvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆAqÁUÀ ºÀt PÉÆlÄÖ ªÀÄmÁÌ aÃn ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀ CAUÀ gÀhÄrÛ ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀ£À ºÀwÛgÀ MlÄÖ 7010/- gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt EzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 10 ªÀÄmÁÌ aÃn ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï ¹QÌgÀÄvÀÛªÉ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ CrAiÀÄ°è ¸Áé¢üãÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 229/2016, PÀ®A 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
ದಿನಾಂಕ 28-06-2016 ರಂದು ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಲವು ಜನರು ಕುಳಿತು ಆಕ್ರಮವಾಗಿ ಹಣ ಹಚ್ಚಿ ಪಣ ತೊಟ್ಟು ಪರೇಲ ಎಂಬ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಜುಜಾಟಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಎನ್.ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಧನ್ನೂರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ರವರಿಗೆ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿಎಸ್ಐ ರವರು ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವಡೊನೆ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತಲುಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ಮರೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ನೋಡಲು ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಗಾಂಧಿ ವೃತ್ತದ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಿತರಾದ 1) ಸುನೀಲಕುಮಾರ ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪಾ ತರನಳೆ ವಯ: 29 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯತ, 2) ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ತಂಧೆ ಭೀಮಣ್ಣಾ ಗೌರ ವಯ: 57 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯತ, 3) ಇಂದ್ರಕಾಂತ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಪರ್ಮಾ ವಯ: 35 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯತ, 4) ದೇಶಮುಖ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಲಕಶೇಟ್ಟಿ ವಯ: 45 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯತ, 5) ರಮೇಶ ತಂದೆ ವೈಜಿನಾಥ ಹರಪಳೆ ವಯ: 38 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯತ, 6) ಗಣಪತಿ ತಂದೆ ಕಾಶಪ್ಪಾ ನಿಡೋದೆ ವಯ: 44 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯತ, 7) ಜಗನ್ನಾಥ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಗೋಣೆ ವಯ: 41 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯತ, 8) ಚೆನ್ನಪ್ಪಾ ತಂದೆ ರಾಮಶೇಟ್ಟಿ ಮಲಗೆ ವಯ: 43 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯತ, 9) ಸುಭಾಷ ತಂದೆ ಶಂಕರೆಪ್ಪಾ ಗೊಣೆ ವಯ: 37 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯತ, 10) ಅನೀಲ ತಂದೆ ಶಾಮರಾವ ಹರಪಳೆ ವಯ: 40 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯತ, 11) ಶಂಕರೆಪ್ಪಾ ತಂದೆ ರಾಮಶೇಟ್ಟಿ ಹರಪಳೆ ವಯ: 60 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯತ ಉ:ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ:ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ 12) ವಿಶ್ವನಾಥ ತಂದೆ ಸಂಗಪ್ಪಾ ತರನಳೆ ವಯ:61 ವರ್ಷ ಜಾ:ಲಿಂಗಾಯತ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಾ: ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ, ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕುಳಿತು ಹಣವನ್ನು ಪಣಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಪರೇಲ ಎಂಬ ನಸೀಬಿನ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಜುಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಅವರ ವಶದಲ್ಲಿರುವ 12 ಮೋಬೈಲಗಳು ಅ.ಕಿ 7200/- ರೂ ಮತ್ತು ಅವರ ವಶದಿಂದ ನಗದು ಹಣ 3100/- ರೂ. ಮತ್ತು 52 ಇಸ್ಪೀಟ್ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಮೂಲಕ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ನಂತರ ಸದರಿ ಆರೋಪಿತರಿಗೆ ದಸ್ತಗೀರಿ ಮಾಡಿ, ಸದರಿ ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.