Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, February 2, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀÄÄ£ÀĵÀå£À ºÉ¸ÀgÀÄ & «¼Á¸À:-

¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgï ZÀnÖ, ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvï, G: CPËAmÉAmï PÉ®¸À, ¸Á: EqÀ§ÆèöåJ¸ï-150, ¤d°AUÀ¥Àà PÁ¯ÉÆä, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ

ZÀAzÀæ±ÉÃRgï vÀAzÉ FgÀ¥Àà ZÀnÖ, ªÀAiÀiÁ:55 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvï, G: SÁ¸ÀV £ËPÀgÀ, ¸Á: EqÀ§ÆèöåJ¸ï-150, ¤d°AUÀ¥Àà PÁ¯ÉÆä, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÉÆ.£ÀA.9448534569 FvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀ FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAR:10.07.2010 gÀAzÀÄ 08.30 UÀAmÉUÉ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛãÉAzÀÄvÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÁ¥Á¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è C®è°è ºÀÄqÀÄPÁqÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ°è «ZÁj¸À®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀĽªÀÅ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 10.07.2013 gÀªÀÄzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:12/2013 PÀ®A: ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


¦AiÀiÁ𢠲æà ªÀÄw ®Qëöäà UÀAqÀ dUÀ£À¥Àà @ ¨Á¸ÀÄ eÁwB®A¨ÁtÂ, ªÀAiÀÄ-22ªÀµÀð GBªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸ÁBªÀqÀªÀnÖ vÁAqÁ. ªÀqÀªÀnÖ vÁAqÁzÀ FPÉAiÀÄ£ÀÄß dUÀ£À¥Àà @ ¨Á¸ÀÄ vÀAzÉ gÀÄPÀģɥÀà eÁwB®A¨ÁtÂ, FvÀ£ÀÄ FUÉÎ 4 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ¤£ÀUÉ ªÀÄPÀ̼ÁV®è UÉÆqÀÄاAf ¸ÀƼÉà CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧr ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ C®èzÉ ¢B01-02-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-00 UÀAmÉUÉ ªÀqÀªÀnÖ vÁAqÁzÀ°è vÀ£Àß vÀAzÉ «ÄÃmÉ¥Àà£ÉÆA¢UÉ ¸Àé®à ºÉÆvÀÄÛ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÀÛ EzÁÝUÀ UÀAqÀ dUÀ£À¥Àà @ ¨Á¸ÀÄ,CvÉÛ PÀƧªÀé EªÀj§âgÀÆ §AzÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ K£À¯Éà ¨ÉÆøÀÆr ¸ÀÆ¼É JµÉÆÖvÀÛ¯É E¯ÉèãÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ PÀvÉÛ ¸ÀƼÉà JAzÀÄ CªÁZÀåªÁV PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr E§âgÀÆ ¸ÉÃj PÉÊUÀ½AzÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ ¸ÀƼÉà ¤£ÀߣÀÄß ¸ÀĪÀÄä£É ©lÖgÉ ªÀiÁvÀÄ PÉüÀĪÀÅ¢®è ¤£Àß ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÀ¼ÁVzÉ ¤£ÀߣÀÄß EªÀvÀÄÛ PÉÊPÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ MAzÀÄ UÀw PÁt¸ÀÄvÉÛêÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀgÀÄ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 21/2013 PÀ®A:498[J], 323, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

UÉÆÃ¥Á®¥Àà PÀnÖªÀĤ, f¯Áè ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ qÁ:©.Dgï CA¨ÉÃqÀÌgÀ C©üªÀÈ¢Ý ¤UÀªÀÄ ¸ÉÖõÀ£ï KjAiÀiÁ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ PÁAiÀÄð®AiÀÄzÀ°è ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÁVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 01.02.13 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¤UÀªÀÄzÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è ¸ÀPÁðj PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ CgÀ¼À¥Àà AiÀÄzÀÝ®¢¤ß ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ d£ÀgÀÄ KPÁKQAiÀiÁV PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ M¼ÀUÀqÉ §AzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯ÉUÀ½®èzÉ ZÉPï §gÉzÀÄPÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÉzÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¹§âA¢ ªÀUÀðzÀªÀgÀ ªÀÄÄAzÉ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQvÁÛ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ vÀªÀÄä ¤UÀªÀÄzÀ zÀ¯ÁAiÀÄvï gÀªÀgÀÄ ©r¸À®Ä §A¢zÀÄÝ CUÀ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀÆqÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt ¸ÀPÁðj PÉ®¸À ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÁÝUÀ PÀvÀðªÀÅPÉÌ CrØ¥Àr¹zÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 12/2013 PÀ®A353, 355, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¦üAiÀiÁð¢ N§¼É¥Àà vÀAzÉ UÉÆêÀAzÀgÁd 40ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB ¸Á®UÀÄAzÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.FvÀ£ÀÄ DgÉÆæ UÉÆëAzÀgÁd vÀAzÉ CPÀÌtÚ 68ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB ¸Á®UÀÄAzÀ J®ègÀÆ vÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À SÁ¸À ªÀÄUÀ¤zÀÄÝ, ¸Á®UÀÄAzÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀªÉð £ÀA. 256 «¹Ûtð 2 JPÀgÉ 23 UÀÄAmÉ ºÁUÀÆ ¸ÀªÉð £ÀA.386 «¹Ûtð 00-22UÀÄAmÉ d«ÄäUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ªÀiÁ£Àå ¹AzsÀ£ÀÆj£À ¹«¯ï £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¥Á®Ä «¨sÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀævÉåÃPÀ ¸Áé¢üãÀvÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆÃj Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ ¸À¢æ D¹ÛAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁjUÀÆ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀzÀAvÉ DzÉñÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸À¢æ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ªÉÄîÌAqÀ d«Ää£À°ègÀĪÀ DgÉÆævÀgÀ ºÀwÛgÀ ¢£ÁAPÀ 02-01-2013 gÀAzÀÄ 9-30 J.JA.PÉÌ ºÉÆÃV DgÉÆæ £ÀA. 1 EªÀjUÉ ¸ÁªÀÄ£Àå C¢üPÁgÀ ¥ÀvÀæzÀ ªÀÄgÀhÄÆ®PÀ d«ÄäUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¸ÀªÀð ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁrgÀÄwÛÃj EzÀÄ ¸ÀjAiÀÄ®è CAvÀ ºÉýzÁUÀ DgÉÆæ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ UÉÆëAzÀgÁd 28ªÀµÀð,MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB ¸Á®UÀÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆëAzÀgÁd vÀAzÉ CPÀÌtÚ 68ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB ¸Á®UÀÄAzÀ J®ègÀÆ vÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¹nÖUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ¤£ÀߣÀÄß K£ÀÄ PÉüÀ¨ÉÃPÀÄ ¤£ÉãÀÄ ¸ÀA§AzÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® F ºÉÆ®zÀ°è PÁ®Ä ElÖgÉ PÉÆ°è ©qÀÄvÉÛÃªÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ ¸À¢æ WÀl£ÉUÉ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà 35ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB zÀqÉøÀÆUÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÁgÀt EgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ EzÀÝ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ SÁ¸ÀV zÀÆgÀÄ ¸ÀASÉå 04/2013 £ÉzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 31/2013 PÀ®A.504,506,323, gÉ.«.34 L¦¹ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_

¦üAiÀiÁ𢠻gÉðAUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÉƸÀUÉÃgÀ¥Àà CjV , ªÀAiÀÄ:75ªÀ, eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ , G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ¸ÀÄPÁ¯ï ¥ÉÃmÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ºÉÆ£ÀߥÀà ªÀAiÀÄ:40ªÀ,FvÀ£ÀÄ PÀÄrzÀ ¤µÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 27-01-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀÄPÁ¯ï¥ÉÃmÉAiÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀ£Àß vÀAzÉ , vÁ¬Ä zÉêÀjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è PÀÄrzÀÄ §A¢¢Ýà F jÃw ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ ¸ÀjAiÀÄ®è CAvÁ §Ä¢Ý ªÀiÁvÀÄ ºÉýzÀÝ£ÀÄß ªÀÄ£À¹ì£À°èlÄÖPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ ¸Éë¹ §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ ¢£ÁAPÀ:01-02-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ¢£ÁAR: 01.02.2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄîAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.04/2013 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ .

¢£ÁAPÀ:-01/02/2013. gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7-00 UÀAmɬÄAzÀ ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢AiÀÄ°è AiÀÄzÀÝ®zÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ°è ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà 40 ªÀµÀð ªÀqÀØgÀÄ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á;AiÀÄzÀÝ®zÉÆrØ FvÀ¤UÉ FUÉÎ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ §¼Áîj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÉÆÃj¹zÁUÀÆå PÀrªÉÄAiÀiÁVgÀ°¯Áè ¢£ÁAPÀ: 01.02.2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®è¢zÁÝUÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ ¨ÁzÉÃvÁ¼ÀzÉà fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ bÀwÛ£À PÀ©âtzÀ ¥ÉʦUÉ ¥Áè¹ÖÃPï ºÀUÀ΢AzÀ vÀ£Àß PÀÄwÛUÉUÉ GgÀĮĺÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É FvÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀw PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 05/2013 PÀÀ®A.,174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ ºÉƸÀPÉgÉ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀgÀÄ ¸ÉÃj vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÁÌV CAzÀgï-§ºÁgï JA§ £À¹Ã©£À 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀtzÀ ¥ÀAxÀ PÀnÖ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦.J¸ï.L vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ £ÀqɹzÁUÀºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 35 eÁ: ºÀjd£À G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ºÁUÀÆ 7 d£ÀgÀÄ MlÄÖ 8 d£À CgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ. 20,085/- ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹gÀÄvÁÛgÉ. dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀ E¤ßvÀgÀgÀÄ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 18/2013 PÀ®A 87 PÉ.¦.AiÀiÁPïÖCrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgtzÀ ªÀiÁ»w:_

¢B31-01-2013gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-00UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁ𢠲æà ²ªÀgÁd¥Àà vÀAzÉ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà eÁwB°AUÁAiÀÄvÀ ªÀAiÀÄ-50ªÀµÀð GB MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB»gÉúÀtV FvÀ£ÀÄ £ÁgÀ§AqÁ UÁæªÀÄzÀ°è ªÉÄãï gÉÆÃrUÉ ©æqïÓ ºÀwÛgÀ vÉÆÃlzÀ ªÀģɬÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ §AzÀ FgÀtÚUËqÀ vÀAzÉ CªÀÄgÀUÀÄAqÀ¥Àà mÁæPÀÖgÀ £ÀA§gÀ BPÉ.J-36/nJ-1815gÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ JqÀUÁ®Ä »A§qÀPÉÌ ¨sÁjUÁAiÀĪÁV ªÀÄÄjzÀAvÁV C®è°è vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ UÁAiÀiÁ¼ÀĪÀÅ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¨Á®APÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ CzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ; 01.02.2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 22/2013 PÀ®A:279,338 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 02.02.2013 gÀAzÀÄ 196 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 34,000 /- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 02-02-2013

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 02-02-2013

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 02/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
ªÀÄÈvÀ PÀĪÀiÁj gÉõÁä vÀAzÉ dAiÀÄZÀAzÀæ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 17 ªÀµÀð, ¸Á: vÀqÉÆüÁ UÀt¥Àw vÁAqÁ EPÉAiÀÄÄ ¢£À¤vÀåzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ 31-01-2013 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä vÁAqÁzÀ PÀĪÀiÁj PÁªÉÃj ¥Àæ¯ÁízÀ @ ¥ÀæPÁ±À gÁoÉÆÃqÀ EªÀ¼ÉÆA¢UÉ PÀÄjUÀ¼ÀÄ PÁAiÀÄ®Ä ºÉÆÃV £ÀAvÀgÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¢£À¤vÀåzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄQÌAvÀ vÀqÀªÁV 0730 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ªÀÄgÀ½ §AzÁUÀ ¸ÀzÀj PÁªÉÃj EPÉAiÀÄ vÁ¬Ä vÁgÁ¨Á¬Ä EªÀgÀÄ PÁªÉÃjUÉ KPÉ vÀqÀªÁV ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀÄªÉ CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀÄÈvÀ gÉõÁä EPÉAiÀÄÄ ¸ÀºÀ vÀqÀªÁV §A¢zÀÝjAzÀ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀÄÄ ¸ÀºÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉAiÀħºÀÄzÀÄ CAvÀ ªÀÄ£À¹ì£À°èAiÉÄà AiÉÆÃZÀ£É ªÀiÁr DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ gÉõÁä EPÉAiÀÄÄ vÁAqÁzÀ ºÀwÛgÀzÀ gÀÆ¥À¹AUï gÁoÉÆÃqÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è£À ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ FdÄ ¨ÁgÀzÀ PÁgÀt ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉÃSÁ UÀAqÀ dAiÀÄZÀAzÀæ gÁoÉÆÃqÀ, ªÀAiÀÄ:  45 ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁtÂ, ¸Á: vÀqÉÆüÁ UÀt¥Àw vÁAqÁ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 03/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
ªÀÄÈvÀ PÀĪÀiÁj PÁªÉÃj vÀAzÉ ¥Àæ¯ÁízÀ @ ¥ÀæPÁ±À gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 15 ªÀµÀð, ¸Á: vÀqÉÆüÁ UÀt¥Àw vÁAqÁ EªÀ¼ÀÄ ¢£À¤vÀåzÀAvÉ ¢£ÁªÀÄR 31-01-2013 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä vÁAqÁzÀ PÀĪÀiÁj gÉõÁä vÀAzÉ dAiÀÄZÀAzÀæ gÁoÉÆÃqÀ EªÀ¼ÉÆA¢UÉ PÀÄjUÀ¼ÀÄ PÁAiÀÄ®Ä ºÉÆÃV ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¢£À¤vÀåzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄQÌAvÀ vÀqÀªÁV 0730 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ PÁªÉÃj EPÉAiÀÄ vÁ¬Ä ¦üAiÀiÁð¢ vÁgÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥Àæ¯ÁízÀ @ ¥ÀæPÁ±À gÁoÉÆÃqÀ, ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁtÂ, ¸Á: vÀqÉÆüÁ UÀt¥Àw vÁAqÁ EªÀgÀÄ PÁªÉÃjUÉ KPÉ vÀqÀªÁV ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀÄªÉ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ PÁªÉÃj EPÉAiÀÄÄ ªÀÄ£À¹ì£À°èAiÉÄà AiÉÆÃZÀ£É ªÀiÁr DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉƼÀîªÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÁAqÁzÀ ºÀwÛgÀzÀ ªÉÆúÀ£À¹AUï gÁoÉÆÃqÀ gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ°è£À ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ FdÄ ¨ÁgÀzÀ PÁgÀt ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄw ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 01-02-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/2013, PÀ®A 366 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 05-12-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀtPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ WÀlÖzÉÆÃgÀ ¸Á: ªÀÄĸÀÛj EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ vÀAV ²æÃzÉë vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, EªÀj§âgÀÆ gÁwæ Hl ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀÀ£Àß PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAV DPÉAiÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArgÀĪÁUÀ gÁwæ 1030 UÀAmɬÄAzÀ 1200 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀå CªÀ¢üAiÀÄ°è DgÉÆæ CPÀâgÀ vÀAzÉ C¨Áâ¸À C° ¦AdgÀ, ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ªÀÄĸÀÛj EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAV ²æÃzÉë EªÀ½UÉ ¥sÀĸÀįÁ¬Ä¹ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 01-02-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/2013, PÀ®A 498(J), 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ C²éä @ ¥ÀæwèsÁ UÀAqÀ C±ÉÆÃPÀ ¨ÉÆÃgÉ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: ¸Á¬Ä £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ UÀAqÀ 1) C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ UÀAUÁzsÀgÀ ¨ÉÆgÉ, 2) CvÉÛ, 3) ªÀiÁªÀ, 4) DgÉÆævÀgÀ ¨ÁrUÉzÁgÀ, 5) UÀAqÀ£À ¸ÉÆÃzÀgÀ ªÀiÁªÀ J®ègÀÆ ¸Á: ¸Á¬Ä £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¢£ÁAPÀ 13-12-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 1030 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÁV®Ä vÉgÉzÀÄ EqÀ®Ä ºÉýzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¨ÁV®Ä vÉgÉzÀÄ EmÁÖUÀ DgÉÆæ £ÀA. 4 EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ CªÀÄ°£À°è ¸ÀjAiÀiÁV ªÀÄvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è E®è¢gÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ UÀAqÀ, CvÉÛ, ªÀiÁªÀ ºÁUÀÆ EªÀgÀ ¸ÉÆÃzÀgÀ ªÀiÁªÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀzÀj ¨ÁrUÉzÁgÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ EzÉ JAzÀÄ DgÉÆÃ¥À ºÉÆj¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÁ¬Ä vÀAzÉUÉ PÀgɬĹ M¦à¹gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 323, 504, 506, 498(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 01-02-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫ªÀįÁ¨Á¬Ä, UÀAqÀ ¨sÀªÀgÁAªÀ  zɪÀPÀvÉÛ  ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ºÀlPÀgÀ, ¸Á: JPÀA¨Á EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆæ ¨sÀªÀgÁªÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ zɪÀPÀvÉÛ ¸Á: JPÀA¨Á EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ F »AzÉ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è PÉøÀÄ ªÀiÁr¢Ý CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, £À£ÀUÉ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉʬÄA¢ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr ¤£ÀUÉ fêÀAvÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 24/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 01-02-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠮PÀëöät vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ¨Á«zÉÆrØ, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ (ºÀjd£À), ¸Á: ¸ÁvÉÆý, ¸ÀzÀå: ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ DgÉÆæ gÁd±ÉÃRgÀ gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ¨Á«zÉÆrØ, ªÀAiÀÄ 18 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ ±ÁºÀ¥ÀÄgÀ UÉÃl PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/J¯ï-7563 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄA¥Á-ªÉÄÊ®ÆgÀ PÀqÉUÉ zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ jAUÀ gÉÆÃr£À°è ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ gÁd±ÉÃRgÀ£À ªÉÄîÄÛnUÉ, JzÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, §®UÀqÉ ºÉÆmÉÖUÉ, §® PÀtÂÚUÉ, §® ¨sÀÄdPÉÌ ºÁUÀÆ EvÀgÉqÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ ¸ÉÆÃj ªÀiÁvÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è E®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಮಟಕಾ ಪ್ರಕರಣ:
ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ:01-02-2013 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 7-00 ಸುಮಾರಿಗೆ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಯಂಕ್ಕವ ಮಾರ್ಕೆಟದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಮಟಕಾಜೂಜಾಟನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಇಕ್ಕಳಕಿ ಪಿ.ಎಸ.ಐ ರವರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ, ಆತನನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಶೋಕ ತಂದೆ ಕಲ್ಯಾಣಪ್ಪ ಮೀಟಗಾರ ವಯಾ|| 34ವರ್ಷ,  ಸಾ|| ಯಂಕ್ಕವ ಮಾರ್ಕೆಟ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ  ಗುಲಬರ್ಗಾ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದು. ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ ನಗದು ಹಣ 2040/- , ಮಟಕಾ ಚೀಟಿಗಳು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:11/2013 ಕಲಂ 78 (iii) ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ:15-10-1992 ರಿಂದ 10-09-2012  ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಣಿಕ ತಂದೆ ಶಾಮರಾವ ಸಿಂಧೆ ಸಾ||ಸರಾಫ ಬಜಾರ ಗುಲಬರ್ಗಾ, ಯಶ್ವಂತ ತಂದೆ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಬನಶೆಟ್ಟಿ ಸಾ: ಇಕ್ಕಳಕಿ ತಾ:ಆಳಂದ, ಅನಿಲಕುಮಾರ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ದೊಡ್ಡಮನಿ ರಾಜಾಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಹೆಂಡತಿ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಜಾಫರಬಾದ ಸರ್ವೆ ನಂ:12/2 ರಲ್ಲಿಯ ಪ್ಲಾಟ ನಂ: 3 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಇವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದಂತೆ ನಕಲಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿ ಸುಳ್ಳು (ಖೊಟ್ಟಿ) ದಾಖಲಾತಿ ತಯಾರಿಸಿ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟ ನಂ. 2/ಎ ರಲ್ಲಿ  ಮಾಣಿಕ ಸಿಂದೆ ಇತನು ಪ್ಲಾಟ ನಂ:3 ಅಂತಾ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು  2/ಎ ರಲ್ಲಿ ಅತೀಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಹಾಲೋ ಬ್ಲಾಕಿನ ರೂಮ ಕಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಮೇಲ್ಕಂಡ ಮೂರು ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು  ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿಬೇಕೆಂದು ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಅಮೃತರಾವ ತಂದೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಶೇಷಗಿರಿ ವಯಸ್ಸು 77 ವರ್ಷ ಉ ಮಾಹಾ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ನಿವೃತ್ತ  ಎಫ.ಡಿ.ಎ.  ಜಾ||ಬಡಿಗೇರ  ಮನೆ ನಂ:9-567 ಶೇಖ ರೋಜಾ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 66/2013 ಕಲಂ.447,465,468, 471, 420 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.