Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, January 29, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 29/01/2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 29-01-2011
ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.02/2011, PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 27/01/2011 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧§ÄæªÁºÀ£À vÀAzÉ C¨sÀAUÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄgÁoÁ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¨ÉƼÉUÁAªÀ EªÀgÀ ºÉAqÀw ªÀÄÈvÀ ¸ÀAvÉÆö UÀAqÀ §§ÄæªÁºÀ£À ©gÁzÁgÀ ¸Á: ¨ÉƼÉUÁAªÀ vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 27/01/2011 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è PÀqÉè ¨É¼É vÉUÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀAvÉÆö EªÀ½UÉ CPÀ¹äPÀªÁV JqÀUÁ°UÉ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÝjAzÀ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¨ÉƼÉUÁAªÀ¢AzÀ aAvÁQ UÁæªÀÄPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è EAZÀÆgÀ ¸À«ÄÃ¥À ºÉÆzÁUÀ 1900 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EªÀgÀ ªÀÄgÀt §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ AiÀiÁgÀªÉÄÃ®Ä ¸ÀA±ÀAiÀÄ «gÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.13/2011, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-01-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 12 UÀAmɬÄAzÀ 3 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà ºÀtªÀıÉnÖ ¸Á: £ÀªÀÄzÀUÁAªÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¸ÀAzÀÆQ£À°è£À 5 UÁæA §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ, 2 UÁæA §AUÁgÀzÀ 2 ¨ÉAqÀÄ°UÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ £ÉÆQÃAiÀiÁ ªÉƨÉʯï PÀ¼ÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. EªÀÅUÀ¼À MlÄÖ CA.Q 22,000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀÄrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/2011, PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28/01/2011 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄAvÀ vÀAzÉ Q±À£ÀgÁªÀ ¨É¼ÀPÀÄuÉ 33 ªÀµÀð ªÀÄgÁoÁ ¸Á: PÉÆgÉPÀ¯ï UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ PÉÆgÉPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ NtÂAiÀÄ°è ¹¹ gÀ¸ÉÛ ªÀiÁr¸ÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÉÆúÀ£ÀgÁªÀ vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀgÁªÀ ¥ÁnÃ¯ï ¸Á: PÉÆgÉPÀ¯ï UÁæªÀÄ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉaÑ£À ªÀÄmÉjAiÀÄ¯ï ©¢ÝzÉ ¤ÃgÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀÅ¢®è. CzÀ£ÀÄß vÉUɸÀÄ JAzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ CrUÉ ªÀiÁqÀĪÀ PÀqÀa¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ vÉÆÃgÀÄ ¨ÉgÀ½£À ºÉÆÃqÉzÀÄ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 07/2011, PÀ®A 354, 323, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28/01/2011 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥À¢ät¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÉÆúÀ£ÀgÁªÀ ¥Ánïï 55 ªÀµÀð ªÀÄgÁoÁ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: PÉÆgÉPÀ¯ï UÁæªÀÄ EªÀgÀ UÀAqÀ ªÉÆúÀ£ÀgÁªÀ EªÀgÀÄ PÉÆgÉPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ NtÂAiÀÄ°è vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÀ¼É ¹¹ gÀ¸ÉÛ ºÁUÀÆ ºÉƸÀzÁV ªÀiÁr¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¹¹ gÀ¸ÉÛ £ÀqÀÄªÉ ¸Àé®à eÁUÀ RįÁè ©nÖzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CzÀgÀ°è ¸Àé®à ªÀÄmÉjAiÀÄ¯ï ºÁQ ¸À¥Á¬Ä ªÀiÁrPÉƽî JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ªÉÆúÀ£ÀgÁªÀ EªÀgÀÄ ©J¸ïJ£ïJ¯ï lªÀgÀ ºÀwÛgÀ ¤AwzÀÝ DgÉÆæ ²æêÀÄAvÀ FvÀ¤UÉ ºÉýzÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÉÆúÀ£ÀgÁªÀ EªÀjUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fAgÀhiÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ©r¹PÉƼÀî®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæ ²æêÀÄAvÀ FvÀ£ÀÄ CªÁZÀå ªÁV ¨ÉÊzÀÄ, ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÁUÀ PÉÊAiÀÄ°è£À §¼ÉUÀ¼ÀÄ ZÀÆgÁV PÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/2011, PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 28/01/2011 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠸ÀAVvÁ @ ZÀAzÀæPÀ¯Á ¨sÀAqÁgÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁ: PÉƽ ¸Á: »gÀ£ÁUÁAªÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉƸÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨É¸ÀªÉÄAnUÉ ¤gÀĺÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁUÀ DgÉÆæ 1) ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¨sÀAqÁj 2) CªÀÄÈvÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¨sÀAqÁj 3) CAdªÀiÁä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Áà ¨sÀAqÁj. EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ K ¨sÉÆøÀr K£ÀÄ ºÉýzÀgÀÄ PÉüÀ¨ÉqÁ £Á¯É MqÉzÀÄ ¤ÃgÀÄ ©qÀÄ CªÀ½UÉ »rzÀÄ ºÉÆÃqɬÄj JAzÀ vÀPÀët DgÉÆæ ºÀtªÀÄAvÀ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è EzÀÝ ¸À°PÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ PÀnÖUɬÄAzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀUÀqÉ »A¨sÀUÀPÉÌ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. E£ÉÆߧâ DgÉÆæ CªÀÄÈvÀ EvÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧâ DgÉÆæ CAdªÀiÁä EªÀ¼ÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ K¼É¢gÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.11/2011, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹, eÉÆvÉ 187 LJA« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ:24-01-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æäªÁ¸À vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt gÁªï PÉÃj, 24 ªÀµÀð, ¸Á: ¨ÁæºÀätªÁr, Z˨ÁgÁ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå ±ÁºÁ¥ÀÆgÀ UÉÃmï ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀÆgï PÁ¯ÉÃeï ºÀwÛgÀ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ UÀuÉñÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtgÁªï EªÀgÀÄ ¨sÉÃnAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀiÁvÀ£Ár ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀqÀĪÁUÀ UÀuÉñÀ£ÀÄ vÁ£ÀÆ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉJ-38/E-5917 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀl£ÀÄ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É CªÀ£À »AzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄr zÁn ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA:PÉJ-39/3382 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ºÀįɥÁà vÀAzÉ §¸À¥Áà ¸ÁzsÀÆgÉÃ, ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj, ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ eÉÆÃgÁV ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀÄ UÀuÉñÀ£À ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ®PÉÌ rQÌ ªÀiÁr ©Ã½¹ DvÀ£À §® ºÀuÉUÉ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JgÀqÀÆ PÀtÄÚUÀ½UÉ UÁAiÀĪÁV JqÀ Q«¬ÄAzÀ, ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ §gÀĪÀAvÉ ºÁUÀÆ §® ªÉÆtPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®¥ÁzÀ dfÓzÀAvÉ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÝ£ÀÄ. PÀÆqÀ¯Éà UÀuÉñÀ£À£ÀÄß CzÉà gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ £ÁUÀ£ÁxÀ, gÁWÀªÉÃAzÀæ ºÁUÀÆ ¸ÉÃjzÀ d£ÀgÀÄ CA§Äå¯É£ïì ªÀÄÄSÁAvÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀzÀ°è G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁr¯ÁVzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÀgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

¹AzÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ §¥ÀÆàgÀÄ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ w¥ÀàtÚUËqÀgï £ÁAiÀÄPÀ EªÀgÀ 22 ªÀµÀðzÀ ¥ÀwßAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ:19.01.2011 gÀAzÀÄ ±ÀA§£ÀUËqÀgÀ wrUÉÆüÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ 14.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ §»zÉðµÉUÉ ºÉÆÃV§gÀĪÀÅzÁV ºÉý ºÉÆ®¢AzÀ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ FªÀgÉUÀÆ ªÁ¥Á¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è. ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÀiÁ»w zÉÆgÉwgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ PÁuÉAiÀiÁVgÀĪÀ UÀȺÀtÂAiÀÄ ¥Àw ¢£ÁAPÀ:28.01.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:28.01.2011 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ¸Á:AiÀÄgÀUÉÃgÁ EªÀ£ÀÄ DmÉÆøÀASÉå:PÉJ.36,5988 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-ªÀÄAvÁæ®AiÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ AiÀÄgÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ¦.f.¸ÉAlgï ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¸ÀzÉ gÀ¸ÉÛ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CrØAiÀiÁUÀĪÀAvÉ mÁæPÀÖgï¸ÀASÉå:PÉJ.36, E©.4195 & mÁæ°¸ÀASÉå:J¦.21,«.9339 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¤®ÄUÀqÉ ªÀiÁrzÀÝ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉ mÁæPÀÖgï£À mÁæ°UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ DmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁV DmÉÆÃzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ «gÉñÀ vÀAzÉ CgÀVzÀÝ ¨ÉÆüÀ§Ar 20 ªÀµÀð, ¸Á:AiÀÄgÀUÉÃgÁ, PÀȵÀÚ vÀAzÉ zÀ§â® wPÀÌtÚ, £ÀgÀ¹AºÀ vÀAzÉ ¥ÀÆeÁj £ÀgÀ¸À¥Àà, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà, PÉ.£ÀgÀ¹AºÀ vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà ©üêÀÄAiÀÄå vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ EªÀjUÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ DmÉÆà dRAUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ DmÉÆêÀ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ «gÉñÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:28.01.2011 gÀAzÀÄ 15.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå:PÉJ.36,7205 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ UÀAUÁªÀwgÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ gÀvÀßA ªÉÆÃmÁ¸Àð CAUÀr ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå: PÉ.36, «.2863 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀPɼÀUÉ ©zÀÝ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà 30 ªÀµÀð, UÀAUÁ£ÀUÀgÀ PÁåA¥ï PÀ«vÁ¼À EªÀ¤UÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ¤UÉ ¸ÁzsÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï dRA UÉÆArgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ CªÀÄgÉñÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:28.01.2011 gÀAzÀÄ 08.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ PÀjUÁgï ¸Á:qÉÆÃtªÀÄgÀrUÁæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆêÀÄtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ PÀjUÁgï, ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà PÀjUÁgï, £ÁUÀgÁeï vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà PÀjUÁgï J®ègÀƸÉÃj qÉÆÃtªÀÄgÀr ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä d«Ää£À°è JwÛ£À§ArAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ CzÉ UÁæªÀÄzÀ §ÄqÀØ¥Àà vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà DZÁj EªÀ£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ §ÄqÀØ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:26.01.2011 gÀAzÀÄ 08.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¸ÉÊzÀtÚ vÀAzÉ ºÀĸÉãï¸Á§ ¸Á:ºÉÆ£Àß PÁlªÀĽî EªÀ£ÀÄ ºÀ¼ÉªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀnÖUÉ(dAvÉ)UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁlªÀiÁrzÀÝgÀ ºÀt:15000/- gÀÆ¥Á¬Ä UÀ¼À°è vÀ£ÀUÀÆ CzsÀð ¨sÁUÀ vÀ£ÀUÀÆ PÉÆqÀĪÀAvÉ PÉýzÀ CtÚ£À ¥Àwß jAiÀiÁ£À¨ÉÃUÀA UÀAqÀ SÁ¹ÃªÀÄ ªÀ° EªÀ½UÉ ºÀt PÉÆqÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ eÉÆÃgÁV zÀ©âzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ JqÀUÁ® vÉÆqÉUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ:28.01.2011 gÀAzÀÄ jÃAiÀiÁ£À¨ÉÃUÀA PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:27.01.2011 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ FgÀ¥Àà ¸Á:E.eÉ.ºÉƸÀ½î EªÀgÀ ¥ÀÄvÀægÁzÀ ²ªÀ¥Àà, FgÉñÀ, FgÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ªÉAPÀmÉñÀ £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj, ªÀÄzsÀå ¸Éë¹zÀ CªÀÄ°£À°è CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ MzÀgÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ®èzÉ, CzÉ UÁæªÀÄzÀ PÀgÉ¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà, ªÀįÉèñÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ PÀgÉ¥Àà EªÀjUÉ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ:28.01.2011 gÀAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ PÀgÉ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ ªÀÄÄPÀÄÌAzÀUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ªÀÄÄzÉÃUËqÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À 20 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ, ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀAiÀÄPÉÌ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ C¸Àé¸ÀÛvɬÄAzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝzÀjAzÀ ©.©.JA 2£Éà ªÀµÀðzÀ°è £À¥Á¸ï DV, vÀ£ÀßµÀÖPÉÌ vÁ£Éà K£ÉãÉÆà ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÀÛ wgÀÄUÁqÀÄvÀÛ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:27.01.2011 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà CªÀ£À£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ PÁå¢UÉÃgÁUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå 26 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ, ¢£ÁAPÀ:28.01.2011 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ PÁå¢UÉÃgÁ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ d«Ää£À°è ¨É¼ÉzÀ ¸ÉÃAUÁ¨É¼ÉUÉ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¹A¥Àr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆV¤AzÀ zÉúÀzÀ°è ¥ÀæªÉò¹zÀÝjAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ¸ÀAPÀlªÁVzÀÝjAzÀ PÀÆqÀ¯Éà CªÀ£À£ÀÄß CgÀPÉÃgÁ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¥Àwß ªÀÄÄzÀݪÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉAiÀÄ°è C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï¥ÀlÖtzÀ ªÉÄÃUÀ¼À¥ÉÃmÉ §qÁªÀuÉ ¤ªÁ¹, ºÀ£ÀĪÀĪÀé UÀAqÀ ªÀÄÄzÀÄPÀAiÀÄå 30 ªÀµÀð, EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ:28.01.2011 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ CqÀ«¨Á« ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ d«Ää£À°è PÉ®¸À ªÀiÁr, ¥ÀPÀÌzÀ d«Ää£À°ègÀĪÀ ¨Á«AiÀÄ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®ÄeÁj ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ FdĨÁgÀzÉ G¹gÀÄUÀnÖ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä UÀAqÀ §¸À£ÀUËqÀ ¸Á:PÁå¢UÀÄ¥Àà vÁ:PÀĵÀÖV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ ¤¯ÉÆÃUÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ EªÀgÀ ©¢ÝgÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ MAzÀÄ ¨sÁUÀzÀ°è EnÖzÀÝ ¥Áè¹ÖPï vÁqÀ¥ÀwæUÀ½UÉ ¢£ÁAPÀ:24.01.2011 gÀAzÀÄ 04.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ vÀUÀÄ° vÁqÀ¥ÀwæUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¥ÀÆtð¸ÀÄlÄÖ C.Q.gÀÆ:15,000/- gÀÆ¥Á¬Ä £ÀµÀÖ ¸ÀA¨sÀ«¹gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ £ÁUÀ¥Àà ¢£ÁAPÀ:28.01.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

²æà ºÉZï.©.¸ÀtÚªÀĤ ¦J¸ïL eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ, ¢£ÁAPÀ:28.01.2011 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ Hn UÁæªÀÄzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ DAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ºÉÃgÀÄAr EªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, C.Q.gÀÆ:3734/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀiË®åzÀ ««zsÀ §UÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ eÁ®ºÀ½î oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

²æà ¥ÀÄ®èAiÀÄå gÁoÉÆÃqï ¦J¸ïL zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ, ¢£ÁAPÀ:28.01.2011 gÀAzÀÄ 18.20 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ vÉVκÁ¼ï UÁæªÀÄzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ zÁ£À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀĪÀÄAw UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ E§âgÀÆ ¸Á:vÉVκÁ¼ï EªÀgÀÀ£ÀÄß §A¢ü¹, C.Q.gÀÆ:2035/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀiË®åzÀ ««zsÀ §UÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

²æà Dgï.JA.£ÀzÁ¥sï ¦J¸ïL UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ, ¢£ÁAPÀ:28.01.2011 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ SÁ£Á¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ dAUÀè¥Àà ¸Á:SÁ£Á¥ÀÆgÀÄ EªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, C.Q.gÀÆ:1120/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀiË®åzÀ NgÀf£À¯ï ZÁAiÀiïì ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

²æà £ÁUÀ¥Àà ¦J¸ïL UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ, ¢£ÁAPÀ:28.01.2011 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀĹÃzÀ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ¹zÀÝ¥Àà gÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ vÀAzÉ vÉÆÃqÀ¥Àà ¸Á:ªÀĹÃzÀ¥ÀÆgÀÄ EªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, C.Q.gÀÆ:2453/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀiË®åzÀ ««zsÀ §UÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ¸ÀAUÀ滹zÀÝ £ÀUÀzÀĺÀt:140/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

²æà ¥ÀÄ®èAiÀÄå gÁoÉÆÃqï ¦J¸ïL zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ, ¢£ÁAPÀ:28.01.2011 gÀAzÀÄ 20.20 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ UÉÆÃwUÀÄqÀØ UÁæªÀÄzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ²ªÀtÚ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ £ÁAiÀÄPÀ ¸Á:PÉÆÃwUÀÄqÀØ EªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, C.Q.gÀÆ:1338/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀiË®åzÀ ««zsÀ §UÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà AiÀÄqÁæ«Ä ¸Á|| UÁfÃ¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £À£Àß ªÀÄUÀ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà AiÀÄqÁæ«Ä FvÀ£ÀÄ ZÉÃvÀ£À AiÀÄÆxÀ ¥sÉÆÃgÀA ±Á¯ÉAiÀÄ°è 5 £Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è «zÁå¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¢|| 25-01-11 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀgÀ ±Á¯É¬ÄAzÀ ªÀÄPÀ̽UÉ ¥ÀæªÁ¸ÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, DUÀ £À£Àß ªÀÄUÀ£ÀÄ ¥ÀæªÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ PÉýzÀÄÝ, £Á£ÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖgÀĪÀ¢®è. D ¢£À £À£Àß ªÀÄUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÄÝ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7:30 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÀUÉ ¸ÀAUÀªÀÄ PÁA¥ÉèÃPïì ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ £Á£ÀÄ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀ £À£Àß CAUÀrAiÀÄ°è EzÀÝ£ÀÄ. DUÀ CªÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ CAUÀr¬ÄAzÀ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà UÀÄgÀ°AUÀ¥Áà vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÁà ªÉÄÃn ¸Á|| §¸ÀªÉñÀégÀ PÁ¯ÉÆä ±ÀºÁ¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ, ¢:28-01-11 gÀAzÀÄ vÉÆ£À¸À½î [J¸À] zÀ°ègÀĪÀ eÉÊ CA©PÁ zÁ® «Äî ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ zÁ®«Ä¯ïzÀ ¸À®ÄªÁV Ej¹zÀ 17 aî vÉÆUÀj CAzÁdÄ 68,000/- gÀÆ. ªÀiË®åzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà ºÉêÀÄAvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ vÁAiÀÄ¥Áà ªÉÄÃvÉæà ¸Á|| eÉqï.¹.¹. PÁ¯ÉÆä ±ÀºÁ¨sÁzsÀ gÀªÀgÀÄ, ¤£Éß ¢: 27-1-11 gÀAzÀÄ gÁwæ §¸À줯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ £ÀªÀÄä ²æà NA ¸Á¬Ä ªÉÆèÉÊ® CAUÀrAiÀÄ »A¢£À ¨ÁV®£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ 1) ¯Áå¥ÀmÁå¥À ªÀÄvÀÄÛ ¹.r.gÉÆêÀiï 2) J¸ï.n.r ªÀIJãÀ 3) r.«.r ¥ÉèÃAiÀÄgÀ 4 4) ¹.rUÀ¼ÀÄ 5) ªÉÆèÉÊ®UÀ¼ÀÄ 4 »ÃUÉ MlÄÖ 34,500/- gÀÆ. ªÀiË®åzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzsÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ :-

PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà CdÄð£À vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà vɼÀV£ÀzÉÆrØ ¸Á|| ªÀÄgÀUÀÄwÛ vÁ;f; UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, ªÀÄgÀUÀÄwÛ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA: 27 gÀ 3 JPÀgÉ 6 UÀÄAmÉ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è vÁªÀÅ vÉÆUÀj ¨É¼É¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀj vÉÆUÀj ºÉÆ®PÉÌ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ vÀUÀÄ° CAzÁdÄ 3 JPÀgÉ vÉÆUÀj ¨É¼É ¸ÀÄlÄÖ ¨sÀ¸ÀäªÁV CAzÁdÄ gÀÆ. 50000/- £Á±ÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀªÀįÁ¥ÀÄgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.