Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, June 24, 2012

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಜೇವರ್ಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಹಸೀಬ ತಂದೆ ಖದೀರ  ಸಾ: ಬಾರೇ ಹಿಲ್ಸ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರಾದ ಜಾಹೀದ ತಂದೆ ಭಾಷಾಸಾಬ,ತೌಷೀಫ್ ತಂದೆ ಸಾದೀಕಸಾಬ,ನಿಯಾಜ ತಂದೆ ರಿಯಾಜ ರವರು ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ದರ್ಗಾ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಕುರಿತು ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ನಂ: ಕೆಎ 34- ಟಿಅರ್-1937 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ  ಬರುತ್ತಿದೆವೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದರು, ಬರುತ್ತಿವ ಬಳ್ಳಾರಿ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಅವರು ನನ್ನ ಜೋತೆ ಪೋನ ಸಂಪರ್ಕದದಲ್ಲಿದ್ದರು, ದಾರಿ ಮಧ್ಯ ದಿನಾಂಕ:23/06/2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11-30 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಾಹೀದ ಇತನು ಜೇವರ್ಗಿ – ಶಹಾಪೂರದ ರೋಡಿನ ಮುದಬಾಳ (ಬಿ) ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ವಾಹನವನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿ ಬ್ರೀಡ್ಜ ಕೆಳಗೆ ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ,ನಿಯಾಜ ಇತನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಸತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ತೌಸಿಫ ಮತ್ತು ಜಾಹೀದ ಇವರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಭಾರಿಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆನೆ. ಜಾಹೀದ ಇತನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ  ನಂ: 95/2012 ಕಲಂ.279.337.338. 304 (ಎ) ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 24-06-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 24-06-2012

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 100/2012 PÀ®A 143, 148, 366(J), 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-06-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzÀ C¸ÀzÀ vÀAzÀ ªÀÄıÁ«ÄAiÀiÁå ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ªÀiÁ±ÀªÀÄ ¥Á±Á PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj ¹ªÀÄgÀ£À vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ C¸ÀzÀ ªÀAiÀÄ: 16 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀ¼À¸ÀAUÀ, EPÉAiÀÄÄ ¨sÁ°Ì §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀPÁðj ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃfUÉ vÀ£Àß PÉÆgÀ¼À°è §AUÁgÀzÀ ZÉÊ£ï, PÉÊAiÀÄ°è ¥Ál°UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ Q«AiÀÄ°è ºÀÆUÀ¼ÀÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ «ªÉÃPÀ vÀAzÉ vÁ£ÁfgÁªÀ ªÁUÀªÀiÁgÉ EAVèõÀ ¯ÉPÀÑgï, 2) gÉõÁä vÁ£Áf ªÁUÀªÀiÁgÉ, 3) «ÄxÀÄ£À vÀAzÉ vÁ£ÁfgÁªÀ ªÁUÀªÀiÁgÉ, 4) vÁ£Áf ªÁUÀªÀiÁgÉ, 5) ¨sÁgÀvÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ vÁ£Áf ªÁUÀªÀiÁgÉ J®ègÀÆ ¸Á: ªÀ¼À¸ÀAUï EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ ¥sÀĸÀ¯Á¬Ä¹ MvÁÛAiÀÄ ¥ÀƪÀðPÀªÁV MAzÀÄ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆÃzÀ°è PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV «ZÁj¸À¯ÁV vÁ£Áf ªÁUÀªÀiÁgÉ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, ¤£Àß ªÀÄUÀ½UÉ £À£Àß ªÀÄUÀ «ªÉÃPÀ EvÀ£ÀÄ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É K£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛ ªÀiÁrPÉÆ, ¤Ã£ÀÄ ªÀ¼À¸ÀAUÀ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀgÉ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ºÉ¢j¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 23-06-2012 gÀAzÀÄ °TvÀªÁV PÀ£ÀßqÀzÀ°è Cfð ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 69/2012 PÀ®A 341, 323, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-06-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪Á°äQ vÀAzÉ ¥ÀAqÀj£ÁxÀ £ÁAiÀÄPÀªÁqÉ, ªÀAiÀÄ: 37 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: ¹A¢UÀ°è ±ÁeÁ¤ OgÁzÀ (JAºÉZï) EvÀ£ÀÄ ªÀÄAoÁ¼À¢AzÀ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §gÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ºÀ½î-§¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÉÆÃqÀ £ÁUÀzÉ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ DgÉÆæ £ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ PÁA§¼É, ¸Á: ZÀAqÀPÁ¥ÀÆgÀ, ¸ÀzÀå: ¤®AUÁ (JA.ºÉZï) ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀqÉzÀÄ F »AzÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ PÀ®A 420 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÉưøÀjUÉ KPÉ £À£Àß ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ°è£À «¼Á¸À vÉÆÃj¹ CªÀgÀ£ÀÄß C°èUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄªÉ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr, £Á£ÀÄ ZÀAqÀPÁ¥ÀÆgÀzÀªÀ£Éà EzÉÝãÉ, ¤£ÀUÉ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 86/2012 PÀ®A 498(J), 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 01/08/2005 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ gÉÃSÁ UÀAqÀ ¸ÀAvÉÆõÀ ªÀUÉÎ ¸Á: PÀÄ¥sÀ®vÉÆÃqÀªÀĻïÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, ¸ÀzÀå: gÁeÉÆüÁ UÁæªÀÄ EPÉUÉ DgÉÆæ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀÄ¥sÀ®vÉÆÃqÀ ªÀĻîzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ªÀUÉÎ eÁw: PÀÄgÀħ EvÀ£À eÉÆvÉ ®UÀß ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, EPÉUÉ FUÀ 6 ªÀµÀðzÀ gÁT ªÀÄvÀÄÛ 3 ªÀµÀðzÀ ¥ÀæwÃPÁë CAvÀ E§âgÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ, FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 ªÀµÀð¢AzÀ DgÉÆæ UÀAqÀ£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ «£ÁB PÁgÀt dUÀ¼À vÉAiÀÄĪÀzÀÄ, ¨ÉÊAiÀÄĪÀzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, AiÀiÁPÉ £À£ÀUÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwÛj CAvÁ «ZÁj¹zÀPÉÌ DgÉÆævÀgÁzÀ CvÉÛ dUÀzÉë, ªÀiÁªÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¸ÉʧuÁÚ, £ÁzÀt ¸ÀĤÃvÁ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ºÁUÀÆ ªÉÄÊzÀÄ£À «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÉ®èjUÉ £À£Àß UÀAqÀ ºÉÆrAiÀÄÄwÛzÁÝ£É ¤ÃªÀÅ «ZÁj¹j CAvÀ ºÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢½UÉ ¨ÉÊAiÀÄĪÀzÀÄ, ºÉÆrAiÀÄĪÀzÀÄ ªÀiÁr ¤£ÀÄ ¸Àj E¯Áè, ¤£ÀUÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÝzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À vÀAzÉ vÁ¬ÄªÀjUÉ w½¹zÀPÉÌ gÁeÉÆüÁ UÁæªÀÄzÀ vÀÄPÁÌgÀrØ PÀ®èªÉÆÃqÀ, ªÀĺÉçƧ¸Á§ vÀAzÉ ZÁAzÀ¸Á§ ªÁr EªÀjUÉ vÀAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ NtÂAiÀÄ°£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ CPÀÌ ¥ÀPÀÌzÀªÀjUÉ «µÀAiÀÄ w½¹ dUÀ¼À vÀAmÉ ªÀiÁqÀ¯ÁgÀzÀAvÉ PÉýPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É, DzÀgÀÆ ¸ÀºÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ¤£Àß C¥Áà AiÀiÁªÀ d£ÀjUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄvÁÛ£É £ÉÆÃqÀÄvÉÛêÉ, ¤£Àß UÀAqÀ¤UÉ ¨ÉÃgÉ ®UÀß ªÀÄqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀUÉ UÉÆvÁÛUÀzÀAvÉ CvÉÛ dUÀzÉë EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ ¸ÀA§A¢ü C¤ÃvÀ UÀAqÀ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ ªÉÄÃvÉæ eÉÃgÀ¥Él ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀ½UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ E£ÉÆßAzÀÄ ºÉAqÀw ¨ÉÃPÀÄ, gÉÃSÁ EPÉAiÀÄÄ ¸Àj E¯Áè CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ NvÀV UÁæªÀÄzÀ dUÀzÉë vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ªÉÄvÉæ EªÀ¼ÉÆA¢UÉ AiÀiÁjUÀÆ w½AiÀÄzÀAvÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ° ®UÀß ªÀiÁr UÀAqÀ¤UÉ ¨ÉÃgÉ HjUÉ JgÀqÀ£É ºÉAqÀw eÉÆvÉ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ CvÉÛ ªÀiÁªÀ£ÀªÀgÀ ¸ÉÃªÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ EzÀÝgÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ JµÀÄÖ ¢ªÀ¸À £ÀªÀÄä° EgÀÄwÛ, ¤£ÀÄ E°è EgÀ¨ÁgÀzÀÄ ¤£Àß zÁj ¤Ã£ÀÄ £ÉÆÃrPÉÆ CAvÁ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr, 5 wAUÀ¼À »AzÉ JgÀqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÀÄ£É ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀÝjAzÀ, ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ zÁj PÁtzÉ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV G½zÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ DgÉÆævÀjUÉ gÉÃSÁ EPÉUÉ ¤ÃªÀÅ ElÄÖPÉƽî CAvÀ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀgÉ CªÀjUÉ ¨ÉÊzÁr PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 90/2012 PÀ®A 447, 354, 341, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 22/06/12 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸ÁvÀªÀé UÀAqÀ ®PÀëöät UÀÄAqÀÄUÉƼÀ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: §lUÉÃgÁ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ ºÉÆ®zÀ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) zsÀ£ÀgÁd vÀAzsÉ ¨Á§ÄgÁªÀ UÀÄAqÀÄUÉÆüÀ, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, 2) ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ UÀÄAqÀÄUÉƼÀ, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, 3) ®Qëöä¨Á¬Ä UÀAqÀ zsÀ£ÀgÁd UÀÄAqÀÄUÉÆüÀ, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, J®ègÀÄ eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: §lUÉÃgÁ EªÀgÉ®ègÀÆ vÀªÀÄä JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß §AzÀj¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVj CAvÀ CA¢zÀPÉÌ DgÉÆæ zsÀ£ÀgÁd EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ AiÀiÁªÀUÀ®Æ JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß £ÀqÀÄ«¤AzÀ¯É ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÉÛêÉ, FUÀ KPÉ ¨ÉÃqÀ C£ÀÄßw¢Ý CAvÀ CAzÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, DgÉÆæ ºÀtªÀÄAvÀ£ÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ JqÀUÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ ºÉÆÃqÀAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ DgÉÆæ ®Qëöä¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ½UÉ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr £ÉîPÉÌ PÉÃqÀ«gÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 105/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 23/06/202 gÀAzÀÄ §AUÁè-§¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É «Ä¤ «zsÁ£À ¸ËzsÀzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA. JAJZï-24/J¯ï-5015 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ±ÉõÀgÁªÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, ¸Á: ¥ÀvÁð¥ÀÆgÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-56/E-728 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ°ÃªÀÄ vÀAzÉ vÁeÉÆâݣÀ ªÀÄįÁè, ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: gÉÃuÁUÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr §® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 81/2012 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-
¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀgÁd vÀAzÉ D£ÀAzÀ ¸ÁªÀĪɯï, ªÀAiÀÄ: 47 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£À, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 14-8-406 KqÀ£ï PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ PÀ£ÀßqÀzÀ°è PÀA¥ÉÆåÃnæPÀgÀt ªÀiÁrzÀ zÀÆgÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, EªÀgÀ »jAiÀÄ ªÀÄUÀ £ÉÆAiÉįï D£ÀAzÀ ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð ¢£ÁAPÀ 17-06-2012 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ZÀZÀð£À°è ¥ÉæÃgï (¥ÁæxÀð£É) ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÀAvÀgÀ 1300 UÀAmÉUÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆAqÁ AiÀÄĤPÁ£Àð ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. J¦-29/©E-7134 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è, ¦üAiÀiÁð¢ªÀAiÀÄgÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ £ÉÆAiÉįï D£ÀAzÀÀ J°è ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 23-06-2012 gÀAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è PÀA¥ÀÆåljPÀgÀt ªÀiÁrzÀ zÀÆgÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.