Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, August 25, 2012

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಕಾಣೆಯಾದ ಪ್ರಕರಣ:
ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಅಮಜದ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದ ಖಾಸಿಂಸಾಬ ಸಾ||ಖುರೇಷಿ ಮಜೀದ ಹತ್ತಿರ ರೋಜಾ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಮಹೀರುನ್ನಿಸಾ ಇವಳು ದಿನಾಂಕ:22/08/2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 1-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾವೇಲ್ಲರೂ ಮಲಗಿಕೊಂಡಾಗ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳದೆ ಕೇಳದೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೋಗಿರುತ್ತಾಳೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂದಿಕರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮಾವನವರಿಗೆ ಪೋನ ಮಾಡಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತೆನೆ. ಕಾರಣ ಕಾಣೆಯಾದ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಹರುನ್ನಿಸಾ ಇವಳಿಗೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:61/2012 ಕಲಂ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಕಾಣೆಯಾದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಖತಲಪ್ಪ ಕೊಚಿ ಸಾ:ಝಳಕಿ (ಕೆ) ತಾ:ಆಳಂದ  ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ:23/08/2012 ರಂದು ಬೆಳ್ಳಿಗ್ಗೆ 9-00  ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕುರಿಗಳು ಮೇಯಿಸಲು ನನ್ನ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯು ಸಹ  ಹೊಲದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುತ್ತಾಳೆ. ನಾನು ಕುರಿಗಳು ಮೇಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊಲದಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ 6-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು, ಮನೆಯೂಳಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಾ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಹತ್ತಿರ ಹೋದಾಗ ಬಾಗಿಲು ಒಂದು ಫಲಕ ತೆರೆದು ಮುರಿದಿತ್ತು. ನಾನು ಮನೆಯೂಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಬಟ್ಟೆಗಳು ,ಎಲ್.ಐ.ಸಿ ಪಾಲಸಿಗಳು ಹೊಲದ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳು ಇತರೇ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲಾ ಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಬಿದಿದ್ದವು ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮುರಿದಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸಾಮಾನುಗಳು ಮತ್ತು ನಗದು 10,000/-ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 1,00,150/- (ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಒಂದು ನೂರಾ ಐವತ್ತು ) ರೂಪಾಯಿ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನವುಗಳು ಕಳ್ಳತನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಆದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮೂರ ಶಿವಪ್ಪ ತಾಯಿ ಗೌರಾಬಾಯಿ ಕೊಚಿ, ಗೌರಾಬಾಯಿ ತಂದೆ ಶಿವಪ್ಪ ಕೊಚಿ ಸಾ:ಝಳಕಿ(ಕೆ) ಇವರೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಅಂತಾ ಸಂಶಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 44/2012 ಕಲಂ: 454,380  ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

Raichur District Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À QgÀÄPÀļÀ ¢AzÀ ¸ÁªÀÅ:-
              gÁdªÀiÁ UÀAqÀ DzÀªÀiï¸Á¨ï UÀÄjPÁgÀ ªÀAiÀÄ.18 ªÀµÀð eÁ.ªÀÄĹèA G.ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á.G¥ÁàgÀ£ÀA¢ºÁ¼À.À vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É PÀĵÀÖV vÁ®ÆQ£À «ÄlèPÉÆÃqï UÁæªÀÄ«gÀÄvÀÛzÉ. PÀ¼ÉzÀ MAzÀƪÀgÉ ªÀµÀð¢AzÀ G¥ÁàgÀ£ÀA¢ºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ DzÀªÀiï¸Á§ UÀÄjPÁgÀ FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ PÉ®ªÀÅ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À°è DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ºÁUÀÆ CvÉÛ ªÀiÁ£À¹PÀ & zÉÊ»PÀ »A¸É PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PÀ¼ÉzÀ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà EzÀÄÝ, HgÀ »jAiÀĪÀgÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ¤UÉ ¦ügÁå¢zÁgÀ½UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀAvÉ ºÉýzÀgÀÆ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢gÀ°¯Áè. ¢£ÁAPÀ.19-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ   DPÉAiÀÄ vÀAzÉ & E£ÀÄß½zÀ DPÉAiÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ §AzÀÄ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ & CvÉÛUÉ w¼ÀĪÀ½PÉ ºÉý ºÉÆÃzÀgÀÄ. DUÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ  gÀªÀgÀÄ DPÉUÉ ¤Ã£ÀÄ E£ÉäÃ¯É ºÉÃUÉ EzÀÄÝ fêÀ£À ªÀiÁqÀÄwÛà ªÀiÁqÀÄ, ¤£ÀߣÀÄß £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛêÉAzÀÄ PÀÆUÁqÀ ºÀwÛzÁUÀ, DPÉAiÀÄÄ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¹ÃªÉÄJuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¸ÀÄgÀÄ«PÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É. EzÀjAzÀ DPÉAiÀÄ  JzÉ, ºÉÆmÉÖ, ¨É£ÀÄ߸ÉÆAl, PÉÊPÁ®ÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ.   DPÉAiÀÄ UÀAqÀ & CvÉÛ PÉÆqÀÄwÛzÀÝ ªÀiÁ£À¹PÀ & zÉÊ»PÀ »A¸ÉAiÀÄ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ¨ÉøÀvÀÄÛ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄlÄÖPÉÆArzÀÄÝ EvÀÄÛ.¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EvÀÄÛ. aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ.25-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ JA.J¯ï.¹ ¸ÀAzÉñÀ J¸ï.ºÉZï.N ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¢AzÀ ¹éÃPÀÈvÀªÁVzÀÝjAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 105/12 PÀ®A.498(J), 306 ¸À»vÀ 34 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ..
EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ²ªÀ¥Àæ¸ÁzÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä 19 ªÀµÀð eÁw ZɮĪÁ¢ G:- PÀÆ° ¸Á:- ¢¤ß FvÀ£À eÁwAiÀĪÀgÁzÀ £ÁUÉñÀ vÀAzÉ §ÄqÀØ¥Àà 35 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CtÚ wPÀÌAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ ºÉAqÀw AiÉÆA¢UÉ ¸ÉÃj ¢£ÁAPÀ 11/12/2010 gÀAzÀÄ ²ªÀ¥Àæ¸ÁzÀ FvÀ£À  CfÓ ©üêÀÄPÀÌ UÀAqÀ ¨Á®¥Àà 50 ªÀµÀð FPÉAiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÉÆr §r ªÀiÁrzÀÄÝ CfÓ ©üêÀÄPÀÌ£À zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è £ÁUÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ CtÚ wPÀÌAiÀÄå ºÉAqÀw £ÀgÀ¸ÀªÀÄä EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÉøÀÄ DVzÀÄÝ FUÀ D ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ «ZÁgÀuÉAiÀÄ°ègÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj £ÁUÉñÀ EªÀgÀÄ ²ªÀ¥Àæ¸ÁzÀ¤UÉ DUÁUÉÎ ¤ªÀÄä CfÓUÉ gÁf DUÀ®Ä ºÉüÀÄ CAvÁ MvÁ۬ĸÀÄwÛzÀÄÝ ²ªÀ¥Àæ¸ÁzÀ£ÀÄ  vÀªÀÄä CfÓUÉ gÁf DUÀĪÀAvÉ ºÉýzÀgÀÆ PÀÆqÀ DPÉAiÀÄÄ M¥Àà°®è F jÃw EgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 23/08/2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-30 UÀAmÉUÉ ²ªÀ¥Àæ¸ÁzÀ vÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉà UÁæªÀÄzÀ   £ÁUÉñÀ vÀAzÉ §ÄqÀØ¥Àà 35 ªÀµÀð , wPÀÌAiÀÄå vÀAzÉ §ÄqÀØ¥Àà 38 ªÀµÀð E§âgÀÆ §AzÀÄ CvÀ£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ ¤ªÀÄä CfÓUÉ gÁf DUÀÄ CAvÁ ºÉüÀÄ CAzÀgÉ ºÉüÀÄwÛ®è ¤£ÀUÉ MzÀÝgÉ ¤Ã£ÀÄ ¹ÃzÀ DUÀÄwÛ CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ £ÁUÉñÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ GUÀÄj¤AzÀ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ZÀÆj vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ wPÀÌAiÀÄå£ÀÄ PÀÆqÀ PÉʬÄAzÀ ¦AiÀiÁð¢UÉ ¸ÉÆAlzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀ£ÀÄ DUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ   gÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¨Á®¥Àà 20 ªÀµÀð & ©üêÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ ªÉAPÉÆç 26 ªÀµÀð EªÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¸À®Ä £ÁUÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ wPÀÌAiÀÄå ²ªÀ¥Àæ¸ÁzÀ¤UÉ  ºÉÆqÉAiÀÄĪÀzÀ£ÀÄß ©lÄÖ ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ FªÀvÀÄÛ G½¢AiÀÄ¯É E£ÉÆߪÉÄä ¹PÀÌgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨sÉzÀjQ ºÁQ ºÉÆÃzÀgÀÄ CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 157/2012 PÀ®A. 341, 323, 504, 506 gÉ/« 34 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                 ¢£ÁAPÀ 23-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ wPÀÌAiÀÄå vÀAzÉ §ÄqÀØ¥Àà, 45 ªÀµÀð, eÁ-ZɮĪÁ¢, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ¢¤ß UÁæªÀÄ  FvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ £ÁUÉñÀ£ÀÄ PÀÄrð gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ²ªÀ¥Àæ¸ÁzÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤Ãj£À £À¼ÀPÉÌ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ C°è ²ªÀ ¥Àæ¸ÁzÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AºÀ ªÀÄvÀÄÛ ©üêÀÄ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AºÀ ºÁUÀÆ dA§¥Àà vÀAzÉ ¨Á®¥Àà ºÁUÀÆ UÉÆëAzÀªÀÄä £Á®ÄÌ ¸ÉÃj §AzÀÄ £ÁUÉñÀ¤UÉ J£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà ¤ÃgÀÄ £ÁªÀÅ ªÉÆzÀ®Ä vÀÄA©PÉƼÀÄîvÉÛêÉ. ¤Ã£ÁåPÉ ªÀÄÄAzÉ §AzÀ¯Éà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ²ªÀ¥Àæ¸ÁzÀ EªÀ£ÀÄ C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ MAzÀÄ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÁUÉñÀ£À JqÀUÀqÉ ¨sÀÄdPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÀqÉ ¥ÀPÉÌUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄÆPÀ ¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀ£ÀÄ. ©üêÀÄ EªÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ £ÁUÉñÀ£À ¨É¤ßUÉ UÀÄ¢Ý M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀ£ÀÄ, dA§¥Àà EªÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ £ÁUÉñÀ£À JzÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀ£ÀÄ, UÉÆëAzÀªÀÄä FPÉAiÀÄÄ F ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£ÀzÀÄ §ºÀ¼À DVzÉ EªÀ£À£ÀÄß ©qÀ¨ÉÃrj CAvÁ PÉʬÄAzÀ £ÁUÉñÀ£À PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀ¼ÀÄ. DUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ ¸ÁQë d£ÀgÁzÀ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Àà ºÁUÀÆ ©üêÀÄ vÀAzÉ FgÉñÀ E§âgÀÄ ¸ÉÃj §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹zÁUÀ ªÉÄîÌAqÀ £Á®ÆÌ d£ÀgÀÄ £ÁUÉñÀ¤UÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß ©lÄÖ EAzÀÄ G½¢AiÀįÉà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà ¤Ã£ÀÄ E£ÉÆߪÉÄä ¹PÀÌgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß C°èAiÉÄà MUÉzÀÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄ°AzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 156/2012 PÀ®A. 323, 324,504,506 gÉ/« 34 L¦¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt  zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.
C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
             ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ¸ÀÆAiÀÄð gÁªï ªÀAiÀÄ 37 ªÀµÀð eÁ: PÀÄA¨ÁgÀ G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: §¸ÀªÉñÀégÀ ºË¹AUï PÁ¯ÉÆä UÀAUÁªÀw.FvÀ£ÀÄ UÀAUÁªÀwAiÀÄ°è ¹Ãqïì CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ DAzÀæ¥ÀæzÉñÀzÀ ¥ÀæPÁ±ÀA f¯ÉèAiÀÄ DzÀèAw ªÀÄAqÀ®PÉÌ GgÀĽ ©Ãd ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ ²¥sïì PÁgï £ÀA: PÉJ.26 JA.7666 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁgï ZÁ®PÀ gÁeï E§âgÀÄ UÀAUÁ«¬ÄAzÀ ¢£ÁA: 23.08.,2012 gÀAzÀÄ DAzÀæzÀ DzÀèAwUÉ ºÉÆÃV GgÀĽ ©Ãd ªÀiÁgÁlªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 24.08.2012 gÀAzÀÄ ¥ÀÄ£À: UÀAUÁªÀwUÉ ªÁ¥Á¸ï §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÁgï ZÀ®PÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀiÁ£À« ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §®¨ÁdÄ ºÉÆÃV J¯ï.L.¹. D¦üÃ¸ï ºÀwÛgÀ «gÀĪÀ ©æqïÓ UÉ §®ªÁV lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ZÁ®PÀ gÁeï FvÀ£À ºÀ£ÉUÉ §®ªÁzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ²æäªÁ¸À¤UÉ ¸ÁzsÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:155/2012 PÀ®A: 279 304(J) L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
               PÀjAiÀÄ¥Àà vÁ¬Ä zÀÄgÀÄUÀªÀÄä , eÁ; ªÀiÁ¢UÀ , ªÀAiÀÄ: 70ªÀ, G: PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: PÉÆüÀ¨Á¼ï , vÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ UÀAUÀªÀÄä EªÀjUÉ FUÉÎ 20 ªÀóµÀðUÀ¼À »A¢¤AzÀ JzÉ£ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ , ¢£ÁAPÀ: 25-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 04-15 UÀAmÉAiÀÄ ¥ÀƪÀðzÀ°è ¹AzsÀ£ÀÆj£À ¸ÀÄPÁ¯ï¥ÉÃmÉAiÀÄ ºÀjd£ÀªÁrAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ vÀ£Àß C½AiÀÄ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ºÀÈzÀAiÀiÁWÁvÀªÁV ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è 04-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ EzÀÝ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÁ AiÀÄÄrDgï £ÀA.09/2012 , PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
 ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
             ¢£ÁAPÀ 23/08/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±ÁgÀzÀªÀÄä UÀAqÀ CªÀÄgÉñÀ ®ªÀiÁt 30 ªÀµÀð ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á|| zÉøÁ¬Ä¨ÉÆUÁ¥ÀÄgÀ vÁAqÁ.  FPÉAiÀÄÄ ¸ÀAqÁ¹UÉ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉ vÀªÀÄä vÁAqÁzÀ ªÉÄÃWÀªÀÄä¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢¤ªÀÄzÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ®ªÀiÁt 35 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| zÉøÁ¬Ä¨ÉÆUÁ¥ÀÄgÀ vÁAqÁ.  FvÀ£ÀÄ ºÀ¼Éà ¹nÖ¤AzÀ EzÉà ¸ÀƼÉìÄAzÀ DqÀÄ ªÉÄìĸÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À DVzÀÄÝ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢zÀÄÝ DUÀ DPÉAiÀÄÄ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄ CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ CªÀ£ÀÄ DPÉAiÀÄ  PÉÊ»rzÀÄ, ¹ÃgÉAiÀÄ ¸ÉgÀVrzÀÄ J¼ÉÃzÁr ªÀiÁ£À§AUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ EzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðPÀAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 90/12 PÀ®A 504.354, L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ¢£ÁAPÀ 24-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉUÉ ®PÀëöät @ ®ZÀÑ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå 40 ªÀµÀð eÁ-F½UÉÃgï, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ©dÓ£ÀUÉÃgÁ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À PÀPÀÌ£ÁzÀ wªÀÄä¥Àà 52 ªÀµÀð ºÁUÀÆ CªÀ£À ºÉAqÀw vÁAiÀĪÀÄä 35 ªÀµÀð, ªÀÄƪÀgÀÄ ¸ÉÃj vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À°è JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĸÀÄwÛgÀĪÁUÀ ®PÀëöät£À  CtÚ-vÀªÀÄäA¢gÁzÀ gÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà 45 ªÀµÀð, ªÀÄvÀÄÛ £ÀgÀ¹AºÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà 30 ªÀµÀð, EªÀgÀÄ DvÀ£À  ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¤ÃªÀÅ ¤ªÀÄä JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄä ºÀwÛAiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ©lÄÖ ªÉÄÃAiÀĹ¢ÝÃj ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É ¤ªÀÄä£ÀÄß ©lÄÖ E°è AiÀiÁgÀÆ ªÉÄìĸÀĪÀ¢®è CAvÁ DvÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ gÁªÀÄ¥Àà£ÀÄ C°èAiÉÄà ©zÀÝ MAzÀÄ ¦PÁÓ° PÀnÖUɬÄAzÀ DvÀ£À  PÀPÀÌ£ÁzÀ wªÀÄä¥Àà¤UÉ JqÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ §® ¥ÀPÀÌrUÉ ªÀÄvÀÄÛ JzÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄÆPÀ ¥ÉlÄÖ UÉƽ¹zÀ£ÀÄ , £ÀgÀ¹AºÀ£ÀÄ PÀÆqÀ MAzÀÄ PÀnÖUÉ ¬ÄAzÀ DvÀ£À  §®ªÉÆtPÁ®Ä, JqÀªÉÆtPÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ JqÀ¥ÀPÀÌrUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ ºÁUÀÆ CzÉà PÀnÖUɬÄAzÀ DvÀ£À  ºÉAqÀw vÁAiÀĪÀÄä¤UÀÆ PÀÆqÀ ªÀÄÄAzɯÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 159/2012 PÀ®A. 324, 504, 506 gÉ/« 34 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
             ¢£ÁAPÀ 24-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉUÉ gÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà, 45 ªÀµÀð, eÁ-F½UÉÃgï, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ©dÓ£ÀUÉÃgÁ  FvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ £ÀgÀ¹AºÀ, ºÁUÀÆ DvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀ ªÀÄƪÀgÀÄ ¸ÉÃj £ÀgÀ¹AºÀ£À ºÀwÛ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæüvÀgÁzÀ wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÀAiÀÄå, 65 ªÀµÀð, ªÀÄvÀÄÛ ®ZÀÑ¥Àà vÀAzÉ zÉÆqÀØ wªÀÄäAiÀÄå 40 ªÀµÀð, ºÁUÀÆ £ÀgÀ¹AºÀ vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà 30 ªÀµÀð, EªÀgÀÄ gÁªÀÄ¥Àà£À vÀªÀÄä£À ºÉÆ®zÀ°è JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ©nÖzÀÄÝ, CªÀgÀÄ JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß KPÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ©nÖÃj ºÀwÛ ºÉÆ® ®ÄPÁì£À DUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉüÀ®Ä CªÀgÀÄ  gÁªÀÄ¥Àà£À  vÀªÀÄä£À ºÉÆ®zÀ°è CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¤ªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ©lÖgÉ K£ÁAiÀÄÛ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼Éà £ÀªÀÄä JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ JµÀÄÖ ®ÄPÁì£À ªÀiÁrzÁÝªÉ £ÁªÀÅ zÀÄqÀÄØ PÀlÄÖvÉÛÃªÉ CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ wªÀÄä¥Àà EªÀ£ÀÄ §ArAiÀÄ UÀÆlªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÁªÀÄ¥Àà£À  vÀªÀÄä£ÁzÀ £ÀgÀ¹AºÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ£ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊPÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀ£ÀÄ, ®ZÀÑ¥Àà£ÀÄ ¸ÀºÀ MAzÀÄ §Ar UÀÆlªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÁªÀÄ¥Àà¤UÉ §®UÀqÉ »AzɯÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹, ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀ£ÀÄ, £ÀgÀ¹AºÀ£ÀÄ PÀÆqÀ MAzÀÄ §ArUÀÆl¢AzÀ DvÀ£À  ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀ£ÀÄ. DUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ ¸ÁQë d£ÀgÁzÀ ®Qëöäà ªÀÄvÀÄÛ C§ÄݯÁè vÀAzÉ ªÉĺÀ§Æ§ C°, 25 ªÀµÀð, E§âgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹zÁUÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼Éà E£ÉÆߪÉÄä ¹PÀÌgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ §ArAiÀÄ UÀÆlUÀ¼À£ÀÄß C°èAiÉÄà MUÉzÀÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 158/2012 PÀ®A. 447 324, 504, 506 gÉ/« 34 L¦¹. lrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. .
EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
              ¢£ÁAPÀ :20-08-2012 gÀAzÀÄ 15-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀÄ®UÀmÁÖ UÁæªÀÄzÀ ²æà gÁdtÚ vÀAzÉ CAiÀÄå¼À¥Àà ªÀqÀUÉÃj ªÀ:27 G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:AiÀÄ®UÀmÁÖ EªÀgÀÄ ü ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ DvÀ£À  vÀAzÉ CAiÀÄå¼À¥Àà£ÀÄ F »AzÉ 1)GªÀÄä¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄUËqÀ ªÀiÁ° ¥ÁnÃ¯ï ªÀ:35 G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:AiÀÄ®UÀmÁÖ 2)CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄUËqÀ ªÀiÁ° ¥ÁnÃ¯ï ªÀ:32 G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:AiÀÄ®UÀmÁÖ3)ºÀ£ÀĪÀÄUËqÀ vÀAzÉ ²ªÀtÚ ªÀiÁ° ¥ÁnÃ¯ï ªÀ:60 G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:AiÀÄ®UÀmÁÖ EªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ªÀÄ£É PÀlÖqÀzÀ eÁUÀzÀ ¸ÀA§AzÀ ¹«¯ï zÁªÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀÆrzÀÄÝ, CzÉà ¹nÖ¤AzÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢üÃAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ K£À¯Éà ¨ÉÆøÀÄr ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£Éà PÉÆÃlðUÉ ºÉÆÃV £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É PÉÃ¸ï ºÁPÀĪÀµÀÄÖ ¸ÉÆPÀÄÌ §AvÉãÀÄ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, ¤£Àß wAr vÀUÉwë ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ gÁdtÚ¤UÉ ºÉÆÃqÉAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀ߸ÀÄwÛzÁÝUÀ UÀÄAqÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ CAiÀÄå¼À¥Àà£ÀÄ dUÀ¼À ©r¹PÉÆArzÀÄÝ, PÉÆÃlð£ÁåUÀ PÉøÀÄ ªÁ¥À¸ï vÉÆPÉÆÌAræ ¸Àj E®èzÉ ºÉÆÃzÀgÉ ¤£Àß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄz°è PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄ°AzÀ ºÀnÖ oÁ£É UÀÄ£Éß £ÀA: À 107/2012 PÀ®A. :504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 25.08.2012 gÀAzÀÄ  97   ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 16400/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 25-08-2012


ದಿನಂಪ್ರತಿ ಅಪರಾಧಗಳ ಮಾಹಿತಿ ದಿನಾಂಕ: 25-08-2012

ಬೀದರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 206/12 ಕಲಂ 279,337. ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಜೊತೆ 187 ಐ.ಎಮ.ವಿ.ಎಕ್ಟ :-

ದಿನಾಂಕ 24/08/2012 ರಂದು 13:00 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೆಹತಾಬ ತಂದೆ ಮೈನೊದ್ದಿನ್ ಫಕೀರ್ ಸಾ: ನಿರ್ಣಾ ರವರು ಬೊಮ್ಮಗೊಂಡೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆಎ38ಎಲ್646 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ತಾಜ್ ಬಿರ್ಯಾನಿ ಹೊಟೇಲಗೆ ತನ್ನ ಸೈಡಿನಿಂದ ಹೊಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಅದೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಚಿದ್ರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಾರ ನಂ ಎಮ್.ಹೆಚ.05 ಎ7281 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನಾದ ರಾಮನಾಥ ಇತನ್ನು ಕಾರನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ದುಡಕಿನಿಂದ ಇತರರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬೀದರ ಗಾಂಧಿಗಂಜ ವಾಟರ ಟ್ಯಾಂಕ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಡಿವೈಡರ ಗ್ಯಾಪ ಹತ್ತಿರ ಒಮ್ಮೆಲೆ ತಿರಿಗಿಸಿಕೊಂಡು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಪಾಗತ ಸಂಭವಿಸಿದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಸಾದಾಗಾಯ ಪಡಿಸಿ ಕಾರನ್ನು ಅಪಘಾತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೊಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೋಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಭಾಲ್ಕಿ ನಗರ ಪೊಲಿಸ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 126/12 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ :-

ದಿನಾಂಕ 24/08/2012 ರಂದು 1815 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ ತಂದೆ ದೇವಿದಾಸ ಬೆಲ್ಲಾಳೆ ವಯ 26 ವರ್ಷ ಜಾತಿ ಮರಾಠಾ ಉ: ಕಂಪ್ಯೂಟರ ಆಪರೇಟರ್ ಸಾ: ಗೋಧಿಹಿಪ್ಪಗರ್ಾ ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಲಿಖಿತ ದೂರು  ಸಲ್ಲಿಸಿದರ ಸರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ದಿನಾಂಕ 24/08/2012 ರಂದು 1225 ಗಂಟೆಗೆ ಭಾಲ್ಕಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆ.ಎ-39 ಜೆ-5285 ನೆದರ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಸದರಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹೋರಗಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅದರ ಸೈಡ ಬ್ಯಗದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಪಟಾಪ ಇಟ್ಟು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಹೇರಿಗೆಯಾಗಿದ್ದು ನೋಡಲು ಹೋಗಿ ಮರಳಿ ಬಂದು ನೋಡಲು ಸದರಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಸೈಡ ಬ್ಯಾಗದಲ್ಲಿಟ್ಟ ಡೆಲ್ ಕಂಪನಿಯ ಲ್ಯಾಪಟಾಪ ಅ.ಕಿ. 35,000/- ರೂ ಬೆಲೆ ಉಳ್ಳದು ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ಕಳ್ಳರು ಕಳವು ಮಾಡಿ ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಲ್ಯಾಪ ಟಾಪ್ ಜೋಳದಾಬಕಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಕ್ಕೆ ಸರಕಾರದಿಂದ ಮಂಜೂರುಯಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಔರಾದ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 75/12 ಕಲಂ  279, 338 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಜೋತೆ 187 ಐ,ಎಂ.ವಿ ಆಕ್ಟ್ :-    

ದಿನಾಂಕ: 24-08-2012 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 7 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶಿರೋಮಣಿ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಮೇತ್ರೆ ವಯ್:32 ಸಾ// ವಡಗಾಂವ ಸದ್ಯ ಹಮಾಲಿ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ರವರ ಮಗ ಜಡ್ಸನ್ ಇತನು ಮಾರ್ಕೆೇಟನಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಔರಾದ ಪಟ್ಟಣದ ನವಚೇತನ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಒಂದು ಜೀಪ್ ನಂ. ಎಮ್.ಎಚ್.24-ಸಿ-ನೇದರ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಜೀಪ್ ಅತೀ ವೇಗ ಹಾಗು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಗಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನ ವಿರುದ್ದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೋಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಔರಾದ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 74/2012 ಕಲಂ. 379 ಐ.ಪಿ.ಸಿ :-

ದಿ: 24-08-2012 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ. ಉಮೇಶ ತಂದೆ ಸನ್ಮೂಖಪ್ಪಾ ತೆಗಂಪೂರೆ ರವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ದಿ: 22-08-2012 ರಂದು ಟೀಚರ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ  ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹೊರಗಡೆ ಹಿರೋ ಹೊಂಡಾ ಪ್ಯಾಷನ್ ಮೋ.ಸೈಕಲ್ ನಂ. ಕೆ.ಎ-38-ಕೆ-411 ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ಕಳ್ಳರು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಗಿರುತ್ತಾರೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ರವರು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡುಕಾಡಿದರು ಮೋ.ಸೈಕಲ್ ಸಿಗದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ದಿ: 24-08-2012 ರಂದು ದೂರು ನೀಡಿದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನೀಖೆ ಕೈಗೋಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
  
ಕಮಲನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 70/12 ಕಲ. 32, 34 ಕೆ. ಇ. ಕಾಯ್ದೆ ;-

ದಿನಾಂಕ: 24-08-2012 ರಂದು ಆರೋಪಿತರಾದ ಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ಪಾಂಡುರಂಗ ಮತ್ತು  ನಾಗೇಂದ್ರ ತಂದೆ ವೈಜಿನಾಥರಾವ ಹಮೀಲಪುರೆ ರವರುಗಳು ಖತಗಾಂವ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ  ಗೂಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ವಾಹನ ನಂ. ಎಮ್.ಹೆಚ್.24-ಜೆ-7023 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸರಾಯಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಪಿಎಸ್ಐ ಕಮಲನಗರ ಮತ್ತು ಎನ್.ಎಮ್. ಪಾಟೀಲ್ ಪಿ.ಐ. ಅಪರಾಧ ಪತ್ತೆದಳ ಬೀದರ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿ ಅವರ ವಶದಿಂದ ಒಟ್ಟು 16 ಕಾಟನ್ 180 ಎಮ್.ಎಲ್. ಯು.ಎಸ್. ವಿಸ್ಕಿ ಬಾಟಲಗಳು ಅಂ.ಕಿ. 33,323/- ರೂ. ನೇದ್ದನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೋಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಕಮಲಾಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಬಂಡೆಪ್ಪಾ ಸಾ||ಅಂತಪನಾಳ ತಾ||ಜಿ||ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಕಾಶಿಬಾಯಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ:23-08-2012 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5-45 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿನ ಕಸ ತೆಗೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಣ್ಣಪ್ಪಾ ಮತ್ತು ಆತನ ಮಗ ದಿಲೀಪ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ಇರುವ ಬಂದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೋಗುವದನ್ನು ಬಂದ ಮಾಡು ಅಂದರೆ ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗದಂತೆ ತೆಡೆದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಅಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಿರುವ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿದನು. ಮತ್ತು ಕೈ ಮುಷ್ಠಿ ಮಾಡಿ, ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಗುಪ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 95/2012 ಕಲಂ. 341, 323, 324, 447, 504, 506 ಸಂ. 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಕಮಲಾಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ, ಅಣ್ಣಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಬಂಡೆಪ್ಪಾ ಸಾ||ಅಂತಪನಾಳ ತಾ||ಜಿ||ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಶಾರದಾಬಾಯಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ:23/08/2012 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕಸ ತೆಗೆದು ನಮ್ಮ ಬಂದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತಿರುವಾಗ ಸಾಯಂಕಾಲ 5-45 ಗಂಟೆಗೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಈತನು ಬಂದು ನನಗೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ನಮ್ಮ ನೀರಿನ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಕಸ ಹಾಕಿ ನೀರು ಹೋಗುವದನ್ನು ಬಂದ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿರಿ ಅಂತಾ ಅನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆಗ ನಾನು ಈ ಬಂದಾರಿ ನಮಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬಂದಾರಿ ಕೇದರಿ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿರಿ ಅಂತಾ ಅಂದಿದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಎದುರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯಾವಾಗಿ ಬೈದು ಎದೆಯ ಮೇಲಿನ ಅಂಗಿ ಹಿಡಿದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಕೆಡುವಿ ಅಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಿರುವ ಬಡಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಬಲಗಡೆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ಗುಪ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ  ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 96/2012 ಕಲಂ. 341, 323, 324, 447, 504, 506 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.