Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, July 27, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

PÀA§¼ÀwÛ UÁæªÀÄzÀ d«ÄãÀÄ ¸ÀASÉå 59/C/1 «¹ÛÃtð 2 JPÀgÉ ªÀÄvÀÄÛ 59/C/2 «¹ÛÃtð 3 JPÀgÉ 6 UÀÄAmÉ ¸ÀªÉð £ÀA: 59/C/1 «¹ÛÃtð 2 JPÀgÉ 20 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ fêÀAvÀ PÁ¯ÁzÀ°è ªÀiÁ£Àå gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÁåAiÀÄ®AiÀÄzÀ°è zsÁªÉ ºÀÆrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÀASÉå 85/95 EgÀÄvÀÛzÉ..ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ UÉÆëAzÀ vÀAzÉ PÉƼÀPÀAiÀÄå ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á : ªÀ®ÌA¢¤ß vÁ: ªÀiÁ£À«. FvÀ£À vÀAzÉAiÀÄ ¥ÀgÀªÁV rQæAiÀiÁV vÀqÉ DeÁÕ£É DVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj D¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ vÀªÀÄä£ÀªÀgÀÄ ¸ÉÃj ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¨ÁâzÀ°èzÀÄÝ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ §ÄqÀØ¥Àà ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á : ªÀ®ÌA¢¤ß vÁ: ªÀiÁ£À«.2) gÁªÀÄAiÀÄå vÀAzÉ §ÄqÀØ¥Àà ªÀAiÀÄ 47 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á : ªÀ®ÌA¢¤ß vÁ:ªÀiÁ£À«. 3) qÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á : ªÀ®ÌA¢¤ß vÁ: ªÀiÁ£À«. 4) §ÄqÀØAiÀÄå vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á :ªÀ®ÌA¢¤ß vÁ: ªÀiÁ£À«,. 5) £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀ®ÌA¢¤ß vÁ": ªÀiÁ£À«.EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 24.08.2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 10.30 UÀAmÉUÉ JA¢£ÀAvÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄÄgÀªÀAiÀÄå ZÉ£ÀߥÀà EªÀgÉ®ègÀÆ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ¦AiÀiÁð¢PÀÄAmÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ J®ègÀÆ CPÀæªÀĪÁV ºÉÆ®zÀ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀĤ°è¹ ¯Éà ®AUÁ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É F ºÉÆ®zÀ vÀAmÉUÉ §gÀ¨ÉÃqÀ lAzÀgÀÄ ¥ÀÄ£À: §gÀÄwÛÃAiÀiÁ CAzÀªÀgÉ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£ÀÄ ¨É¤ßUÉ gÁªÀÄAiÀÄå£ÀÄ ºÉÆmÉÖUÉ ºÉÆqÉzÀgÀÄ.H½zÀªÀgÀÄ ªÉÄÊPÉÊUÉ ¹PÀ̹PÀÌ°è ºÉÆqÉzÀÄ J®ègÀÆ ªÁ¥À¸ï ºÉÆÃUÀĪÁUÀ E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® ºÉÆ®zÀ vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ fêÀAvÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ SÁ¸ÀV zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 160/2013 PÀ®A: 341,504,323,506 ¸À»w 34 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¢£ÁAPÀ: 27.06..20103 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 10.30 UÀAmÉUÉ PÀÄrð ¹ÃªÀiÁzÀ ¸ÀªÉð £ÀA: 286 1 JPÀgÉ 7 UÀÄAmÉ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw AiÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ¸ÀÆUÀ¥Àà 40 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀÄrð vÁ: ªÀiÁ£À«. ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁd¥Àà ¸ÉÊAiÀÄzï C§Äݯï SÁzÀgï ¸Á§ EªÀgÉÆA¢UÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ©ÃgÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®ètÚ ¨ÉÆ¯É 36 ªÀµÀð ¸Á: PÀÄrð 2) ¨ÉÆ¯É ªÀÄ®ètÚ vÀAzÉ UÀAUÀtÚ 60 ªÀµÀð ¸Á: PÀÄrð 3) gÉêÀtÚ vÀAzÉ ªÀÄ®ètÚ ¨ÉÆ¯É 39 ªÀµÀð ¸Á: PÀÄrð 4) ªÀįÉèñÀ vÀAzÉ ªÀÄ®ètÚ ¨ÉÆ¯É 37 ªÀµÀð ¸Á: PÀÄrð EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀæªÀĪÁV C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸Áé¢üãÀzÀ°è EgÀĪÀ d«ÄãÀ°è ºÉzÀj¸ÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzsÀ CPÀæªÀĪÁV ¥ÀæªÉò¹ J¯Éà ¸ÀÆ¼É ¤£ÀßzÀÄ AiÀiÁªÀ ºÉÆ® ºÉÊw CAvÁ §AzÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛà ¨sÉÆøÀÄr ¸ÀƼÉà ¤Ã£À®èzÉà ªÀÄvÉÛ E§âgÀ£ÀÄß PÀgÀPÉÆAqÀÄ §A¢AiÀiÁ CAvÁ CAzÀÄ ªÉÄÊPÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÀÆzÀ®£ÀÄß J¼ÉzÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤£ÀߣÀÄß E¯Éèà ºÉÆ®zÀ°è ¸Á¬Ä¹©qÀÄvÉÛÃªÉ AiÀiÁgÀ §AzÀÄ ©r¹PÉƼÀîvÁÛgÉ. CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ CzÉ CAvÁ PÉÆlÖ SÁ¸ÀV zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 161/2013 PÀ®A: 441,447,323,324,504,506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ CrAiÀi°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄ»¼É ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

¦gÁå¢ ²æêÀÄw.¸À«vÁ UÀAqÀ ²ªÀgÁd 21 ªÀµÀð ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á;¢¢ÝV ºÁ.ªÀ.PÉ.§¸Áì¥ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ DgÉÆæ £ÀA.1 ²ªÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀÆUÀ¥Àà CAUÀr 25 ªÀµÀð
FvÀ£ÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ 11/05/2011 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£À« vÁ®ÆQ£À ªÀlUÀ¯ï §¸ÀªÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ªÀÄzÀÄªÉ £ÀqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ ¦ügÁå¢ü vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ 2 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ZÉÊ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 20 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀgÀzÀQëuÉAiÀiÁV ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 2 wAUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À£ÀÄß DgÉÆævÀgÀÄ ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¢£ÀUÀ¼À°è ¦ügÁå¢zÁgÀ½UÉ «£ÁBPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §rAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ C®èzÉà ¦ügÁå¢zÁgÀ½UÉ ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ E£ÀÆß 2 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ 11 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ PÉÆlÖgÉ ªÀiÁvÀæ ¤£ÀߣÀÄß ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉƼÀÄîªÀÅzÁV ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. C®èzÉà ¤Ã£ÀÄ £ÁªÀÅ PÉýzÀµÀÄÖ vÀgÀzÉà EzÀÝgÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ElÄÖPÉƼÀÄîªÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¢£Á®Ä ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV avÀæ»A¸É ¤ÃrzÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 6/8/2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-00 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ½UÉ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄUÉ ºÉaÑ£À ªÀgzÀQëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢¯Áè ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ¨ÉÃqÀ ¸ÀÆ¼É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÃzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ §rzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPɺÁQ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀºÁQzÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ SÁ¸ÀV ¦gÁå¢ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 147/2013 PÀ®A 498(J) 323, 504,506,¸À»vÀ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 r.¦.AiÀiÁåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

«±Áé¸ï vÀAzÉ «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ ªÀeÉ ¸Á: AiÀÄzÁè¥ÀÆgÀÄ FvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ C£ÀAvÀ vÀAzÉ «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ ªÀeÉ PÉ.¦.¹ ¥ÁèAn£À MrªÉÊ£À°è UÀÄwÛUÉ PÁ«ÄðPÀ CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ; 26.07.2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 11.30 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß vÀªÀÄä C£ÀAvÀ FvÀ£ÀÄ MrªÉÊ£À°è PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ £ÀUÉñÀ PÀAmÁæPÀÖgï ¢Ã°¥ï PÀĪÀiÁgÀ J.EE ¸ÀÄUÀ¥Àà mÉQß±ÀAiÀÄ£ï fAzÀ¥Àà ºÉ®àgï C¥ÀgÉÃlgï gÁeÉñÀ PÁAlæPÀÖgÀ ¸ÀÄ¥Àgï ªÉÊdgï EªÀgÀÄ C£ÀAvÀ¤UÉ ¸ÀÄgÀPÀµÀvÉAiÀÄ ¸À®ÄªÁV ºÉ®ämï §Æmï PÉÊ gÀPÁë PÀªÀZÀ UÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀ¯ÁgÀzÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAeÁUÀævÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀ»¸À¯ÁgÀzÉà ¤®Ì÷ëvÀ£À¢AzÀ PÉ.¦.¹. §rªÉÊ£À°è ©æÃPÀgï ªÉÄ¯ï ºÀwÛ¹ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¹éZï D£ï ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀÆa¹zÁUÀ M«ÄäzÉƪÀÄä¯Éà PÀnÖUÉ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¨sÀAiÀÄAPÀgÀ PÀgÉAmï ¸ÁàPïð CV ¨ÉAQ ºÀwÛ vÀ£Àß zÉúÀ ¸ÀÄlÄÖ PÀgÀPÀ¯ÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 78/2013 PÀ®A: 304 (J) L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:27.07.2013 gÀAzÀÄ 195 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 27,000/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 27-07-2013

                     
This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 27-07-2013

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 10/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
ªÀÄÈvÀ eÁ£ÀPÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥Àæ¨sÀÄ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: PÉÆAUÀ½ UÁæªÀÄ, vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀjUÉ F ªÉÆzÀ®Ä ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É EzÀÄÝ, 2 wAUÀ¼À »AzÉ ¤®AUÁzÀ°è C¥ÉAqÉPïì aQvÉì ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀj ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀ¯ÁgÀzÉà ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-07-2013 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ «µÀzÀ OµÀzsÀ ¸Éë¹zÀÝjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR°¹zÁUÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É, CªÀgÀ ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ªÀÄÈvÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢ gÉÃSÁ UÀAqÀ ¢°Ã¥À ¹AzsÉ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: ClÖgÀUÁ, vÁ: ¨sÁ°è EªÀgÀÄ ªÀÄgÁpAiÀÄ°è §gÉzÀ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 174(¹) ¹.Dgï.¦.¹ :-
ದಿನಾಂಕ 18-07-2013 ರಂದು ¦üರ್ಯಾದಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪಾ ಮಾಳಗೆ ಸಾ: ಖಾನಾ¥ÀÆEªÀgÀ ಮಗಳು PÀÄ.¸ÀÄzsÁgÁt vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ªÀAiÀÄ: 9 ªÀµÀð, ಇವಳು ಹೋಲದಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಆಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಹುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಹಾವು ¸ÀÄzsÁgÁt EPÉAiÀÄ ಬಲಗೈ ಮುಂಗೈ ಮೇಲೆ ಕಚ್ಚಿzÀÝjAzÀ ಸದರಿಯವಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಖಾಸಗಿ ಔಷಧ ಹಾಕಿಸಿ £ÀAvÀgÀ ದಿನಾಂಕ 19-07-2013 ರಂದು ಬೀದರ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ zÁR°¹zÁUÀ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗzÉà ದಿನಾಂಕ 26-07-2013 ರಂದು ¸ÀÄzsÁgÁt EPÉAiÀÄÄ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ, CªÀ¼À ¸Á«£À°è ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-07-2013 gÀAzÀÄ ಕೊಟ್ಟ ಹೇಳಿಕೆ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 10/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠱ÁªÀįÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¸Á: eÁªÀÄRAr EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¸Á«wæ UÀAqÀ gÀ« ªÀÄzÀPÀmÉÖ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÀ, ¸Á: ©Ãj (PÉ) EPÉUÉ DUÁUÀ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É K¼ÀÄwÛvÀÄÛ, ºÀ®ªÁgÀÄ PÀqÉ vÉÆÃj¸ÀzÀgÀÆ PÀrªÉÄAiÀiÁVgÀ°¯Áè, ¸Á«wæ EPÉAiÀÄÄ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¢£ÁAPÀ 25-07-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ènÖzÀÝ PÀqÀ¯É ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ ¥ËqÀgÀ PÀÄr¢zÀÄÝ, ¸Á«wæ EªÀ½UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR°¹zÀÄÝ, aQvÉì PÁ®zÀ°è ¸Á«wæ EªÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É, DPÉAiÀÄ ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-07-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 100/2013, PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖ eÉÆvÉ 328 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-07-2013 gÀAzÀÄ ºÉÆ£Àßr UÁæªÀÄzÀ ªÀiÁtÂPÀ ±ÉjPÁgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è CPÀæªÀĪÁV ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C£ÁgÉÆÃUÀåPÀgÀ, ºÁ¤PÁgÀPÀªÁzÀ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÀAUÀ滹PÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ZÀªÀ¼À¨Á¬Ä UÀAqÀ ²ªÀgÁd ¥ÀªÁgÀ, 2) dªÀÄÄ£Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ®QÌgÁªÀÄ ¥ÀªÁgÀ E§âgÀÆ ¸Á: ¹AzÉÆî vÁAqÁ gÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀ.gÁ.¥ÉÆ ªÀw¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠢°Ã¥ÀPÀĪÀiÁgÀ © ¸ÁUÀgÀ ¦.J¸ï.L. §UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ zÁ½ £Àqɹ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä, ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀ ºÀt, ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÀ®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ MAzÀÄ ¹Öïï UÁè¸À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 194/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 26-07-2013 ರಂದು ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆಎ-39/ಜೆ-8169 ನೇದgÀ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ PÁ²Ã£ÁxÀ R¥À¯É, ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ¨Á宺À½î(PÉ) EvÀ£ÀÄ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಆಣದೂರ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬೀದರ ಹುಮನಾಬಾದ ರೋಡ ಮಾಳಚಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಾರದಲ್ಲಿರುವ ಕುಂಬಾರ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ«ರುವ ರೋಡಿ£À ಮೇಲೆ ಆರೋಪಿAiÀÄÄ ತನ್ನ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ಅತಿವೇಗ ಹಾಗು ನಿಷ್ಕಳಾಜೀತನದಿಂದ ನಡೆಸಿ ಒಮ್ಮಲೆ ಸ್ಲಿಪಯಾಗಿ ಕೇಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದಕ್ಕೆ ಲೆಯ ಹಿಂದೆ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಕಿವಿಯಿಂದ ರಕ್ತ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ, ಗಟಾಯಿಗೆ, ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ, ಬಲಗಡೆ ರmÉÖಗೆ, ಬಲಮುಂಗೈಗೆ ತರಚಿದ ಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಫಿರ್ಯಾದಿ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÁPÀgÀ zÉêÀ±ÉÃmÉÖ, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: ¨Á宺À½î (PÉ) EªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖ°¹ಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊ¼Àî¯ÁVzÉ.

   

GULBARGA DIST REPORTED CRIME


ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆ:
ಯು.ಡಿ.ಆರ್ ಪ್ರಕರಣ:
ದಿನಾಂಕ:25/07/2013 ರಂದು ಶ್ರೀ ನೀಲಕಂಠ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಪಾಣಿಗಾಂವ ಸಾ:ಗೋಳಾ (ಕೆ) ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10.30 ಎಎಂ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮಾಲಗತ್ತಿ ಸೀಮಾಂತರದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿರುವ ಬನ್ನಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೇತಾಡುತ್ತಿರುವದನ್ನು ನೋಡಿ ಸಮೀಪ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಸದರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನೇಣು ಹಾಕಿ ಕೊಂಡಿದ್ದು ನೋಡಲಾಗಿ ಆತನು ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತನಿದ್ದು ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ಗೊತ್ತಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಆತನ ವಯಸ್ಸು ಅಂದಾಜು 23/25 ವರ್ಷ ಇದ್ದು ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಬನ್ನಿ ಗಿಡದ ಮೇಲ್ಬಾಗದಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ನೂಲಿನ ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ವಾಯರ ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಟಿ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಸದರಿಯವನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಿಳಿ ಗೇರಿ-ಗೇರಿ ಶರ್ಟ ಮತ್ತು ಒಂದು ಚಾಕಲೇಟ ಬಣ್ಣದ ಚೌಕಡಿ ಲುಂಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಎಂದು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಅಶೋಕನಗರ ಠಾಣೆ:
ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ:
ಶ್ರೀ. ಸಮೀರ ತಂದೆ ರಶೀದ ಬಾಗವಾನ ಸಾ:ಭಗವತಿ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 25/07/2013 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 3-30 ರಿಂದ 4 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ತಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಂಪೌಂಡ ಹಾರಿ ಮನೆಯ ಕಿಟಕಿ ಮುರಿದು ಒಳಗಡೆ ಬಂದು  ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ಐ-ಫೋನ ಮೊಬೈಲ ಅದರ ಸೀಮ ನಂ 9611869999 ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಂಟನ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿದ್ದ 15,000/- ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬೋದ ಬಗ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.