Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, January 18, 2016

Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes

©üÃ. UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 06/2016 PÀ®A 279,337, L¦¹ ¸ÀAUÀqÀ 187 L JªÀiï « DPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ 17/01/2016 gÀAzÀÄ 01-15 ¦JªÀiï PÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠩 zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ zÀvÀÛvÁæAiÀÄ AiÀiÁgÁ ¸Á|| ªÀÄÄqÀ§Æ¼À FvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ zÀÆgÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 17/01/2016 gÀAzÀÄ 10 JJªÀiï PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ªÀÄÄqÀ§Æ¼À UÁæªÀÄzÀ ¸À.».¥Áæ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ºÁzÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ DgÉÆÃ¥ÀvÀ£ÁzÀ  ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ºÉƸÀªÀĤ  ¸Á|| ªÀÄÄqÀ§Æ¼À vÁ|| ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆà ¸ÉÊ  £ÀA PÉJ-32 Dgï-2955 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£É »A¢¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÊPÀ®UÉ §®ªÁV rQÌ¥Àr¹zÀÄÝ PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À vÀ¯ÉUÉ ,JqÀUÀqÉ §dPÉÌ ºÁUÀÄ mÉÆAPÀPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà ¸ÀzÀj UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀiÁ®UÀwÛ FvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj UÁAiÀiÁ¼ÀĪÀ£ÀÄß G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀPÉÌ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr G¥ÀZÁgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ vÀPÀët vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ  ªÀUÉÊgÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 06/2016 PÀ®A 279,337, L¦¹ ¸ÀA 187 LJªÀiï« AiÀiÁPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 18-01-2016

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 18-01-2016

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 02/2016, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ®PÀëöät ªÀiÁ¹ªÀiÁqÉPÀgï ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð,  eÁw: ºÀjd£À, ¸Á: £ÁªÀÄzÁ¥ÀÄgÀ ªÁr, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£ÀUÉ ©qÀĪÀÅ ¹PÁÌUÀ §qÀ gÉÆÃVUÀ¼À AiÉÆÃUÀPÉëêÀÄ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÁÛgÉ, ¢£ÁAPÀ 09-01-2016 gÀAzÀÄ M§â ªÀåQÛ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR¯ÁVzÀÄÝ, DvÀ¤UÉ ªÀAiÀĸÁìVzÀÄÝ gÉÆÃUÀ¢AzÀ £ÀgÀ¼ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, DvÀ¤UÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ «ZÁj¸À®Ä vÁ£ÀÄ gÁ.ºÉ 9 gÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃUÀ¢AzÀ £ÀgÀ¼ÀÄvÁÛ ©zÁÝUÀ DvÀ¤UÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¤Ãr 108 CA§Ä¯É£ïì £ÉÃzÀgÀ°è ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ CAvÀ UÉÆvÁÛVgÀÄvÀÛzÉ, DvÀ£ÀÄ C£ÁgÉÆÃUÀå¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 17-01-2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, DvÀ£À ªÀAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 70-75 EzÀÄÝ, GzÀÝ ªÀÄÄR ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É, ªÉÄʪÉÄÃ¯É MAzÀÄ ©½ zsÉÆÃw ¥sÀÄ¯ï §¤AiÀiÁ£ï EgÀÄvÀÛzÉ, DvÀ£ÀÄ ªÀAiÀĸÁìVzÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 07/2016, PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17-01-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀÄ.¸ÀAvÉÆõÁ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ PÉÆÃmÉ ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£ï. ¸Á: ºÀ¼ÀzÀPÉÃj ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ vÀAzÉAiÀiÁzÀ ªÉÊf£ÁxÀ gÀªÀgÀÄ ªÀrØ PÁæ¸À PÀqɬÄAzÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É §gÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ d»gÁ¨ÁzÀgÉÆÃqÀ zÉêÀ zÉêÀ ªÀ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ d»gÁ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ DmÉÆ £ÀA. PÉJ-38/9253 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß DmÉÆ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CªÀgÀ vÀ¯É »AzÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §®Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §gÀÄwÛzÀÄÝ, JqÀ & §®UÀqÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ CVzÀÝjAzÀ CªÀjUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉævÀAiÀÄ°è zÁR°¹ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ CªÀjUÉ ºÉÊzÀæ¨ÁzÀUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 07/2016, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13-01-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæPÁ±À vÀAzÉ UÀAUÀ±ÉnÖ, ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: SÁeÁ¥ÀÆgÀ, vÁ: ©ÃzÀgÀ, ¸ÀzÀå: ªÁ¸À UÀĪÉÄä ¯ÉOl ªÀÄ£É £ÀA. 12-2-243/22 ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß PÀÄlÄA§ ºÁUÀÆ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ£À PÀÄlÄA§zÉÆA¢UÉ ¸ÀAPÁæAw ºÀ§âzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ SÁeÁ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄRå zÁégÀzÀ Qð ªÀÄÄjzÀÄ N¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀÆl PÉøÀzÀ°èzÀÝ 1) §AUÁgÀzÀ 4 vÉƯÉAiÀÄ ¥Ál° C.Q 1,04,000/- gÀÆ., 2) §AUÁgÀzÀ £Á£ï 3 vÉÆ¯É C.Q 78,000/- gÀÆ., 3) MAzÀÄ eÉÆvÉ §AUÁgÀzÀ gÀhÄĪÀÄPÁ eÉÆvÉ ¸ÀgÀ¥À½ 1 vÉÆ¯É C.Q 26,000/- gÀÆ., 4) MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ HAUÀÄgÀ 4 UÁæA C.Q 10400/- gÀÆ., qÀ©âAiÀÄ°èAiÀÄ 5) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 19,000/- gÀÆ., 6) ¨É½î ©¹Ìmï 10 UÁæA C.Q 600/- gÀÆ. ºÁUÀÆ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ gÁZÀ¥Áà EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄRå zÁégÀzÀ PÉÆAr ¸ÀºÀ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ qÀ©âAiÀÄ°èAiÀÄ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 85,000/- gÀÆ., 2) §AUÁgÀzÀ MAzÀÄ HAUÀÄgÀ 10 UÁæA C.Q 26,000/- gÀÆ., 3) MAzÀÄ eÉÆvÉ §AUÁgÀzÀ gÀhÄĪÀÄPÁ 7 UÁæA C.Q 18200/- gÀÆ., 4) £Á®ÄÌ vÉƯÉAiÀÄ ¨É½îAiÀÄ ¹PÁÌ 4 C.Q 2400/- gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ 3,69,600/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀt, ¨É½î, £ÀUÀzÀÄ ºÀt ¢£ÁAPÀ 15, 16-01-2016 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 09/2016, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 08-09-2015 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzï CfêÉÆâÝãï vÀAzÉ ªÀĺÀäzï SÁ¹ÃªÀiï C°, ªÀAiÀÄ: 37 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 3-3-301, DAiÀÄð £ÀUÀgÀ, d»gÁ¨Ázï, ªÉÄÃzÀPÀ f¯Áè, vɯÁAUÀuÁ gÁdå gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÁ¬ÄAiÀĪÀgÁzÀ ªÀiÁ®£À©Ã gÀªÀjUÉ ©ÃzÀgï f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ zÁR°¹zÀÄÝ, CªÀgÀ DgÉÆÃUÀå «ZÁgÀuÉUÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ vÀ£Àß CtÚ ªÀĺÀäzï ¸À°ÃªÀiï E§âgÀÄ »ÃgÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¥sÁåµÀ£ï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. J¦-23/¦-7862 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß D¸ÀàvÉæAiÀÄ vÀÄvÀÄð WÀlPÀzÀ ªÀÄÄAzÉ ¥ÁQðAUï ¸ÀܼÀzÀ°è ©ÃUÀ ºÁQ ¤°è¹ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀÄ ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ 09-09-2015 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤°è¹ ºÉÆÃzÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï EgÀ°®è, AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, PÀ¼ÀĪÁzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï «ªÀgÀ 1) »ÃgÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¥sÁåµÀ£ï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. J¦-23/¦-7862, 2) ZÁ¹¸ï £ÀA. JªÀiï.©.J¯ï.ºÉZï.J.10.E.J¯ï.9.f.©.12797, 3) EAf£ï £ÀA. ºÉZï.J.10.E.©.9.f.©.05611, 4) ªÀiÁqÀ¯ï-2009, 5) §t:Ú PÉ¥ÀÄà, 6) C.Q 30,000/- gÀÆ. EgÀÄvÀÛzÉ CªÀÄvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-01-2016 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Kalaburagi District Press Note

ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ
                ಕಾಣೆಯಾದ ಮಕ್ಕಳ ಪತ್ತೆಗೆ ಸಂಭಂದಿಸಿದಂತೆ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಅಪರೇಶನ ಸ್ಮಾಯಲ್ -2 ಎಂಬ ವಿನೂತನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ   18-01-2016  ರಿಂದ 18-02-2016 ರವರೆಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಭಂದಿಸಿದಂತೆ ಕಲಬುರಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಭವನ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 18-01-2016 ರಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಭೆಗೆ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಭಂದಪಟ್ಟಂತಹ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರಾದ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಧಿಶರಾದ ಶ್ರೀ.ಹೆಚ್.ಎಲ್ ಚೌವ್ಹಣ, ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಯವರಾದ ಶ್ರೀ.ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪರವರು, ಶ್ರೀ ಭರತೇಶ ಶೀಲವಂತ ಕಾನೂನು ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾಧಿಕರಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಘಟಕ ಕಲಬುರಗಿ ರವರು,ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನುಸೂಯಾ ಕಿನ್ನಾಳ,ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದುತ್ತರಗಾಂವ ರವರು, ಹಾಗೂ ಬಾಲಕ ಬಾಲಕಿಯರ ಬಾಲಮಂದಿರ ಅಧೀಕ್ಷಕರು,ಸಿ.ಡಿ.ಪಿ.ಓ ರವರು, ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯವರು, ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಕಾಣೆಯಾದ ಬ್ಯೂರು (ಡಾನ್ ಬಾಸ್ಕೋರವರು) ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಹಿಳಾ & ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪ ನಿರ್ದೆಶಕರು, ಇನ್ನೂ ಇತರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸದಸ್ಯರು, ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮಕ್ಕಳ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಹ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಆರಕ್ಷಕ ಉಪಾಧಿಕ್ಷಕರು, ಆರಕ್ಷಕ ವೃತ್ತನಿರೀಕ್ಷಕರು, ಇತರರು, ಈ ಕಾಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.
           ಕಾಣೆಯಾದ ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲಕರ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದ ಸುಧಾರಣೆ  ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ,ಬಾಲಕರ ಪುನರ ವಸತಿ ನಿರ್ವಹಣ ರವರ ಅಭೀದೋಯ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ತಡೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಾನೂನುಗಳ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿದಲ್ಲದೇ,ಕಾರ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತರಾಗುವಂತಹ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ದೆಶನ ನೀಡಿ ಈ ದೆಸೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡಿದರು.ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ಕಾಣೆಯಾದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವ ಕುರಿತು ಪೊಲೀಸ್ ವೃತ್ತವಾರು ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಈ ದೆಸೆಯಲ್ಲಿ ಚುರುಕು ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಎಡಬಿಡದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿಬೇಕಾದಂತಹ ಕಾನೂನುಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಸದರ ಸಭೆ ಶ್ರೀ. ಅಮಿತ ಸಿಂಗ ಐಪಿಎಸ್. ಆರಕ್ಷಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.