Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, January 3, 2009

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 03-01-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 03-01-2009

ªÀÄlPÁ zÁ½ DgÉÆæUÀ¼À §AzsÀ£À

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 01/09 PÀ®A 420 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 78 (3) PÉ.¦.JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 02/01/09 gÀAzÀÄ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¨sÁ°Ì ZËr ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä C°è E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§j£À aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄvÁÛ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 90 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ d£ÀjUÉ £ÀA©¹ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÀjAzÀ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ 1230 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr CªÀjAzÀ ªÀÄlPÁ dÆfUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ 300/- £ÀUÀzÀÄ, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ°è d¥ÀÛ ªÀiÁr DgÉÆæ CqÉ¥Áà, £ÁdgÀ C° vÀAzÉ ªÀÄÄeÁ¥sÀgï C° gÀªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸Àì£À°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ ªÀqÀªÉUÀ½nÖgÀĪÀ ¨ÁåUÀ PÀ¼ÀªÀÅ

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 02/09 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 02/01/09 gÀAzÀÄ 1530 WÀAmÉUÉ ªÉÄð£À ¦üAiÀiÁð¢ D±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ¥À£À߯Á® eÉÊ£ï ªÀAiÀÄ 42 G §AUÁgÀ ªÁå¥ÀgÀ ¸Á: £ÀÆå ¥Á±ÀðªÀ £ÀUÀgÀ ©°ØAUï-3 J «AUï 302, zÉêÀZÀAzÀ £ÀUÀgÀ §»ÃAzÀgÀ ªÉøÀÖ ªÀÄÄA¨Á¬Ä EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 01/01/09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® §AUÁgÀzÀ ªÀqÀªÉUÀ¼À£ÀÄß ¨ÁåV£À°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¨Á¬Ä ¬ÄAzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä ªÀÄÄA¨Á¬Ä£À°è GªÀigÀ mÁåªÀ®ì £ÀA PÉJ-01-©-4496 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ ¢£ÁAPÀ 02/01/09 gÀAzÀÄ 1000 WÀAmÉUÉ ¸Á¬Ä ¥ÁågÀqÉÊd zsÁ¨sÁzÀ JzÀÄjUÉ ¸ÀzÀj §¸Àì §AzÀÄ ¤AvÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÀÄ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è E½zÀÄ ªÀÄ®«¸Àdð£ÉUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀµÀÖgÀ°è AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ ¨ÁåV£À°è EnÖzÀ §AUÁgÀzÀ MqÀªÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ MlÄÖ 1200 UÁæAzÀ C.Q 10 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¼É ¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆîzÀ°è PÀnÖgÀĪÀ DPÀ¼À PÀ¼ÀªÀÅ

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 02/09 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 02/01/2009 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ²æà ¢UÀA§gÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀgÀ «oÉÆèÁ vÀ¥À±Áå¼É ¸Á;¨É¼ÀPÀÄtÂ(©) EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ §gɹzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¨É¼ÀPÀÄtÂ(©) UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è ¢£ÁAPÀ 6/12/08 gÀ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÀnÖzÀ MAzÀÄ DPÀ¼ÀÄ C;Q;20,000/-gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ JvÀÄÛ C;Q;8000/-gÀÆ. ¨É¯ÉªÀżÀîªÀÅUÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. PÀ¼ÀĪÁzÁV¤AzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¥ÀvÉÛAiÀiÁV¯Áè. F §UÉÎ £ÀªÀÄÆägÀ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ zÀvÀÄÛ, ¨sËgÁªÀ vÀAzÉ «oÉÆèÁ qÉÆÃAUÀgÉ, ªÀÄvÀÄÛ F±ÀégÀ vÀAzÉ «oÉÆèÁ qÉÆÃAUÀgÉ ¸Á; ¨É¼ÀPÀÄtÂ(©) gÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ §gɹzÀ ºÉýPÀAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes


: ªÉÆøÀ¢AzÀ d«ÄãÀÄ ªÀUÀð ªÀÄĨÁ¢¯Á «J, DgïL ¸ÉÃj, 5 d£ÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä :

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄvÁ®ÆPÀ C¥Àà£ÀzÉÆrØ UÁæªÀĤªÁ¹UÀ¼ÁzÀ, ªÀÄAUÀªÀÄä UÀAqÀ ®PÀëöät, UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ PÁ¼À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ C£ÀAvÀªÀÄä UÀAqÀ wªÀÄä¥Àà J®ègÀÆ f£ÀUÁgÀ eÁwAiÀĪÀgÀÄ EzÀÄÝ CzÉà UÁæªÀÄzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA§AzsÀ «gÀzÀ AiÀiÁzÀªï PÉÆëģÀ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ®ZÀªÀÄAiÀÄå 67 ªÀµÀð, EªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°ègÀĪÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß¹ÃªÀiÁ ¸ÀªÉÃð¸ÀA: 300/1, 2J.31 UÀÄAmÉ, 301/2, 1J.12 UÀÄAmÉ, 304/4, 2J.18UÀÄAmÉ ªÀÄvÀÄÛ 307/2, 14 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÉrØ vÀAzÉ ¨Á¬ÄzÉÆrØ wªÀiÁägÉrØ UÁæªÀÄ ¯ÉPÁÌ¢üPÁj AiÀiÁ¥À®¢¤ß ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀ°AUÀ¥Àà PÀAzÁAiÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ ZÀAzÀæ§AqÁ gÀ¸ÉÛ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀ ¸ÀºÀPÁgÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:18.12.2008 gÀAzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÀºÀ¹Ã® D¦üøï£À°è ªÀÄÄmÉõÀ£ï ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ £ÁUÀ¥Àà£ÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸À°è¹zÀ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ ¥ÉưøïoÁuÉC.¸ÀA: 02/2009 PÀ®A: 420,441,468,334 ªÀÄvÀÄÛ 120(©) ¨sÁ.zÀA.¸ÀA. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ¥ÀævÉåÃPÀ JgÀqÀÄ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ, E§âjUÉ UÁAiÀÄ :

¢£ÁAPÀ:02.01.2009 gÀAzÀÄ 1340 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀA:PÉJ.36,eÉ.269, £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ UÀAdªÀÈvÀÛ-ZÀAzÀæªÀi˼ÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà zɺÀ°ªÁ¯Á ¹éÃmïºË¸ï ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀA:PÉJ.36, J¸ï.1048 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï£À »A§¢ D¸À£ÀzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ F°AiÀiÁ 45 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄlªÀiÁj EªÀ¤UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ DAd£ÉÃAiÀÄ ¸Á: ªÀÄlªÀiÁj PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁgÀoÁuÉ UÀÄ£É߸ÀA: 01/2009 PÀ®A: 279,337 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA. & 134 ¸À»vÀ 187 ªÉÆÃ.ªÁ.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:02.01.2009 gÀAzÀÄ 1840 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄĤUËqÀ ¸Á: gÁA¥ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀA:PÉJ.36, Dgï.2880 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ²æà §¸ÀªÉñÀégÀªÀÈvÀÛ-qÁ: ©.Dgï.CA¨ÉÃqÀÌgïªÀÈvÀÛ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹,ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà PÉ£ÀgÁ¨ÁåAPï ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ²æêÀÄw ²æÃUËj UÀAqÀ ¸ÀħæªÀÄtåA 52 ªÀµÀð, GzÀAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀjUÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ ²æÃUËjgÀªÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, DAiÀÄvÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ°ègÀĪÀ rªÉÃlgïUÉ rQÌPÉÆlÄÖ PɼÀUÉ©zÀÝ ¨ÉÊPï ZÁ®PÀ¤UÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ ¥ÀævÀåPÀëzÀ²ð ©.JA.eÉÆåö CZÀðPÀgÀÄ CAiÀÄå¥Àà¸Áé«Ä zÉêÀ¸ÁÜ£À gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁgÀoÁuÉ UÀÄ£É߸ÀA: 02/2009 PÀ®A: 279,337,338. ¨sÁ.zÀA.¸ÀA. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :
ªÁgÀ¸ÀÄzÁgÀj®èzÀ ¸ÀévÀÄÛ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀ ªÀåQÛ §AzsÀ£À
 
: ¢£ÁAPÀ:02/01/09 gÀAzÀÄ §æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ²æà ²ªÀ¥ÀæPÁ±À ¹.¦.¹ 1243 ªÀÄvÀÄÛ ²æà ±À²PÁAvÀ ¦.¹ 1293 gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 02/01/09 gÀ ¨É½UÉÎ 8:00 UÀAmɬÄAzÀ oÁuÉAiÀÄ ºÀ¢ÝAiÀÄ°è ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ¸ÀÄ¥ÀgÀ ªÀiÁPÉðl, ZÀ¥Àà® §eÁgÀ, ¸ÀgÁ¥sÀ §eÁgÀ §ºÀĪÀĤ ZËPÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¸ÀAvÁæ¸ÀªÁr PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ 1300 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ rªÉÊ£ï EAVèÃµï «ÄrAiÀĪÀiï ¸ÀÆÌ® PÀqɬÄAzÀ M§â ªÀåQÛ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è ¥Áè¹ÖÃPÀ aîzÀ°è ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ºÁQzÀ ºÉƯÉzÀ aîªÀ£ÀÄß vɯÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ElÄÖPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ£ÀÄß. PÀAqÀÄ CªÀ£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ «ZÁgÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉ£ÀÄߪÀµÀÖgÀ°è vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄð£À aîªÀ£ÀÄß C°èAzÀ ©¸ÁQ Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¨É£ÀßnÖ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ T¯ÁªÀgï ¥Ánî, ¸Á||¨Á¥ÀÄ£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. aîzÀ°è K¤zÉ JAzÀÄ PÉüÀ®Ä CzÀgÀ°è ºÀ¼É ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ½ªÉ JAzÀÄ w½¹zÀ£ÀÄ. CzÀ£ÀÄß ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ ©aѹ £ÉÆÃqÀ®Ä aîzÀ°è 1)4 C®Æå«Ä¤AiÀÄA §UÉÆÃtÂUÀ¼ÀÄ, 2)MAzÀÄ Erè ªÀÄt C®Æå«Ä¤AiÀÄA 3) 3 §UÉÆÃt ªÀÄÄZÀѼÀUÀ¼ÀÄ, 4)MAzÀÄ PÀÄPÀÌgÀ, 5) 1 C®Æå«Ä¤AiÀÄA ¥ÁvÉæ, 6) 4 ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÉÆÖà J®èzÀgÀ C||Q|| gÀÆ.2630/- ¸ÀzÀjAiÀĪÀÅUÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ EªÀÅUÀ¼ÀÄ Rjâ¹zÀ zÁR¯É ¥ÀvÀæUÀ¼À §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀzÉ zÁR¯É ¥ÀvÀæ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. PÁgÀt J°èAiÀiÁzÀgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §A¢gÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ w½zÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ®Ä ¸ÀªÉÄÃvÀ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj AiÀĪÀgÀ ªÀgÀ¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ D¥Á¢vÀ£À «gÀÄzÀÝ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è PÀ®A:41(r), 102 ¹.Dgï.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ:
C§PÁj zÁ½ :

¢£ÁAPÀ:02/01/2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 09:15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ¨sÀgÀvÀ£ÀUÀgÀ vÁAqÁzÀ°è ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ ºÁ¤AiÀiÁUÀĪÀAvÀºÀ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ¨ÁwäzÉÆgÉvÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå ²æÃ.JªÀiï.©üêÀÄgÁAiÀÄ ¦.L §æºÀä¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¦.J¸ï.L §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹ 931, ¦.¹ 1293, ¦.¹ 1040, ¦.¹ 1243, ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ.¦.¹ 122 gÀªÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ 1)¸ÀÄzÉñÀ vÀAzÉ gÉÆûzÁ¸À G¥ÁzÀå, ¸Á||¨Á¥ÀÄ£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð 2)¸ÀPÀĄ̈Á¬Ä UÀAqÀ qÁPÀÄ eÁzÀªÀ, ¸Á|| ¨sÀgÀvÀ£ÀUÀgÀ vÁAqÁ EªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¹§âA¢ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ zÁ½ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 1)MAzÀÄ ¥Áè¹ÖÃPÀ PÉÆqÀzÀ°è CAzÁdÄ 10 °Ãlgï ¸ÀgÁ¬Ä C||Q|| 500/- gÀÆ¥Á¬Ä, 2)JgÀqÀÄ ¥Áè¹ÖPï UÁè¸ïUÀ¼ÀÄ d¦ÛªÀiÁr. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯É ¥ÀvÀæUÀ½®èzÉ gÁ¸ÁAiÀĤPÀ ¥ÀzÁxÀð «Ä²ævÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ ºÁ¤AiÀiÁUÀĪÀAvÀºÀ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÁgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹PÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ D¥Á¢vÀgÀ «gÀÄzÀÝ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÀåPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀqÀUÉÃgÁ oÁuÉ:
ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :

¢£ÁAPÀ 02/01/2009 gÀAzÀÄ ²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ©üêÀÄAiÀiÁå ºÀqÀ¥ÀzÀ ¸Á: CdÄðtV ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À CtÚ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd¤UÉ  1)ªÀiÁ£ÀAiÀiÁå vÀAzÉ ZÉÃdtÚ 2) ¹zÀÝ«ÃgÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥ÀàUËqÀ 3)¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà ¨ÁUÀ° 4)ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀtÚ ¨ÁUÀ° 5) zÉêÀ¥ÀàUËqÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæAiÀiÁåUËqÀ ¸Á:CdÄðtV EªÀgÀÄ §AzÀªÀgÉà vÀqÉzÀÄ §rUɬÄAzÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ D¥Á¢vÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ:
C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :

¢£ÁAPÀ 01/01/9 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4:¦JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà w¥ÀàtÚ ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀÄtÚ E§âgÀÆ PÀÆr ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® £ÀA:PÉJ 33 JZï:2629 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ®QëöäÃ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr ªÉÄÃ¯É ¯Áj £ÀA:PÉJ 25 93.63 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ w¥ÀàtÚ ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀÄtÚ E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀl ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁjUÉ rQÌ¥Àr¹zÀjAzÀ w¥ÀàtÚ FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ §®¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀÄt¤UÉ É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ ±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ AiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 3/09 PÀ®A. 279, 337, 338, L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JªÀÄ.« DåPÀÖ

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ zÁåªÀÄtÚ vÀAzÉ »gÉúÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ¹AzsÉÆÃV ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀ£À§¼Áîj EªÀgÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 02.01.2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ PÀÆ°PÉ®¸ÀzÀ ¸À®ÄªÁV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20-30 ºÀÄqÀÄVAiÀÄgÀ£ÀÄß «Ä¤ UÀÆqÀì £ÀA. PÉ.J. 26/ 6416 £ÉÃzÀÝgÀ°è a®PÀªÀÄÄT UÁæªÀÄUÀ½UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® PÉ®¸À ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ°è CªÀgÀ£ÀÄß HjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ J£ï.ºÉZï. 13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ «PÀæªÀĹAUï qÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ £ÀªÀÄä «Ä¤UÀÆqÀì ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¯ÁjUÉ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Éqɹ lPÀÌgÀ PÉÆlÖ£ÀÄ. EzÀjAzÀ UÀÆqÀì£À°èzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 d£À ºÀÄqÀÄVAiÀÄjUÉ C®°è ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C®èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrgÀÄvÉÛãÉ. PÁgÀt F C¥ÀWÁvÀPÉÌ PÁgÀt£ÁzÀ ¥sÉÆøÀð PÀA¥À¤AiÀÄ «Ä¤UÀÆqÀì £ÀA. PÉ.J. 26 / 6416 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ²æà £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà J.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 02/09 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹.

DgÉÆæ ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ£ÀUËqÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï.£ÀA. PÉ.J.37/J¥sï.68 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ PÉÆ¥Àà¼À r¥ÉÆà EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ D PÀqÉ F PÀqÉ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ºÀjd£À 27 ªÀµÀð eÁ// ºÀjd£À G// mÁA mÁA ZÁ®PÀ PÉ.J.37/7026 ¸Á// UÀ§ÆâgÀÄ vÁ// PÉÆ¥Àà¼À EªÀ£ÀÄ UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ PÁ¬Ä¥À¯Éè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¤AiÀÄgï §ÆzÀUÀÄA¥Àà PÁæ¸ï zÁnzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À¢AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÖ ¥ÀjuÁªÀÄ £À£ÀUÉ §®UÁ°UÉ ºÁUÀÆ §®UÉÊUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

3] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 02/2009 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. DåPÀÖ :    

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 02/01/2009 gÀAzÀÄ 18-00 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1)«ÄeÁð¸Á§ @ «ÄeÁð vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ¸Á§ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA, G: mÉîgï PÉ®¸ÀzÉÆA¢UÉ ªÀÄlPÀ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ¸Á: CUÀr ¸ÀAUÀtÚ PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw. FvÀ£ÀÄ £ÀUÀgÀzÀ PÀ£ÀPÀzÀÄUÀð mÁQÃeï PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ²æà r.ªÉAPÉÆç, ¦.J¸ï.L. (C.«) UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À CAUÀgÀhÄrÛ ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀ¤AzÀ (1) JgÀqÀÄ ªÀÄlPÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀ ¥ÀnÖ. (2) £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 725-00. (3) 1 ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß zÉÆgÉwzÀÄÝ CzÉ. DgÉÆævÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 02/09 PÀ®A. 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

¦.J¸ï.L. AiÀÄ®§ÄUÁð gÀªÀjUÉ RavÀªÁzÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ CAzÀgï-§ºÁgÀ JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1500=00 ªÀÄvÀÄÛ
dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀgÀ DgÉÆæ [1] ¨ÉƪÀÄä¬Ä vÀAzÉ «ÃgÀAiÀÄå ºÉƸÀªÀĤ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 d£À J®ègÀÆ ¸Á// PÀ®ÆègÀ EªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ.

QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

5] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 01/2009 PÀ®A 498(J), 323, 506 L.¦.¹.:

¢£ÁAPÀ 02-01-2009 gÀAzÀÄ 18-30 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw ±ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ CAiÀÄå¥Àà ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: ªÀqÀØgÀºÀnÖ, UÀAUÁªÀw, DgÉÆævÀ£ÁzÀ CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ °AUÀ¥Àà eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀqÀØgÀºÀnÖ, UÀAUÁªÀw. FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ¥ÀwAiÀiÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¥Àæw ¢£À PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ¥Àwß ºÁUÀÆ ªÀÄPÀ̽UÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÁÛ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁPÀÄwÛzÀÄÝ C®èzÉ ¢£ÁAPÀ 01-01-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-12 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀqÀØgÀºÀnÖAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÀÄ®VPÉÆArgÀĪÁUÀ D¥Á¢vÀ£ÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÀqÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ vÁ½AiÀÄ£ÀÄß QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ²æà ¥sÀQÃgÀªÀÄä ªÀÄ.J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

5] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 02/09 PÀ®A: 323, 341, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹:.

UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ ¥ÀvÉÛ¸Á§ vÀAzÉ U˸À¸Á§ PÀgÀr, ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð, eÁ:ªÀÄĹèA, G:PÀÆ° ¸Á:PÀgÀr ªÀĸÀÆw ºÀwÛgÀ ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ, ¢£ÁAPÀ :1-1-09 gÀ gÁwæ 10-00 UÀAmÉUÉ vÁ£ÀÄ PÀgÀr ªÀĸÀÆw ºÀwÛgÀ ªÀÄ£É PÀqÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ G¸Áä£À vÀAzÉ gÁd¥Àà CqÉØÃzÀgï, ºÀĸÉä vÀAzÉ ¸Á§tÚ £ÀzÁ¥sÀ ¸Á:¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ ªÀĸÀÆw »jvÀ£ÀzÀ zÉéõÀ¢AzÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, PÉʬÄAzÀ §rzÀÄ, DªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀiÁÝr, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ, PÀAqÀ ¸ÁQëd£ÀgÀÄ ©r¹zÀÄÝ, »jAiÀÄjUÉ «ZÁj¹ gÁwæ ¸ÀĪÀÄä£ÁVzÀÄÝ, £ÉÆêÀÅ eÁ¹ÛAiÀiÁVzÀÝjAzÀ EAzÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. gÁªÀÄuÁÚ J.J¸ï.L. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

6] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 03/09 PÀ®A: 323, 324, 341, 504 ¸À»vÀ 34 L¦¹:

UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ªÉÄÊ®¥Àà zÉêÀgÀªÀĤ, ªÀ: 22ªÀµÀð, G:CZÀð£Á ¨ÁgïzÀ°è ¸À¥ÁèAiÀÄgï ¸Á:PÁvÀgÀQ ºÁ:ªÀ: CZÀð£Á ¨Ágï PÉÆ¥Àà¼À, ¢£ÁAPÀ : 1-1-09 gÀ 1-30 JJAPÉÌ eÉêÀiïì ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAvÉÆõÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉà E§âgÀÆ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ¨ÁgïUÉ ºÉÆÃV Hl PÉýzÀÄÝ E¯Áè CA¢zÀÝPÉÌ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ DªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀiÁÝr, eÉêÀiïì EªÀ£ÀÄ £ÁPËmï ©Ãgï ¨Ál°¬ÄAzÀ ¦AiÀiÁð¢ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄ:SÁ¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. gÁªÀÄuÁÚ J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt:.

7] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 01/09 174(¹) ¹.Dgï.¦.¹:

¦üAiÀiÁ𢠹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ªÉÄʯÁ¥ÀÄgÀ  eÁ// ªÁ°äÃQ 45 ªÀµÀð ¸Á// ºÉƼɣÀÆgÀÄ. EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÁA±À ¸ÀzÀgÀ ªÀÄÈvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ C¥ÀjZÀvÀ UÀAqÀ¸ÀÄ ªÀAiÀÄ-35 ªÀµÀð ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢®è. ªÀÄÈvÀ£ÀÄ FUÉÎ 5-6 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ £À¢ zÀAqÉAiÀÄ°è ±ÀªÀªÁV ©¢ÝzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀ PÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÁÝ£É CªÀ¤UÉ 35-40 ªÀµÀð EgÀ§ºÀÄzÀÄ CªÀ£À ¸Á«£À°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ«zÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.