Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, March 31, 2009

Bidar District : Daily Crime Update, 31-03-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 31-03-2009


DmÉÆà ¥À°Ö : ªÀÄƪÀgÀÄ «zsÁåyðUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁVzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ MªÀð «zsÁåyð : ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀ J¸ïJ¸ïJ¯ï¹ «zsÁåyð¤
OgÁzÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 43/09 PÀ®A 279,337,338,304 (J) L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 31-3-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1000 UÀAmÉUÉ OgÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ ¸Á// RArPÉj EªÀjUÉ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ w½¹zÉÝ£ÉÀAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÀgÀ vÀAV ¦APÁ¨Á¬Ä EªÀ¼À J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹. ¥ÀjÃPÉëÀë OgÁzÀ zÀ°è £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝjAzÀ UÁæªÀÄzÀ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ®UÀªÀiÁf JA§ÄªÀgÀ DmÉÆà zÀ°è OgÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DmÉÆà ±ÀAPÀgÀ JA§ÄªÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÄÝ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà EA¢gÁ£ÀUÀgÀ vÁAqÁzÀ ºÀwÛgÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ ªÁUÀĪÀ jwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹ ºÀvÉÆÃn vÀ¦à gÉÆÃr£À ªÀÄUÀή°è PÉqÀ«zÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ¯ÉÃAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ ¸ÀzÀj DmÉÆÃzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ CA¨Áf ºÁUÀÄ ¸ÀĤvÁ ªÀiÁgÀÄw zɪÀPÀvÉ ,«±Àé£ÁxÀ, gÀd¤PÁAvÀ, gÀ« ,ºÁUÀÄ dªÀiÁ®¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ «zÁå¸ÁUÀgÀ EªÀgÀÄUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ , zÀvÀÛwæ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄwgÁªÀ ¨sÀÄgɪÁqÀ JA§ÄªÀgÀÄ aQvÉì PÁ®PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ¹®ÄQ CªÀªÀiÁ¤vÀ¼ÁV £ÉÃtÄ ©VzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ AiÀÄĪÀw
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 50/09 PÀ®A 354, 306 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 31/03/09 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫oÀ® vÀAzÉ ªÉAPÀ¥Áà OmÉ ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð eÁw PÉÆý G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: E¸ÁèA¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠫oÀ® EªÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÉAPÀªÀiÁä EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 29/03/09 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ªÉAPÀlgÉrØ gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ°è vÉÆUÀj PÉÆÃ¬Ä®Ä DAiÀÄÄÝPÉƼÀî®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¤ÃgÀrPÉAiÀiÁzÁUÀ ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ªÉAPÀlgÉrØ gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ §AzÁjUÉ ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ ²ªÀgÁd ªÉÄÃvÉæ gÀªÀgÀ vÉÆÃlzÀ ¨Á«UÉ ºÉÆÃV C°èAiÀÄ EzÀÝ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ªÉÄÃvÉæ EªÀ¤UÉ ªÉAPÀªÀiÁä EªÀ¼ÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ¤ÃgÀÄ PÉÆÃqÀÄ CAvÀ PÉýzÁUÀ CªÀ£ÀÄ CªÀ½UÉ ¤Ã£ÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ ªÀÄ®UÀÄ ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä PÉÆÃqÀÄvÉÛÃ£É C£ÀÄßvÀÛ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ jhÄAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ CªÀ¤AzÀ vÀ¦à¹PÉƼÀî®Ä »AzÀPÉÌ ¸ÀjAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ eÉÆð ºÉÆÃV ¨Á«AiÀÄ°è ©zÁÝUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ PÀÆr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ ¨Á«¬ÄAzÀ ºÉÆgÀvÉUÉ¢zÀÄÝ vÀ¤SÁ PÁ®zÀ°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÉAPÀªÀiÁä EªÀ¼ÀÄ vÀ£ÀUÉ ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀªÁVzÉ, CAvÀ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV £ÉÆAzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 31/03/09 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀå CªÀ¢üAiÀÄ°è E¸ÁèA¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁ𢠫oÀ® vÀAzÉ ªÉAPÀ¥Áà EªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄ®UÀĪÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ vÀUÀr£À PɼÀVgÀĪÀ ¤®Vj zÀAlPÉÌ ºÀUÀ΢AzÀ PÀÄwÛUÉUÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁlªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ªÀÄ»¼É «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä : 28 ¨Ál®ÄUÀ¼À d¦Û
ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 63/09 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 30-03-09 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ £ÀAzÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀPÁðgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì CxÀªÁ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀvÀæ E®èzÉ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV «¹Ì ¨Ál® ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ JAzÀÄ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV £ÀAzÀUÁAªÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÁUÀ M§â ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ «¹Ì ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DPÉAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ²æêÀÄw. PÀ¯ÁªÀw UÀAqÀ gÀ«PÁAvÀ vÁ¼ÀªÀÄqÀV ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: £ÀAzÀUÁAªÀ CAvÁ w½¹zÀÄÝ ¤£Àß ºÀwÛgÀ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀPÁðgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì CxÀªÁ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀvÀæ EzÉAiÉÄà JAzÀÄ PÉüÀ®Ä £À£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ E¯Áè C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝÃ£É JAzÀÄ vÀ£Àß vÀ¥ÀÄà M¦àPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É CªÀ¼À ºÀwÛgÀ¢AzÀ 180 JªÀÄ.J¯ï £À MlÄÖ 28 AiÀÄÄ.J¸À «¹Ì ¨Ál®UÀ½zÀÄÝ CzÀgÀ C.Q 1120=00 gÀÆ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


DPÀæªÀĪÁV vÀqÀzÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ¸ÁQë ºÉýÃzÀgÉ fêÀvÉUÉAiÀÄĪÀÅzÁV ¨ÉÃzÀjPÉAiÉÆrØzÀ £Á®égÀ UÀÄA¥ÀÄ
¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 73/09 PÀ®A 341, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 30/03/09 gÀAzÀÄ 1745 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄAzÀgÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ¨Á§Ä±ÉÃnÖ ¨sÀAqÁgÉ gÀªÀgÀÄ F »AzÉ zsÀ£ÀÆßgÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è zÁR¯ÁzÀ PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ¸ÁQë ºÉý ¨sÁ°Ì £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÉÄãï UÉÃmï ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ CªÀÄÈvÀ vÀAzÉ D£ÀAzÀgÁªÀ, ¨Á§Ä, gÀªÉÄñÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄeÉÓªÀiÁä gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ AiÀiÁgÀÆ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸ÁQë ¸ÀjAiÀiÁV ºÉý®è ¤£ÀÄ F PÉù£À°è ¸ÀjAiÀiÁV ¸ÁQë ºÉý¢Ý CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£ÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀÄ ¸ÁQë ºÉüÀ®Ä §AzÁUÀ K£ÁzÀgÀÆ ºÉýzÀgÉ ¤£ÀUÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£À¼ÀzÀ ¤Ãj£À ¸ÀA§AzÀ ªÀÄ»¼ÉUÉ DPÀæªÀÄ vÀqÉAiÉÆrØ MzÀÄÝ,ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ ªÀÄƪÀgÀ DPÀæªÀÄ UÀÄA¥ÀÄ
aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 12/09 PÀ®A 341, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 29/3/09 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ vÁAqÀ aAvÁQAiÀÄ°è gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ gÁoÉÆÃqÀ ºÁUÀÄ E£ÀÄß E§âgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á;C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ vÁAqÀ aAvÁQ £À¼ÀzÀ ¤Ãj£À ¸ÀA§AzsÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸ÀĤvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÀ¸ÀAvÀ gÁoÉÆÃqÀgÀªÀjUÉ CPÀæªÀÄ vÀqÉ ªÀiÁr CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ aAvÁQ É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»ÃvÉ G®èAWÀ£É : PÁAUÉæøÀ ¥ÀPÀëzÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
UÁA¢üUÀAd oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 46/09 PÀ®A 188 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 133 Cgï.¦.PÁAiÉÄÝ 1951 :-

¢£ÁAPÀ 31-3-09 gÀAzÀÄ 1245 UÀAmɬÄAzÀ 1330 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ §zÉÆæâ£À PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀzÀ°è ²æà zsÀªÀÄð¹AUÀ ªÀiÁf ªÀÄÄRå ªÀÄAwæUÀ¼ÀÄ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀgÀPÁgÀ gÀªÀgÀÄ ªÀvÀ£À mÁæ£Àì¥ÉÆlð gÀªÀgÁzÀ ªÀfÃgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ CªÀgÀtzÀ°è ZÀÄ£ÁªÀuÁ¢üPÁjAiÀĪÀjAzÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉAiÀÄzÉ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀÄAiÀiÁ¬ÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj¹ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. F »£ÉßAiÀÄ°è vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦ügÁåzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


Raichur district Reported crimesC£À¢üPÀÈvÀ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl CgÉÆæAiÀÄ §AzsÀ£À:

¦J¸ïL. ²æà JA.eÉ.zÀAiÀiÁ£ÀAzÀgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ:30.03.2009 gÀAzÀÄ 1745 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÀÄrð UÁæªÀÄzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ zÁ½ ªÀiÁr CgÉÆæ £ÀgÀ¹AºÀ vÀAzÉ ªÉAPÉÆç£À£ÀÄß »rzÀÄ DvÀ¤AzÀ 180 JAJ¯ï£À Mjd£À¯ï ZÁAiÀiïì r®Pïì ªÀÄzÀå vÀÄA©zÀ 82 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ 180 JAJ¯ï£À ±Ámï «¹Ì vÀÄA©zÀ 18ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À C.Q.gÀÆ.4,820/- £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÁ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 95/2009 PÀ®A: 34 PÉ.E. CåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

«zÀÄåvï ±Ámï ¸ÀPÀÆåðmï¤AzÀ ¨ÉAQ gÀÆ. 25,52,500/-UÀ¼ÀµÀÄÖ £ÀµÀÖ

¢£ÁAPÀ:30.03.2009gÀAzÀÄ 0030 UÀAlÉUÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï §¸ï¸ÁÖöåAqÀ ªÀÄÄA¢gÀĪÀ ¥ÀÄgÀ ¥ÀAZÁAiÀÄw eÁUÀzÀ°è «zÀÄåvï ±Ámï ¸ÀPÀÆåðmï¤AzÀ CPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 32 ««zsÀ CAUÀrUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ CAzÁdÄ gÀÆ. 25,52,500/-UÀ¼ÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£ÁVgÀĪÀ §UÉÎ ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Ààà PÀÄgÀħgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ £ÀA.2/2009 ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

»gÉÆúÉÆAqÁ PÀ¼ÀªÀÅ:

zÉÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆQ£À w¥À஢¤ß ¸ÀPÁðj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÀzÁåAiÀÄgÁzÀ ²æà ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀgÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä £Éë§Æèöå §tÚzÀ »gÉÆúÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ37/eÉ4477 C.Q.gÀÆ. 20,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀÛ ¢£ÁAPÀ:14.03.09gÀAzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ rr¦L C¦üùUÉ ºÉÆÃzÁUÀ C¦üù£À ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀÝ£ÀÄß ¨É½UÉÎ 0830 jAzÀ 1500 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EzÀƪÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¢:30.03.2009gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.85/2009 PÀ®A 379 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì «µÀ ¸Éë¹ ¸ÁªÀÅ:

gÁeÉƽî UÁæªÀÄzÀ zÉÆqÀØ FgÀtÚ vÀAzÉ ©üêÀÄAiÀÄå 35 ªÀµÀð, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À FvÀ¤UÉ FUÉÎ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆëzÀÄÝ SÁ¸ÀV ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÁðj C¸ÀàvÉæUÀ¼À°è vÉÆÃj¹zÀgÀÆ UÀÄtªÀÄÄR£ÁUÀzÀÝjAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:25.03.09gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸Éë¹zÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ªÀÄlªÀiÁj ¸ÀPÁðj C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÉÆÃj¹ £ÀAvÀgÀ N¥ÉPï D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀ §UÉÎ ªÀÄÈvÀ£À ¥Àwß ²æêÀÄw £ÀgÀ¸ÀªÀÄä ¢: 30.03.09gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrCgï £ÀA.09/09 PÀ®A 174 ¹Cg惡 ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.ºÀÄqÀÄV PÁuÉ:
¢£ÁAPÀ:25.03.2009gÀAzÀÄ 1500UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀĪÀiÁgÀSÉÃqÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¦AiÀiÁð¢ü ²æêÀÄw ºÀ£ÀĪÀĪÀÄä UÀAqÀ bÀvÀæ¥Àà ¨sÉÆÃUÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ 2£Éà ªÀÄUÀ¼ÀÄ 20 ªÀµÀðzÀªÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ ¦AeÁgÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà£À ªÀÄ£ÉUÉ §mÉÖ ºÉÆ°¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ EzÀƪÀgÉUÉ ªÁ¥Á¸ÀÄì ¨ÁgÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÉįÁè ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁVzÀÄÝ EzÀƪÀgÉUÉ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 39/09 PÀ®A ºÀÄqÀÄV PÁuÉ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ : ¢£ÁAPÀ: 30/03/09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EArPÁ PÁgÀ £ÀA. PÉJ39/JªÀiï0762 £ÉÃzÀÝgÀ ZÀ®PÀ ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉnÖ ¥ÀAZÁ¼À UÀÄ®§UÁð ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À PÀÄzÀÄgÉ ªÀÄÄRzÀ wgÀÄ«£À°è CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è ¤AvÀ r¹JªÀiï mÁmÁ PÁgÀ £ÀA. J¦02/qÀ§Æè7933 £ÉÃzÀÝPÉÌ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ §UÉÎ ²æà ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà gÀWÉÆÃf ¸ÁB ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt:.

1] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/09 PÀ®A. 302 L.¦.¹

ªÀÄÈvÀ ªÀÄjAiÀĪÀÄä FPÉAiÀÄÄ ¨ÉÃgÉ UÀAqÀ¸ÀgÉÆA¢UÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß CªÀ½UÉ ©qÀĪÀAvÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ £ÁUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸ÁgÉ ºÉüÀÄvÁÛ §AzÀgÀÄ PÀÆqÁ CªÀ¼ÀÄ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§zsÀªÀ£ÀÄß ©nÖgÀ°¯Áè. CzÉà ¹lÄÖ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 30-03-09 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 00-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ MAzÀÄ ¸ÉÊd PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÀ¼À §® ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É dfÓ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÉƽ¹ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. §¸À¥Àà UÀĪÀÄUÉÃj ¦.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 76/09 PÀ®A. 279, 338, L.¦.¹ :

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ªÉAPÀmÉñÀ ¦.¹ 353 PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 30.03.09 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:30 UÀAmÉUÉ C¨sÀAiÀĸÁ®ªÉAl ºÀwÛgÀ ¸ÀAZÁj ¤AiÀÄAvÀæt PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ gÁeÁ ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ SÁeÁ ªÉÄ£ÀÆ¢ÝãÀ PÀÄ®«Ä ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G : UÁæªÀÄ¥ÀAZÁ¬Äw ©¯è PÀ¯ÉPÀÖgÀ ¸Á: CUÀ¼ÀPÉÃgÁ CAvÁ w½¹zÀÄÝ, ªÉÆ¥Éqï. £ÀA. PÉ.J. 37/eÉ-3225 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¸ÀÄvÁÛ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¹Ìqï DV ©zÀÄÝ vÀ£Àß §®UÁ®UÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ¸ÀAUÀªÉÄñï.«. ²ªÀAiÉÆÃV ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÁgÁ¬Ä ¥ÀæPÀgÀt:.

3] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 273, 284, 308 L.¦.¹: 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ:.

DgÉÆævÀ£ÀÄ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ-ªÀÄ£ÉßÃgÁ¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÁ¢ §¸ÀªÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ ºÁ¤PÀgÀªÁzÀ «µÀ ¥ÀzÁxÀð, PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ ¸ÀzÀj PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ¸Éë¹zÀgÉ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ ºÁ¤AiÀiÁUÀĪÀ ºÁUÀÆ ºÀvÉåAiÀiÁUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EzÉ JAzÀÄ w½zÀÄ ¸ÀºÀ CPÀæªÀÄ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ
©.©. ¥Án¯ï ¦.L. C§PÁj eÁj ªÀÄvÀÄÛ ¯Álj ¤µÉÃzsÀ zÀ¼À PÉÆ¥Àà¼À, ¦.J¸ï.L. ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr CªÀ¤AzÀ 15 °Ãlgï PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä, 1 ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï, 1 ªÉƨÉÊ¯ï ¸ÉlÖ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ CzÉ.

Monday, March 30, 2009

Bidar District : Daily Crime Update, 30-03-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 30-03-2009


AiÀÄĪÀwAiÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ AiÀÄĪÀPÀ£À «gÀÄzÀÞ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 50/09 PÀ®A 354 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29/03/09 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀÄ.AiÀÄAPÀªÀiÁä vÀAzÉ «oÀׯï CªÀÅn ¸Á: E¸ÁèA¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà ªÉÄÃvÉæ gÀªÀgÀ ¨Á«UÉ ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £À£ÀߣÀÄß ªÀÄ®UÀÄ ¤£ÀUÉ PÀÆrAiÀÄ®Ä ¤ÃgÀÄ PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉýzÁÝ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁÝUÀ vÀ¦à¹ PÉÆAqÀÄ »AzÉ »AzÉ ¸ÀjAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ »AzÉ EzÀÝ ¨Á«AiÀÄ £É£À¥ÀÄ ºÁj eÉÆð ºÉÆÃV ¨Á«AiÀÄ°è ©zÁÝUÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà WÉÆÃUÁÎ EªÀ£ÀÄ ºÀUÀÎzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¨Á«AiÀÄ°è E½zÀÄ ªÉÄïÉPÉÌ J¼ÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C£À¢üÃPÀÈvÀ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 30/09 PÀ®A 32, 34 C§PÁj PÁAiÉÄÝ eÉÆvÉ 34 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 29/03/2009 gÀAzÀÄ 1715 UÀAmÉUÉÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ºÀ¼ÉA§gÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ £ÁUÀ±ÉÃnÖ gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ ¨Áwä ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV AiÀiÁªÀÅzÉà PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À E®èzÉ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ºÀtªÀÄAxÀ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÉ JA§ÄªÀªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj ªÀåQÛ¬ÄAzÀ 10. °Ãlgï PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 300/- gÀÆ. AiÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DvÀ£À «gÀÄzÀÝ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

§Ä¢Ý ¨sÀæªÀÄuÉUÉÆAqÀÄ «µÀ ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ¼ÁzÀ ªÀÄ»¼É
d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 07/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 25/03/2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1800 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ±ÉƨsÁ UÀAqÀ ªÀÄgÉ¥Áà ¸Á: a®èVðgÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÁt vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Áà EªÀ¼ÀÄ CgÉ ºÀÄZÀѼÁV §Ä¢Ý ¨sÀæªÉÄUÀnÖzÀÄÝ CªÀ½UÉ vÀAzÉAiÀiÁzÀ ªÀÄgÉ¥Áà EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ CªÀ½UÉ PÉ®¸ÀPÉÌ KPÉ ºÉÆÃV¯Áè CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ CªÀ¼ÀÄ §Ä¢Ý ¨sÀæªÉÄAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÝ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆÃqÉAiÀÄĪÀ QæÃ«Ä £ÁµÀPÀ OµÀzsÀ ¸Éë¹zÀÄÝ CªÀ½UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

±Á¯Á PÉÆÃuÉ PÀnÖzÀ §UÉÎ ¯ÉPÀÌ ¥ÀvÀæ PɽzÀÝPÉÌ : JgÀqÀÄ ¥Á¼ÀAiÀÄzÀªÀjAzÀ dUÀ¼À UÁAiÀÄzÀ JgÀqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

1) ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 54/09 PÀ®A 323, 324, 504, 506, 109 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 28-03-2009 gÀAzÀÄ EªÀiÁªÀĨÁzÀ ºÀ½îAiÀÄ°è DgÉÆæ ªÀi˯Á£Á vÀAzÉ ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁå EvÀ£ÀÄ EªÀiÁªÀiÁ¨ÁzÀ ºÀ½î GzÀÄð ±Á¯ÉAiÀÄ J¸ï.r.JA.¹ ¸ÀzÀ¸Àå¤zÀÄÝ GzÀÄð ±Á¯ÉUÉ PÉÆÃuÉ PÀlÖ®Ä UÀÄwÛUÉ vÉUÀzÀÄPÉÆArzÀÄÝ E£ÀÄß PÀlÖqÀ ¥ÀÆtðªÁUÀzÉà EgÀĪÀzÀjAzÀ ¸ÀzÀj ±Á¯ÉAiÀÄ ²PÀëQ w½¹zÀAvÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀªÀıÉƢݣï vÀAzÉ ±À¥sÉÆâݣï gÀPÁë¼ÀªÁ¯É ¸Á: EªÀiÁªÀĨÁzÀ gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ ¤jÃPÀëuÉUÉ §AzÀ C¢üPÁjUÀ½UÉ PÀlÖqÀzÀ §UÉÎ PÉüÀ¨ÉÃPÉAzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¤ªÉãÀÄ PÉüÀÄwÛj ªÀÄvÀÄÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ®èzÉà fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ DgÉÆæ ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ¯Á®ªÀĺÀäzï EªÀ£ÀÄ EzÀPÉÌ ¥ÉÆæÃvÀ껹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¢: 29-03-2009 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


2) ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 55/09 PÀ®A 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 28-03-2009 gÀAzÀÄ EªÀiÁªÀĨÁzÀ ºÀ½î GzÀÄð ±Á¯ÉAiÀÄ PÀlÖqÀPÁÌV ºÀt ªÀÄAdÆgÁVzÀÄÝ J¸ï.r.JA.¹ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ F §UÉÎ ZÀZÉð ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ±ÀªÀıÉƢݣï vÀAzÉ ±À¥sÉÆâݣï gÀPÁë¼ÀªÁ¯É 2] vÁeÉƢݣï vÀAzÉ ±À¥sÉÆâݣï gÀPÁë¼ÀªÁ¯, ºÀĸÉãï vÀAzÉ ªÀi˯Á£Á¸Á§ gÀPÁë¼ÀªÁ¯É ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀÆìzÀ° vÀAzÉ ªÀi˯Á£Á¸Á§ gÀPÁë¼ÀªÁ¯É J®ègÀÆ ¸Á EªÀiÁªÀĨÁzÀ ºÀ½î gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ CªÀgÉÆA¢UÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ CAV »rzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀj dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzï UÀ¥sÀÆgÀ«ÄAiÀiÁå gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÀDR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


DmÉÆà jPÁë fÃ¥À ªÀÄzsÀå rQÌ : ªÀÄƪÀjUÉ UÁAiÀÄ fÃ¥À ZÁ®PÀ ¥ÀgÁj
©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 56/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 29/03/09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. CT¯Á© UÀAqÀ ªÀĺÀäzï AiÀÄĸÀÄ¥sï «ÄAiÀiÁå ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä¤UÉ ºÉtÄÚ £ÉÆÃqÀ®Ä qÀ¥ÀÆàgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ DmÉÆà jPÁë £ÀA PÉ-38/2842 £ÉÃzÀÝgÀ°è ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ fÃ¥À £ÀA JA.ºÉZï-01/JA-4999 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ªÀÄ®PÁ¥ÀÆgÀ PÉgÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ DmÉÆà jPÁëPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀ EvÀgÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ f¥À ZÁ®PÀ£ÀÄ fÃ¥À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


gÁåµÀ£À CAUÀrAiÀĪÀ£ÉÆA¢V£À vÀPÀgÁgÀ£ÀÄß PÉýzÀÝPÉÌ : PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ ªÀåQÛAiÀÄ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 34/09 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29/03/2009 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ¥ÀæyégÁd vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ-35 ªÀµÀð eÁw-PÀÄgÀħÄgÀ ¸Á-ªÉÆgÀA© gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ªÉÆÃgÀA© UÁæªÀÄzÀ°è ¢£ÁAPÀ-29/3/09 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ DgÉÆævÀ ²æêÀÄAvÀ vÀAzÉ zsÀÆ®¥Áà EvÀ£ÀÄ gÉñÀ£À vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä gÉñÀ£À CAUÀrUÉ §A¢zÀÄÝ, DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÉñÀ£À CAUÀrAiÀÄ ªÀiÁ°PÀgÀ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è gÉñÀ£À vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîîªÀ §UÉÎ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ¸ÀĪÀÄä£É KPÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ J®ègÀÄ »ÃUÉAiÉÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ CA¢zÀÝPÉÌ ¸ÀzÀj DgÉÆæüvÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢UÉ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ PÉüÀĪÀªÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Raichur District Reported Crimes2 PÀqÉ C£À¢üPÀÈvÀ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl zÁ½, E§âgÀ §AzsÀ£À:

¢£ÁAPÀ:29.03.2009gÀAzÀÄ 1845UÀAmÉUÉ »ÃgÁ UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ CgÉÆæ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ®ZÀªÀÄAiÀÄå£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì E®èzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦J¸ïL. ²æà ¸ÀwñÀPÀĪÀiÁgÀ PÁA§¼ÉgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DvÀ¤AzÀ 180 JAJ¯ï£À 52 Njd£À¯ï ZÁAiÀÄïì «¹Ì, 180 JAJ¯ï£À 6 Njd£À¯ï ZÁAiÀÄïì gÀªÀiï, 180 JAJ¯ï£À 9 N¯ïØ ªÀÄAPï gÀªÀiï, 180 JAJ¯ï£À 07 AiÀÄÄJ¸ï «¹Ì ºÁUÀÄ 330 JAJ¯ï£À 4 n£ï £ÁPËmï ©AiÀÄgï J¯Áè ¸ÉÃj C.Q.gÀÆ.3050/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA.77/09 PÀ®A 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


¢£ÁAPÀ:29.03.2009gÀAzÀÄ 1730UÀAmÉUÉ »gÉÃPÉÆmÉßÃPÀ¯ï UÁææªÀÄzÀ°è CgÉÆæ PÉñÀªÀªÀÄÆwð vÀAzÉ AiÀÄAPÉÆçtÚ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì E®èzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦J¸ïL. ²æà JA.eÉ.zÀAiÀiÁ£ÀAzÀgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DvÀ¤AzÀ 180 JAJ¯ï£À 42 Njd£À¯ï ZÁAiÀÄïì r®Pïì «¹Ì ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.135/-£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA.92/09 PÀ®A 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁlPÁÌV ªÀÄzÀå ¸ÁUÀuÉ, CgÉÆæ §AzsÀ£À:

¢£ÁAPÀ:29.03.2009gÀAzÀÄ 1145UÀAmÉUÉ C£Àéj PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ CgÉÆæ ºÀĸÉãÀ ¸Á§ vÀAzÉ ºÀ¸À£À¸Á§£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì E®èzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÀ PÁ®PÉÌ ¦J¸ïL. ²æà ªÀiÁgÀÄw UÀļÁîjgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DvÀ¤AzÀ 180 JAJ¯ï£À 48 ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ.2,160/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA.54/09 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


2PÀqÉ E¹àÃmï zÁ½: 11 d£ÀgÀ §AzsÀ£À

¢£ÁAPÀ:29.03.2009gÀAzÀÄ 1530UÀAmÉUÉ ºÀnÖ UÁææªÀÄzÀ PÁPÁ£ÀUÀgÀzÀ ZÉÊvÀ£Àå PÀA¥ÀÆålgïì »A¢£À §AiÀÄ®Ä eÁUÉAiÀÄ°è CgÉÆævÀgÁzÀ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ VjAiÀÄ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà 04 d£ÀgÀÄ CAzÀgÀ-§ºÀgï E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀ PÁ®PÉÌ ¦J¸ïL. ²æà AiÀıÀªÀAvï ºÉZï ©¸À£À½îgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ.580/- ºÁUÀÄ E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA.30/09 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


¢£ÁAPÀ:29.03.2009gÀAzÀÄ 1630UÀAmÉUÉ PÀ«vÁ¼ÀzÀ «ÃgÉñÀ qÁ¨Á ºÀwÛgÀ CgÉÆævÀgÁzÀ ©ÃgÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ£À¥Àà ¢¤ß ºÁUÀÄ EvÀgÉà 5 d£ÀgÀÄ CAzÀgÀ-§ºÀgï E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀ PÁ®PÉÌ ¦J¸ïL. ²æà ªÀiÁgÀÄw UÀļÁîjgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ.4,325/- ºÁUÀÄ E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA.55/09 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


: ¯Áj rQÌ, ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ¤UÉ UÁAiÀÄ :

¢£ÁAPÀ:28.03.2009 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦AiÀiÁð¢ü ²æà ±ÀAPÀgÀ¥ÀàgÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£À°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CgÉÆæ n¥Ààgï ¯Áj £ÀA.PÉJ 36/5699£ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ CgÉÆæAiÀÄÄ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß aQvÉì PÉÆr¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý £ÀA¢ C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£É߸ÀA:29/2009 PÀ®A:279,338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 JA.« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


C¥Áæ¥ÀÛ ¨Á®Q C¥ÀºÀgÀt:

¦AiÀiÁð¢ü ²æêÀÄw zÀÄgÀÄUÀªÀÄägÀªÀgÀ 16 ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ 9£Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è NzÀÄwÛzÀÄÝ FPÉAiÉÆA¢UÉ ¦AiÀiÁð¢ü ¢£ÁAPÀ:27.03.2009gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ªÉĺÀ§Æ§ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ ¤Ãj£À mÁåAPï ºÀwÛgÀ §»zÉÃðµÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ CgÉÆæ ¸ÀÄPÁ®¥ÉÃmÉAiÀÄ £ÁUÀgÁeï vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà PÀA¨ÁgÀ FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÁV ªÀÄ£ÀªÉÇ°¹ C¥Áæ¥ÀÛ ¨Á®QAiÀÄ£ÀÄß C¥ÀºÀj¹gÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.60/09 PÀ®A 366(J)L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME

dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt:

gÉÆÃeÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ:¢£ÁAPÀ:29-03-2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÉÆÃeÁ oÁuÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ PÉ.©.J£ï. zÀUÁðzÀ SÁeÁ §eÁgÀ£À°èAiÀÄ D¸ÀàvÉæ »AzÀÄUÀqÉ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀ ²æÃC§ÄÝ® gÀeÁPÀ ¦.J¸ï.L.(PÁ.¸ÀÄ.) gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr CAzÀgÀ-¨ÁºÀgï C£ÀÄߪÀ zÉʪÀ°Ã¯ÉAiÀÄ E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ 1.gÁzsÉñÁªÀiï vÀAzÉ gÀÆ¥ÀZÀAzÀ ªÀªÀiÁð, 2. ¸ÉÊAiÀÄzÀ eÁºÉÃzÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¸À¬ÄÃzÀ, 3.ªÀĺÀäzÀ C§Äâ vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§¸Á¨, 4. ªÀĺÀäzÀ f¯Á¤ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ AiÀÄƸÀÄ¥sï, 5. d«ÄÃgÀ±Á vÀAzÉ ²¯ÁgÀ±Á gÀªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀjAzÀ dÆeÁlPÉÌ vÉÆqÀV¹zÀÝ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ 525-00 gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÉÆÃeÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

ªÁr ¥Éưøï oÁuÉ:¢£ÁAPÀ 29-03-2009 gÀAzÀÄ 1.30 ¦.,JAzÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁªÀÇgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ ¸Á||¨ÁqÀªÀ£Á¼À gÀªÀgÀÄ ±ÀºÁ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¯Áj £ÀA MH12/CT8055 £ÉÃzÀÝPÉÌ ¤°è¸À®Ä PÉÊ ªÀiÁrzÁUÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ£À ªÉÄðAzÀ ¯ÁjAiÀÄ §®UàqÉAiÀÄ »A¢£À mÉÊgÀÄ ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¨Áj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°A¸À ªÁr oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀgÀPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

1] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 58/2009 PÀ®A 87 PÉ.¦. DåPïÖ:

²æà f.J¸ï. GqÀV ¥ÉưøÀ E£Àì¥ÉPÀÖgï £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀjUÉ ¢£ÁAPÀ: 28/03/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ oÁuÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ PÀ£ÀPÀVj gÀ¸ÉÛAiÀÄ D±ÀéªÉÄÃzÀ ºÉÆÃmÉ¯ï »AzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉ¢gÀĪÀÅzÁV RavÀªÁzÀ ¨Áwä zÉÆgÉwzÀÄÝ, zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦. ¸ÁºÉçgÀÄ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀAvÉ ºÉZï.¹.153. ¹¦¹ 223, 324, 327, 23, 84. J.¦.¹. 68 ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ PÀ£ÀPÀVj D±ÀéªÉÄÃzÀ ºÉÆÃmÉ¯ï »AzÉ ºÉÆÃUÀ¯ÁV C°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï ºÁ¹UÉ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃmï K¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgï-¨ÁºÀgï E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ (1)SÁzÁgÀ¨sÁµÁ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§, ªÀAiÀÄ-33 ªÀµÀð, eÁw-ªÀÄĹèA, G-CQÌ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: E¯Á» PÁ¯ÉÆä UÀAUÁªÀw (2) NAPÁgÀ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀtÚ ªÀAiÀÄ- 48 ªÀµÀð,eÁw- °AUÁAiÀÄvÀ, G- UÀĪÀiÁ¸ÀÛ PÉ®¸À ¸Á: zÉêÁAUÀ ªÀÄoÀzÀ ºÀwÛgÀ UÀAUÁªÀw. (3) ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ°AUÀAiÀÄå, ªÀAiÀÄ-30 ªÀµÀð, eÁw-dAUÀªÀÄgÀÄ, G-UÀĪÀiÁ¸ÀÛ ¸Á:¥Àæ±ÁAvÀ £ÀUÀgÀ UÀAUÁªÀw.(4) AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¸Á§ vÀAzÉ C«ÄãÀ¸Á§, ªÀAiÀÄ- 38 ªÀµÀð, eÁw- ªÀÄĹèA, G- ºÉÆÃmÉ¯ï ªÀiÁ°PÀ ¸Á; °AUÀgÁd PÁåA¥ï UÀAUÁªÀw.(5)C£ÀégÀ¥ÁµÁ vÀAzÉ ºÉÊzÀgï¸Á¨ï, ªÀAiÀÄ- 32 ªÀµÀð, eÁw- ªÀÄĹèA, G- MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: E¸ÁèA¥ÀÄgÀ UÀAUÁªÀw.(6) ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ®PÀëëöäAiÀÄå ±ÉnÖ, ªÀAiÀÄ- 45 ªÀµÀð, eÁw- ªÉʱÀågÀÄ, G- QgÁt CAUÀr ¸Á: «ÃQèªÀiÁPÉðl PÀA¦è vÁ; ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ. (7)§¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á®¥Àà, LªÀ½î, ªÀAiÀÄ- 32 ªÀµÀð, eÁw- °AUÁAiÀÄvÀ G- mÁæ£Àì¥ÉÆÃlðzÀ°è UÀĪÀiÁ¸ÀÛ PÉ®¸À ¸Á: °AUÀgÁd PÁåA¥ï UÀAUÁªÀw CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 90.000-00, 5 ªÉÆèÉʯï, 52 E¸ÉàÃmï K¯ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï ºÁ¹UÉAiÀÄ£ÀÄß d¦Û ¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉ. DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀt:.

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/2009 PÀ®A 109 ¹.Cgï.¦.¹.:

²æÃ. ºÉZï.©. £ÀgÀ¹AUÀ¥Àà ¦.J¸ï.L.(C.«) £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß 57/2009 £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è DgÉÆævÀgÀ ¥ÀvÉÛ PÀÄjvÀÄ ¦.¹. 228, 332, 20, 56 EªÀgÉÆA¢UÉ £ÀUÀgÀzÀ°è UÀ¸ÀÄÛ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¢£ÁAPÀ: 29-03-2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 0430 UÀAmÉUÉ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ ²æÃgÁªÀÄ ªÀÄA¢gÀ »AzÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ ZÀZÀð ºÀwÛgÀ §gÀ¯ÁV E°è E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è ¤AvÀÄPÉÆArzÀÄÝ, £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr vÀªÀÄä EgÀÄ«PÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄgɪÀiÁaPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸ÀªÀ£ÀÄß ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁV ºÉüÀÄwÛzÀÄÝ, ¥ÀÄ£ÀB. ¥ÀÄ£ÀB. «ZÁj¸À¯ÁV PÉÆ£ÉAiÀÄzÁV vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ 1) ªÀiÁ§Ä¸Á§ @ ªÀiÁ§Ä vÀAzÉ SÁ¹A¸Á§, ªÀAiÀÄ-25 ªÀµÀð, eÁw- ªÀÄĹèA, G-UËAr PÉ®¸À ¸Á: 3 £Éà ªÁqÀð ZÀ¥ÀàgÀzÀºÀ½î PÀA¦è vÁ: ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ f: §¼Áîj 2) ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ªÀAiÀÄ-21 ªÀµÀð, eÁw- £ÁAiÀÄPÀ, G- ¯ÁjZÁ®PÀ, ¸Á: ªÀqÀQ vÁ: UÀAUÁªÀw CAvÁ w½¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ EgÀÄ«PÉ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ®Ä C¸ÀªÀÄxÀðgÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ C°è EgÀĪÀÅzÀgÀ §UÉÎ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÉ. DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Sunday, March 29, 2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 29-03-2009

«µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀåQÛAiÉÆêÀð£À ¸ÁªÀÅ

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 05/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 28-03-2009 gÀAzÀÄ C¼ÀA¢ UÁæªÀÄzÀ°è AiÀiÁzÀªÀgÁªÀ vÀAzÉ ºÀªÀVgÁªÀ PÀ¨ÁqÉ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð gÀªÀgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ ªÉƪÀÄäUÀ¼À ªÀÄzÀĪÉUÉ vÀ£Àß°èzÀ ºÀt RZÀÄð ªÀiÁrzÀÄ FªÁUÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÀA¸ÁgÀzÀ UÀw J£ÀÄ CAvÁ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ «µÀ ¸Éë¹zÀjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÉÆAiÀÄÄåwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠫¯Á¸À vÀAzÉ ºÀªÀVgÁªÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.
JgÀqÀÄ ¨ÉÊPïUÀ¼À ªÀÄzsÉå rQÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 51/09 PÀ®A 51/09 PÀ®A 279, 337, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28/03/09 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦ügÁå¢ ¹zÁæªÀÄ vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Áà ®zÉÝ ¸Á; UÀrPÀıÀ£ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üÃAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 27/03/09 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ CqÀvÀ CAUÀr PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ §AqÉ¥Áà EvÀ£À ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ PËoÁ [PÉ] UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆzÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÁzÀ C¥ÁàgÁªÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ §®UÁ® ªÉƼÀPÁ°UÉ ºÁUÀÄ §®UÁ® ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ ¥ÉlÄÖ ºÀwÛ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

JwÛ£À §ArAiÀÄ UÁ° PÀ¼ÀªÀÅ
RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/09 PÀ®A 379 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28/03/2009 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²ªÀgÁd vÀAzÀ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ ¥Ánî ¸Á-ªÀiÁ«£ÀºÀ½î gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ-22, 23/3/09 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦ügÁå¢AiÀÄÄ ªÀiÁ«£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß JwÛ£À UÁrAiÀÄ UÁ°UÀ¼À£ÀÄß zÀÄgÀÄ¹Û PÀÄjvÀÄ V¸ÁqÉgÀ ºÀwÛgÀ vÀAzÀÄ EnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj UÁrAiÀÄ UÁ°UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À PÀ©âtzÀ zsÀÆjAiÀÄ£ÀÄ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ¸ÁªÀÅ
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 07/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 28/03/09 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw AiÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ¢°Ã¥À ªÀAiÀÄ-18 ªÀµÀð gÀªÀgÀÄ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢: 28/03/09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£À 1200 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß vÁ¬Ä £ÁUÀªÀiÁä ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ £ÀªÀÄä zÉÆqÀتÀÄä ±ÉÃPÀªÀiÁä ºÀA¢ ®¢ÝAiÀÄ UÉƧâgÀ ¸À®ÄªÁV dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ±ÉÃPÀªÀiÁä £ÀªÀÄä vÁ¬ÄUÉ J gÀAr ¤£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀÄ®èªÀiÁä Hj£À°è C£ÉÊwPÀ ¸ÀA¨sÀAzÀ ElÄÖPÉÆAqÀÄ NqÁqÀÄwÛzÁÝ¼É JAzÀÄ ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉøÀgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¨sÀªÁ¤ ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¨Á«UÉ ©zÀÄÝ ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA> 32/09 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28/03/2009 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ Q±À£À vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ºÀ½îSÉÃqÉ ªÀAiÀÄ-24 ªÀµÀð eÁw-°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á-£ÁªÀÄzÁ¥ÀÆgÀ ªÁr gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥Á®PÉÌ ºÁQ PÉÆAqÀ ºÉÆîªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁzÀ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ zsÉÆÃAr¨Á§gÁªÀ ªÀÄgÁoÀ, ¸ÀA¢¥ï, ªÀÄvÀÄÛ C¤Ã¯ï gÀªÀgÀÄUÀ¼À ºÉÆîUÀ¼ÀÄ PÀmÉÖUÉ ºÀwÛ EzÀÄÝ DgÉÆævÀgÀÄ ºÉÆîzÀ PÀmÉÖ ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦ügÁå¢UÉ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ PÉüÀĪÀªÀ£ÀÄ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½A¸À ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/09 PÀ®A 341, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29/03/2009 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠸ÀA¢Ã¥À vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ-24 ªÀµÀð eÁw-ªÀÄgÁoÀ G-MPÀÄÌ®vÀ£À ¸Á-ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ ªÁr gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 28/03/2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É C: 7 UÀAmÉUÉ gÀªÉÄñÀ £ÁªÀÄzÁ¥ÀÆgÀ ªÁr EªÀgÀ eɹ¦AiÀÄ£ÀÄß ºÀaÑ d«ÄãÀÄ ¸Àj ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® C: 6 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj ±ÀgÀt¥Àà PÀÄgÀħÄgÀ, CªÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ UÉÆëAzÀ, UÉÆÃ¥Á¼À, ªÀÄvÀÄÛ PÀȵÀÚ¥Àà EªÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ±ÀgÀt¥Àà£ÀÄ AiÀiÁjUÉ PÉý eÉ.¹.¦ ºÀaÑ ºÉÆ® ¸Àj ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý CAvÀ PÉýzÀ£ÀÄ CzÀPÉÌ £ÀªÀÄä ºÉÆ®«zÉ £Á£ÀÄ ¤£ÀUÉÃPÉ PÉüÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ CAzÁUÀ UÉÆëAzÀ FvÀ£ÀÄ E¯Áè £Á£ÀÄ eɹ¦ ºÉÆrUÀÆr¸ÀĪÀ¢®è CAvÁ CAzÀ£ÀÄ CzÀPÉÌ ¤£ÁågÀÄ PÉüÀªÀ ¤ªÀÄä ºÉÆ®zÀ ªÀiÁ°PÀ §gÀ° CAvÁ CAzÉãÀÄ, CzÀPÉÌ UÉÆÃ¥Á¼À£ÀÄ eɹ¦ AiÀÄ gÀªÉÄñÀ¤UÉ K f¹¦ ºÉÆqÉAiÀĨÉÃqÀ gÉÆPÁ¸ÀÄì CAvÀ CAzÀ£ÀÄ CzÀPÉÌ CªÀ£ÀÄ eɹ¦ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀzÀ£ÀÄß gÉÆÃPÁ¬Ä ¹zÀ CzÀPÉÌ £Á£ÀÄ gÀªÉÄñÀ£À PÀqÉUÉ ¤Ã eɹ¦ ºÉÆr AiÀiÁgÀÄ vÀqÉAiÀÄÄvÁÛgÉ £ÉÆÃqÀÄvÉÛãÉAzÀÄ gÀªÉÄñÀ£À PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÀæµÀÚ¥Àà£ÀÄ MqÀÄvÀÛ £À£Àß JzÀÄjUÉ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§Ý¢AzÀ §AiÀÄÄÝ ß ±Ànð£À PÁ®gï »rzÀÄ DPÀæªÀÄ vÀqÉ ªÀiÁrzÀ ±ÀgÀt¥Àà£ÀÄ PÉʬÄAzÀ £À£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É 2,3 KlÄ ºÉÆqÉzÀÄ, gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 60/09 PÀ®A 324, 504, 506, 323 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27-03-09 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è »¯Á®¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ SÁeÁ £À¹ÃgÉƢݣÀ zÀUÁðzÀ eÁvÉæAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀĪÀÄAvÀ ¨Á宺À½îPÀgÀ gÀªÀgÀ vÀªÀÄä£À ºÁUÀÆ CzÉà UÁæªÀÄzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀĪÀÄAvÀ ¨Á宺À½îPÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄzsÉå dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 28-03-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀj eÁvÉæUÉ §AzÁUÀ gÁwæ 2200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ J1 gÁdPÀĪÀiÁgÀ EvÀ¤UÉ ¤£Éß gÁwæ £À£Àß vÀªÀÄä ªÀĺÉñÀ EvÀ£À eÉÆvÉ AiÀiÁPÉà dUÀ¼À Dr¢Ý CAvÁ PÉüÀ®Ä J1 EvÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £Á£Éà ºÉÆqÉ¢zÉÝÃ£É E°èAzÀ ºÉÆÃUÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀ¯Áè JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄ C¯Éè ©zÀÝ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ JqÀUÀqÉ PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ CªÀ£À eÉÆvÉ EzÀÝ J2 PÀÄ¥ÉÃAzÀæ vÀAzÉ ¸ÀĪÀÄAvÀ ¨Á宺À½îPÀgÀ EvÀ£ÀÄ MAzÀÄ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §® PÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 61/09 PÀ®A 323, 324, 341, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27-03-09 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è UÁæªÀÄzÀ SÁeÁ £À¹ÃgÉƢݣÀ zÀUÁðzÀ eÁvÉæAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢ PÀÄ¥ÉÃAzÀæ vÀAzsÉ ¸ÀĪÀÄAvÀ gÀªÀgÀ CtÚ£À ºÁUÀÆ CzÉà UÁæªÀÄzÀ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¥ÀªÁgÀ EªÀgÀ ªÀÄzsÉå dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 28-03-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀj eÁvÉæUÉ §AzÁUÀ gÁwæ 2200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ JzÀÄjUÉ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ zÁjAiÀÄ°è vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤®Äè J°è ºÉÆÃUÀÄwÛ ¤£Éß gÁwæ ¤£Àß CtÚ£ÀÄ £À£Àß vÀªÀÄä¤UÉ KPÉ ºÉÆqÉ¢zÁÝ£É JAzÀÄ PÉüÀĪÁUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£ÀÄ §AzÀÄ AiÀiÁPÉà £À£Àß vÀªÀÄä¤UÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛ¢Ýj JAzÀÄ PÉüÀ®Ä ¤Ã£ÀÄ ¤£Éß £À£Àß vÀªÀÄä¤UÉ ºÉÆqÉ¢¢Ý £Á£ÀÄ EªÀvÀÄÛ ¤£Àß vÀªÀÄä¤UÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ºÉý J1 zsÀ£ÀgÁd EvÀ£ÀÄ C°èAiÉÄà ©zÀÝ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ J2 UËvÀªÀÄ EvÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CzÉà PÀ°è¤AzÀ §®PÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ GªÉÄñÀ EvÀ£ÀÄ ºÉÆqɬÄj EªÀjUÉ §ºÀ¼À ¸ÉÆPÀÄÌ §A¢zÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀ ¨ÉÃrj CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ£ÀÄ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes: E¹àÃmïdÆeÁl, 6 d£ÀgÀ §AzsÀ£À, 4 ªÉƨÉʯï, MAzÀÄ ¨ÉÊPï & £ÀUÀzÀĺÀt:14,730/- gÀÆ:d¦Û :

²æà C©üµÉÃPï UÉÆÃAiÀÄ¯ï ¨sÁ.¥ÉÆ.¸ÉÃ, f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æëgÉñÀ.n.zÉÆqÀتÀĤ ¦J¸ïL r¹L©WÀlPÀ f¯Áè ¥Éưøï PÁAiÀiÁð®AiÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è r¹L© WÀlPÀzÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ, ²æà ±ÀAPÀgÀUËqÀ ¥ÁnÃ¯ï ¹¦L zÉêÀzÀÄUÀð ªÀÄvÀÄÛ ²æà PÉ. §¸ÀªÀgÁd ºÀ¼À§tÚ£ÀªÀgï ¦J¸ïL zÉêÀzÀÄUÀðgÀªÀgÀ G¥À¹ÜwAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 28.03.2009 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ CgÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ¨sÀUÀªÀÄä UÀÄqÀØzÀ ªÉÄð£À ¥À«vÀæÀªÀ£À UÁqÀð£ï£À°è ¤ªÀiÁðt ºÀAvÀzÀ°ègÀĪÀ PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥ÀzÀ ªÀÄÄA¢£À DªÀgÀtzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zsÁ½ªÀiÁrzÁUÀ E§âgÀÆ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ²ªÀgÁd vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà£ÁAiÀÄPÀ, gÁZÀ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå, ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ ºÀA¥ÀAiÀÄå, ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ, ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ ¨sÀUÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÀäzï ºÀ¤Ã¥sï vÀAzÉ SÁ¹ÃªÀÄC° J®ègÀÆ ¸Á: CgÀPÉÃgÁUÁæªÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmïJ¯ÉUÀ¼ÀÄ, 4 ªÉƨÉʯï¥sÉÆãï, MAzÀÄ §eÁeï ¹n.100 ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀA:PÉ.01,qÀ§Æèöå.7607 ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt:14730/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ²æà «gÉñÀ.n.zÉÆqÀتÀĤ ¦J¸ïL r¹L© WÀlPÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀðoÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA: 49/2009 PÀ®A:87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝCrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: 16 ªÀµÀðzÀ «zsÁåy𤠫µÀ ¸Éë¹, DvÀäºÀvÀå :

zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ PÉÆüÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, AiÀÄ®èªÀÄä-ºÀA¥ÀAiÀÄå ZÀ®ÄªÁ¢ zÀA¥ÀwUÀ¼À 16 ªÀµÀðzÀ ¥ÀÄwæ «zsÁåy𤠪ÀĺÁzÉêÀªÀÄä¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ:28.03.2009 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ UÀ§ÆâgÀÄUÁæªÀÄzÀ ²æà ªÀĺÁ £ÀA¢Ã±ÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ DªÀgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÉÌ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹, £ÀgÀ¼ÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹, PÀÆqÀ¯Éà CªÀ¼À£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aPÀvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¼ÀvÁ¬Ä AiÀÄ®èªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ¥Éưøï oÁuÉ C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt¸ÀA:10/2009 PÀ®A:174 zÀA.¥Àæ.¸ÀA.£ÉÃzÀÝgÀrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: §¸ï ZÁ®PÀ£À ¤®ðPÀë, ¨Á®QUÉ UÁAiÀÄ :

¢£ÁAPÀ:28.03.2009 gÀAzÀÄ 0830UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀĺÀ§Æ§¥ÁµÁ ¸Á:¸ÀAvÉPÉ®ÆègÀÄ EªÀ£ÀÄ F.PÀ.gÁ.gÀ.¸Á. ¸ÀA¸ÉÜ §¸ï¸ÀA: PÉJ.36,J¥sï.400 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄvÁ®ÆPÀ AiÀÄgÀqÉÆÃtÂPÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §¸ï ¤°è¹zÁUÀ §¸ï£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ±ÀA±ÁzÀ¨ÉÃUÀªÀiï¼ÀÄ 3 ªÀµÀðzÀ ¥ÀÄwæAiÀÄ£ÀÄß JwÛPÉÆAqÀÄ §¸ï¤AzÀ PɼÀUÉ E½AiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ UªÀĤ¸ÀzÉà C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀÄÄAzÀPÉÌ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ §¸ï¤AzÀ PɼÀUÉ E½AiÀÄÄwÛzÀÝ ±ÀA±ÁzÀ¨ÉÃUÀA¼À 3 ªÀµÀðzÀ ¨Á®QUÉ §¸ï£À ¨ÁV®Ä vÀUÀÄ° gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉAzÀÄ SÁ¹ÃªÀÄ° PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£É߸ÀA:51/2009 PÀ®A:279,338 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


: DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ, »mÁa ªÁºÀ£À ¨sÀµÀä : gÀÆ: 12 ®PÀàë £ÀµÀÖ :

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ ªÀÄZÀðmÁ¼ï UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ £ÀgÀ¸ÀgÉrØ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ¢£ÁAPÀ:27.03.2009 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ »mÁa ¸ÀA:EX.70 ªÀĶãï¸ÀA: TA.0703, £ÉãzÀÝgÀ D¬Ä¯ï ¥ÉÊ¥ï PÀrvÀªÁVzÀÝjAzÀ »mÁaAiÀÄ£ÀÄß §Azï ªÀiÁr ºÉ®àgï SÁ¹ÃªÀÄC°AiÀÄÄ D¬Ä¯ï ¥ÉÊ¥ï vÀgÀ®Ä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄUÉ §A¢zÀÄÝ ZÁ®PÀ£ÀÄ HlPÉÌ ªÀÄZÀðmÁ¼ï UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ 2100 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ »mÁaUÉ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQvÀUÀÄ° GjAiÀÄÄwÛzÀÄÝzÀjAzÀ PÀÆqÀ¯Éà CVß±ÁªÀÄPÁ¢üPÁjUÀ½UÉ ªÀiÁ»w ¤Ãr,CVß±ÁªÀÄPÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÁæªÀĸÀÜgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¨ÉAQAiÀÄ£ÀÄß £ÀA¢¹zÀÄÝ DzÁUÀÆå »mÁa ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀÄlÄÖ C.Q.gÀÆ:12,00,000/- gÀÆ¥Á¬Ä £ÀµÀÖ ¸ÀA¨sÀ«¹gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ «.gÀAUÀAiÀÄå vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt¸Áé«Ä ¸Á: PÉÆvÀÛ¥À°è, C£ÀAvÀ¥ÀÄgÀ f¯Éè (DazsÀæ¥ÀæzÉñÀ) gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA: 8/2009 £ÉÃzÀÝgÀrAiÀÄ°è zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

CPÀæªÀÄ ¥ÀrvÀgÀ CQÌ d¦Û

±ÀºÁ¥ÀÄgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ: ¢:28-03-09gÀAzÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ «zÁå £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ gÀºÉêÀÄÄvÀÄÛ¯Áè vÁgÀPÁ¸À EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ «vÀgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä PÉÆlÖ ¥ÀrvÀgÀ CQÌAiÀÄ£ÀÄß vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ ¯Á¨sÀPÁÌV ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ±ÉÃRgÀuÉ ªÀiÁrlÖ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ²æà ZÀAzÀæPÁAvÀ ¥ÀÆeÁj ¦.L ±ÀºÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr 1.R¢gÀ ¸Á§ ¸ÀAUÁæªÀÄ ¸Á:D¸ÀgÀ ªÉÆúÀ¯Áè ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ, 2. gÀºÉªÀÄvÀ G¯Áè vÀAzÉ ¸ÉÆæü¸Á§ vÀgÀPÀ¸ï ¸Á:«zÁå£ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ CPÀæªÀĪÁV ±ÉÃRgÀuÉ ªÀiÁrlÖ 50 PÉ.fAiÀÄ MlÄÖ 32 aî CQÌAiÀÄ£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ®Äè ¥ÉÆgÀPÀgÀt zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

««zsÀ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉʯïUÀ¼À ªÀ±À

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ: ¢£ÁAPÀ: 28/03/2009 gÀAzÀÄ «í.JªÀiï UÉÆÃR¯É ¦.J¸ï.L (C¥ÀgÁzsÀ) §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ¥ÉÃmÉÆæ°AUï ªÀiÁqÀÄvÁÛ UÁfÃ¥ÀÆgÀ §qÁªÀuÉ «Ä®£ï ZËPÀ ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛzÀÝAvÉ C°è 'J' G¥À-«¨sÁUÀ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ C¥ÀgÁzsÀ «¨sÁUÀzÀ ¹§âA¢ M§â ºÀÄqÀÄUÀ£ÀÄß vÉÆÃj¹ DvÀ£ÀÄ ªÉƨÁ¬Ä¯ï ¥sÉÆãï UÀ¼À£ÀÄß aîzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀj ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV w½¸À®Ä D ºÀÄqÀÄUÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ §®ªÀAvÀ vÀAzÉ ®PÀëöät PÁ¼É, ¸Á|| ¨Á¥ÀÄ£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð JAzÀÄ w½¸À®Ä DvÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ ¥Áè¹ÖÃPÀ PÉÊaîzÀ°èzÀÝ ªÉÆèÉÊ¯ï ¸ÀmïUÀ¼À §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀªÀÄAd¸À GvÀÛgÀ PÉÆqÀzÀ PÁgÀt CªÀÅUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£ÀzÀªÀÅUÀ½gÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ DvÀ¤AzÀ 10 ««zsÀ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ¸ÉmïUÀ¼ÀÄ C||Q|| 5,800/ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DvÀ£À «gÀÄzÀÝ §æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt

zÉêÀ®UÁtUÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ:¢£ÁAPÀ.27-3-2009gÀAzÀÄ ²æà ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Áà £ÀƯÁ ¸Á||§AzÀgÀªÁqÀ gÀªÀgÀÄ ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ GªÀÄägÀV zÉëAiÀÄ eÁvÉæUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀµÀÖgÀ°è AiÀiÁgÉÆ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä ªÀÄ,£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ªÀÄÄjzÀħAUÁgÀzÀ 1.WÀAmÉ£ï C.Q. gÀÆ7000, 2.MAzÀÄ eÉÆvÉ ¨É½îAiÀÄ ZÉÊ£À C.Q. gÀÆ400/-,3. °AUÀzÀPÁ¬Ä C.Q. gÀÆ150/-, 4.MAzÀÄ ªÉÆèÁ¬Ä¯ï ¥sÀÆ£ï C.Q. gÀÆ800/-5.£ÀUÀzÀÄ gÀÆ2000/-, MlÄÖ 10,350/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀÄ£ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀ® WÁtUÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ: ¢:28/03/09gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3:50 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ N¯ÁÎ qÉæøɸï CAUÀrAiÀÄ°è UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw.gÁeÉñÀéj UÀAqÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ ªÀiÁ±ÉnÖ, ¸Á|| «zÁå£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.2,000/- ºÁUÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ºÁåAqï ¸Émï £ÀA:2626 C||Q||1,500/- »ÃUÉ MlÄÖ 3,500/- AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ: UÀÄ£Éß £ÀA. 74/09 PÀ®A. 279, 336 L.¦.¹ :

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ. «. ²ªÀAiÉÆÃV ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28.03.09 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£Àå L.f.¦. ¸ÁºÉçgÀÄ UÀÄ®§ÄUÁð gÀªÀgÀ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ §gÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀAZÁj ¤AiÀÄAvÀæt PÀÄjvÀÄ VtÂUÉÃgÁ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¨É½UÉÎ 9:00 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ PÀæµÀgÀzÀ ªÁºÀ£À £ÀA. PÉ.J 26 / 4180 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ J£ï.ºÉZï.- 63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ §UÀ£Á¼À PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ ªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è Nr¸ÀÄvÁÛ CzÀgÀ°èzÀÝ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ¸ÀjAiÀiÁV M¼ÀUÉ PÀÆr¸ÀzÉ ªÁºÀ£ÀzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ eÉÆÃvÁqÀĪÀAvÉ CªÀgÀ ¸ÀÄgÀPÀëvÉ §UÉÎ UÀªÀĤ¸ÀzÉ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¸ÀÄwÛzÁÝUÀ CzÀ£ÀÄß ¤°è¹ «ZÁj¸À®Ä ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÉÊAiÀÄåzÀ £ÀÆgÀ¢Ýãï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄåzÀ ªÉÄÊ£ÀÄ¢ÝÃ£ï ªÀAiÀiÁ: 21 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: PÀæµÀg ZÁ®PÀ ¸Á: C«ÄãÀ ¥ÀÇgÀ §¤ßPÀnÖ KjAiÀiÁ PÉÆ¥Àà¼À CAvÁ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÁUÀÆ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß oÁuÉUÉ vÀA¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊ UÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ²æà £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà J.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ªÉÄð£ÀAvÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ: UÀÄ£Éß £ÀA. 75/09 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹ :

¢£ÁAPÀ: 28.03.2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7:20 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ PÀ¯ÉèñÀ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà E½UÉÃgÀ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð eÁ: E½UÉÃgÀ G: ¸ÀÄ¥Àgï ªÉÊdgï. ¸Á: PÀ®ÆègÀ vÁ: AiÀÄ®§ÄUÁð f: PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ°è MAzÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28.03.09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4:00 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÀÄgÀÄUÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀtÚºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà E§âgÀÆ PÀÆr ¸ÀÄ£ÉêÀÄ¸ï ©ÃdzÀ PÀA¥À¤AiÀÄ PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è £ÀA. PÉ.J. 35 J¯ï. 6135 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀAPÀ®PÀÄAnUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ZÁªÀįÁ¥ÀÆgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA. PÉ.J. 25 ©. 2877 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ »AzÀPÉÌ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÖ£ÀÄ. DUÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®è £ÉqɸÀÄwÛzÀÝ zÀÄgÀUÉñÀ¤UÉ ºÁUÀÆ £À£ÀUÉ C®è°è ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¨Á¼À£ÀUËqÀ vÀAzÉ ²ªÀ£ÀUËqÀ ¸Á: ºÉƤßUÀ£ÀÆgÀ EªÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƽî CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ²æà §¸ÀªÀgÁd J.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ªÉÄð£ÀAvÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀÄ°UÉ ¥ÀæPÀgÀt:.

3] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 56/2009 PÀ®A 392 L.¦.¹.:

¢£ÁAPÀ 28-03-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 2040 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw «dAiÀÄPÀĪÀiÁj UÀAqÀ gÀ«ÃAzÀæ ºÀªÀ¯ÁÝgï ¸Á: «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 28-03-2009 gÀAzÀÄ 1950 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ ªÉÆèÉʯï£À°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀngÀĪÁUÀ AiÀiÁgÀÆ CAzÁdÄ 35 jAzÀ 40 ªÀAiÀĹì£À C¥ÀgÀavÀ ªÀåQÛ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ »gÉÆúÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À PÉÆgÀ¼À°zÀÝ ªÀiÁAUÀ®åzÀ ZÉʤUÉ PÉÊ ºÁQ QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀµÀÖgÀ°è ¦gÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß PÉÆgÀ¼À°zÀÝ ªÀiÁAUÀ®åªÀ£ÀÄß MAzÀÄ PÉʬÄAzÀ UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ªÀiÁAUÀ®åzÀ MAzÀÄ PÀqÉAiÀÄ ZÉÊ£ï 10 UÁæA. vÀÆPÀªÀżÀî CA.Q. 8000=00 gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄ£É PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:.

4] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 57/2009 PÀ®A 380 L.¦.¹.:

¢£ÁAPÀ 28-03-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 2200 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀgÁzÀ VjñÀ vÀAzÉ ²ªÀ±ÀAPÀgÀ¥Àà ªÀÄÆUÀ§¸ÀÛ ¸Á: n.J.¦.¹.JA.J¸ï. PÁåAnãï UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 28-03-2009 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä PÀÄlA§ ¸ÀªÉÄÃvÀ ªÀiÁPÉÃðmïUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¥ÀjavÀ£ÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ¥Àà, PÀÄgÀ§£Á¼À, ªÀAiÀÄ-18 ªÀµÀð ¸Á: UÀAUÁªÀw EvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è n.«. £ÉÆÃqÀÄvÁÛ E°è EgÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ, ¦gÁå¢zÁgÀgÀÄ ±ÀgÀt¥Àà FvÀ¤UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ©lÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÁ¥À¸ï 1730 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è 21 EAa£À ¸ÉÆäPÀA¥À¤ n.«. CA.Q. 9,500=00 gÀÆ. n.«. PÁt¸À°®è. PÁgÀt ±ÀgÀt¥Àà FvÀ£Éà n.«.AiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦gÁå¢ ªÉÄðAzÀ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Saturday, March 28, 2009

Bidar Disrict Daily Crime Update - 28-03-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 28-03-2009


PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤ÃgÀÄ ¸ÀgÀ§gÁf£À §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ªÀåQÛUÉ : PÁAiÀÄðzÀ²ð¬ÄAzÀ DPÀæªÀÄ vÀqÉAiÉÆrØ dUÀ¼À
PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 27/09 PÀ®A 341, 323, 504 L.¦.¹. :-


¢£ÁAPÀ 27/03/2009 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠧AqÉ¥Áà vÀAzÉ gÁªÀıÉÃnÖ §ÄPÁÌ ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ [©] gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 26/03/2009 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁð¢vÀ£ÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀPÉÌ ºÉÆÃV PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀiÁzÀ eÁÕ£ÉñÀégÀ EªÀjUÉ Hj£À°è ¸ÀjAiÀiÁV ¤ÃgÀÄ ¸ÀgÀ§gÁdÄ DUÀÄwÛ®è CAvÀ PÉýzÁUÀ CªÀgÀÄ ªÁlgÀ ªÀiÁå£À CªÀjUÉ w½¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉýzÀgÀÄ DUÀ C¯Éè EzÀÝ C¥Á¢vÀ£ÁzÀ J1 §¹ÃgÀ«ÄAiÀiÁå UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸Àå FvÀ£ÀÄ ªÀÄzÀå ¥ÀæªÉò¹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ “Hj£À AiÀiÁ ¸ÀƼÉîªÀÄPÀ̼ÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀPÉÌ §gÀvÁÛ E®è ¤£ÀÄ ¤ÃgÀÄ PɼÀPÀ ºÀwÛ¢ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ±Àlð »rzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁqÀÄvÁÛ £ÀÄQzÁUÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÀnÖPɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ£Àß ¥ÁrUÉ vÁ£ÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ CPÀæªÀÄ vÀqÉ ªÀiÁr fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¨ÉAQ vÀUÀÄ° : aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ AiÀÄĪÀwAiÀÄ ¸ÁªÀÅ
¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 05/09 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27/03/09 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ªÀgÀ¢zÁgÀ ²æà K±À¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ¨sÀÆgÉ£ÉÆgÀ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð ¸Á; PËoÁ [©] gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 23/03/09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¦æAiÀiÁ EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ JgÀqÀÄ PÉÊ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ½UÉ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ ºÉÆmÉÖ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ E¤ßvÀgÀ PÀqÉUÉ ¸ÀÄlÄÖ UÁAiÀĪÁzÁUÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 27/03/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 0350 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CAvÀ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÀ¼É ªÉʵÀªÀÄåPÉÌ ªÀÄƪÀgÀÄ ¸ÉÃj M§â£À£ÀÄß PÀ°è¤AzÀ ºÁUÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ
zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 64/09 PÀ®A 341,324,504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-

EAzÀÄ ¢:27/03/09 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ GªÉÄñÀ vÀAzÉ Q±À£ÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ:22, G: ªÁå¥ÁgÀ, eÁ: EqÀUÁgÀ ¸Á/ ºÀ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢:26/03/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 2130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ E£ÉÆßçâ PÀtf UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ºÀ®§UÁðPÉÌ PÉ£Á¯ï ªÀiÁUÀðªÁV §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀÄzsÁPÁgÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ºÁUÀÄ E¤ß§âgÀÄ ªÁå¥ÁgÀ §UÉV£À ºÀ¼É ªÉʪÀÄ£À¹ì¤AzÀ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À ºÀgÁf£À ºÀtPɽzÀÝPÉÌ : ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ f¥ÀÄt D¸Á«Ä
ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁ£ÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/2009 PÀ®A 324, 504, L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28-03-2009 gÀAzÀÄ 0845 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æäªÁ¸À vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á: PÀÄAmÉUÁAªÀ vÁ:¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 27-03-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 2130 UÀAlUÉ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ d«ÄãÀÄ ºÀgÁdÄ EzÀÝ PÁgÀt ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀPÉÌ ºÉÆÃV C°è ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ «ÃgÀuÁÚ ¥ÀAZÁ¼À CªÀjUÉ PÉýzÉÝãÉAzÀgÉ ºÉÆÃzÀ ªÀµÀðzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ¨sÁAqÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀgÁdÄ DVzÀÄÝ, D ºÀgÁdÄ ¤ÃªÀÅ vÉUÉzÀÄPÉÆAr¢Ý E°èAiÀĪÀgÀUÉ CzÀgÀ ºÀt ¥ÁªÀw ªÀiÁr¯Áè CAvÀ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ £À£ÀUÉ PÉüÀĪÀªÀ CAvÀ CAzÁUÀ £Á£ÀÄ CªÀjUÉ £Á£ÀÄ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ PÀ«ÄnAiÀÄ ¸ÀzÀ¸Àå EgÀÄvÉÛãÉ. CzÀPÁÌV PÉüÀÄwÛzÉÝãÉ. CAzÁUÀ CªÀ£ÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¹nÖ¤AzÀ C°èAiÉÄà ©zÀÝ MAzÀÄ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß JqÀUÀqÉ PÀtÂÚ£À ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


vÉÆÃlzÀ°è ¤°è¹zÀ mÁæöåPÀÖgï mÁæöå°AiÀÄ£Éß PÀzÉÆÝAiÀÄÝ PÀ¼ÀîgÀÄ
ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/09 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 28-03-09 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄgÀÄ£ÁvÀ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ PÀ¯Áè ¸Á: SÁ£Á¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÀgÀÄ SÁ£Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ vÉÆÃlzÀ°è ¤°è¹zÀ mÁæöåPÀÖgï £ÀA. PÉJ-39-n- 2003 mÁæöå° £ÀA. PÉJ-39-n-2004 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁgÉ CAvÀ PÉÆlÖ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


Raichur District Reported Crimes


: E¹àÃmï dÆeÁl, 5 d£ÀgÀ §AzsÀ£À :
²æà «dAiÀÄPÀĪÀiÁgï ¦J¸ïL. UÀ§ÆâgÀÄ ¥ÉưøïoÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:27.03.2009 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÉÆ£ÀßlV UÁæªÀÄzÀ PÉgÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ¦qÀØ¥Àà£À ºÉÆ®zÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zsÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ 5 d£ÀgÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ, ¨Á§Ä ºÁUÀÄ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmï J¯É, MAzÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãÀ ªÀÄvÀÄÛ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ.680/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁr PÉÆAqÀÄ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÁ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 35/2009 PÀ®A: 87 PÉ.¦. CåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
C£À¢üPÀÈvÀ ªÀÄzÀå ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ CgÉÆæAiÀÄ §AzsÀ£À:
²æà ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ n.PÉ. ¦J¸ïL. ªÀÄ¹Ì ¥ÉưøïoÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:27.03.2009 gÀAzÀÄ 0630 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß bÀvÀæ UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ªÀÄÄAzÉ MAzÀÄ aîzÀ°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ zÁ½ ªÀiÁr CgÉÆæ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ bÀvÀæ¥Àà£À£ÀÄß »rzÀÄ DvÀ¤AzÀ 180 JAJ¯ï C¼ÀvÉAiÀÄ Mjd£À¯ï ZÁAiÀiïì ªÀÄzÀå vÀÄA©zÀ 20 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ 180 JAJ¯ï C¼ÀvÉAiÀÄ ±Ámï «¹Ì vÀÄA©zÀ 7 ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÁ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 33/2009 PÀ®A: 34 PÉ.E. CåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ªÀÄlPÁ zÁ½, EªÀðgÀ §AzsÀ£À:
¢£ÁAPÀ:26.03.2009gÀAzÀÄ1730 UÀAmÉUÉ ºÀnÖ ¹gÀªÁgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀAzÀ° PÀÌgÁ¸ï §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ CCgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ §¸Àì¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¦ÃgÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà vÁ½PÉÆÃmÉ EªÀj§âgÀÆ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀ PÁ®PÉÌ ¦J¸ïL. ²æà Cgï.JA.£ÀzÁ¥sïgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr CgÉÆævÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ.3,900/-, MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ PÀA¥À¤ ªÉÆèÉÊ¯ï ¥sÉÆÃ£ï ºÁUÀÄ ªÀÄlPÁ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÁ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 22/2009 PÀ®A: 78(3) Pɦ CåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¯Áj ¥À°Ö, QèãÀgï ¸ÁªÀÅ:
²ªÀªÉÆUÀ΢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 26.03.2009 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¯Áj ¸ÀA:PÉJ.05,JJ.212 £ÉÃzÀÝgÀ°è CrPÉ ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀĺÁgÁµÀÖçPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ: 27.03.2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 0400 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄzÀ°è nà PÀÄrzÀ £ÀAvÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ QèãÀgï ¸Á¢üPï vÀAzÉ ¥sÁgÀÄPï 19 ªÀµÀð, ¸Á: zÁ¸ÀgÀºÀ½î ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ¢AzÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀÅzÁV ZÁ®PÀ¤AzÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-ªÀiÁ£À« gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà 0530 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ PÀÄrð PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ ¸ÀÄgÀPÀëvÁ ¹ªÉÄAmï PÀA§PÉÌ rQÌPÉÆlÄÖ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¥À°ÖªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¯ÁjZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ QèãÀgï ¸Á¢üPï ¯ÁjAiÀÄ CrAiÀÄ°è ¹®ÄQ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ZÁ®PÀ ¸ÉÊAiÀÄzï±À¦ü vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï ºÀĸÉãï PÁqÀÄUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀÀA.86/2009 PÀ®A:279, 304(J) ¨sÁ.zÀA.¸ÀA.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

CUÀvÀåQAvÀ ºÉaÑ£À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ lAlAUÀ¼À d¦Û

±ÀºÁ¥ÀÄgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ: ¢:25-03-09gÀAzÀÄ ²æà J¯ï.¹ PÉÆ®Ìgï ¦J¸ï.L(PÁ&¸ÀÄ) gÀªÀgÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ ºÉzÁÝj gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÉmÉÆæðAUï£À°ègÀĪÁUÀ lA.lA £ÀA:PÉ.J.33/4679 ºÁUÀÆ lA.lA £ÀA PÉ.J33/2662 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀgÀÄ «¨sÀÆwºÀ½î PÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß lA.lA£ÀÀ°è CUÀvÀåQAvÀ ºÉaÑ£À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÉÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À«AiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀªÀAvÉ ZÀ®¬Ä¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀj lA.lAUÀ¼À£ÀÄß d¦ ÛªÀiÁr ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹gÀÄvÁÛgÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt:

UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï oÁuÉ: ¢B27-03-09gÀAzÀÄ ²æà ©ÃgÀ¥Àà vÀAzÉ PÁ±À¥Àà ªÀÄUÀÝA¥ÀÄgÀ ¸Á||PÀAzÀPÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ªÀiÁgÀªÀÄä zÉëAiÀÄ ¥ÀÆeÉ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä CtÚ ¨sÁUÀ¥Àà PÀÄgÀħgï ¸Á||PÀAzÀPÀÆgÀ gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÉÆ£ÀߥÀà vÀAzÉ zÀÄUÀð¥Àà PÀÄgÀħgï E£ÀÆß 4 d£ÀgÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¥ÀÆeÉ ªÉÃ¼É qÉƼÀÄî ¨Áj¸À®Ä PÉÆqÀĪÀÅ¢®è J£ÀÄßwÛÃAiÀiÁ JAzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï oÁuÉ: ¢B27-03-09gÀAzÀÄ §¸Àì¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà CAiÀiÁå¼À¥Àà£ÉÆÃgï gÀªÀgÀÄ ºÉÆ£ÀߥÀà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃgÀ¥Àà vÀAzÉ PÁ±À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÄß 7 d£ÀgÀÄ §AzÀªÀgÉà J¯Éà ¨ÉÆøÀrªÀÄUÀ£Éà qÉƼÀÄî ¨Áj¸ÀĪÀÅzÀÄ £ÀªÀÄUÉ EzÀÄÝ ¨ÉÃgÉAiÀÄAiÀĪÀgÀ£ÀÄß PÀgÉvÀAzÀÄ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÀ®Äè ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA¸ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

¨Á®QAiÀÄ C¥ÀºÀgÀt:

¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ oÁuÉ: ¢B26-3-09gÀAzÀÄ vÁqÀvÉUÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄjAiÀĪÀÄä zÉêÀjUÉ £ÉʪÉzÀå PÉÆqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¥ÀgÀªÁgÀzÉÆA¢UÉ ºÉÆÃzÀ ªÉÃ¼É vÀªÀÄä ±ÉéÃvÁ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ 16ªÀµÀð EªÀ¼À£ÀÄß 1.CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà 2.¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà 3.¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁAiÀÄ ¸ÁBUÁf¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É¬ÄAzÀ gÉêÀtÚ vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ£ÀÄ MvÁÛAiÀÄ¥ÀƪÀðPÀªÁV vÀ£Àß ªÉÆ.¸ÉÊ£ÀA.PÉJ32/5818 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄð®AzÀ ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

±ÀºÁ¥ÀÄgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ: ¢B27/03/09gÀAzÀÄ ©ªÀÄ£ÀUËqÀ
vÀA. ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà ©gÁzÁgÀÀÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ 16 E.6745 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ¤AzÀ ©.UÀÄrUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ qsÀªÀ¼ÀV D¸ÀàvÉæAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨Á¯Áf SÁ¸ÀV §¸ï £ÀA PÉJ38/3794 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ §¸Àì£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ ªÉÆÃ. ¸ÉÊ UÉ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzsÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ ¸ÀªÁgÀ ©üêÀÄ£ÀUËqÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ §¸ÀuÁÚ UËqÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà ©gÁzÁgÀ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉ: ¢B26/03/09 gÀAzÀÄ ²æà ªÀįÉèò vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥Àà ªÀiÁPÁ gÀªÀj vÀªÀÄä ¯Áj £ÀA.PÉJ32/J5677 £ÉÃzÀÝgÀ°è «±ÀéeÉÆÃw ªÉÃgÀ ºË¸À¤AzÀ AiÀiÁzÀVj PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ avÁÛ¥ÀÆgÀzÀ L.n.L PÁ¯ÉÃd JzÀgÀÄUÀqÉ ¯Áj £ÀA PÉJ38/7545 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÄ ¤ZÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ §gÀÄwÛzÀÄÝzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ²æà ªÀįÉèò vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥Àà ªÀiÁPÁgÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹ PɼÀUÉ E½zÀÄ ¥ÀPÀÌPÉÌ ¸ÀjAiÀÄĪÀµÀÖgÀ°è C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ²æà ªÀįÉèò vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥Àà ªÀiÁPÁ gÀªÀjUÉ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

dÆeÁl zÁ½ ¥ÀæPÀgÀt

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ: ¢B28/03/2007gÀAzÀÄ ªÀÄPÀÛA¥ÀÆgÀ §qÁªÀuÉAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸Éàmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w §AzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ ¦.L ²æÃ.JªÀiï.©üêÀÄgÁAiÀÄgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æà «ÃgÀtÚ PÀÄA¨ÁgÀ ¦.L gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ d£ÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr ªÀÄPÀÛA¥ÀÆgÀ §qÁªÀuÉAiÀÄ RƨÁ£ÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ 1.²ªÀ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ §¸ÀªÀtÚ¥Àà ªÀÄAvÁ, 2.²ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà gÉêÀÄtÂ, 3.ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ªÉÆãÀ¥Àà §rUÉÃgÀ, 4.ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ²ªÀ£ÁUÀ¥Àà, 5.ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ZÀAzÀænÖ, 6.²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà §nUÉÃj,7.¨ÉƪÀÄä°AUÀ¥Àà vÀAzÉ gÉêÀt¹zÀÝ¥Àà ¥À¸ÁgÀ gÀªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr CªÀjAzÀ dÆeÁlPÉÌ wqÀV¹zÀÝ £ÀÄÝ gÀÆ5240/- ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸Éàmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/2009 PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹. gÉqï«vï 187 L.JA.«. DåPïÖ:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà PÀ£ÀPÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà PÉÆý, ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÁ°äÃQ [£ÁAiÀÄPÀ} G:J¸ï.n.¹.ªÉÄÊ£ïì PÀA¥À¤ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉAiÀÄ°è PÉ®¸À ¸Á:ºÉÃgÀÆgÀ, vÁ: UÀAUÁªÀw, ªÉÆ£Éß ¢£ÁAPÀ: 26-03-2009 gÀAzÀÄ £ÀªÀÄä CtÚ£ÁzÀ ©üêÀÄ¥Àà£ÀÄ vÀ£Àß »ÃgÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¹ÖçÃmï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/ eÉ-6859 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉgÀÆjUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è HlªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀA¦è¬ÄAzÀ ElÖAV §nÖUÉ §Æ¢AiÀÄ£ÀÄß ¯ÁjAiÀÄ°è vÀgÀĪÀÅ¢zÉ CAvÁ ºÉý gÁwæ 8-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀģɬÄAzÀ CzÉà ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27-03-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-50 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁgÉÆà ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr £ÁUÉãÀºÀ½î ºÀwÛgÀ PÀA¦è UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è »gÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¹ÖçÃmï ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: £ÀA: PÉ.J-37/ eÉ-6859 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ PÀA¦è PÀqɬÄAzÀ UÀAUÁªÀw PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀA: PÉ.J-34/ JA-3817 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ §AzÀªÀ£Éà £ÉÃgÀªÁV lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj »ÃgÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¹ÖçÃmï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀªÀÄä CtÚ ©üêÀÄtÚ£ÀzÀÄ DzÀÝjAzÀ CzÀÄ £ÀªÀÄä CtÚ ©üêÀÄtÚ CAvÁ PÀÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ £À£Àß vÀAzÉAiÀiÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà £À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀÄ £ÀªÀÄä CtÚ ©ÃªÀÄtÚ£À ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÁVvÀÄÛ. ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ°è MAzÀÄ £ÀA§gÀ ¥ÉèÃmï ZÀÆgÀÄ ZÀÆgÁV ©¢ÝzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß eÉÆÃr¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀÄ PÉ.J-34/ JA-3817 CAvÁ EvÀÄÛ. £ÀªÀÄä CtÚ£ÁzÀ ©üêÀÄ¥Àà£ÀÄ PÀA¦èAiÀÄ°è PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï PÉÆÃlAiÀÄåPÁåA¥ÉÎ vÀ£Àß »ÃgÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¹ÖçÃmï ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/ eÉ-6859 £ÉÃzÀÝgÀ°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀA¦è UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £ÁUÉãÀºÀ½î zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ CAiÉÆÃzsÀå PÁæ¸ï PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ §AzÀ PÉ.J-34/ JA-3817 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27-03-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉƪÀÄqÀÄ §AzÀªÀ£É gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ £ÀªÀÄä CtÚ ©üêÀÄ¥Àà£À ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ°èUÉ £ÉÃgÀªÁV lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉÃAiÉÄà ºÉÆÃVgÀĪÀÅzÁV PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. Dgï. Dgï. ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 58/2009 PÀ®A 279 L.¦.¹. gÉqï«vï 187 L.JA.«. DåPïÖ:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ªÉAPÀl¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 21 ªÀµÀð, eÁw: §°fUÀ G: LµÀgï PÁåAlgï £ÀA: PÉ.J-22/ 2694 £ÉÃzÀÝgÀ QèãÀgï ¸Á: PÉÆìÄgÁ (aPÀÌ §¼Áî¥ÀÆgÀÄ ºÀwÛgÀ) vÁ: zÉêÀ£ÀºÀ½î f¯Éè: ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ UÁæªÀiÁAvÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ ¦üAiÀÄÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, " £Á£ÀÄ LµÀgï PÁåAlgï ªÁºÀ£À £ÀA: PÉ.J-22/ 2694 £ÉÃzÀÝgÀ°è QèãÀgï CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ. ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄĤgÁd ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ZÁ®PÀ£ÁV £ÀqɬĸÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj PÁåAlgï ªÁºÀ£ÀzÀ°è ªÀiÁå£Àë£ï ºË¸ï ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál¯ïUÀ¼À£ÀÄß aPÀÌ §¼Áî¥ÀÆgÀ¢AzÀ ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀÄ®§ÄUÁðPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÆ£Éß ¢: 25-03-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:00 UÀAmÉUÉ aPÀÌ §¼Áî¥ÀÆgÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ UÀÄ®§UÁðPÉÌ ºÉÆgÀnzÉݪÀÅ. ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 26-03-2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀ 05:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉêÀÄUÀÄqÀØ ºÀwÛgÀ PÉÆ¥Àà¼À-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è UÀAUÁªÀw PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ ªÀÄĤgÁd FvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ »A¢£À ºËfAUï PÀmï DV gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ ¨ÁAqïUÀ®ÄèUÀ½UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è vÉVΣÀ°è E½zÀÄ ¤AwzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÀ £À£ÀUÁUÀ°Ã ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ¤UÁUÀ°Ã AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DUÀ°¯Áè. C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÁºÀ£À ªÀiÁ°ÃPÀjUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß w½¹zÉ£ÀÄ. CªÀgÀÄ EAzÀÄ ¢:- 27-03-2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® §AzÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr £ÀAvÀgÀ £À£ÀUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É zÀÆgÀÄ ¸À°è¸ÀĪÀAvÉ w½¹zÀÝjAzÀ FUÀ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrgÀÄvÉÛãÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ £ÀªÀÄä ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ ªÀÄĤgÁd FvÀ£À «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æÃ. Dgï.Dgï. ¥Ánî ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Friday, March 27, 2009

Bidar District Daily Crime Update - 27-03-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 27-03-2009
ªÀÄlPÁ zÁ½ E§âgÀ §AzsÀ£À
¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 72/09 PÀ®A 420 L¦¹ eÉÆvÉ 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 26/03/09 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ E§âgÀÄ ¨sÁ°Ì ¥Á¥ÀªÀ£ÀUÀgÀzÀ°è£À ¨Á¯Áf ºÉÆÃmÉ® JzÀÄjUÉ d£ÀjUÉ MAzÀÄ gÀÄ¥Á¬ÄUÉ vÉÆÃA§vÀÄÛ gÀÄ¥Á¬Ä PÉÆÃqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ ºÉý ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉÆÃlÄÖ ºÀt ºÀwÛzÀgÀÄ ºÀt PÉÆÃqÀzÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwzÁÝ£É CAvÀ §AzÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦¹1543,1519,1181,1603 gÀªÀgÉÆÃA¢UÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¤jÃPÀëPÀgÀÄgÀªÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¥Á¥ÀªÀ£ÀUÀgÀ ¨Á¯Áf ºÉÆÃmÉ® ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV zÁ½ªÀiÁr »rzÀÄ DvÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ 1] ¨Á¯Áf vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà C®UÀÄAmÉ 28 ªÀµÀð G. ºÉÆÃmÉ® PÉ®¸À ¸Á/ ¥Á¥ÀªÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì 2] ¸ÀĤî vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà azÉæ 30 ªÀµÀð G. QgÁt CAUÀr ¸Á/ ©üêÀÄ£ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì CAvÀ w½¹zÀgÀÄ CªÀjAzÀ ªÀÄlPÁ dÆfUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ 1] £ÀUÀzÀÄ ºÀt 210 gÀÆ. 2] MAzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn 3] MAzÀÄ ¨Á®¥É£ÀÄß 4] JgÀqÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉÊ® (1100) CA.Q. 1200/- £ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.
ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 45/09 PÀ®A 3 PÀ£ÁðlPÀ M¥À£ï ¥Éè¸ï (¦æªÉãÀµÀ£ï D¥sï r¸À¦üUÀgÀªÉÄAlgï) PÁAiÉÄÝ 1981 :-

¢£ÁAPÀ 25-3-09 gÀAzÀÄ PÉ.Cgï.E ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¥sÁªÉÄð¹ PÁ¯ÉÃd CªÀgÀtzÀ°è £ÀqÉzÀ eÉ.r.J¸ï. ¥ÀPÀëzÀ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¸À¨sÉAiÀÄ°è ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ ¸ÀAWÀlPÁzÀ JA.J¥sÀ.±À»Ã£À ¥ÀmÉïï vÁ®ÆPÁ CzsÀåPÀëgÀÄ eÉ.r.J¸ï. ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ 15*40 C¼ÀvÉAiÀÄ MAzÀÄ ¨Áå£ÀgÀ ºÁUÀÄ 100 zsÀédUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ §¼À¸À®Ä ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉzÀÄ ¸ÀzÀj CªÀgÀtzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV 10*30 C¼ÀvÉAiÀÄ ºÉÆðØAUÀ£ÀÄß ¸Áܦ¹ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAX¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ©ÃzÀgÀ «zsÁ£À ¸À¨sÁ PÉëÃvÀæ ºÁUÀÆ ¥ËgÁAiÀÄÄPÀÛgÀÄ £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¸ÀgÁ¬Ä d¦Û
¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 36/09 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ ;-

¢£ÁAPÀ 26/3/09 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ºÀ½î ¨sÉÃn PÀÄjvÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉ ¨sÁvÀA¨Áæ, ªÉÄÃw ªÉÄüÀPÀÄAzÁ UÁæªÀÄPÉÌ ¨ÉÃn ¤Ãr 2015 UÀAmÉUÉ ²ªÀt UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ C°è ¨ÁwäzÁgÀjAzÀ RavÀ ¨Áwä ¹QÌzÉ£ÉAzÀgÉ ²ªÀt UÁæªÀÄzÀ ªÀiÁºÁzÉêÀ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀĤïï vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ¸Á: ²ªÀt EvÀ£ÀÄ «¹Ì ¨Ál® ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁ£É CAvÁ RavÀ ¨Áwä ¹PÀÌ ªÉÄÃgÉUÉ DgÉÆæAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀ£À ªÀ±À¢AzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ 22 UÀÄqÀ qÉà «¹Ì 180 JA.J®. zÀªÀÅ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q. 880/-2) 48 ¸ÀÆ¥ÀgÀ eÁPÀ PÁè¹PÀ «¹Ì 180 JA.J®. zÀªÀÅ C.Q. 1584/- »ÃUÉ MlÄÖ 2464/- gÀÆ zÀµÀÄÖ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀAmÉ£ÀgÀ rQÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 79/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ ;-

¢: 26/03/09 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà UÉÆ«AzÀ vÀAzÉ ªÀÄÄPÀÄAzÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ-38ªÀµÀð PÉÆlÖ ¦ügÁåzsÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 26/03/09 gÀAzÀÄ mÁåAPÀgÀ £ÀA JªÀiïJZï-43/AiÀÄÄ-355 £ÉÃzÀgÀ°è vÀÄA©zÀ ¯ÉÆqÀ£ÀÄß eÉrªÉÄmÁè ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ£À°è SÁ°ªÀiÁr ªÀÄgÀ½ ¨ÁA¨ÉUÉ gÁºÉ £ÀA-9gÀ ªÀÄÄ®PÀ ºÉÆVwÛgÀĪÁUÀ gÁwæ 0845 UÀAmÉUÉ gÁºÉ £ÀA-9gÀ ªÉÄÃ¯É alUÀÄ¥Áà PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ MAzÀÄ PÀAmÉ£Àgï £ÀA JªÀiïJZï-04/©f-4220 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÀDUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ vÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀ mÁåAPÀgÀ£À ªÀÄÄA¢£À §®¨sÁUÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ §® ªÉƼÀPÁ°UÉ, JqÀªÉƼÀPÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ ªÉÄʪÉÄïɯÁè vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ Qè£Àgï Q±À£À vÀAzÉ ²ªÁf EvÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ ;-

¢£ÁAPÀ: 27/03/09 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢ J¯ÉèñÀ vÀAzÉ ¸ÉʪÀįÁè G: mÉA¥ÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á: «ÄgÁ®UÀÄqÁ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß SÁ° LZÀgÀ mÉA¥ÀÄ £ÀA J¦-24/JPÀì-8298 ªÁºÀ£ÀzÀ°è 2 £Éà ZÁ®PÀ ¨Á§Ä vÀAzÉ £ÀgÀ¹AºÀ EvÀ£À eÉÆÃvÉAiÀÄ°è ©ÃeÁ¥ÀÄgÀPÉÌ ºÉÆÃV zÁæQë ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAr §gÀ®Ä gÁºÉ £ÀA-9gÀ ªÀÄÄ®PÀ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ alUÀÄ¥Áà PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA JªÀiï.JZï-04¹AiÀÄÄ-7761 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÀDUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À ¢AzÀ vÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ mÉA¥ÀÆUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ªÁºÀzÀ ZÁ®PÀ gÀAUÀĨÁ§Ä EvÀ¤UÉ §®¨sÀÄdPÉÌ, §®gÀmÉÖUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.
PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.26/09 PÀ®A 353, 504, 323 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 26/03/2009 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁð¢ eÁÕ£ÉñÀégÀ vÀAzÉ gÁªÀiuÁÚ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð ªÀÄÄzsÉÆüÀ [©] gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 26/03/2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1330 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁð¢vÀ£ÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è 2008-09 £Éà ¸Á°£À D±ÀæAiÀÄ AiÉÆd£ÉAiÀÄ CA¨ÉÃqÀÌgÀ CAUÀ«PÀ®gÀ ¥sÀ¯Á£ÀĨsÀ«UÀ¼À ªÀÄ£É PÀnÖPÉÆAqÀ §UÉÎ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼À ¥sÉÆÃmÉÆ vÉUÉzÀÄ ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ½UÉ ¸À°è¸ÀĪÀÅ¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼À ¥sÁ¬Ä¯ïUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸ÀÄvÁÛ PÀĽvÁUÀ C¥Á¢vÀgÁzÀ J1 zÀAiÀiÁ¸ÁUÀgÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ RAqÉ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ £À¼ÀPÉÌ ¤ÃgÀÄ §A¢¯Áè CAvÀ CAzÀÄ CªÁZÀÑ ¨ÉÊzÀÄ ¸ÀgÀPÁj PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É vÀAzÀÄ ¨É£Àß ªÉÄÃ¯É JgÀqÀÄ ¥ÉlÄÖ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÀvÀðªÀåPÉÌ CrvÀqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. DUÀ C¥Á¢vÀ£ÁzÀ J2 §AqÉ¥Àà PÀ¯ÁÝgÉ FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ “ F ¸ÀÄ¼É ªÀÄUÀAzÀÄ DmÁ ºÉZÁÑVzÉ ¤gÀÄ ©ÃqÀÄw¯Áè CAvÀ CªÁZÀÑ ¨ÉÊzÀÄ ±Ànð£À PÁ®gÀ »rzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üÃAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 78/09 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ;-

¢::26/03/09 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ²ªÁf vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ¨sÉÆøÉè gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ zÁAiÀiÁ¢UÀ¼ÁzÀ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀŸÁ§gÀ ºÉÆ® CPÀÌ-¥ÀPÀÌzÀ°ègÀÄvÀÛªÉ »ÃVgÀĪÁUÀ E§âgÀÆ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆ®zÀ ªÉÄðAzÁ vÀªÀÄä zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¯ÁªÀt ªÀiÁrzÀ ¸ÀܼÀ¢AzÀ NAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ »ÃUÉ ¯ÁªÀt ªÀiÁrzÀ ºÉÆîzÀ ªÉÄðAzÀ zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß NAiÀÄÄÝ ºÁ¼ÀÄ KPÉ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ýj CAvÁ ºÉýzÀPÉÌ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ EvÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É gÁªÀŸÁ§ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ §®UÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 76/09 PÀ®A 324, 504, 323 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ;-

¢::26/03/09 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ¨sÉƸÉè ªÀAiÀÄ-48 ªÀµÀð gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è CªÀgÀ aPÀÌ¥Àà ²ªÁfgÁªÀ EªÀgÀ ºÉÆ®«zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆUÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ªÉÄðAzÁ ºÉÆUÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ PÉ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ½AzÁ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ ªÉÄðAzÁ ºÉÆUÀ¨ÉÃrj CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 26/03/09 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä gÁªÀŸÁ§ E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆîzÀ ªÉÄðAzÁ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀ ºÉÆîPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¤ÃªÀÅ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ ªÉÄðAzÁ KPÉ ºÉÆUÀÄwÛ¢Ýj CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ , ²ªÁf EvÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ zsÀ£Áf EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §r¬ÄAzÀ JqÀ ªÀÄÄAUÉÊUÉ , ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 50/09 PÀ®A 324,504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 26/03/09 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ eÉÆÃd£Á UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄuÁÚ vÀAzsÉ £ÀgÀ¸À¥Áà gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ dUÀ£ÁßxÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢ AiÀiÁPÉ ¸ÀĪÀÄä£Éà ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢ CAvÀ CA¢zÀPÉÌ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è MAzÀÄ PÀ®Äè »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄîÎqÉ vÀÄnUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉÊPïUÉ mÁæöåPÀÖgï rQÌ E§âgÀ zÀĪÀÄðgÀt
OgÁzÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 40/09 PÀ®A 279, 337, 337, 304 (J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 26-03-2009 gÀAzÀÄ ºÀuÉUÁAªÀ GzÀVÃgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¨ÉÆAw-°AV UÁæªÀÄzÀ ªÀÄzsÉå ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ mÁæPÀÖgÀ ªÀÄzÀå C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ¸ÀªÁj ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ E§âgÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖzÀÄÝ ºÁUÀÆ M§â¤UÉ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ w½zÀÄ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà zÉëzÁ¸À vÀAzÉ AiÀĸÀªÀAvÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ 19 ªÀµÀð, ºÀlPÀgÀ ¸Á: °AV EvÀ¤UÉ JA§Ä¯ÉãÀìzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è WÀl£É §UÉÎ «ZÁj¹zÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄß vÀ£Àß ºÉýPÉ §gɬĹzÀÄÝ J£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 26-03-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 7.45 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ¸ÀA§A¢ü £ÁUÀÆgÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß UɼÉAiÀÄ ¸ÀÄgÉñÀ ªÀÄƪÀgÀÄ ¸ÀÄgÉñÀ£À »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. JA.JZÀ-12/J¥sÀ©-3956 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀuÉÃUÁAªÀ ¢AzÀ vÀªÀÄä UÁæªÀĪÁzÀ °AVUÉ §gÀĪÁUÀ °AV UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ºÀuÉÃUÁAªÀ GzÀVÃgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É JzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ mÁæPïÖgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¸ÀÄgÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀÆgÁªÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛIÄJ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes: C£À¢üPÀÈvÀ ªÀÄzsÀå ¸ÁUÁtÂPÉ, E§âgÀ §AzsÀ£À, ªÀiÁ°ÃPÀ ¸ÉÃj ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

²æà C©üµÉÃPï UÉÆÃAiÀÄ¯ï ¨sÁ.¥ÉÆ.¸ÉÃ, f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æà ZÀAzÀæPÁAvÀ £ÀAzÀgÉrØ ¥Éưøï E£Àì¥ÉPÀÖgï r¹L© WÀlPÀ f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ²æà «gÉñÀ zÉÆqÀتÀĤ ¦J¸ïL ªÀÄvÀÄÛ r¹L© WÀlPÀzÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27.03.2009gÀAzÀÄ 0645 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ fÃ¥ÀĸÀASÉå: J¦.21, ©.4401 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄAd½î UÁæªÀÄzÀ-G¥Áæ¼À UÉÆÃrºÁ¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ºÁf¨Á§Ä vÀAzÉ ªÀĺÀ§Æ§ 21 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ vÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà 21 ªÀµÀð E§âgÀÆ ¸Á: AiÀÄgÀUÉÃgÁ EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, C.Q.gÀÆ.42,240/- ªÀiË®åzÀ ««zsÀ §UÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼ÀļÀî 24 ¥ÉnÖUÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ C.Q.gÀÆ: 1,00,000/- ªÀiË®åzÀ fÃ¥À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ «ZÁgÀuÉUÉƼÀ¥Àr¹zÁUÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ¨sÀUÀªÁ£ï vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà EªÀgÀ UÉÆÃzÁªÀÄ¢AzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ««zsÀ UÁæªÀÄUÀ¼À°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÝjAzÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀ «gÀÄzÀÝ ²æà ZÀAzÀæPÁAvÀ £ÀAzÀgÉrØ ¥Éưøï E£ïì¥ÉPÀÖgï r¹L© WÀlPÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.47/2009 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C¨ÁÌj PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ.


: ¸ÉÃA¢ zÁ½: 03 d£À CgÉÆævÀgÀ §AzsÀ£À:

²æà ªÉÊ.J¸ï.KUÀ£ÀUËqÀgï ¹¦L. AiÀÄgÀUÉÃgÁgÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ²æà ¥ÀÄ®èAiÀÄå gÁoÉÆÃqï ¦J¸ïL. AiÀÄgÀUÉÃgÁgÀ oÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:26.03.2009gÀAzÀÄ 1610 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ vÀÄAmÁ¥ÀÄgÀ PÉgÉAiÀĺÀwÛgÀ ªÀiÁ£ÀªÀfêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀªÁzÀ ¸ÉÃA¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ £ÀgÀ¸À£ÀUËqÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ, ªÀiÁgɪÀÄä UÀAqÀ £ÀgÀ¸À£ÀUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ¥ÀAiÀÄå vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå EªÀgÀ£ÀÄß §AzsÀ¹, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 150 °Ãlgï ¸ÉÃA¢AiÀÄ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ £ÀA.46/2009 PÀ®A : 273, 284 ¸À»vÀ 34 L¦¹ & 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C¨ÁÌj PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, CgÉÆævÀgÀ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹, vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ.


: ¥ÀævÉåÃPÀ 2 PÀqÉ E¹àÃmï zÁ½: 16 d£ÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

²æà JA.«.¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ¹¦L. ¥ÀƪÀð ªÀÈvÀÛ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æà ²ªÀ°AUÀ¥Àà ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ: 25.03.2009 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄrØ¥ÉÃmÉAiÀÄ CAd£ÀAiÀÄå UÀÄr ºÀwÛgÀ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ ¨ÉÆüÀ§Ar ºÁUÀÆ EvÀgÉà 3 d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ.700/-UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA.33/2009 PÀ®A: 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

²æà «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¦J¸ïL UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:27.03.2009 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ UÀÆUÀ¯ïUÁæªÀÄzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ «±Àé£ÁxÀgÉrØ ºÁUÀÄ EvÀgÉà 11 d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 2995/- , ºÁUÀÆ MAzÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãï£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA.34/2009 PÀ®A: 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï DåPïÖCrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


: ¥ÀævÉåÃPÀ JgÀqÀÄ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ, £Á®éjUÉ UÁAiÀÄ:

¢£ÁAPÀ:26.03.2009gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀĹÌ-ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É C±ÉÆÃPÀ ²¯Á ±Á¸À£ÀzÀ PÁæ¸ÀzÀ°è CgÉÆæ ªÀ¸ÀAvÀ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ £ÀA.PÉJ 27/JA.2002£ÉÃzÀÝ£ÀÄß JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ PÀæµÀgï fÃ¥ï £ÀA.PÉJ35/6724 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ZÀAzÀĸÁ§£ÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä UÁrUÀ¼ÀÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄÄSÁªÀÄÄT lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PÁgÀ£À°èzÀÝ ¦AiÀiÁð¢ü ²æà ¸ÀAvÉÆõÀPÀĪÀiÁgÀgÀªÀjUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CªÀgÀ vÀAzÉvÁ¬ÄUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ fæ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥ÉưøÀ oÁuÁ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 31/2009 PÀ®A 279,337,338 ¨sÁ.zÀA¸ÀA ªÀÄvÀÄÛ 187 LJA«. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


¢£ÁAPÀ:26.03.2009gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CgÉÆæ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ34/5133 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¤AiÀÄAwæ¸À¯ÁgÀzÉà bÀvÀÛgÀ-zÉøÁ¬Ä ¨sÉÆÃUÁ¥ÀÄgÀ gÀ¸ÉÛ PɼÀUÉ E½¹zÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽwÛzÀÝ CgÀw UÀAqÀ ±ÀAPÀæ¥ÀàgÀªÀgÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀĪÀ §UÉÎ ²æà ªÀįÉèñÀ vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Àà gÁoÉÆÃqÀgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥ÉưøÀ oÁuÁ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 32/2009 PÀ®A 279, 338 ¨sÁ.zÀA¸ÀA. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ:¢£ÁAPÀ: 26/03/09 gÀAzÀÄ £ÀÆvÀ£À «zÁå®AiÀÄ ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è PÁAUÉæÃ¸ï ¥ÀPÀëzÀ ªÀw¬ÄAzÀ «¨sÁVÃAiÀÄ ªÀÄlÖzÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¥ÀæZÁgÀ ¸ÀªÀiÁªÉñÀ K¥Àðr¹zÀÄÝ, PÁAUÉæÃ¸ï ¥ÀPÀëzÀ UÀÄ®§UÁð f¯Áè CzsÀåPÀëgÁzÀ C®èA¥Àæ¨sÀÄ ¥Ánïï EªÀgÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ «ÃPÀëuÉUÉ §AzÀ PÁAiÀÄðPÀvÀðjUÉ gÁªÉÄñÀégÀ PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥ÀUÀ¼À°è HlzÀ ªÀåªÀ¸ÉܪÀiÁr¹ PÀ®A: 171©(1) L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁr ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ²æÃ.gÀvÁßPÀgÀ ¹.r.¦.N. UÀÄ®§UÁð ºÁUÀÆ CzsÀåPÀëgÀÄ JªÀiï.¹.¹. vÀAqÀ gÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

C§PÁj zÁ½ :

AiÀiÁzÀVgÀ£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ:¢:26-03-09 gÀAzÀÄ AiÀiÁzÀVgÀ£ÀUÀgÀzÀ AiÀiÁPÀƧ zÀUÁð ºÀwÛgÀzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è PÉ®ªÀgÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÉÃA¢ü ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ²æà vÀªÀÄägÁAiÀiÁ ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L(PÁ.¸ÀÄ) AiÀiÁzÀVgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ d£ÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÉÃA¢ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ 1.ªÀÄĪÀÄvÁd UÀA.ªÀi˯Á£Á¸Á§ ¸Á:²ªÀ£ÀUÀgÀ AiÀiÁzÀVj 2.¹zÀݪÀÄä UÀA. §¸À¥Àà ¸Á:AiÀiÁzÀVj gÀªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr CªÀjAzÀ 50 °Ã ¸ÉÃA¢, 200 UÁæ ¹.JZï ¥ËqÀgï, 15 SÁ° aî, 02 ¥Áè¹ÖPï ªÀÄUÀÎ, £ÀUÀzÀÄ gÀÆ 85/- d¦Û¥Àr¹PÉÆAqÀÄ AiÀiÁzÀVÃgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹¯ÁVzÉ.

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt:

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ:¢£ÁAPÀ: 26/03/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:30 ¦JªÀiïPÉÌ gÀ« vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Áà PÀ®PÀÄlUÉÃgï ¸Á||¨sÀAPÀl ZÁ¼À ±ÀºÁ¨ÁzÀ FvÀ¤UÉ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʱÀªÀÄå¢AzÀ gÀWÀÄ vÀAzsÉ PÀȵÀÚ¥Áà ¸Á||ªÁr EvÀ£ÀÄ ZÉQÌ ªÀqÀØgÀ UÀ°èAiÀÄ AiÀÄ®è¥Áà EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ K ¨ÉÆøÀr ªÀÄUÀ£É ¤ªÀÄä vÁ¬Ä £À£Àß vÁ¬Ä ¸ÀAUÀqÀ «£ÁPÁgÀt ¤Ãj£À ¸ÀA§AzÀªÁV dUÀ¼À vÉUÉAiÀÄÄwÛgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ §AiÀÄÄåvÁÛ ®PÀëöät vÀAzÉ gÁAiÀÄ¯ï ¸Á||±ÀºÁ¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ vÉÆÃgÀqÀÄ »rzÀÄ »¸ÀÄQ PÉÆÃ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É JAzÀIJæêÀÄw gÀvÁߨÁ¬Ä UÀAqÀ ZÀAzÀ¥Áà PÀ®PÀÄlUÉÃgï ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

avÁÛ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ:¢£ÁAPÀ 26/03/09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÁ²£ÁxÀ ZÀªÁt ¸ÉÖñÀ£À vÁAqÁ ElUÁ gÉÆÃqÀ£À°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ mÁæöåPïÖgÀ £ÀA ZÁ®PÀ ªÀÄ®Äè vÀAzÉ §¸ÀÄ ¸Á:D±ÀæAiÀÄ PÁ®¤ avÁÛ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ »AzÀPÉÌ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ PÁ²£ÁxÀ¤UÉ C¥ÀWÀvÀ ¥Àr¹zÀ PÁgÀt PÁ²£ÁxÀ£À vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ ²æêÀÄw gÁ«Ä¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ PÁ²£ÁxÀ ZÀªÁt ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

£ÀgÉÆÃuÁ ¥Éưøï oÁuÉ:¢£ÁAPÀ;21/03/09 gÀAzÀÄ £ÀªÀÄÆäj£À°è £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀgÁzÀ PÁ±À¥Áà EªÀgÀÄ wÃjPÉÆArzÀÝjAzÀ ±ÀªÀ ¸ÀA¸ÁÌgÀzÀ ¸À®ÄªÁV ¨Á§ÄgÁªÀ ¨Á½ gÀªÀgÀÄ ±ÀgÀt§¸À¥Áà ¨Á½ EªÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀA§A¢PÀgÁzÀ PÁ±À¥ÁàgÀªÀgÀÄ ±ÀªÀ¸ÀA¸ÁÌgÀ PÀÄjvÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ ªÉÄÃ¯É aAZÀ£À¸ÀÄgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ±ÀªÀ ¸ÀA¸ÁÌgÀ ªÀÄÄV¹ ªÁ¥À¸ï CzÉ ªÉÆ.¸ÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ ZÀ®¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ±ÀgÀt§¸À¥Áà ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÉÆ.¸ÉÊ ¹è¥ï ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¨Á§ÄgÁªÀ¤UÉ UÀA©üÃgÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ UÀ¼ÁVzÀÄÝ aQvÀÎ¸É PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÀ ªÉÃ¼É aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÖ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÀgÉÆÃuÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀAZÀ£É ¥ÀæPÀgÀt

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ:§¸ÀAiÀÄå vÀAzÉ wÃxÀðAiÀÄå ¹AzsÀ£ÀPÉÃj ¸Á||aAvÀPÉÆÃl vÁ||ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ °AUÁAiÀÄvÀ dAUÀªÀÄ eÁwAiÀĪÀ£ÁVzÀÄÝ G¥ÀPÀAzÁAiÀÄ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ UÀÄ®§UÁð¢AzÀ ¨ÉÃqÀ dAUÀªÀÄ ¥Àj²µÀÖ eÁwAiÀÄ eÁw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, ¨ÉÃqÀ dAUÀªÀÄ ¥Àj²µÀÖ eÁw C¯Áè CAvÁ UÉÆwÛzÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÀļÀÄî zÁR¯Áw ¤Ãr ¥Àj²µÀÖ eÁw d£ÁAUÀPÉÌ ¹UÀĪÀ ¸Ë®¨sÀå ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ©.E.JªÀiï.J¯ï. ªÉÄʸÀÆgÀzÀ°è mÉQßòAiÀÄ£ï ºÀÄzÉÝ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¤dªÁzÀ ¥Àj²µÀÖ eÁwAiÀÄ d£ÀjUÉ C£ÁåAiÀÄ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ ªÉÆøÀªÀiÁrzÀ §UÉÎ ²æÃ.¸ÉÊAiÀÄåzï C§ÄÝ¯ï ªÀÄÄ£Á¥sï ºÉZï.¹. ¥Àæ¨sÁj ¦.J¸ï.L. £ÁUÀjÃPÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À eÁj ¤zÉñÀ£Á®AiÀÄ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.