Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, February 17, 2015

Raichur District Reported Crimes

                                  
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀªÀiÁ»w:- 

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ: 16.02.2015 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7.30 UÀAmÉUÉ PÁPÁ£ÀUÀgÀzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ಆರೋಪಿ ನಂ1 ಇಮಾಮ್ ಸಾಬ್ ತಂದೆ ಖಾಸಿಂಸಾಬ್ ವಯಾ: 60 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಮುಸ್ಲಿಂ   ಉ: ಗುಜರಿ ವ್ಯಾಪಾರ  ಸಾ: ಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ  ನೇದ್ದವನು ಮಟಕಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅದೇಷ್ಟದ ಅಂಕೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗ, ²æà JA. ¥ÁµÀ r.J¸ï.¦ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ G¥À-«¨sÁUÀ, °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ.EªÀರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಅವನಿಂದ 1)ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀ ºÀt gÀÆ. 3500/-2) MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn C.Q E¯Áè3)MAzÀÄ ¥É£ÀÄß C.Q.gÀÆ E¯Áè 4) MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉʯï CQgÀÆ 500/-ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಟಕಾ ಪಟ್ಟಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಿ ಅಂತಾ ವಿಚಾರಿಸಲು ಅವನು ನಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಚಂದಪ್ಪ ಮನಗೂಳಿ ಸಾ: ಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ಇವನಿಗೆ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದನು. ನಂತರ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ, ಮುದ್ದೇಮಾಲು, ಆರೋಪಿ 1ನೇದ್ದವನನ್ನು ಹಾಗೂ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ  ಠಾಣೆಗೆ ತಂದು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದ ಮೇರೆಗೆ ಪಂಚನಾಮೆ, ವರದಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA28/2015 PÀ®A. 78(111) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:   CrAiÀÄ°è  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
        ¢£ÁAPÀ : 16/02/15 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-00 UÀAmÉUÉ CgÀPÉÃgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀvÀå¥Àà£ÀPÀnÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÉÆøÀzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ï.L UÀ§ÆâgÀÄ ¥Àæ¨sÁgÀ ¦J¸ïL zÉêÀzÀÄUÀð gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå ¹¦L zÉêÀzÀÄUÀðgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ, ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆÃqÀVgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ zÁ½ ªÀiÁr ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®zÀ 1) 350/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 2) CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀ ªÀÄmÁÌ aÃn, 3) MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï CA.Q E®è, 4) MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÆèÉÊ¯ï ¥sÉÆãï CA.Q 500/- gÀÆUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 1) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà ¨ÉÆë, 56 ªÀµÀð, PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: CgÀPÉÃgÀ. ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV  vÁ£ÀÄ §gÉzÀ ªÀÄmÁÌ aÃn ªÀÄvÀÄÛ ºÀtªÀ£ÀÄß §¸ÀªÀgÁdAiÀÄå ¸Áé«Ä ¸Á: AiÀÄgÀªÀĸÁ¼À FvÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, CAvÁ EzÀÝ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV ¸ÀÆa¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 27/2015. PÀ®A. 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ. ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


         ¢£ÁAPÀ : 16-02-2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÀ® 5-45 UÀAmÉUÉ PÉÆtZÀ¥ÀའUÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄ£À zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉÆý dÆeÁlzÀ ¥ÀAzÀåªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L UÀ§ÆâgÀÄ ¥Àæ¨sÁgÀ ¦.J¸ï.L zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ D£ÀAzÀ ¦J¸ïL ¸ÀAZÁj oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¹¦L ¸ÁºÉçgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr 1. ©üêÀÄ¥Àà vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà, 48ªÀµÀð, ¸Á:UÉÆ¥À¼Á¥ÀÄgÀ2. ©üêÀıÀ¥Àà vÀAzÉ DzÉÃ¥Àà, 30ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, ¸Á: UÉÆ¥À¼Á¥ÀÄgÀ,3. CAd£ÀAiÀÄå vÀAzÉ wgÀĪÀÄ®èAiÀÄå, 24ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, ¸Á: dPÉègÀzÉÆrØ,4. ªÀĺÀAvÉñÀ vÀAzÉ gÀAUÀAiÀÄå, 25ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, ¸Á:zÉêÀvÀUÀ¯ï5. gÀAUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ §ÄqÀØ¥Àà, 23ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, ¸Á:ZÀAzÀ£ÀPÉÃgÀ,6. ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ, 25ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, ¸Á:zÉêÀvÀUÀ¯ï,7. ¥ÉƪÀÄtÚ vÀAzÉ ¥ÀgÀvÀ¥Àà, 50ªÀµÀð, ®ªÀiÁtÂ, ¸Á:ªÉAUÀ¼Á¥ÀÄgÀ,8. gÀAUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå, 20ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, ¸Á: ZÀAzÀ£ÀPÉÃgÉ.9. §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ, 25ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, ¸Á: EA¢gÁ£ÀUÀgÀ,10. UÀÄAqÀ¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÀAiÀÄå, 40ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, ¸Á:ªÉAUÀ¼Á¥ÀÄgÀ,11. ²ªÀÅ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà, 26ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, ¸Á:dPÀ¯ÉÃgÀzÉÆrØ12. §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ w¥ÀàtÚ, 30ªÀµÀð, G¥ÁàgÀ, ¸Á:ªÉAUÀ¼Á¥ÀÄgÀ,13. £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå, 50ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, ¸Á:ªÉAUÀ¼Á¥ÀÄgÀ,14 ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà, 45ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, ¸Á:UÉÆ¥À¼Á¥ÀÄgÀ,15. AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà, 28ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, ¸Á: PÀjUÀÄqÀØ, ªÀ±À¢AzÀ 2140/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÆ PÉÆý dÆeÁlzÀ ¥ÀtzÀ°èzÀÝ 08 ºÀÄAdUÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 3200/-gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ ¦.J¸ï.LgÀªÀgÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì oÁuÉUÉ §AzÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ. zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 28/2015. PÀ®A. PÀ®A. 87 PÉ.¦ DåPïÖ.  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                     15-02-15 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.30 UÀAmÉUÉ UÀÄAvÀUÉÆüÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¦gÁå¢AiÀÄ ºÉÆîzÀ°è    ¦gÁå¢ ZÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ £ÀAUÀ¥Àà °AUÀzÀºÀ½î 55 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: UÀÄAvÀUÉÆüÀ ºÁUÀÆ DvÀ£À vÀªÀÄä £ÀgÀ¸À¥Àà£À JgÀqÀÄ eÉÆÃ¥ÀrUÀ¼ÀÄ (UÀÄr¸À®ÄUÀ¼ÀÄ) CªÀgÀ ºÉÆîzÀ°è DdÄ ¨ÁdÄ EzÀÄÝ J®ègÀÆ gÁwæ Hl ªÀiÁr ªÀÄ®VzÁÝUÀ ªÀÄvÀÄÛ aªÀÄt ¢Ã¥ÀªÀ£ÀÄß ºÀaÑ EnÖzÀÄÝ DUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà E° CxÀªÁ ¨ÉPÀÄÌ NqÁrzÀÄÝ  CzÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ºÁUÉAiÉÄ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ GjzÀÄ §mÉÖUÀ½UÉ vÀUÀÄ° CzÀÄ ªÉÄð£À UÀÄr¸À°£À ºÁ¥ÀÄUÉ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀªÀÄä£À UÀÄr¸À®ÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ¸ÀÄlÄÖ JgÀqÀÄ UÀÄr¸À®ÄUÀ¼À°èzÀÝ PÁ¼ÀÄ PÀr, ¨É½î §AUÁgÀ, §mÉÖ §j ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉƽ ªÀÄvÀÄÛ DqÀÄ ªÀÄj £ÀUÀzÀÄ ºÀt »ÃUÉ C.Q.gÀÆ 9,12,100/- gÀÆ UÀ¼ÀµÀÄÖ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£À DVzÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÉ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀ ºÁ¤AiÀiÁVgÀĪÀ¢¯Áè  ªÀÄvÀÄÛ F WÀl£ÉAiÀÄÄ DPÀ¹äPÀªÁV dgÀÄVzÀÄÝ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ zsÀ£À ¸ÀºÁAiÀÄ PÉÆr¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦gÁå¢ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ  ¸ÀA; 02/15 gÀ°è zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                 ¢£ÁAPÀ. 16-02-2015 gÀAzÀÄ 5-00 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ UÀAUÁ£ÀUÀgÀzÀ°è ªÁqïð £ÀA.14 gÀ°è zÁzÁ¦Ãgï EªÀgÀ ±Éqï£À°è DPÀ¹äPÀ «zÀåvï ±Ámïð ¸ÀPÀÆåðmï DV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ±Éqï ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ zÁzÁ¦Ãgï vÀAzÉ AiÀiÁPÀƨï¸Á¨ï, ªÀAiÀÄ:35ªÀ, eÁ:ªÀÄĹèA,G: UÁågÉÃeï £À°è PÉ®¸À, ¸Á:UÀAUÁ£ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FvÀ£À CtÚ ªÉÆìģÀĢݣï, vÀªÀÄä ±Á«ÄÃzï¸Á¨ï ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ SÁ¹A¸Á¨ï EªÀgÀ ±ÉqïUÀ½UÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ ±ÉqïUÀ¼À°èzÀÝ 15000/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 3 vÉÆ¯É §AUÁgÀ, 30 vÉÆ¯É ¨É½î, PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ , PÁ¼ÀÄ PÀr, §mÉÖ §gÉ ºÁUÀÆ EvÀgÉ ªÀģɧ¼ÀPÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ MlÄÖ C.Q.gÀÆ.155000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ï DVzÀÄÝ , fêÀºÁ¤ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁætºÁ¤ DVgÀĪÀ¢®è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. J¥sï.J £ÀA. 02/2015 CrAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

            ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÀIJîªÀÄä UÀAqÀ gÁªÀĸÁé«Ä ¸Á: zÉêÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ.FPÉAiÀÄÄ  ¢£ÁAPÀ: 16.02.2015 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁªÀĸÀªÀÄÄzÀæPÉÌ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀ£Ár¹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄaÑPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, F ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ: 17.02.2015 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 02.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä NtÂAiÀÄ ¸ÀÆUÀ¥Àà£ÀÄ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr w½¹zÉÝãÀAzÀgÉ ¯Éçgï PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ eÉÆÃ¥ÀrUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ ¸ÀÄnÖgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ w½¹zÀ PÀÆqÀ¯É F ¢£À ¨É½UÉÎ 07.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®;DV vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄÄ ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀÄnÖzÀÄÝ vÁ£ÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ vÀ£Àß ªÀÄ,£ÉAiÀÄ°è 10.000 £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 30 ±ÉÃgÀÄ CQÌ 750/ ªÀÄ£É §¼ÀPÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ 2000/- »ÃUÉ MlÄÖ 12750/- ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÀë£ÁVzÀÄÝ F WÀl£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀĪÀiÁ£À, ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè. §ºÀıÀ: AiÀiÁgÉÆà zÁj ºÉÆÃPÀgÀÄ ©Ãr CxÀªÁ ¹UÀgÉÃmï ¸Éâ ©¸ÁrzÀÝjAzÀ F WÀl£É dgÀÄVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ  PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ   £ÀA:01/2015 gÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.     


zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ದಿನಾಂಕ 16-02-2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9-15 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ, ಪಿರ್ಯದಿ ಅಮರಪ್ಪ ತಂದೆ ಅಡಿವೆಪ್ಪ ಹಡಪಾದ, 35ವರ್ಷ, ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ.ಮಟ್ಟೂರು FvÀ£ÀÄ ತನ್ನ ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ, ಮುದಗಲ್ ಪಟ್ಟಣದ ಪುಡ್ ಪ್ಲಾಜಾ ಡಾಬದಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ಪಂಪಣ್ಣ ತಂದೆ ಅಮರಪ್ಪ ಜಾವೂರು ಹಾಗೂ  ಇತರೆ ಏಳು ಜನರು ಸಾ.ಮಟ್ಟೂರು F J¯Áèಆರೋಪಿತರು ಅಕ್ರಮ ಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು, ಏನಲೇ ಸೂಳೆ ಮಗನೇ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೋಡೋದಿಲ್ಲಾವೆನೇಲೆ ಎಂದ ಅವಾಚ್ಯಾಗಿ ಬೈಯ್ದು, ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿದರು, ಅದರಲ್ಲ 1 ನು ಪಿರ್ಯದಿದಾರನಿಗೆ ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಎಡ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಒಳಪೆಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿದ್ದು, 2 ಈತನು ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಬಲ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದರು. ಜಗಳವನ್ನ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ಸಾಕ್ಷಿದಾರರಿಗೂ ಸಹ ದೂಕಾಡಿದ್ದು, ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಪಿರ್ಯಾದಿ ನೀಡಿದ್ದರ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 24/2015, PÀ®A 143,147,323,324,355,504,506 ಸಹಿತ 149 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡೆನು.
EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
        ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಂದ ಉಲ್ಲೇಖಿತಗೊಂಡ ಖಾಸಗಿ ದೂರು ಸಂ  1/15 ನೇದ್ದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತಗೊಂಡಿದ್ದು ಸದರಿ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಪ್ರಗತಿ ಕೃಷ್ಣಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಾಗಲವಾಡ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ  ಆರೋಪಿ £ÀgÀ¸ÀgÀqÉØ¥Àà vÀAzÉ °AUÀ¥Àà PÀA§¼ÀwÛ, 50 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¨ÁUÀ®ªÁqÀ vÁ: ªÀiÁ£À« ಈತನು ಬಾಗಲವಾಡ ಸೀಮಾದಲ್ಲಿ ಇರುವ ತನ್ನ ಹೊಲವನ್ನು ದಿನಾಂಕ 6/07/09 ರಂದು ಮಾರ್ಟಗೇಜ್ ಮಾಡಿ   3,50,000/- ರೂ ಗಳನ್ನು ಬೆಳೆ ಸಾಲವೆಂದು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ಅದೇ ಬಾಗಲವಾಡ ಸೀಮಾದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಲದ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 14/09/09 ರಂದು ಹೊಲವನ್ನು ಮಾರ್ಟಗೇಜ್ ಮಾಡಿ 5,00,000/- ರೂ ಗಳನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸದರಿ ಎರಡು ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡದೇ ಪ್ರಗತಿ ಕೃಷ್ಣಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಾಗಲವಾಡ ಶಾಖೆಯ ಖೊಟ್ಟಿ ಶೀಲನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸದರಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ರವರಾದ  ಎಮ್. ಬಸವರಾಜ ಇವರ ಖೊಟ್ಟಿ ಸಹಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಖೊಟ್ಟಿ ರಿಕನ್ವೆಯನ್ಸ ಡೀಡನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ದಿನಾಂಕ 22/03/14 ರಂದು ಮಾನವಿ ಸಬ್ ರಜಿಸ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ  ನೊಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿ  ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಮೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವಾಗ ಆರೋಪಿ ನಂ 2 ¨ÁUÉÆÃr DzÉ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀtÚ, 48 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¨ÁUÀ®ªÁqÀ vÁ: ªÀiÁ£À« ಈತನು ಜಾಮೀನುದಾರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಕಾರಣ ಆರೋಪಿತರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ JªÀiï. §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀtÚ  «ÃgÀ¥Àà, 54 ªÀµÀð, ªÀiÁå£ÉÃdgï ¥ÀæUÀw PÀȵÁÚ UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPï  ¨ÁUÀ®ªÁqÀ ±ÁSÉ vÁ: ªÀiÁ£À« gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ  ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 57/15 ಕಲಂ  418,420,463,463,467,468,471,472,473,474 ಸಹಿತ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ  ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡೆನು.     
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ 16.02.2015 ರಂದು ಸಂಜೆ 4.30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಲಿಂಗಸ್ಗೂರು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ರಸ್ತೆಯ ಗುರಗುಂಟಾ ಸಮೀಪ ಇರುವ ಮೌಂಟ್ ಕಾರ್ಮೇಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೌನ್ ಹತ್ತಿರ ಮೃತ ಬಾಪುಗೌಡ ಈತನು ತನ್ನ ಸೈಕಲ್ ಮೋಟಾರ್ ನಂ ಕೆ.ಎ 36 ಈಎ 9416 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಗುರಗುಂಟಾ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕಾರ್ ನಂ ಕೆ.ಎ 05 ಎಮ್.ಸಿ 7926 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಕಾರ್ ನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಬೈಕ್ ಸವಾರನಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಾರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ತಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ತೊಡೆಗೆ ತೀವ್ರವಾದ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಇಲಾಕು ಕುರಿತು ತಾಲೂಕಾ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ಬಾಗಲಕೋಟೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಗಾಯಗೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗಂಭೀರ ಪರಸ್ಥಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಇಲಕಲ್ ಅಕ್ಕಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಇಲಾಜು ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ರಾತ್ರಿ 7.45 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಫಿರ್ಯಾದು  ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 29/2015 PÀ®A : 279.304(J) L¦¹ & 187 LJA« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-        
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 17.02.2015 gÀAzÀÄ         109  ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 17,200/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 17-02-2015


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 17-02-2015

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 12/2015, PÀ®A 302 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16-02-2015 ರಂದು ¦üAiÀiÁð¢ ಶೋಭಾ ಗಂಡ ಮಾರುತಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸಾ: ಮುಂಗನಾಳ gÀªÀgÀÄ vÀಮ್ಮೂರಿನಿಂದ ಮುಸ್ತಾಪೂರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ರಘುನಾಥ ತಂದೆ ವಿಠಲ ಶೈಲೆ ಇತನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸದರಿಯವನಿಂದ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ಬರಬೇಕಾದ ಹಣ ಕೇಳಲು ಹೋದಾಗ ಸದರಿ ರಘುನಾಥ ಇತನ ಹೆಂಡತಿ DgÉÆæ dUÀzÉë UÀAqÀ gÀWÀÄ£ÁxÀ ¸Á: ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ ಇವಳು ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ãನು ನನ್ನ ಸಂಸಾರ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿ ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೂ ಕೇಳದೆ ಈಗ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಿ ಅಂತ ಅಂದು ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಡಬ್ಬಾ ತಂದು ¦üAiÀiÁð¢UÉ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ¦üAiÀiÁ¢AiÀÄ ಮೈಮೇಲೆ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಮೈಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿರುತ್ತಾಳೆ ಇದರಿಂದ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ಮೈಯಲ್ಲಾ ಸುಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ, ನಂತರ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ° aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ಮಗ ನರಸಿಂಗ ತಂದೆ ಮಾರುತಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸಾ: ಮುಸ್ತಾಪೂರ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/2015, PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
ದಿ£ÁAPÀ 16-02-2015 ರಂದು ಸಲ್ಮಾನ ತಂದೆ ಮೈನೋದ್ದಿನ ಆಟೋವಾಲೆ ವಯ: 20 ವರ್ಷ, ಸಿರಾಜ ತಂದೆ ಜಮೀರೋದ್ದಿನ ತಂಬೋಲಿ ವಯ: 22 ವರ್ಷ ಹಾಗು ರಹಿಮತ ತಂದೆ ಮುಜೀಬ ಮೈನೋದ್ದಿನ ವಯ: 20 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾ: ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ರವರು ಮೋmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-39/ºÉZï-2365 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ಚಿಟಗುಪ್ಪಾಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ರಾ.ಹೆ ನಂ. 9 ಹುಡುಗಿ ಶಿವಾರದ ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಸಲ್ಮಾನ ಆಟೋವಾಲೆ ಈತನು ಮೋmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ರೋಡಿನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಹೈದ್ರಾಬಾದ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ ಲಾರಿ ನಂ. ಎಮ್.ಹೆಚ್-11/.ಎಲ್-4311 ನೇದರ ಚಾಲಕ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಹಾUÀÆ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮೋmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ್ದು, ಅಪಘಾತದಿಂದ ಸಲ್ಮಾನ ಆಟೋವಾಲೆ ಈತನಿಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಹಾಗು ಗುಪ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸಿರಾಜ ತಂಬೋಲಿ ಹಾಗು ರಹಿಮತ ಮೈನೋದ್ದಿನ ರವರಿಗೆ ಸಾದಾ ರಕ್ತಗಾಯ ಹಾಗು ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ DgÉÆæG ತನ್ನ ಲಾರಿ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ, ನಂತರ ಅವರನ್ನು 108 ಮೂಲಕ aQvÉì ಕುರಿತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು zÁR°¹zÁUÀ ಸಲ್ಮಾನ ಆಟೋವಾಲೆ ಈತನು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆAzÀÄ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಯ್ಯದ ಮುಜೀಬ ಯಲಗಾರ ಸಾ: ಹುಡುಗಿ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 32/2015, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠸ÀwñÀPÀĪÀiÁgï vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁeï ±ÉlPÁgï, ªÀAiÀÄ: 41 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: J¯ï.L.f-14 PÉ.ºÉZï.©. PÁ¯ÉÆä, ©ÃzÀgï gÀªÀgÀÄ ±ÀgÀt¥Áà ¥ÁnïïgÀªÀgÀ ²ªÀ£ÀUÀgÀ (G)zÀ°ègÀĪÀ §¸ÀªÀ ¤®AiÀÄzÀ MAzÀÄ ¨sÁUÀzÀ°èè 3 ªÀµÀð¢AzÀ ¨ÁrUÉUÉ ¸ÀA¸ÁgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, ¨sÁ°Ì PÀȶ E¯ÁSÉAiÀÄ°è ¨ÁèPï mÉPÁ߯Áf ªÀiÁå£Édgï CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 15-02-2015 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ±ÉʯÁ²æà ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß E§âgÀÄ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ºÉAqÀwAiÀÄ vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß a¯Áè¦°è ªÀiÁr ¨ÁåV£À°ènÖzÀÝ 1) MAzÀÄ 2 vÉƯÁ vÀÆPÀªÀżÀî §AUÁgÀzÀ £ÉÃPÉèøï C.Q 50,000/- gÀÆ., 2) JgÀqÀÄ 1 vÉƯÁ vÀÆPÀªÀżÀî §AUÁgÀzÀ ¸ÀÄvÀÄÛ GAUÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ C.Q. 25,000/- gÀÆ., 3) MAzÀÄ ªÀÄÄj¢gÀĪÀ 1 vÉƯÁ vÀÆPÀªÀżÀî §AUÁgÀzÀ §¼É C.Q 25,000/- gÀÆ., 4) £Á®ÄÌ 1 vÉƯÁ vÀÆPÀªÀżÀî ¸ÀtÚªÀÄPÀ̼À GAUÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ C.Q 25,000/- gÀÆ., 5) JgÀqÀÄ 5 vÉƯÁ vÀÆPÀªÀżÀî ¨É½îAiÀÄ £Átå C.Q 1,000/- gÀÆ., 6) MAzÀÄ ºÉÆgÀzÉñÀzÀ UËgÀªÀ ªÉÄqÀ¯ï, 7) MAzÀÄ PÉÆqÁåPï rfl¯ï PÁåªÀÄgÁ C.Q. 5,000/- gÀÆ., 8) MAzÀÄ ¸ÁåªÀĸÀAUï jïï PÁåªÀÄgÁ C.Q 2,000/- gÀÆ., 9) MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉʯï C.Q 2,000/- gÀÆ., 10) J¯ï.J¯ï.© «zÁå¨sÁå¸ÀzÀ C¸À®Ä CAPÀ¥ÀnÖUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ C.Q 1,35,000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ ±ÁªÀÄgÁªï vÀUÁgÉ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÁrUÉUÉ ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ PÁ±É¥Áà @ dUÀ£Áßxï PÀgÀAeÉ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ £À£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ¸ÀUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ 1) MAzÀÄ vÉƯÁ vÀÆPÀªÀżÀî §AUÁgÀzÀ ¯ÁPÉÃmï C.Q 25,000/- gÀÆ., 2) MAzÀÄ eÉÆvÉ 3 UÁæA vÀÆPÀªÀżÀî §AUÁgÀzÀ ¸ÀtÚ ªÀÄPÀ̼À Që N¯É C.Q 7,500/- gÀÆ., 3) MAzÀÄ eÉÆvÉ 5 vÉƯÁ vÀÆPÀªÀżÀî ¨É½îAiÀÄ PÁ®Ä ZÉÊ£ÀÄ C.Q. 2,000/- gÀÆ., 4) MAzÀÄ 2 vÉƯÁ vÀÆPÀªÀżÀî ¨É½îAiÀÄ GqÀzÁgÀ C.Q 800/- gÀÆ., 6) J¯ï.L.¹ 2 ¨ÁAqÀUÀ¼ÀÄ 1 SÁ¸ÀV CVæªÉÄÃAmï ¨ÁAqï ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÁðj £ËPÀjUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß »ÃUÉ MlÄÖ 35,300/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ w½¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 16-02-2015 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 24/2015, PÀ®A 279, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 (1) (10) J¸ï.¹/J¸ï.n PÁAiÉÄÝ 1989 :-
¢£ÁAPÀ 16-02-2015 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ªÀiÁ¯É ¸Á: gÁd£Á¼À ªÀÄvÀÄÛ NtÂAiÀÄ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà zÉÆqÉØ, ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÀiÁ¯É, ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ ªÁWÀªÉÆÃgÉ J®ègÀÆ vÀªÀÄä ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£À ºÀwÛgÀ PÀĽvÁUÀ MAzÀÄ mÁmÁ¸ÀĪÉÆà fÃ¥À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À »rvÀzÀ°è ElÄÖPÉƼÀîzÉà Cw ªÉÃUÀªÁV §AzÀÄ jªÀ¸Àð vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÁUÀ qÁ: ¨Á¨Á¸ÁºÉç CA¨ÉÃqÀÌgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄÆwðAiÀÄ ¸ÀÄvÀÛ®Ä PÀnÖzÀ PÀ©âtzÀ eÁ°UÉ rQÌ ªÀiÁr ºÁt ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ C°è PÀĽvÀ d£ÀgÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÁUÀ EzÀÄ £ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ EªÀgÀ fÃ¥À EzÀÄÝ CzÀgÀ £ÀA. PÉJ-32/JªÀÄ-4736 EzÀÄÝ, CzÀgÀ ZÁ®PÀ PÁªÀıÉnÖ vÀAzÉ ²ªÁf ªÉÄÃvÉæ EzÀÄÝ fÃ¥À£À°è «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÁªÀÄ£ÀgÁªÀ ºÀ¯Áå¼É EvÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ EgÀÄvÁÛ£É, eÁ°UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) PÁªÀıÉÃnÖ vÀAzÉ ²ªÁf ªÉÄÃvÉæ, ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, 2) «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÁªÀÄ£ÀgÁªÀ ºÀ¯Áå¼É, ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, E§âgÀÄ ¸Á: gÁd£Á¼À EªÀj§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÁªÀıÉÃnÖ EvÀ£ÀÄ K ºÉÆðAiÀiÁ PÀ©âtzÀ eÁ°UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀgÉ K£ÁUÀÄvÀÛzÉ ºÉaÑUÉ ªÀiÁvÁqÀ¨ÉÃqÀ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É,  «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ºÀ¯Áå¼É EvÀ£ÀÄ ¥ÀæPÁ±À ºÁUÀÆ ªÀiÁtÂPÀ EvÀ¤UÉ ºÉÆðAiÀiÁ £ÀªÀÄzÉãÀÄ QvÀÄÛPÉƼÀÄîwÛj CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¸ÀºÀ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ °Rw zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/2015, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 17-02-2015 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ UÁA¢ ZËPÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÀÄgÁ¼É D¸ÀàvÉæ ºÀwÛgÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ 1) ªÉƺÀäzÀ ±ÉÃgÀ vÀAzÉ f¯Á¤«ÄAiÀiÁå ¥ÉÊ®ªÁ£À, ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, ¸Á: ±ÁºÀ£ÀUÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt, 2) ²æà CdUÀgÀ vÀAzÉ vÁeÉÆ¢Ý ¤®AUÉÀ, ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, ¸Á: zsÁgÁVj UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtgÀªÀgÀÄ C¦à CmÉÆ £ÀA. PÉJ-39/2976 £ÉÃzÀgÀ°è vÀ£Àß PÉ®¸ÀPÁÌV ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ §AUÁèPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ MAzÀÄ PÁgÀ £ÀA. PÉJ-33/JA-1794 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®P£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ PÀAmÉÆæî ªÀiÁqÀzÉ rQÌ ªÀiÁr E§âjUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÁgÀ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ w¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.