Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, November 5, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 05-11-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 05-11-2011


¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 89/2011, 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 04-11-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ J±É¥Áà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, ¸Á: ªÉÄÃqÀ¥À½î, vÁ: OgÁzÀ(©) EvÀ£ÀÄ DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ eÉÆÃd£Á UÁæªÀÄzÀ ©æqÀÓ ºÀwÛgÀ ¸ÀAvÀ¥ÀÄgÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ DmÉÆÃ. £ÀA PÉJ-38/3904 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæAiÀiÁt ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ DmÉÆÃUÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß DmÉÆà ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÁ°UÉ ¥ÉÃlÄÖ ºÀwÛ JqÀUÁ® ¥ÁzÀPÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÁ® gÉÆArUÉ, JqÀUÁ® vÉÆÃqÉUÉ, JqÀUÁ® ªÉÆüÀPÁ® PÉüÀUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄj¢zÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 111/2011 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 03-11-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ UËgÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.n UÉÆAqÀ, ¸Á: PÀ¥Áè¥ÀÆgï (J) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw EªÀj§âgÀÆ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £À£Àß PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ £ÉÆêÀÅ DUÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £À£ÀUÉ fêÀAvÀ EgÀĪÀªÀgÉUÉ MAzÀÄ ¯ÉÆãÀÄ D¬ÄvÀÄ CAvÁ ºÉýzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄäA¢gÁzÀ DgÉÆævÀgÀÄ 1) ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ, 2) ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ, 3) ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ J®ègÀÆ ¸Á: PÀ¥Áè¥ÀÆgï (J) EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ J°è §AvÀ C°è ©zÀÄÝ ªÀÄÄjzÀÄ PÉÆArzÀÄÝ £ÁªÉãÀÆ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ºÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £À£ÀUÉ D¹Û ºÀAa PÉÆqÀÄ CAzÀgÉ ºÀAa PÉÆqÀÄwÛ¯Áè CA¢zÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀÄÄ ºÉÆqɬÄj EvÀ¤UÉ CAvÁ dUÀ¼ÀPÉÌ ©zÁÝUÀ ±ÀAPÀgÀ EvÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀAzÉAiÀÄÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁUÀÆ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ PÉÆrèAiÀÄ PÁ«£À PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 131/2011 PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 04-11-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ n.Dgï gÁWÀªÉÃAzÀæ ¦.J¸ï.L (PÁ¸ÀÄ) gÀªÀgÀÄ d£ÀªÁqÁ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄgÉAiÀÄ°è fÃ¥À£ÀÄß ¤°è¹ fæ¤AzÀ PɼÀUÉ E½zÀÄ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¨ÁwäzÁgÀgÀ ¸ÀÆZÀ£É ªÉÄÃgÉUÉ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ »AzÀÄUÀqÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV DgÉÆævÀgÁzÀ §¸À¥Áà vÀAzÉ ®PÀëöät ªÀiÁ£ÀPÁj ªÀAiÀÄ: 56 ªÀµÀð, eÁw: Qæ²Ñ£À, ¸Á: zÉêÀzÁ¸À PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÄß E§âgÀÆ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À UÉÆwÛ¯Áè EªÀgÉ®ègÀÆ 1/- gÀÆ UÉ 80/- gÀÆ PÀÆqÀ¯ÁUÀĪÀzÀÄ ªÀÄlPÁªÀ£ÀÄß Drj JAzÀÄ PÀÆUÀÄvÁÛ EzÀÄÝ ªÀÄÆgÀ£ÉÃAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄ PÉÆlÄÖ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÉƸÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄ PÀÆqÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛ ¹QÌzÀÄ, ªÀÄlPÁ eÉÆeÁl CqÀ®Ä PÀgÉAiÀÄÄwÛzÀÝ E§âgÀÆ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ, zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀ DgÉÆæ£À CAUÀ ±ÉÆÃzÀ£É ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀ£À ºÀwÛgÀ 4 ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 350/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 1 ¨Á®¥É£ï ¹QÌgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 191/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 04/11/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÉ¥Áà ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: PÀªÀÄoÁuÁ EªÀgÀÄ CmÉÆà ¥ÁåUÉÆà £ÀA. PÉJ-38/3817 £ÉÃzÀÝ°è PÀªÀÄoÁuÁ PÀqɬÄAzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj CmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ a¢ægÉÆr£À FzÁÎ JzÀÄjUÉ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-39/eÉ-3309 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ UËvÀªÀÄ FvÀ¤UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀjAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¨sÁjUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, CmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢UÀÆ ¸ÀºÀ UÁAiÀÄ¥Àr¹ DgÉÆæ CmÉÆà ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 215/2011 PÀ®A 143, 323, 504, 498(J) eÉÆvÉ 149 L¦¹ ºÁUÀÆ 3 & 4 r.¦ DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 04-11-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ C£ÀÄgÁzsÁ UÀAqÀ «£ÀAiÀĹAUÀ, ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: gÁd¥ÀÆvÀ, ¸Á: ºË¹AUÀ ¨ÉÆÃqÀð PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EPÉUÉ ¢£ÁAPÀ 29-12-2010 gÀAzÀÄ ¨sÁ°ÌAiÀÄ°è ºË¹AUÀ ¨ÉÆÃqÀð PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀzÀ «£ÀAiÀĹAUÀ vÀAzÉ ¥ÀævÁ¥À¹AUÀ EvÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ ®UÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, ®UÀßzÀ PÁ®PÉÌ 1 ®PÀë 10 ¸Á«gÀ, 5 1/2 vÉÆ¯É §AUÁgÀ, ¨ÁAqÉ §vÀð£À ¸À®ÄªÁV 1 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ªÀgÀzÀQëuÉ gÀÆ¥ÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ 1 wAUÀ¼ÀÄUÀ¼À PÁ® ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) «£ÀAiÀĹAUÀ vÀAzÉ ¥ÀævÁ¥À¹AUÀ, (2) ¥ÀævÁ¥À¹AUÀ, 3) ¥ÀªÀ£ÀgÉÃSÁ UÀAqÀ ¥ÀævÁ¥À¹AUÀ, (4) gÀÆ¥Á, (5) gÁtÂ, (6) §®gÁªÀĹAUÀ J®ègÀÆ ¸Á: ºË¹AUÀ ¨ÉÆÃqÀð PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ¸ÀjAiÀiÁV¯Áè ¤£Àß vÀªÀgÀÆ ªÀģɬÄAzÀ E£ÀÆß 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ vÀªÀgÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV CtÚ ¢Ã¥ÀPÀ¹AUÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À¹AUÀ EªÀjUÉ ºÉýzÁUÀ £À£Àß ºÀwÛgÀ zÀÄqÀÄØ E¯Áè J®èzÀgÀÆ PÉÊPÀqÀ vÀAzÀÄ 1 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛªÉAzÀÄ CtÚ ¸ÀAUÀqÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ 02-11-2011 gÀAzÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À CvÉÛAiÀÄ PÉÊAiÀÄ°è 1 ®PÀë gÀÆ PÉÆlÄÖ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ºÉý ºÉÆÃzÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 04-11-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAzÀgÉ ¤Ã£ÀÄ 1 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä vÀA¢¢Ý E£ÀÆß 1 ®PÀë gÀÆ. vÀAzÀgÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ CvÉÛAiÀiÁzÀ ¥ÀªÀ£ÀgÉÃSÁ EªÀ¼ÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÁUÀ, £ÁzÀÄt gÀÆ¥Á EªÀ¼ÀÄ vÀ¯É UÉÆÃqÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀiÁªÀ ¥ÀævÁ¥À¹AUÀ EªÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ PÁ®ÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

FUÉÎ 3-4 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ©üêÀÄtÚ vÀA/ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà »gÉà PÀÄgÀħgÀ eÁ_PÀÄgÀħgÀ ªÀAiÀÄ-30ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á||AiÀÄ®UÀ®¢¤ß FvÀ£À CtÚ£À ºÉÆ®zÀ°è ºÀwÛAiÀÄ£ÀÄß ©r¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ «µÀAiÀÄPÉÌ DvÀ£À CtÚ£ÀÄ ©ÃªÀÄtÚ¤UÉ ¤Ã£É ©r¹PÉÆArgÀÄ« CAvÁ ºÉýzÀÄÝ ©r¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ §UÉÎ ºÉÃUÁzÀgÀƪÀiÁr »rAiÀĨÉÃPÉA§ bÀ®¢AzÀ ©üêÀÄtÚ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 05.11.2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 1-00 UÀAmÉUÉ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄgÉAiÀÄ°è PÀĽwzÁÝUÀ FgÀ¥Àà vÀAzÉ UÀÄgÀÄUÀ°AUÀ¥Àà UÀÄAqÉÃUËqÀ eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ ªÀAiÀiÁ: 45, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÀÄAqÀĸÁUÀgÀFvÀ£ÀÄ ºÀwÛAiÀÄ£ÀÄß ©r¹PÉÆAqÀÄ aîzÀ°è vÀÄA© aîªÀ£ÀÄß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ElÄÖPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧâ£ÀÄ PÀÆr »rzÀÄ «ZÁj¹ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ M¦à¹ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÝjAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 253/11 PÀ®A. 379 L.¦.¹ ªÉÄð£ÀAvÉ CªÀ£À «gÀÄzsÀÝ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 

¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ FgÀtÚ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁ: PÀÄA¨Ágï. G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 31-10-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11.00 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆj£À J¸ï.J£ï.n. avÀæªÀÄA¢gÀPÉÌ ¦ZÀÑgï £ÉÆÃqÀ®Ä vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J.36« 6636 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV ¦ZÀÑgï £ÉÆÃr ªÀÄzsÁåºÀß gÁwæ 1.30 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï EgÀ°®è. ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CzÀgÀ CAzÁeï Q. gÀÆ: 40,000/-DUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¹zÀÝ¥Àà gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ §eÁgï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA192/2011 PÀ®A: 379 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ,


 

¢£ÁAPÀ:04/11/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 22-00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è f£ÁߥÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è §¸ÀìtÚ£À ºÉÆÃmÉ® ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï -§ºÁgï JA§ £À¹Ã§zÀ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è d£ÀgÀÄ vÉÆqÀVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L.PÀ«vÁ¼À gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ ZÀvÀÄgÀ¥Àà, ¸Á:f£ÁߥÀÆgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.5100/-, ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹ámï J¯ÉUÀ¼ÀÄ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:131/2011 PÀ®A: 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ:04/11/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è s±ÀAPÀgÀ£ÀUÀgÀ PÁåA¦£À CªÀÄgÉñÀ PÁåvÀ£ÀºÀnÖ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀgÀÄ CAzÀgï -§ºÁgï JA§ £À¹Ã§zÀ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÀUÉ ¦.J¸ï.L. PÀ«vÁ¼À gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ gÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ªÀiÁqÀ¯ÁV zÉÆqÀØ¥Àà vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà ªÀAiÀÄB30 ªÀµÀð eÁwB £ÁAiÀÄPÀ GBMPÀÄÌ®ÄvÀ£À ¸ÁBJ¸ï.gÁªÀÄ®¢¤ß ºÁUÀÆ EvÀgÉ E§âgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ E¤ß§âgÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ ¹QÌ©zÀݪÀjAzÀ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.1900/-, ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹ámï J¯ÉUÀ¼ÀÄ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:130/2011 PÀ®A: 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ : 03-11-11 gÀAzÀÄ SÁ£Á¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è UÉÆÃPÀÄ®¸Á¨ïÀ vÀA/ £À©¸Á§ ªÀAiÀiÁ: 48 ªÀµÀð eÁ;ªÀÄĹèA G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á:SÁ£Á¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ÀÄì ªÀUÉÊgÁ E®èzÉ ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. UÀ§ÆâgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ ªÉÄîÌAqÀªÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 39 Njf£À¯ï ZÉÆÃAiÀÄì ¨ÁnèUÀ¼À£ÀÄß C.Q.gÀÆ 1597-00 gÀÆUÀ¼ÀÄ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¨ÁnèUÀ¼£ÀÄß ºÁUÀÆ 1320=00 gÀÆ ªÀiÁgÁlzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 122/2011 PÀ®A, 32,34 PÉ.E. DåPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢: 04-11-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå 25ªÀµÀð ªÀiÁ¢UÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: M¼À§¼Áîj FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ¨sÀvÀÛzÀ ¨É¼ÉUÉ «µÀ¥ÀÆjvÀ UÀĽUÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁQ ¸ÀjAiÀiÁV PÉÊ vÉƼÉzÀÄPÉƼÀîzÉà ºÁUÉAiÉÄà Hl ªÀiÁrzÀÝjAzÀ UÀĽUÉAiÀÄ «µÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆÃV ¸ÀAPÀlªÁVzÀÝjAzÀ E¯Ád PÀÄjvÀÄ dªÀ¼ÀUÉÃgÁ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À E¯Ád PÀÄjvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ §gÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è CgÀV£ÀªÀÄgÀPÁåA¥À ºÀwÛgÀ ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ DvÀ£À vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ zÉÆqÀØ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ªÀiÁ¢UÀ, gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 35/2011. PÀ®A. 174 ¹ DgÀ ¦ ¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ dĪÀÄätÚ 38 ªÀµÀð eÁ.ºÀjd£À G-¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á.§£ÀºÀnÖ vÁ.¹AzÀV FvÀ£ÀÄ ZÁ®PÀ¤zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 03-11-11 gÀAzÀÄ gÁwæ 0830 UÀAmÉUÉ zÉêÀzÀÄUÀðPÉÌ §AzÁUÀ vÀ£ÀUÉ JzÉ£ÉÆêÀÅ PÁt¹PÉÆArzÀÝjAzÀ zÉêÀzÀÄUÀðzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ÀÄì vÀ£Àß ¯Áj £ÀA.PÉ.J-30-8564 £ÉÃzÀÝgÀ ºÀwÛ «Ä¤ «zÁ£À ¸ËzÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ gÁwæ ¢.04/11/2011 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀw : ZÀAzÀæªÀÄä UÀAqÀ ¹zÀÝ¥Àà 32 ªÀµÀð ºÀjd£À PÀÆ°PÉ,PÉ®¸À ¸Á.§£ÀºÀnÖ vÁ.¹AzÀV FPÉAiÀÄÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 34/2011 PÀ®A:174 ¹Dgï ¦¹
¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


vÁgÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¸ÉÆêÀįÁå ªÀAiÀiÁ: 35, eÁw: ®ªÀiÁt G: ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: UÉÆãÀªÁmÁè vÁAqÁ FPÉAiÀÄ ªÀiÁªÀ ±ÀAPÀæ¥Àà£ÀÄ vÁgÁ¨Á¬Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀÄwÛzÀÄÝ 2-3 wAUÀ¼ÀzÀ »AzÉ CªÀ¼À ªÉÄÊzÀÄ£À vÁªÀgÉ¥Àà£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼À ®UÀßzÀ PÁ®PÉÌ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ DvÀ£À£ÀÄß vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¸À®Ä PÉýzÁUÀ dUÀ¼ÀªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ ¢: 04-11-11 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉUÉ UÉÆãÀªÁmÁè ¹ÃªÀiÁzÀ ºÉÆ®zÀ°è vÁgÁ¨Á¬Ä PÀªÀ° Dj¸ÀĪÁUÀ vÁªÀgÉ¥Àà£ÀÄ §AzÀÄ J¯Éà ¸ÀÆ¼É ¤ªÀÄUÉ £ÀªÀÄä C¥Àà£À ºÉÆ® ©r¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr PÀ°è¤AzÀ JzÉUÉ, ¥ÀPÀÌrUÉ, ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉà vÀ¯ÉUÉ ¸ÀºÁ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ vÁgÁ¨Á¬Ä PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 252/11 PÀ®A. 504, 324, L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:-2-11-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 12;00 UÀAmÉUÉ ¸ÀƪÀiÁjUÉ D¯ÉÆÌÃqÀ UÁæªÀÄzÀ ®Qëöä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ UÀgÀÄqÀ 28 ªÀµÀð eÁ;- ºÀjd£À FPÉAiÀÄ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ ªÀÄÆvÀæPÉÌAzÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ §AzÀÄ vÁ£ÀÄ ªÀÄÆvÀæ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁgÉÆ DPÉAiÀÄ »AzÉ §AzÀÄ UÀnÖAiÀiÁV PÉÊUÀ½AzÀ »rzÀÄPÉƼÀî®Æ CUÀ UÁ¨sÁjAiÀiÁV agÁqÀ®Æ DUÀ w¥ÀàtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ UÀgÀr 35 ªÀµÀð eÁ;- ºÀjd£À G;-MPÀÌ®vÀ£À ¸Á;- D¯ÉÆÌÃqÀ J¯Éà ¸ÀĪÀÄä¤gÀÄ E®èAzÀgÉ £ÉÆÃqÀÄ CAvÁ CAzÀªÀ£É DPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Æ ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ DUÀ agÁqÀ®Æ DUÀ w¥ÀàtÚ£ÀÄ ®QëöäAiÀÄ£ÀÄß PÉüÀUÉ ºÁQ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ JgÀqÀÄ PÉʬÄUÀ½AzÀ PÉ£ÉßUÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÀÆzÀ®Æ »rzÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß £É®PÉÌ ddÄÓvÁÛ J¯Éà F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß AiÀiÁjzÀUÁzÀgÀÆ ºÉýzÀgÉ ¤£Àß fêÀ ¸À»vÀ H½¸ÀAV®è £ÉÆÃqÀÄ CAvÁ fªÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ . CAvÁ ®QëöäAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ: 04.11.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 152/ 2011 PÀ®A- 323 354 504 506 s L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÉ


 

¢.03-11-11 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 9-00 UÀAmÉUÉ AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà zÀArãï UÉÆ®ègÀ 30 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.¸ÀįÁÛ£À¥ÀÆgÀ UÉÆ®ègÀºÀnÖ.FvÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ¥ÁªÀÄAiÀÄå zÀuÉÚÃgï & EvÀgÉà 12 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á.dPÉÌÃgÀªÀÄqÀÄ UÉÆ®ègÀºÀnÖ. EªÀjUÉ ¨Á¬ÄªÀiÁw£À dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ HgÀ »jAiÀÄgÀÄ §Ä¢ÝªÁºÀ ºÉý PÀ½¹zÀÄÝ, ¢.04-11-11 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀÄAPÀ¥Àà£ÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁªÀ UÀzÉÝ¥Àà£À ºÉÆ®zÀ°è vÁ£ÀÄ, vÀ£Àß CPÀ̼ÁzÀ bÀvÀæªÀÄä, vÀ£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ gÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ®PÀëöä¥Àà PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀÄ£ÀB ¥ÁªÀÄAiÀÄå zÀuÉÚÃgï FvÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, bÀvÀæ¥Àà, zÀÄgÀÄUÀ¥Àà, & DvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ UÀAUÀªÀé ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ UÀzÉÝ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà zÁ¸Àgï, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå zÁ¸ÀgÀ, ºÀ£ÀĪÀĪÀé UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà zÁ¸ÀgÀ, ªÀiÁ£À¥Àà vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå zÁ¸ÀgÀ, UÉÆëAzÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà zÁ¸ÀgÀ, AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ UÁå£À¥Àà zÀArãï, PÀjAiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà zÁ¸ÀgÀ, CªÀÄgÀªÀé UÀAqÀ ªÉAPÀmÉñÀ zÀArãï EªÀgÉ®ègÀÆ MnÖUÉ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¯Éà AiÀÄAPÁå ªÀÄUÀ£À ¤£Éß ¤ªÀÄUÀ M¢Ã¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ªÀiÁr¢é, HgÀ »jAiÀÄgÀÄ E¢zÀÝjAzÀ G¼ÀPÉÆAqÉæ¯É CAvÁ CAzÀªÀgÉà AiÀÄAPÀ¥Àà¤UÉ ºÁUÀÄ CªÀgÀ ªÉÄîÌAqÀ ¸ÀA§A¢PÀjUÉ PÀ®Äè §rUÉ PÉÌöÊPÀUÀ°AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ , C®èzÉà UÀAUÀªÀé, CªÀÄgÀªÀé, zÀÄgÀÄUÀªÀé EªÀgÀÄ ¦ügÁå¢üAiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ PÀÆzÀ®£ÀÄß »rzÀÄ J¼ÉzÁr ºÉÆqɧr ªÀiÁr CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁr zÀÄBR¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ AiÀĪÀÄPÀ¥Àà gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 170/11 PÀ®A.143.147.148.323.324.504.341.506 gÉ/«.149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ.03-11-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ §AqÉ¥Àà UÀÄqÀUÀÄAn 30 ªÀµÀð £ÁAiÀÄPÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.PÀĪÀiÁgÀSÉÃqÀ.FvÀ£À vÀAzÉ §AqÉ¥Àà EªÀgÀÄ PÀĪÀiÁgÀSÉÃqÀ UÁæªÀÄzÀ°è gÉÆÃr£À°è EgÀĪÁUÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ªÀiÁ£À¥Àà, bÀvÀæ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà, zÁåªÀ¥Àà vÀAzÉ UÁå£À¥Àà, CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà, bÀvÀæ¥Àà vÀAzÉ UÁå£À¥Àà EªÀgÀÄ eÁUÉAiÀÄ vÀPÀgÁj£À «µÀAiÀÄzÀ°è §AqÉ¥Àà EªÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄBR¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ DvÀ£À ªÀÄUÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 04.11.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 169/11 PÀ®A.143.147.148.323.324 gÉ/«.149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ


 

²æÃ.ªÀÄw UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ ¢// ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ ªÀAiÀiÁ 65 ªÀµÀð,eÁ;-°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á;-»gÉÃPÀqÀ§ÆgÀÄ ºÁ.ªÀ. wrUÉÆüÀ vÁ;-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §¸À£ÀUËqÀ ªÀiÁ°¥Ánïï vÀAzÉ ¢//¥ÀA¥À£ÀUËqÀ °AUÁAiÀÄvÀ, G:-MPÀÌ®ÄvÀ£À,¸Á;-»gÉÃPÀqÀ§ÆgÀÄ vÁ;-»gÉÃPÀqÀ§ÆgÀÄ.FvÀ£ÀÄ ¸ÀéAvÀ vÁ¬Ä ªÀÄUÀ¤zÀÄÝ, aPÀÌPÀqÀ§ÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ¸ÀªÉÃð £ÀA.6/¦-1 «¹Ütð 1-10 UÀÄAmÉ d«Ää£À°è E§âgÀÄ £À£ÀUÉ vÀ£ÀUÉ ¸ÉÃjzÀÄÝ CAvÁ ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ¨É¼À¹PÉÆArzÀÄÝ, F §UÉÎ UÀAUÀªÀÄä¼ÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¹«¯ï ªÁdå ºÀÆr vÀ£Àß ¥ÀgÀªÁV DzÉñÀ ªÀiÁr¹PÉÆArzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:-03/11/2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÀªÀÄä¼ÀÄ ¸ÀzÀj d«Ää£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ §¸À£ÀUËqÀ£ÀÄ ¸ÀzÀÀj d«Ää£À°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr DPÉUÉ C¸À¨sÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ UÀAUÀªÀÄä¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 04.11.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£ÉߣÀA180/2011.PÀ®A.447,504,506 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

²æà UÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÆPÀ¥Àà , ªÀµÀð: 40 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄ®zÀPÀ¯ï. ªÀÄvÀÄÛ ²æà UÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ EªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀA§AzÀ vÀPÀgÁgÀÆ EzÀÄÝ ¤£Éß ¢: 04-11-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAUÀ¥Àà£ÀÄ vÀ£ÀߪÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ UÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ E§âgÀÆ §AzÀÄ CzÉà ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹, PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊ PÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ UÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ UÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÆPÀ¥Àà gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 05.11.2011 gÀªÀÄzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: UÀÄ£Éß £ÀA. 124/2011 PÀ®A: 323,324. 504, 506 gÉ/« 34 L¦¹£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 05.11.2011 gÀAzÀÄ 201 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 29,300/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :

ಜೇವರ್ಗಿ ಪೋಲಿಸ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ದೇವಿಂದ್ರ ತಂದೆ ಕಾಶಪ್ಪ ವರ್ಮಾ ಸಾ: ಮುದಬಾಳ (ಬಿ) ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ: 02/11/2011 ರಂದು ಬೆಳ್ಳಿಗಿನ ಜಾವ 02-00 ಎಎಂಕ್ಕೆ ಜೇವರ್ಗಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಮುದಬಾಳ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಜೇವರ್ಗಿ ಶಹಾಫೂರ ರೋಡಿನ ತಮ್ಮೂರ ಕರೆಪ್ಪ ಹೆಗ್ಗಾರ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಲಾರಿ ನಂಬರ ಎ.ಪಿ 36 ಡಬ್ಲೂ 3639 ನೇದ್ದನು ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಮ್ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟ ಹೋಡೆದು ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಲಾರಿ ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡಿದನು ಆಗ ನಾನು ಮತ್ತು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗೆ ನೀರು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಸವರಾಜ ಹೆಗ್ಗಾರ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ಹೋಗಿ ನೊಡಲಾಗಿ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಇದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಎಬ್ಬಿಸಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿಯ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಎಡಗಣ್ಣಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ ವಾಗಿದ್ದು. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತರುಚಿದ ರಕ್ತ ಗಾಯವಾಗಿತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಹೆಸರು ವಿಚಾರಿಸಿಲು ಅವನು ತನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಮು ತಂದೆ ನಾಗಯ್ಯ ಸಾ: ಕೊಡಪಲ್ಲಿ ಎ.ಪಿ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದನು , ಇನ್ಣೊಬನಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ಅವನು ತನ್ನ ಹೆಸರು ಗೊಪಿ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದನು ಅವನು ಕ್ಲಿನರ ಇದ್ದ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೆ ಗಾಯ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲಾ. ಲಾರಿ ಡ್ರೈವರ ಮತ್ತು ಕ್ಲೀನರ ಜೇವರ್ಗಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಹೋದೆನು. ಲಾರಿ ಚಾಲಕ ರಾಮು ಇತನು ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿ ಲಾರಿ ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 191/2011 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ
: ಯಲ್ಲಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಯಲ್ಲಪ್ಪಾ ಮೇತ್ರೆಗೋಳ ಸಾ:ಆರೂಢನಗರ ಶಹಾಬಾದ ರವರು ನನಗೆ ಬಸಪ್ಪಾ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪಾ ಇವನು ಬಂದು ವಿನಾಕಾರಣ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಇಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಸ್ಟಾಂಡ ಹತ್ತಿರ ಯಾಕೆ ಕುಳಿತಿದ್ದಿ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಎಡಗೈಗೆ ಹೊಡೆದು ಕೈಯಿಂದ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಕಾಲಿಗೆ ಹೊಡೆದು ನೂಕು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಎಡಗಾಲ ತೊಡೆಗೆ ತರಚಿದ ಗಾಯ ವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಅಂತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ 165/2011 ಕಲಂ: 323 324 504 ಐಪಿಸಿ ನಂಬರ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಮಟಕಾ ಪ್ರಕರಣ :

ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ 4-01-11 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1-15 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಗರದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಯಲ ಎರಿಯಾದ ಮಾಸಾತಿ ದರ್ಗಾ ಕಮಾನ ಗೇಟ ಹತ್ತಿರ ನಿಂತು ಒಂದು ರೂ.ಗೆ 80 ರೂ. ಗೆಲ್ಲಿರಿ ಅನ್ನುತ್ತಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮಟಕಾ ನಂಬರಿನ ಚೀಟಿ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಬೂಬ ತಂದೆ ಕರೀಮಸಾಬ ಇನಾಮದಾರ ಇತನನ್ನು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅವನಿಂದ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಹಣ,ಚೀಟಿ,ಪೆನ್ನು ಮೋಬಾಯಿಲ್ ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಮಹಿಬೂಬನಿಗೆ ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಯಾರಿಗೆ ಒಯ್ದು ಕೊಡುತ್ತೀ ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಲೂ ಅವನು ಸಂಜುಕುಮಾರ ತಂದೆ ನೀಲಕಂಠಪ್ಪ ಬಿರಾದಾರ ಸಾ: ಶಿವಾಜಿ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಈತನಿಗೆ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಮೇಲಿನ ಮುದ್ದೆ ಮಾಲು ಆತನ ಕಡೆಯಿಂದ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 326/2011 ಕಲಂ.78(3) ಕೆ.ಪಿ.ಎಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ :
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ಮೋಹಿಯೋದ್ದಿನ್‌‌ ತಂ/ ಮಹ್ಮದ ಸಲಾವೂದ್ದೀನ ವ:30 ಜಾ: ಮುಸ್ಲಿಂ ಉ: ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾ; 11/1219 ಎಮ್‌ ಎಸ್‌‌, ಕೆ,ಮಿಲ್ಲ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನನ್ನ 407 ಕೆಎ 16 ಎ-2701 ವಾಹನವಿದ್ದು ಅದರ ಚಾಲಕ ಗುಂಡಪ್ಪ ಕಲಾಲ ಅಂತಾ ಇದ್ದು ಆತ ದಿನಾಲು ಬಾಡಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ 407 ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 21/10/2011 ರಂದು ಜೇವರ್ಗಿ ಲೋಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಬಂದು ತನ್ನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಗಾಡಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಬೆಳ್ಳಿಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ನೋಡಲಾಗಿ ನನ್ನ ಗಾಡಿ ನಂ ಕೆಎ 16 ಎ-2701 ಅ;ಕಿ: 4 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬೆಲೆವುಳ್ಳದ್ದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ನನ್ನ ಚಾಲಕನಾದ ಗುಂಡಪ್ಪ ಇತನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ರಾಮನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ವಾಹನವನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 327/2011 ಕಲಂ. 379 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.