Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, February 18, 2016

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 18-02-2016 ¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 18-02-2016

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 03/2016, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠸ÀIJïÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÉAPÀl ¨sÀÄdAUÉ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÀ, ¸Á: ¨sÁl¸ÁAVé gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ @ ªÉÆúÀ£À ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÀ, ¸Á: ¨sÁl¸ÁAVé EvÀ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼É ¨É¼ÉAiÀÄĪÀ ¸À®ÄªÁV ¦.PÉ.¦.J¸ï ²ªÀt¬ÄAzÀ CAzÁdÄ 30,000/- gÀÆ ¸Á® ºÁUÀÆ ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï D¥sï EArAiÀiÁ ±ÁSÉ ®R£ÀUÁAªÀ ¢AzÀ CAzÁdÄ 80,000/- gÀÆ ¸Á® ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛ£É, F ¸Á®ªÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ wÃj¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ DUÁUÀ ºÉýPÉÆAqÀÄ PÉÆgÀUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, ¢£ÁAPÀ 17-02-2016 gÀAzÀÄ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ EvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV zÀ£ÀUÀ½UÉ ªÉÄêÀÅ ºÁQ §gÀĪÀÅzÁV ºÉý ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ºÉÆ®zÀ°è£À §§° ªÀÄgÀPÉÌ ¥Áè¹ÖPï ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ªÀiÁrzÀ CAzÁdÄ 1 ®PÀëzÀ 20 ¸Á«gÀ ¸Á® ºÉÃUÉ wÃj¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ aAw¹ fêÀ£ÀzÀ°è fÃUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è£À §§° ªÀÄgÀPÉÌ ¥Áè¹ÖPï ºÀUÀÎ ¢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, F §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 35/2016, PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 17-02-2016 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸರಸ್ವತಿ ತಂದೆ ಭೀಮರಾವ ಹಡಪದ ವಯ: 22 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಹಡಪದ, ಸಾ: ಖೇಣಿ ರಂಜೋಳ, ಸದ್ಯ: ಶಿವನಗರ ಹುಮನಾಬಾದ ರವರ ತಂದೆಯಾದ ಗಾಯಾಳು ಭೀಮರಾವ ತಂದೆ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪಾ ಹಡಪದ ವಯ: 61 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಹಡಪದ, ಸಾ: ಖೇಣಿ ರಂಜೋಳ, ಸದ್ಯ: ಹುಮನಾಬಾದ ಇವರು ಕುಮಾರ ಚಿಂಚೋಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕಾಮಿನಿ ಔಷಧ ತರಲು ತನ್ನ ಹಿರೊ ಹೊಂಡಾ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಪ್ಲಸ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆಎ-39/ಎಲ್-0654 ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಾಗ ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಮಹಿಂದ್ರಾ ಬೊಲೆರೊ ಜೀಪ ನಂ. ಕೆಎ-39/ಎಂ-1284 ನೇದರ ಚಾಲಕನಾದ ಆರೋಪಿ ಸರ್ವರ ತಂದೆ ಯುಸುಫ ಪಟೇಲ ವಯ: 30 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಹಜನಾಳ ಈತನು ತನ್ನ ಬೊಲೆರೊ ವಾಹನವನ್ನು ಅತಿ ವೇಗ ಹಾಗು ನಿಷ್ಕಾಳಜೀತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಸದರಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿದ ಪರಿಣಾಮ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಭೀಮರಾವ ಹಡಪದ ಇವರಿಗೆ ಬಲಗಾಲಿಗೆ, ಬಲಗೈ ಮುಂಗೈಗೆ ಹತ್ತಿ ಮುರಿದಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ, ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಗು ಎರಡು ಕಾಲುಗಳ ಬೆಳುಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯಗಳು ಆಗಿರುತ್ತವೆ, ನಂತರ ಗಾಯಗೊಂಡ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಹುಮನಾಬಾದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಬೀದರ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ದಾಖಲಲಿಸಿದಾಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ರತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/2016, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 02-02-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫gÀÄ¥ÁPÀëAiÀÄå vÀAzÉ WÁ¼ÀAiÀÄå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 43 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä, ¸Á: PÀÄvÁÛ¨ÁzÀ, ¸ÀzÀå CVæPÀ®ÑgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ PÀÄvÁÛ¨ÁzÀ UÁæªÀÄPÉÌ vÀ£Àß »gÉƺÉÆAqÁ ¸Àà¯ÉAqÀgï ¥Àè¸ïì ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/eÉ-4392 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV QgÁt CAUÀr ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹ ¢£ÁAPÀ 03-02-2016 gÀAzÀÄ 0200 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ QlQ¬ÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï EgÀ°®è, ¸ÀzÀj ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï C.Q 30,000/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-02-2016 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 38/2016, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16-02-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀgÁªÀ ªÀĺÉÃAzÀæPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 44 ªÀµÀð, eÁw: ¨sÁªÀ¸ÁgÀ PÀëëwæAiÀÄ, ¸Á: gÁeÉñÀégÀ, ¸ÀzÀå: ²ªÀ£ÀUÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ PÁ¼ÀÆgÀ°AUÉñÀégÀ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃV vÀ£Àß ªÀÄPÀ̽UÉ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀgÉzÀÄPÉÆAAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀA¥ËAqÀ ºÉÆgÀUÀqÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV vÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ CAUÀrUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀA¥ËAqÀ ºÉÆgÀUÀqÉ ¤°è¹zÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï E¢ÝgÀĪÀÅ¢¯Áè, vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß vÀ£Àß UɼÀAiÀÄ ¥Àæ¯ÁzÀgÀrØ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄgÉñÀ gÀrØ J¯Áè PÀqÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀ®Ä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè, ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ°è, §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ, Dgï.n.N ZÉPÀÌ ¥ÉÆøÀÖ, alUÀÄ¥Áà, §¸ÀªÀPÀ¯Áåt, ºÀÄqÀV, ªÀÄ£ÁßKSÉýî, PÀqÉUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄPÁqÀ®Ä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°£À ¥ÀvÉÛ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï «ªÀgÀ 1) »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¥sÁå±À£À ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-39/ºÉZï-8053, 2) PÉA¥ÀÄ §tÚ, 3) ZÉ¹ì £ÀA. JA.©.J¯ï.ºÉZï.J.10.E.J¯ï.8.f.E.34745, 4) EAfãÀ £ÀA. ºÉZï.J.10.E.©.8.f.E.39360 ºÁUÀÆ 5) C.Q 25,000/- gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/2016, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16-02-2016 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠧PÀÌ¥Àà vÀAzÉ vÀÄPÀÌ¥Áà ¨sÀªÁ¤PÀgï ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ (ºÀjd£À), G: ªÀÄÄRå UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ »ÃgÀ£ÁUÁAªÀ, ¸Á: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀ ±Á¯ÉAiÀÄ PÀbÉÃj PÉÆÃuÉAiÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ°èlÖ 11 PÀA¥ÀÆålgï J¸ï.JªÀiï.J¸ï ¨ÁåljUÀ¼ÀÄ MlÄÖ C.Q 22,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-02-2016 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 27/2016, PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 16-02-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ®èªÀiÁä UÀAqÀ ¢. ©üêÀiÁ±ÀAPÀgÀ PÀÄPÀÄAzÁ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ¨ÁåAPÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ ¸ÁUÀgÀ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÉߺÁ EªÀ½UÉ PÀ£ÁðlPÀ PÁ¯ÉÃfUÉ ©nÖgÀÄvÁÛ£É, ¸ÉßúÁ EªÀ¼ÀÄ ¥Àæw ¢ªÀ¸À PÁ¯ÉÃd ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1700 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÀݼÀÄ, EAzÀÄ 1800 UÀAmÉAiÀiÁzÀgÀÄ PÀÆqÁ CªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉ EgÀĪÀzÀjAzÀ, ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß »jAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÀÈw E§âgÀÄ PÀÆr ©ÃzÀgÀ £ÀUÀzÀgÀzÀ°è vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ºÁUÀÆ J¯Áè PÀqÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¸ÉßúÁ EªÀ¼ÀÄ ¥ÀvÉÛ DVgÀĪÀ¢¯Áè, ¸ÉßúÁ EªÀ¼ÀÄ PÁ¯ÉÃd ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 37/2016, PÀ®A ªÀÄ»¼É PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 11-02-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠮°ÃvÁ UÀAqÀ ±ÉõÀ¥Áà ªÀÄrªÁ¼À ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄrªÁ¼À, ¸Á: ¹AzsÀ§AzÀV, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀ »jAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ wæªÉÃt EªÀ¼ÀÄ PÀgÉ ªÀiÁr w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ ªÀĺÁzÉë HjUÉ §A¢gÀÄvÁÛ¼É ºÉÃUÉ CAvÀ PÉýzÁUÀ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ w½¹zÀÄÝ, ºÁUÀÄ ªÀĺÁzÉë PÁtÄwÛ¯Áè CAvÀ w½¹zÁUÀ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ §AzÀÄ «ZÁj¸À®Ä »jAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ £ÀªÀÄä ¥ÀjZÀAiÀÄzÀªÀgÁzÀ gÉÃtÄPÁ mÉîgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ²æà «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è EgÀĪÀÅzÀjAzÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÁzÉë E§âgÀÆ ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVgÀÄvÉÛÃªÉ CPÀëvÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°èzÁÝUÀ vÀAV ªÀĺÁzÉë C°èAzÀ J°èUÉÆà ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É CªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä CªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉUÀÆ ¸ÀºÀ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ w½¹zÀ¼ÀÄ, CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ C½AiÀÄ£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ J®ègÀÆ ¸ÉÃj ªÀĺÁzÉë EªÀ½UÉ J¯Áè PÀqÉ ºÁUÀÄ £ÉAlgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¸ÀºÀ ¥ÀvÉÛ DVgÀĪÀÅ¢®è ªÀĺÁzÉë EªÀ¼À ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ 1) JvÀÛgÀ 5 ¦üÃl 1 EAZï, 2) GzÀÝ£É ªÀÄÄR, 3) UÉÆâ ªÉÄʧtÚ ºÉÆA¢zÀÄÝ, 4) QvÁÛ¼É §tÚzÀ ºÀƪÀżÀî ZÀÆr ¥ÉÊZÁªÀiÁ zsÀj¹gÀÄvÁÛ¼É 5) Q«AiÀÄ°è gÉÆÃ®Ø UÉƯïØ mÁ¥ïì  zsÀj¹zÀÄÝ, 6) PÀ£ÀßqÀ, »A¢ ¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-02-2016 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.