Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, July 14, 2013

Reported Crimes

¢£ÁAPÀ: 13.07.2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw jeÁé£Á ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ±ÉÃPï ¨Á¨Á @ ¨Á¨Á ªÀÄĹèA ¸Á: SÁzÀgÀUÀÄAqÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀÄ. vÀ§¸ÀĪÀiï 19 ªÀµï EªÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÀqÀAiÀĪÀjUÉ ªÀiÁvÀ£Ár¹ §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄzÁåºÀÚªÁzÀgÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà EzÀÄÝzÀÝjAzÀ CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢üPÀvÀ£ÀÄß «ZÀj¸À®Ä E°èAiÀĪÀgÉUÉ DPÉAiÀÄ EgÀÄ«PÉAiÀÄ §UÉÎ w½zÀĨÁgÀzÉà EzÀÄÝzÀÝjAzÀ DPÉAiÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÉ£É §tÚzÀ ZÀÆrzÁgÀ §mÉÖ zsÀj¹zÀÄÝ PÉA¥ÀÄ ªÉÄʧtÚ JvÀÛgÀ 5 Cr 2 EAZÀÄ ªÀÄÄRPÉÌ ªÉÆqÀªÉAiÀÄ UÀÄgÀÄvÀÄUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ PÀ£ÀßqÀ ,»A¢ GzÀÄð, vÉ®UÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ®Ä §gÀÄwÛzÀÄÝ PÁuÉAiÀiÁVzÁÝ¼É CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 117/2013 PÀ®A: ªÀÄ»¼É PÁuÉ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ©ÃªÀÄtÚ 32ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À, PÀÄgÀħgÀÄ, ¸ÁB ªÀįÁè¥ÀÆgÀÄ FvÀ¤UÉ FUÉÎ 4-5 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ, ºÉÆmÉÖ£ÉÆ«£À ¨ÁzsÉ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 14-07-2013 gÀAzÀÄ 9-00 J.JA.PÉÌ ªÀįÁè¥ÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ ºÉÆ®zÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzÀ ¸Éë¹zÀÄÝ, aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ UÀÄtªÀÄÄR£ÁUÀzÉà D¸ÀàvÉAiÀÄ°è 11-00 J.JA.PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ DvÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Àà 30ªÀµÀð,eÁB PÀÄgÀħgÀÄ,ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸ÁB ªÀįÁè¥ÀÆgÀ vÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA: 29/2013 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:14.07.2013 gÀAzÀÄ 79 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 14,600 /-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛz


 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 14-07-2013


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 14-07-2013

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 87/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 27-06-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉʯÁ¸ÀgÀrØ vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀgÀrØ ®PÁÌ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: gÀrØ, ¸Á: £ÁUÀ£ÀPÉÃgÁ EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁeÉÃAzÀæ gÀrØ ¸Á: £ÁUÀ£ÀPÉÃgÁ E§âgÀÄ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÉÃzÀgÀ ªÀÄ£ÁßJSÉýî UÁæªÀÄ¢AzÀ £ÁUÀ£ÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÁ.ºÉ £ÀA. 9 gÀ ¤uÁð PÁæ¸À¢AzÀ ¤uÁð gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÁ°äÃQ £ÀUÀgÀ zÁn ¤uÁð zsÀjAiÀÄ wgÀÄ«£À°è ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-39/E-9938 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ gÁªÀÄgÀrØ ªÀÄAqÁ ¸Á: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ ¤uÁð PÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ® ¥ÁzÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁvgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 13-07-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆPÁæuÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 76/2013, PÀ®A 498(J), 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
2002 ನೇ ¸Á°£À°è ಫಿರ್ಯಾದಿ CgÉÃ¥sÁ UÀAqÀ C¸ÀèA ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ZÉÆAr ªÀÄÄSÉÃqÀ EªÀjUÉ ಆರೋಪಿ ಅಸ್ಮಲ್ ತಂದೆ ಖಾಜಾಸಾಬ ಶೇಖ ಸಾ: ಚೊಂಡಿ ಮುಖೇಡ ಇವನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ¦üAiÀiÁð¢UÉ ನಾಲ್ಕು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೇ ಹುಟ್ಟಿzÀÝರಿಂದ DgÉÆævÀgÁzÀ UÀAqÀ C¸Àä¯ï ºÁUÀÆ E£ÀÆß 8 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ZÉÆAr ªÀÄÄSÉÃqÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ನಿನಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೇ ಹುಟ್ಟುತ್ತಿವೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಿಲ್ಲಾ ಎಂದು ಹಾಗು ತವರು ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಹಾಕುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಿನ್ನ ತವರು ಮನೆಯಿಂದ 4 ಲಕ್ಷ ರೂ ತೇಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ನವೆಂಬರ - 2009 ರ ವರೆಗೆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ಬೈಯುವುದು ಮತ್ತು ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ, ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗು ದೈಹಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ಟು ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ಮೈಮೇಲೆ ಇರುವ ಆಭರಣಗಳು ತೇಗೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿgÀÄvÁÛgÉ, EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ತವರು ಮನೆ ಶಿವನಖೇಡ(ಕೆ) ತಾ: ಅಹ್ಮದಪೂರದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುತ್ತಾgÉ, £ÀavÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ಲಾತೂರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಹಿಳಾ ಅvÁåಚಾರ ನಿವಾರಣೆ ಕೇಂದ್ರ ಪೊಲೀಸ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಲಾತೂರದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 257/13 ದಿನಾಂಕ 10/07/2013 ನೇದರ ಆದೇಶದ ಪತ್ರ ಮೇರೆಗೆ ಅಹ್ಮದಪೂರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆಯªÀgÀÄ  ಫಿರ್ಯಾದಿAiÀĪÀgÀ ಹೇಳಿಕೆ ಬರೆದುಕೊಂಡು ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಅಹ್ಮದಪೂರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ 0/2013 ಕಲಂ. 498 [ಎ] 323 504 506 ಜೊತೆ 34 ಐಪಿಸಿ ನೇದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡು ಘಟನೆ ಸ್ಥಳವು ಹೊಕ್ರಣಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆಯ ಸರಹದ್ದಿ£Àಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚೊಂಡಿ ಮುಖೇಡ ಗ್ರಾಮದ ಇರುವದರಿಂದ ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣದ ಕಡತವು ಹೊಕ್ರಾಣಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿಆಧಾರಮೇರೆಗೆ ¢£ÁAPÀ 13-07-2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 168/2013, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 13-07-2013 gÀAzÀÄ UÀÆqÀì mÉA¥ÉÆà £ÀA. J¦-23/ªÁAiÀÄ-1786 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀÆqïì mÉA¥ÉÆêÀ£ÀÄß ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ d»gÁ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ±ÁºÀ¥ÀÄgÀ UÉÃl ºÀwÛgÀ d»gÁ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/J¯ï-6345 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ ¥ÀÈyégÁeï vÀAzÉ ¨sÀÄdAUÀgÁªÀ, ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, eÁw: Qæ²ÑAiÀÄ£ï, ¸Á: gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä, a¢æ, ©ÃzÀgÀ, ºÁUÀÆ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »A§¢ PÀĽwÛzÀÝ gÁeÉñÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Àà, ªÀAiÀÄ: 17 ªÀµÀð, eÁw:  Qæ²ÑAiÀÄ£ï, ¸Á: gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä, a¢æ, ©ÃzÀgÀ EªÀj§âgÀ E§âgÀ vɯÉ, ªÀÄÄR MqÉzÀÄ E§âgÀÆ ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁtÂÃPÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ªÀiÁ¼ÀUÉ, ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð, eÁw: Qæ²ÑAiÀÄ£ï, ¸Á: gÁªÀÄ £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä, a¢æ, ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.