Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, February 7, 2014

Raichur District Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ಪಿರ್ಯಾದಿದಾgÀgÁzÀ  ಶ್ರೀ ಮತಿ ನಿರ್ಮಲ ಗಂಡ  ಶ್ರೀರಾಮುಲು   ಸಾ: ªÀÄ£É £ÀA: 1-4-155/167  CªÀÄgÉñÀégÀ PÁ¯ÉÆä ಆಶಾಪೂರು ರೋಡ್ ರಾಯಚೂರು,FPÉAiÀÄ ಮಗಳಾದ ಕು. ರೇಖಾ ವಯಾ: 17 ವರ್ಷ ಈಕೆಯು ಪ್ರಥಮ ಪಿಯುಸಿ ಯನ್ನು ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್  ಸ್ಟೇಷನ್ ರೋಡ್ ರಾಯಚೂರುನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ: 04-02-2014 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 14.00 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ರೋಡ್ ರಂಗಮಂದಿರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಲಾಸಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆನೆ,ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಹೋದವಳು ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲಾ, ಸಂಜೆವರೆಗೆ ಕಾದು ನೋಡಿದ್ದು. ತನ್ನ ಮಗಳು ಬರಲಾರದಿದ್ದರಿಂದ ಗಾಬರಿಗೊಂಡು ಅವಳ ಗೆಳತಿಯರನ್ನು ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೇಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದೆನು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲಾಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದರು, ಈ ಹಿಂದೆ 6 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಂಜು ಸಾ: ಅಶೋಕನಗರ ರಾಯಚೂರು ಈತನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದನು, ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ವಾಪಸ್ ನಮ್ಮ ಮನಗೆ ಬಂದಿದ್ದಳು, ಇದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಈತನೆ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಬಹುದು ಅಂತಾ, ಈತನ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯವಿರುತ್ತದೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ  ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ, ಹುಡುಕಾಡಿ ಇಂದು ತಡವಾಗಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ¸ÀzÀj zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 22/2014 PÀ®A. 366 L¦¹, CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀÄ: gÉÃSÁ vÀAzÉ ²ægÁªÀÄÄ®Ä ªÀAiÀiÁ: 17 ªÀµÀð eÁ: G¥Áàgï G: «zsÁåy𤠸Á: ªÀÄ£É £ÀA: 1-4-155/167  CªÀÄgÉñÀégÀ PÁ¯ÉÆä ಆಶಾಪೂರು ರೋಡ್ ರಾಯಚೂರು,.

 

           ¢£ÁAPÀ: 03.02.2014 gÀªÀÄzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ  4.00 UÀAmɬÄAzÀ 5.00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è vÀ£Àß vÀAV gÉõÁä vÀAzÉ ±Á®A ¸Á¨ï ªÀAiÀiÁ: 18 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ §gÀ¯ÁgÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É CªÀ¼ÀÄ PÀ£ÀßqÀ, »A¢, GzÀÄð ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÀÄÝ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ ZÀÆrzÁgÀ zsÀj¹zÀÄÝ zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR, PÉA¥ÀÄ §tÚ , vɼÀ£Éß ªÉÄÊPÀlÄÖ, EgÀÄvÀÛzÉ. CªÀ¼ÀÄ ¦.AiÀÄÄ.¹ N¢gÀÄvÁÛ¼É CªÀ½UÉ E°èAiÀÄ ªÀgÀUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¹QÌgÀĪÀ¢¯Áè PÁgÀt CªÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV SÁeÁ ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ ±Á®A ¸Á¨ï ªÀAiÀiÁ: 20 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA¸Á: gÁWÀªÉÃAzÀæ PÁ¯ÉÆä  ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ  gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ,UÀÄ£Éß £ÀA: 21/2013 PÀ®A: ªÀÄ»¼É PÁuÉ  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
         ದಿನಾಂಕ 6/02/14 ರಂದು 1830 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆ ದೂರನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ,  ¦üAiÀiÁð¢ ಬಾಲಮಿತ್ರ ತಂದೆ ಹುಸೇನಪ್ಪ, 60 ವರ್ಷ, ಮಾದಿಗ, ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಸಾ: ಕಪಗಲ್ ತಾ: ಮಾನವಿ (9731742834)   ತನ್ನ ಮಗ ದಾನೆಲ್ ಈತನು ಮಾನವಿ ನಗರದ ಕೋನಾಪೂರ ಪೇಟೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 5 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದು ಅದರ ಎದುರಿಗೆ ಇರುವ ಸಂತ ಅನ್ನಮ್ಮ ಚರ್ಚನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಾಸ್ಟೇಲನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು
ದಿನಾಂಕ 1/02/14 ರಂದು ಶನಿವಾರ ದಿವಸ ತನ್ನ ಮಗ ದಾನೆಲ್ ಈತನು ಕಪಗಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆತನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಿ ಅಂತಾ ಕೇಳಲಾಗಿ ತನಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಯಲು ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಇಷ್ಠ ಇಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿ, ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ಹಾಗೂ ಅಳಿಯ ಕೂಡಿ ದಾನೆಲ್ ನಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಾ ಬುದ್ದಿವಾದ ಹೇಳಿ  ಮರುದಿವಸ ಹಾಸ್ಟೇಲನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 3/02/14 ರಂದು ಚರ್ಚ ಫಾರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ದಾನೆಲ್ ಈತನು ಕಾಣೆಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡಿ ಹುಡುಕಾಡಲಾಗಿ ತನ್ನ ಮಗ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಇಂದು ಬಂದು ದೂರನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಕಾರಣ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಹುಡುಕಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 44/14 ಕಲಂ ಹುಡುಗ ಕಾಣೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈ ಕೊಂಡೆನು


 

ºÉಸರು :- ದಾನೆಲ್                      ತಂದೆ ಹೆಸರು :- ಬಾಲಮಿತ್ರಹೆ
ವಯಸ್ಸು :-11 ವರ್ಷ,                    ಜಾತಿ :- ಮಾದಿಗ
ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ :- 5 ನೇ ತರಗತಿ          ಮಾತನಾಡುವ ಭಾಷೆಗಳು :-  ಕನ್ನಡ
ಎತ್ತರ :- ಅಂದಾಜು 4  ಫೀಟ್          ಮೈಕಟ್ಟು :- ಸಾಧಾರಣ ಮೈಕಟ್ಟು
ಬಣ್ಣ :- ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ                          ಚಹರೆ :- ದುಂಡು ಮುಖ,  ದೊಡ್ಡ ಕಿವಿ,  ಅಗಲ ಹಣೆ, ತಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಇಂಚು  ಕಪ್ಪು ಕೂದಲು
1]  ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಟೀ ಶರ್ಟ
2]  ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಆಫ್ ನಿಕ್ಕರ್

 

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

          ದಿ.6-02-2014 ರಂದು ಸಾಯಾಂಕಾಲ 4-00ಗಂಟೆಗೆ ಆರೋಪಿತ£ÁzÀ ಸಾಬಣ್ಣ ತಂದೆ ಹಂಪಯ್ಯ ಜಾತಿ:ನಾಯಕ,ವಯ-60ವರ್ಷ, ಸಾಃಶಾಖಾಪೂರ FvÀ£ÀÄ  ಶಾಖಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಂಜನೆಯ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು .ಸಿ.ನಂಬರ  ಬಂದರೆ  ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ 70-00 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಜನರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಕೊಂಡು ಮಟಕಾ ನಂಬರಿನ ಅಂಕೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಡುತ್ತಿರುವಾಗ ¦.J¸ï.L. ¹gÀªÁgÀ gÀªÀgÀÄ  ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಆರೋಪಿತನಿಂದ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ಹಣ ರೂ.650=00 ಮತ್ತು ಒಂದು ನೊಕೀಯಾ ಮೊಬೈಲ ಫೋನ್ ಸಮೇತ ಸಿಕ್ಕುಬಿದ್ದಿದ್ದು ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಪೂರೈಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನೀಡಿದ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಮೇಲಿಂದ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 29/2014 ಕಲಂ:78[3] .ಪೋ.ಕಾಯ್ದೆ  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ¢£ÁAPÀ:05-02-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1445 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  UÀÄ®âUÁð °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ ºÀ¢ÝAiÀÄ UËqÀÆgÀÄ PÁæ¸ï ¸À«ÄÃ¥À«ªÉÃPÀ, ªÀiÁgÀÄw PÁgï £ÀA. PÉ.J.32.JªÀiï.3921 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀªÀiÁgÀÄw PÁgï £ÀA PÉJ-32-JªÀiï.-3921 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß wAyt ©æqÀÓ PÀqɬÄAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ PÀqÉUÉ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁUÁæªÀÄ ºÀ¢ÝAiÀÄ UËqÀÆgÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ UÁqïð ¸ÉÆÖÃ£ï ªÉÄÃ¯É PÀĽwzÀÝ PÀªÀÄ®¸Á¨ï¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ DvÀ¤UÉ JqÀUÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨Áj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 20/2014 PÀ®A. 279,338 L¦¹ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
 gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ಫಿರ್ಯಾದಿ AiÀÄAPÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ºÀA¥À£ÀUËqÀ, ªÀAiÀiÁ-40 ªÀµÀð, eÁ-F½UÉÃgï, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-§ÆA¥À°è, PÉÆøÀV ªÀÄAqÀ®, vÁ-ªÀÄAvÁæ®AiÀÄ f-PÀ£ÀÆð®Ä (J¦)  FvÀನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರು ಸೈಕಲ್ ನಂ. ಎಪಿ-02-ಎಬಿ-1159 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಮಗಳು ರೇಣುಕಾ ಮತ್ತು ತಾನು ತಮ್ಮ ಊರಿನಿಂದ ತಮ್ಮ ಬೀಗರ ಊರಾದ ಅರಸಿಕೇರಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಾರ್ಗದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈ.ಮಲ್ಲಾಪೂರು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಲಾರಿ ನಂ. ಎಪಿ-29-ಟಿಎ-5206 ಹೊರಟಿದ್ದು ಅದರ ಚಾಲಕನು ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೆ ಸೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರು ಬೈಕನ್ನು ಸದರಿ ಲಾರಿಯನ್ನು ಓವರ್ ಟೇಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಮುಂದುಗಡೆ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ರೋಡ್ ಹಂಪ್ಸ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಲಾರಿಯ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÉÄʧƧ«ÄAiÀiÁ vÀAzÉ ¤gÀAd£À ªÀ°, ªÀAiÀiÁ-23 ªÀµÀð, eÁ-ªÀÄĹèA, G-¯Áj £ÀA. J¦-29-nJ-5206 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á-J¯ï.¦ £ÀUÀgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ (J¦) ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತಿರುಗಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಲಾರಿಯ ಹಿಂಭಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಮೋಟಾರು ಸೈಕಲ್‌ಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರ ಮತ್ತು ಆತನ ಮಗಳು ಮೋಟಾರು ಬೈಕ್‌ಸಮೇತ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ರೇಣುಕಾ ಇವಳಿಗೆ ಎದೆಗೆ, ತಲೆಗೆ ಭಾರೀ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಮುಗಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ. ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೆ ಮೈಕೈಗಳಿಗೆ ತೆರಚಿದ ರಕ್ತಗಾಯಗಳು ಆಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. AvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁu UÀÄ£Éß £ÀA:15/2014 PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
         ¢£ÁAPÀ: 06.02.2014  gÀAzÀÄ  ªÀÄzÁåºÀß 3.00 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß vÀAV ªÀiÁgɪÀÄä FPÉAiÀÄÄ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀgÁzÀ «d®QëöäÃ, ¸ÀÆUÀªÀÄä PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÀnÖUÉ vÀgÀ®Ä CqÀ«UÉ ºÉÆÃV ªÀÄzÁåºÀß 4.00 UÀAmɬÄAzÀ 5.00 UÀAmÉAiÀÄ°è CqÀ«AiÀÄ°è JPÁKQ ©zÀÄÝ MzÁÝqÀÄwÛgÀĪÁUÀ Pɦ¹ D¸ÀàvÉæUÉ E¯ÁfUÁV vÀAzÁUÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀiÁgɪÀÄä¼ÀÄ C¸ÀĤVgÀÄvÁÛ¼É. ªÀiÁgɪÀÄä¼À zÉúÀzÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢¯Áè. §ºÀıÀ: ªÀiÁgɪÀÄä¼À UÀAqÀ wÃjPÉÆAqÀ ¨sÀÄUÀÄ°£À°è E®èªÉà E£ÁߪÀÅzÉà PÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ §¼À° ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀ§ºÀÄzÀÄ PÁgÀt vÁªÀÅUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÀ ²æêÀÄw CAd£ÀªÀÄä @ wªÀÄ®ªÀÄä ¸Á: ºÀjd£ÀªÁqÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ºÁ.ªÀ  AiÀÄzÁè¥ÀÆgÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ  °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA§gï 02/2014  PÀ®A 174 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
         ªÀÄÈvÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvɪÀÄä UÀAqÀ £ÀgÀ¸À¥Àà, ªÀAiÀiÁ-55 ªÀµÀð, eÁ-£ÁAiÀÄPÀ, G-ºÉÆ®ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á-ªÀiÁ¸ÀzÉÆrØ UÁæªÀÄ FPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 04-02-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä £É®Äè UÀzÉÝUÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ªÀiÁ¼À¥Àà FvÀ£ÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¹A¥Àr¸ÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¤ÃgÀÄ ºÁPÀĪÀÅzÀÄ, Qæ«Ä£Á±ÀPÀ JuÉÚ qÀ©âAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄUÀ ºÉýzÀ PÀqÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄÄ FPÉAiÀÄ PÉÊUÉ CAnPÉÆArzÀÄÝ PÉÊUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV vÉƼÉzÀÄPÉƼÀîzÉà ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀ ªÉÄÃ¯É Hl ªÀiÁrzÀÝjAzÀ vÀ¯É¸ÀÄvÀÄÛ ªÀÄ®VzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 05-02-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ 2 3 ¸À® ªÁAwªÀiÁrPÉÆArzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ SÁ¸ÀV DmÉÆÃzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ jªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 06-02-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11.30 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 01/2014 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_
¢£ÁAPÀ 06-02-2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw EAeÉÆåÃvÀªÀÄä UÀAqÀ zÉÆqÀØ ªÉÆñÀ¥Àà, ªÀAiÀiÁ-60 ªÀµÀð, eÁ-ºÀjd£À, ¸Á-UÁtzsÁ¼À UÁæªÀÄ EªÀgÀ ¨sÀvÀÛzÀ ºÀÄ°è£À §tªÉUÉ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀj DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ¬ÄAzÀ §tªÉAiÀÄ°èzÀÝ MlÄÖ 15 mÁæöåPÀÖgïUÀ¼ÀµÀÄÖ ¨sÀvÀÛzÀ ºÀÄ®Äè ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ¸ÀÄlÄÖ 75,000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¨sÀvÀÛzÀ ºÀÄ®Äè ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ £ÀA ; 04/2014 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-
            gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 07.02.2014 gÀAzÀÄ  86 ¥ÀæÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr    18,400/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 07-02-2014

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 07-02-2014


ªÀÄ£Àß½î ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 07/2014 PÀ®A 4 ¥ÉƸÉÆÌ DPïÖ 2012 & 376 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 07.02.2014 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀÄ ªÀAiÀÄ|| 15 ªÀµÀð ¸Á|| §gÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀÄðzÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁ±ÀªÉ£ÉÃAzÀgÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ 12 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄgÀtºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ. £ÁªÀÅUÀ¼ÀÄ 3 d£À CPÀÌvÀAVAiÀÄgÀÄ EgÀÄvÉÛêÉ. £Á£ÀÄ §gÀÆgÀÄ GzÀÄð »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è 8 £Éà vÀgÀUÀwAiÀĪÀgÉUÉ «zsÁå¨Áå¸À ªÀiÁrzÀÄÝ §qÀvÀ£À¢AzÀ NzÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgɸÀ®Ä DVgÀĪÀÅ¢¯Áè. ¸ÀzsÀå ¦üAiÀiÁ𢠱Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛ¯Áè, UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀgÀPÁj ±Á¯ÉAiÀÄ°è £À£Àß vÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ CqÀÄUÉ PÉ®¸ÀzÀ°è ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÁªÀÄÄ®Ä CUÀ¸ÀgÀ CªÀgÀ ªÀÄ£É EgÀÄvÀÛzÉ. £À£ÀUÉ gÁªÀÄÄ®Ä gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÀ« CUÀ¸ÀgÀ EªÀ£À ¥ÀjZÀAiÀÄ«gÀÄvÀÛzÉ.  »ÃUÉ JgÀqÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ ¸ÀAeÉ PÀvÀÛ¯É DzÀ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ AiÀÄ®èªÀiÁä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ zÁjAiÀÄ£ÀÄß zÁn dAUÀ®UÉ §»zÉð¸ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß »A¨Á°¹ §®ªÀAvÀªÁV CzÉà dAUÀ® £À°è J¼ÉzÉÆÃAiÀÄÄÝ  d§j ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. EzÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß vÁ¬ÄUÉ §AzÀÄ w½¹zÀÄÝ, DzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä ªÀÄAiÀiÁðzÉUÉƸÀÌgÀ F «ZÁgÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÀ ªÀÄÄAzÉAiÀÄÄ ºÉüÀ¨ÉÃqÀ JAzÀÄ CA¢gÀÄvÁÛ¼É ªÀÄvÉÛ MAzÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ ¸ÀAeÉ PÀvÀÛ¯É DzÀ £ÀAvÀgÀ EzÉà gÀ« vÀAzÉ gÁªÀÄÄ®Ä ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄÆäj£À AiÀÄ®èªÀiÁä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ zÁjAiÀÄ£ÀÄß zÁn dAUÀ®UÉ §»zÉð¸ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß »A¨Á°¹ §®ªÀAvÀªÁV CzÉà dAUÀ®£À°è J¼ÉzÉÆÃAiÀÄÄÝ PÉʬÄAzÀ ¨Á¬Ä ªÀÄÄaÑ ±À§Ý ªÀiÁqÀzÀ ºÁUÉ ªÀiÁr, ªÀÄvÉÆÛêÉÄä d§j ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É.  F «ZÁgÀªÀ£ÀÄß ¸ÀºÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ vÁ¬ÄUÉ w½¹zÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä F ¨ÁjAiÀÄÄ ¥ÉưøÀjUÉ PÀA¥ÉèAl PÉÆÃqÀĪÀÅzÀÄ ¨ÉÃqÀ E®è¢zÀÝgÉ ¥ÉÃ¥ÀgÀ£À°è ¸ÀÄ¢Ý §AzÀÄ £Á¼É ¤£Àß ªÀÄzÀĪÉUÉ ¸ÀªÀĸÉåAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ ºÉýzÀ¼ÀÄ. F «ZÁgÀªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄÄäj£À ²æäªÁ¸ÀgÀrØ ªÀÄvÀÄÛ CPÀÌ, ¨sÁªÀ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¥ÀjZÀAiÀÄzÀ gÀªÀjUÉ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÀ CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §gÀÆgÀÄUÉ §AzÀÄ gÀ« ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ £À£Àß vÀAmÉUÉ  §gÀzÀAvÉ JZÀÑjPÉ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ UÉÆvÁÛzÀÄzÀÄÝ K£ÉAzÀgÉ £À£Àß wAUÀ¼À ªÀÄÄlÄÖ §gÀzÀ PÁgÀt ¸ÀA±ÀAiÀÄUÉÆAqÀÄ ªÀÄ£Àß½îUÉ ºÉÆÃV ªÉÄrPÀ¯ï CAUÀr¬ÄAzÀ UÀ¨sÀð ¥ÀjÃPÁë ¸ÁzsÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀjÃPÉë ªÀiÁrPÉÆAqÁUÀ UÀ¨sÀð ¤AwgÀĪÀÅzÀÄ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. PÉ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ zÉÊ»PÀ C¸Àé¸ÀÜvÉAiÀÄ PÁgÀt ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà UÀ¨sÀð¥ÁvÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÉÛ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 07-02-2014 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 6 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠠AiÀÄ®èªÀiÁä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ zÁjAiÀÄ£ÀÄß zÁn dAUÀ®vÀUÉ §»gÀzɸÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÀ« ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß »A¨Á°¹ d§j ¸ÀA¨sÉÆÃUÀPÉÌ ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ QgÀÄZÁqÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä PÉý Nr §AzÀÄ ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛ¼É. £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ  ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÀqÉzÀ  J¯Áè «ZÁgÀªÀ£ÀÄß ©ÃzÀgÀ£À°ègÀĪÀ £À£Àß CPÀ̤UÉ ºÁUÀÆ CªÀgÀ UÀAqÀ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¥jZÀAiÀÄ gÀªÀgÀ eÉÆvÉ ¥sÉÆãÀ£À°è £ÀqÉzÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß w½¸À®Ä CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀj PÀÈvÀåPÉÌ PÁgÀt£ÁzÀ gÀ« FvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉPÉAzÀÄ w½¹zÁUÀ §AzÀÄ vÀªÀÄä°è zÀÆgÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀÄwÛzÉÝãÉ. PÁ£ÀƤ£À CjªÀÅ E®èzÀ PÁgÀt ¥Éưøï oÁuÉUÉ §gÀ®Ä vÀqÀªÁVzÀÝ PÁgÀt ¤ÃqÀÄwÛgÀĪÀ zÀÆgÀÄ£ÀÄß ¹éPÀj¹ gÀ« FvÀ£À ªÉÄïɠ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/2014 PÀ®A 78(3) Pɦ PÁAiÉÄÝ  eÉÆvÉ 420 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ:06/02/2014 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmÉUÉ ¥ÀvÁð¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ £À¹Ã©£À ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÀzÁV RavÀ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ  11.30 UÀAmÉUÉ oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ £ÉÃgÀªÁV ¥ÀvÁð¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ¥ÀvÁð¥ÀÆgÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ¢AzÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è  ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¨ÁwäAiÀÄAvÉ M§â ªÀåQÛ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ JA§vÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä CAvÀ PÀÆV PÀgÉzÀÄ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ £À¹Ã©£À ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀAZÀ£É ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ 12.00 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁrzÀÄÝ ¦.J¸ï.L ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ CªÀÄÈvÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà PÁA§¼É, ªÀAiÀÄ: 46 ªÀµÀð, G: «Ä¹Ûçà PÉ®¸À, eÁw: J¸ï.¹(zÀ°vÀ), ¸Á:¥ÀvÁð¥ÀÆgÀ vÁ:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £À¹©£À ªÀÄlPÁ £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀzÁV M¦àPÉÆAqÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À CAUÀ ±ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁqÀ®Ä CªÀ£À ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï, MAzÀÄ j¯ÉÊ£Àì ªÉƨÉÊ¯ï ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.450/- EzÀݪÀÅ, CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr D¥Á¢vÀ¤UÉ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/2014 PÀ®A 87 Pɦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀB 06/02/2013 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀjUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ ¥sÀQÃgÀ mÉÃPÀqÁzÀ ¸ÀgÀPÁj ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ªÀiÁ«£À CA¨ÁæAiÀÄzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ JA§ ¨Áwä EzÀÝ ªÉÄÃgÉUÉ rJ¸ï¦, ¹¦L, ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¥sÀQÃgÀ mÉÃPÀqÁzÀ ¸ÀgÀPÁj ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ±Á¯ÉAiÀÄ UÉÆÃqÉAiÀÄ ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ±Á¯ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ªÀiÁ«£À CA¨ÁæAiÀÄzÀ°è ªÀiÁ«£À VqÀzÀ PɼÀUÉ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ UÉÆïÁPÁgÀªÁV PÀĽvÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄ ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¦J¸ïL, rJ¸ï¦ ºÁUÀÄ ¹¦L ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉ®ègÀÆ MªÉÄäÃ¯É ¸ÀzÀj ªÀåQÛUÀ¼À ªÉÄÃ¯É 1300 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr 5 d£ÀgÀ£ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¹ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ 1)¥sÀ¹AiÉÆâݣÀ vÀAzÉ ªÀÄĤÃgÉÆâ£À ¸ÉÃR ªÀAiÀÄB39 ªÀµÀð G||qÉæöʪÀgÀ PÉ®¸À ¸Á||vÉÆÃ¥À°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£À ºÀwÛgÀ 1300/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ 2)C°ÃªÀÄ vÀAzÉ PÀjêÀÄ PÁ¯ÉSÁdÄ ªÀAiÀÄB30 ªÀµÀð G||qÉæöʪÀgÀ PÉ®¸À ¸Á||PÀÄ¥sÀ®vÉÆÃqÀ ªÀÄ»¯Á ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£À ºÀwÛgÀ 1250/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ 3)¥ÀªÀ£À vÀAzÉ eÁ°AzÀgÀ£ÁxÀ eÁ£À«ÃgÀ ªÀAiÀÄB25 ªÀµÀð eÁwB¥Àj²µÀÖ G||PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á||EA¢gÁ£ÀUÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£À ºÀwÛgÀ 1550/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ 4)±ÁåªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ¸ÀAvÉÆõÀ ªÉÄÃvÉ  ªÀAiÀÄB26 ªÀµÀð eÁwBPÀÄgÀħ G||qÉæöʪÀgÀ PÉ®¸À ¸Á||²ªÀ£ÀUÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£À ºÀwÛgÀ 850/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ 5)«dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ §¸À£ÉÆÃgÉ ªÀAiÀÄB30 ªÀµÀð eÁwBJ¸ï¹ ªÀiÁ¢UÀ G||¥ÉÃnAUï ¸Á|| EA¢gÁ£ÀUÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£À ºÀwÛgÀ 950/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÀÄzÀåzÀ°è dÆeÁlPÉÌ EnÖzÀ 1350/-gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ EzÀݪÀÅ »ÃUÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ E¸ÉàÃl dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄwÛzÀÝ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 7250/- gÀÆ. UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤PÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 25/2014 PÀ®A 279, 336 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 06/02/2014 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ²æà .JªÀiï J¸ï ªÀÄįÁè ¹¦L PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ ªÀgÀ¢ ¤r¢zÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 06/02/2014 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ PÀıÀ£ÀÆgÀ¢AzÀ OgÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÀıÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ CAZÉ PÀbÉÃj ºÀwÛgÀ «£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ ²ªÁf ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ 23 ªÀµÀð PÉÆæÃdgÀ ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå PÉJ 16 JªÀiï 3744 gÀ ZÁ®PÀ ¸Á;§¼ÀvÀ(PÉ) EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ ¥sÀÄmï ¨ÉÆqÀð ªÉÄÃ¯É  4-5 d£ÀgÀ£ÀÄß ¤°è¹PÉÆAqÀÄ CªÀgÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ«zÉ CAvÁ w½zÀÄ fÃ¥À£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹gÀÄvÁÛ£É EvÁå¢  CAvÁ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 19/2014 PÀ®A 32, 34, PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ & 328, L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 06/02/2014 gÀAzÀÄ 14.15 UÀAmÉUÉ M§â ªÀåQÛ vÀ¼À¨sÉÆUÀ-¥ÀvÁð¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀiÁgÁl PÀÄjvÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ RavÀ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ 14.30 UÀAmÉUÉ oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ £ÉÃgÀªÁV ¥ÀvÁð¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¥ÀvÁð¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ PÁæ¸ï ºÀwægÀ M§â£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è PÁå£ï »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀvÁð¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀ£À ªÉÄÃ¯É C£ÀĪÀiÁ£À §AzÀÄ fÃ¥À£ÀÄß CªÀ£À ºÀwgÀ MAiÀÄÄÝ ¤°è¹  DvÀ£À PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÁ夣À°è K¤zÉ CAvÀ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀjAiÀiÁzÀ jÃwAiÀÄ°è GvÀÛgÀ PÉÆqÀzÉ EzÀÝjAzÀ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÁå£À vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¸À®UÀgÉ, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, G:  QgÁt CAUÀr, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¥ÀvÁð¥ÀÆgÀ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt CAvÀ w½¹zÀ ¸ÀzÀj PÁ夣À°è PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä EzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀiÁgÁl PÀÄjvÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÉÝ£É CAvÀ w½¹zÀ. ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀj PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ EzÉAiÀiÁ CAvÀ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ¥ÀgÀªÁ£ÀV ªÀUÉÊgÉ E¯Áè CAvÀ w½¹zÀ, PÁ夣À ªÀÄÄZÀѽPÉ vÉUÉzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä CAvÀ RavÀªÁVzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj PÁ夣À°è CAzÁdÄ 5 °lgï PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä EzÀÄÝ, ¸ÀzÀj PÀ¼ÀͨsÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÉªÀ£É¬ÄAzÀ d£ÀgÀ fêÀPÉÌ ºÁ¤AiÀiÁUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EzÀÄÝzÀÝ£ÀÄß w½zÀÄ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl PÀÄjvÀÄ vÀA¢zÀÝjAzÀ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä d¦Û ªÀiÁr D¥Á¢vÀ¤UÉ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/2014 PÀ®A. 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 04/02/2014  gÀAzÀÄ 0630 UÀAmÉUÉ gÁ.ºÉ.£ÀA 9gÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£À߽à ¨ÁqÀðgÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ±ÀÈzsÁ zsÁ¨ÁzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉUÉ DgÉƦ PÉÃvÀ£À ¸ÀÄPÀgÉ gÉ£À®Ö PÁgÀ £ÀA JA.JZÀ-35-¦=4214 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: UÉÆA¢üAiÀiÁ (JAJ¸À) FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß  CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¥Áæt §gÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÀAmÉÆæî ªÀiÁqÀzÉ gÉÆÃr£À §¢AiÀÄ°è ¤°è¹zÀÄÝ PÁj£À°èzÀÝ UÉÆ«AzÀ ¸ÉÆä EvÀ¤UÉ ¨sÁjUÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. PÁgÀt ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 29/2014 PÀ®A 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 05-02-14 gÀAzÀÄ gÁwæ 10:45 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÁà PÁf ªÀAiÀÄ 36 µÀð PÀÆ° PÉ®¸À °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: PÉƼÁgÀ(PÉ) EªÀgÀ ºÉAqÀw dUÀzÉë EªÀgÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ¸Á: £Ë¨ÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ® CvÉÛ ªÀÄzÀĪÀÄw EªÀjUÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr PÀgɬĹzÀÝjAzÀ PÉƼÁgÀzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÝgÀÄ. ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CvÉÛ ªÀiÁªÀA¢gÀ ªÀÄzsÀå ªÀiÁw£À ZÀPÀªÀÄQ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiÁªÀ UÀÄAqÀ¥Áà EªÀgÀÄ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄgÁzÀ 1] ¸ÁªÀ£À 2] gÀhÄgÉÃ¥Áà ¸Á: ªÀÄ®PÁ¥ÀÆgÀ 3] UÀÄAqÀ¥Áà ¸Á: £Ë¨ÁzÀ 4] ªÀÄzÀĪÀÄw UÀAqÀ UÀÄAqÀ¥Áà ¸Á: £Ë¨ÁzÀ EªÀjUÉ PÀgɹzÀgÀÄ ¸ÀzÀj 4 d£ÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiÁªÀ UÀÄAqÀ¥Áà ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ ªÀÄzsÀĪÀÄw EªÀgÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ F ¨sÁqÀPÁªÀzÀÄ ºÉZÁÑVzÉ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ½UÉ §ºÀ¼À vÁæ¸À PÀÆqÀÄwÛzÁÝ£É ºÉÆrj §A¢zÀÄÝ £Á£ÀÄ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃªÉ CAvÁ CAzÁUÀ ¸ÁªÀ£À ªÀÄvÀÄÛ dgÉ¥Àà EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉʬÄAzÀ PÁ°¤AzÀ »UÁÎ ªÀÄÄUÁÎ xÀ½¹gÀÄvÁÛgÉ ¸ÁªÀ£À vÀ£Àß vÀ¯É¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄÄRPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄÆV¤AzÀ zsÁgÀPÀgÀ gÀPÀÛ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß eÉêÀÄì PÉƼÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ±ÀA¨sÀÄ ºÁUÀÆ CPÀÌ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ £ÉÆÃrgÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀj WÀl£À ¢: 05-02-14 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ dgÀÄVgÀÄvÀÛzÉ PÁgÀt ªÀiÁªÀ UÀÄAqÀ¥Áà CvÉÛ ªÀÄzsÀĪÀÄw ºÁUÀÆ ¸ÁªÀ£À ¸Á:©ÃzÀgÀ gÀhÄgÉ¥Áà ¸Á: ªÀÄ®PÁ¥ÀÄgÀ EªÀgÉ®ègÀÄ JPÉÆÃzÉÝñÀ¢AzÀ £À£Àß ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä PÉÆjPÉ CAvÁ EvÁå¢ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 30/2014 PÀ®A 143, 341, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 20/12/2013 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ AiÀÄĸÀÄ¥sÉÆâݣï vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ªÉƬģÉÆ¢Ý£ï ªÀAiÀÄ 38 ªÁå¥ÁgÀ ªÀÄĹèA ¸Á: ªÀĤAiÀÄgï vÁ°A ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ CAUÀrAiÀÄ°èzÁÝUÀ EzÁÎ PÁA¥ÉèÃPïìzÀ CzsÀåPÀëgÀÄ, ¸ÉPÉæÃlj, ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄUÀ¼ÀÄ J®ègÀÆ §AzÀÄ ¨sÉÆøÀr ªÀÄUÀ£É CAUÀr SÁ° ªÀiÁqÀÄ CAvÁ ºÉýzÀgÀÄ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß CVæêÉÄAmï ¥ÀæPÁgÀ CAUÀrAiÀÄ°èzÉÝ£É. £À£ÀUÉ ªÀÄÄAavÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÉà £ÉÆÃn¸ï ¤ÃrgÀĪÀÅ¢¯Áè. ªÀÄvÀÄÛ ªÀiËTPÀªÁV w½¹gÀĪÀÅ¢¯Áè. KPÁKQ CAUÀr SÁ° ªÀiÁqÀÄ CAvÁ CAzÀgÉ ºÉÃUÉ SÁ° ªÀiÁqÀ° CAvÁ PÉýzÁUÀ F ªÉÆzÀ¯Éà CªÀgÀÄ ¤zsÀðj¹zÀÝAvÉ PÀÆ° PÁ«ÄðPÀgÀ£ÀÄß vÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2.25 ®PÀëö gÀÆ. ªÀiË®åzÀ ºÁqÀðªÉÃgï ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀUÉ vÉUɬĹ EzÁÎzÀ UÉÆÃzÁ«Ä£À°è ºÁQ¹gÀÄvÁÛgÉ. F §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ oÁuÉUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ CAUÀr¬ÄAzÀ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¥ÀPÀqÉÆ ¸Á¯ÉPÉÆà CAvÁ CAzÁUÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3-4 d£ÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉʬÄAzÀ PÁ°¤AzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ CzsÀåPÀëgÀÄ, ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CªÁeï ªÀiÁrzÀgÉ ¤AvÀ eÁUÀzÀ°è ¤£ÀUÉ RvÀA ªÀiÁr¸ÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. C°èAiÉÄà EzÀÝ «ÄeÁð ±À¦üà ¨ÉÃUï ¸Á: UÉÆïÉSÁ£Á ªÀÄvÀÄÛ ±À¦üà ¸À¯ÁªÀiï ¸Á: ªÀĤAiÀiÁgï vÁ°ÃªÀÄÄ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ £ÉÆÃr ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. F §UÉÎ £ÀªÀÄä ªÀQîgÀ°è ZÀað¹ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆÃqÀ®Ä vÀqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/2014 PÀ®A ºÀÄqÀÄV PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ: 06/02/2014 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀgÁzÀ ²æêÀÄw. ¥ÀÄtåªÀw UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¹AUÉ ªÀAiÀÄ: 35ªÀµÀð eÁw: zÀ°vÀ J¸ï¹ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: RlPÀaAZÉÆýî vÁ: ¨sÁ°Ì, EªÀgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä zÀÆgÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀµÁðgÁt ªÀAiÀÄ: 15ªÀµÀð EªÀ½UÉ aAZÉÆýî UÁæªÀÄzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ qÀ¨Éâ JA¨ÁvÀ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV CvÁåZÁgÀ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 04/2014 PÀ®A 366(J), 506, 376 (2)(1) L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä DVzÀÄÝ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ¢£ÁAPÀ: 08-01-2014 gÀAzÀÄ ªÉÄÊ ¸ÀÄlÖ §UÉÎ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥Àr¸ÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀ¼À£ÀÄß ªÉÄð£À PÉù£À°è ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¥ÀjÃPÉëUÉ M¼À¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CªÀ¼À J¯Áè ¥ÀjÃPÉëUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄV¢zÀÄÝ PÉêÀ® ªÀÄÆvÀæ ¥ÀjÃPÉë ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛ ¥ÀjÃPÉë ªÀiÁvÀæ EzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 11-01-2014 ªÀÄzsÁåºÀß 1200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÊzÀågÀÄ gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆvÀæ ¥ÀjÃPÉëUÁV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è£À ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀgÀÄ. ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ JJ¸ïL GµÁ¨Á¬Ä ªÉÄÃqÀA gÀªÀgÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ C°è£À C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ JªÀiïJ¯ï¹ PÉøï EzÀÄÝ ¦üøï PÀ£Éì±À£ï aÃn vÀgÀ®Ä w½¹zÁUÀ JJ¸ïL ªÉÄÃqÀA gÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀj zÁR¯Áw vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃUÀĪÀÅzÁV ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ §gÀ°¯Áè. ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ JJ¸ïL ªÉÄÃqÀA gÀªÀgÀÄ ¸ÁPÀµÀÄÖ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ªÀÄUÀ¼À ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè. F ªÀÄzsÉå £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ MAzÉgÀqÀÄ ¸Áj zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ £À£Àß eÉÆÃvÉ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀÄÝ, vÁªÀÅ ¸ËRåªÁVgÀĪÀÅzÁVAiÀÄÆ, £À£ÀUÉ ºÀÄqÀÄPÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃqÁ CAvÁ ºÉýgÀÄvÁÛ¼É. PÁuÉAiÀiÁzÀ  ªÀÄUÀ½UÉ ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr PÉÆÃqÀ®Ä F ªÀÄÆ®PÀ PÉÆÃgÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 32/2014 PÀ®A 454, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 06-02-2014 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà QæõÁÚ vÀAzÉ UÉÆÃgÀPÀ£ÁxÀ SÉÃqÀ ¸Á: PÉÆlUÁå¼ÀªÁr EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ zÀÆgÀÄ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 06-02-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ C®ªÀiÁgÀzÀ°è 2,000/- gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ£ÀÄß EnÖgÀÄvÉÛÃ£É ªÀÄvÀÄÛ C®ªÀiÁgÁzÀ QðAiÀÄ£ÀÄß C®ªÀiÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É EnÖgÀÄvÉÛãÉ. ºÀt ElÖ §UÉÎ £À£Àß vÀAzÉ UÉÆÃgÀR£ÁxÀ ªÀÄvÀÄÛ vÁ¬Ä ®vÁ¨Á¬Ä EªÀgÀUÉ w½¹gÀÄvÉÛãÉ. £ÀªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬Ä E§âgÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-00 UÀAmÉUÉ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢ PÀÆqÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ªÀģɬÄAzÀ ¨sÁ°ÌUÉ PÁ¯ÉÃdUÉ §A¢gÀÄvÉÛãÉ. ¢£ÁAPÀ 06-02-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ¯ÉÃd ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ CAzÁdÄ 2-00 UÀAmÉUÉ  ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¨ÁV®Ä MAzÀÄ PÀqɬÄAzÀ JwÛ M¼ÀUÉ ºÉÆÃVzÀAvÉ PÀAqÀÄ §AvÀÄ PÀÆqÀ¯É ºÀwÛgÀ EzÀÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ QðPÁ¬Ä¬ÄAzÀ ¨ÁV®Ä vÉUÉzÀÄ M¼ÀUÉ §AzÀÄ C®ªÀiÁgÀ Qð vÉUÉzÀÄ C®ªÀiÁjAiÀÄ°è £ÉÆÃqÀ¯ÁV EAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ElÄÖ ºÉÆÃzÀ ºÀt 2,000/- gÀÆ¥Á¬Ä EgÀ°¯Áè. CµÀÖgÀ°è £ÀªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬Ä ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ vÀAzÉ vÁ¬Ä E§âjUÉ C®ªÀiÁjAiÀÄ°è ElÖ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAr¢ÝgÁ CAvÁ PÉýzÁUÀ CªÀgÀÄ £ÁªÀÅ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAr¯Áè CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä MAzÀÄ PÀqɬÄAzÀ JwÛzÀAvÉ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÀÆqÀ £ÀªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀjUÉ w½¹gÀÄvÉÛãÉ. DgÉÆævÀgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ C®ªÀiÁjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ElÖ C®ªÀiÁj QðAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ C®ªÀiÁj vÉgÉzÀÄ C®ªÀiÁjAiÀÄ°è ElÖ 2,000/- gÀÆ. ºÀtªÀ£ÀÄß C®ªÀiÁj¬ÄAzÀ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁjUÀÆ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §gÀ¨ÁgÀzÉAzÀÄ C®ªÀiÁjAiÀÄ QðAiÀÄ£ÀÄß £ÁªÀÅ EqÀĪÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÁUÉÃAiÉÄ EngÀÄvÁÛgÉ. £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢AiÀiÁzÀ PÀgÀt vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ SÉÃqÉ ªÀAiÀÄ CAzÁdÄ 10 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ QæõÁÚ vÀAzÉ ¥Àæ¯ÁízÀ VÃj ªÀAiÀÄ CAzÁdÄ 10 ªÀµÀð E§âgÀÄ ¸Á: PÉÆlUÁå¼ÀªÁr F E§âgÀÄ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ £ÀªÀÄä C®ªÀiÁjAiÀÄ°è ElÄÖ 2,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÀt PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj E§âgÀÄ ºÀÄqÀÄUÀjUÉ «ZÁj¹ ªÀģɬÄAzÀ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ ºÀt ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁr PÉÆqÀ®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀgÀ §UÉÎ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/2014 PÀ®A 341, 323, 504, 506  L.¦.¹  :-
¢£ÁAPÀ 06/02/2014 gÀAzÀÄ 20:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà PÀªÀįÁPÀgÀ vÀAzÉ CuÉÚ¥Áà PÁqÁ¢ ªÀAiÀÄ: 56 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: qÉæöʪÀgÀ ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁ£ÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢ CtÚ£ÁzÀ ¨Á§ÄgÁªÀ PÁqÁ¢ E§âgÀ ªÀÄzsÉå ºÉÆîzÀ ¥Á®zÀ ºÀAaPÉ ¸ÀA§AzsÀ vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝ CzÉà PÁgÀtPÁÌV ¢£ÁAPÀ 06/02/2014 gÀAzÀÄ 17:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀÄ®¸ÀÆgÀ §¸À¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ZÀºÁ ºÉÆÃmÉî ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ vÀ£Àß CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ PÁqÁ¢ EvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ zÁjAiÀÄ°è DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ MwÛ »rzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ  jhÄAgÀhiÁ ªÀÄ¹Û ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ £ÀÄQzÀjAzÀ 2 PÁ°UÉ ºÀwÛ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ¤£ÀUÉ fêÀAvÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè ºÉÆÃqÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛ£É CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀ£ÀÄ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.