Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, September 6, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 06-09-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 06/09/2010
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 121/2010 PÀ®A 143, 147, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 05/09/2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ £ÁfªÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¹JA¹ ªÁqïð £ÀA.9 gÀ PË£Àì®gï ºÁUÀÆ C¥ÀjavÀ 10-15 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀwñÀ vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ¥Àà ±Á±ÉnÖ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀiÁvÁrPÉÆAqÀÄ PÀmÉÖ MqÉ¢gÀÄvÉÛêÉAzÀÄ w½¹zÀÝPÉÌ C°èAzÀ ¸ÀĪÀÄä£É ºÉÆÃV, £ÀAvÀgÀ E£ÉÆߪÉÄä DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ PÀmÉÖ E£ÀÆß vÉUÉAiÀĨÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ CA¢zÀÝPÉÌ FUÁUÀ¯Éà ¹JA¹ D¦üøÀgï ºÉýzÀµÀÄÖ vÉUÉ¢gÀÄvÉÛÃªÉ ¤ÃªÉÃPÉÌ §A¢gÀÄwÛj CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀjUÉ CA¢zÀÝPÉÌ CªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr PÀ®Äè vÉUÉAiÀÄĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀÄ¥ÁÛAUÀzÀ ªÉÄÃ¯É M¢ÝgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ EªÀjUÉ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr jhÄAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÆgÀ¼À°è£À ¯ÁPÉÃmï ªÀÄvÀÄÛ PÉÊAiÀÄ°è£À GAUÀgÀÄ QvÀÄÛPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 90/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 05-09-2010 gÀAzÀÄ dªÀiÁ®¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ UÁAiÀħ eËlUÉ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: qÀ¥ÀÄàgÀ, vÁ: d»gÁ¨ÁzÀ, f¯Éè: ªÉÄÃzÀPï (J¦) EvÀ£À ¸ÀA§A¢ü £ÁUÀªÀiÁä JA§ÄªÀªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ CAvÀå QæÃAiÉÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ¨Á®AiÀiÁå, £ÁUÀªÀiÁä UÀAqÀ CAdtÚ, ¥ÀzÁäªÀw UÀAqÀ zÀvÁÛwæ, J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ HjUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ fÃUÁð UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ DmÉÆà £ÀA PÉJ-38/3964 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ CdÄð£À ¸Á: qÀ¥ÀÄàgÀ, vÁ: d»gÁ¨ÁzÀ, f¯Éè: ªÉÄÃzÀPï (J¦) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ, ZÀ¯Á¬Ä¹ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÁ®ÄUÀ½UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÉÆAlzÀ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ¨Á®AiÀiÁå EvÀ¤UÉ JqÀUÁ® ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÆ¼É ªÀÄÆj¢gÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ ¸ÉÆAlzÀ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæUÀÆ ¸ÀºÀ JqÀ ¨sÁPÁ½AiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃqÀzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 65/2010 PÀ®A 324, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 5-09-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸ÀÄgÉÃSÁ UÀAqÀ GzÀݪÀgÁªÀ G¥Á¸É ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: qÁªÀgÀUÁAªÀ, vÁ: ¨sÁ°Ì EPÉAiÀÄ UÀAqÀ, CvÉÛ ºÁUÀÆ £ÉUÉtÂgÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ EPÉAiÀÄ ªÉÄÊzÀÄ£À£ÁzÀ DgÉÆæ ©üêÀÄ vÀAzÉ «oÀ×®gÁªÀ G¥Á¸É ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ ºÉÆgÀV¤AzÀ §AzÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ CªÁZÀåªÁV ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ¤UÉ ¨ÉÊAiÀÄĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ºÉÆÃgÀUÉ §AzÀÄ £À£ÀߣÀÄß KPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÁ CAzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ¤UÉ ºÉÆÃqÉAiÀÄĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÀÆ CzÉà §rUɬÄAzÀ JqÀUÀqÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À CvÉÛ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ CzÉà §rUɬÄAzÀ CªÀ¼À JqÀ UÀqÉ ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ¤UÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 254/2010 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 4,5/09/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ¤ªÀiÁäuÉ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.n UÉÆAqÁ, ¸Á: ªÀiÁtÂPÀ£ÀUÀgÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄ®VPÉÆAqÀ gÀÆ«ÄUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄÄA¢£À aîPÀ ºÁQ, ¥ÀPÉÌ gÀÆ«Ä£À ¨ÁV°£À ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ¨ÁV®Ä vÉUÉzÀÄ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV C®ªÀiÁjAiÀÄ°èzÀÝ 21,000/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨É½îAiÀÄ MqÀªÉUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 154/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 06/09/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À JºÉZï¹-72 ¥ÉưøÀ fÃ¥À £ÀA PÉJ-38/f-205 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: r.J.Dgï.©ÃzÀgÀ, ¸ÀzÀå ¥ÉưøÀ G¥Á¢üÃPÀëPÀgÀ PÀbÉÃj ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà J.ºÀZï. a¥ÁàgÀ, ¥ÉưøÀ G¥Á¢üÃPÀëPÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ ZÉQÌAUÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁè¢AzÀ gÁ.ºÉ.£ÀA 09gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁ.ºÉ.£ÀA 09gÀ ªÉÄÃ¯É gÁeÉñÀégÀ UÁæªÀÄzÀ FzÁÎ ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉʩêÀiï ¯ÉÊl ºÁQPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ fæUÉ rQÌ ªÀiÁr, vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸À¯ÁgÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ fÃ¥ÀÄ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ fæ£À°è EzÀÝ ¥ÉưøÀ G¥Á¢üÃPÀëPÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀjUÉ PɼÀ vÀÄnUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §®UÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ºÀwÛgÀ M¼À¥ÉlÄÖ DVzÀÄÝ C®èzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JzÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄvÁ®ÆPÀ UÀAd½îUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, GªÉÄñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà 30 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ, ¢£ÁAPÀ:05.09.2010 gÀAzÀÄ 07.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ dAiÀÄ¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉò¹ ¨ÁV® PÉÆAr ºÁQ, dAiÀÄ¥Àà£À 30 ªÀµÀðzÀ ¥ÀwßAiÀÄ£ÀÄß vÀ£ÉÆßA¢UÉ zÉÊ»PÀ ¸ÀA¥ÀPÀð ºÉÆAzÀ®Ä DºÁ餹zÀÄÝ ¤gÁPÀj¹zÀ ªÀÄ»¼ÉUÉ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ d§gïzÀ¹Û¬ÄAzÀ zÉÊ»PÀ ¸ÀA§AzÀ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄ»¼É PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ: 04.09.2010 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ «gÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 25 ªÀµÀð, ¸Á:PÀlèlÆÌgÀÄ, vÁ:f¯Áè: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, EªÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgï mÁæ°¸ÀASÉå:PÉJ.36, J.2008 £ÉÃzÀÝgÀ°è £ÀgÀ¹AºÀ®Ä & ªÀiÁgÉ¥Àà EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-ZÀAzÀæ§AqÁ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°è PÀ®élðUÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ mÁæPÀÖgï¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ vÉVΣÀ°è ©¢ÝzÀÝjAzÀ mÁæPÀÖgï CrAiÀÄ°è ¹°QzÀ ZÁ®PÀ «gÉñÀ¤UÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, £ÀgÀ¹AºÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÉ¥Àà¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä ¢£ÁAPÀ:05.09.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ: 05.09.2010 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ eÁQÃgÀÄ¢Ýãï vÀAzÉ ¥sÀAiÀiÁeï ªÀÄÄvÀÄðeÁ ºÀĸÉÃ£ï ¸Á: CAzÀÆæ£ÀQ¯Áè gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, EªÀ£ÀÄ PÁgÀĸÀASÉå:PÉJ.36, JA.6511 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀiÁ£À«-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ PÀÄrðPÁæ¸ï ºÀwÛgÀ PÁgÀĸÀASÉå: PÉJ.36,JA.5081 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ PÁj£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ¸ÀÆUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ «ÃgÀ£ÀUËqÀ 42 ªÀµÀð, ¸Á:dA§®¢¤ß ªÀÄvÀÄÛ EvÀÀgÀjUÉ ¸ÁzsÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¸ÀÆUÀ£ÀUËqÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ «ÄAZÉÃjvÁAqÁ-2 gÀ ¤ªÁ¹, ¨Á®¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, Z˪Áuï, 45 EªÀgÀ ¥ÀÄvÀæ ZÉAzÀ¥Àà£ÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ£À ¸ÀgÀPÁj ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀðPÁ¯ÉÃdÄ (¥ËæqsÀ±Á¯É «¨sÁUÀ) zÀ°è 9£Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è NzÀÄwzÀÄÝ FUÉÎ 3 ªÀµÀð¢AzÀ d£ÀgÀ¯ï ¨ÁAiÀiïì ºÁ¸ÉÖïï£À°è EgÀÄwÛzÀÄÝ, CªÀ¤UÉ DgÁªÀÄ E®èzÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ 10 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ CªÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÁAqÀPÉÌ ºÉÆÃV ¢£ÁAPÀ: 30.08.2010 gÀAzÀÄ ¥ÀÄ£ÀB ºÁ¸ïÖ¯ïUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 01.09.2010 gÀAzÀÄ ¨Á®¥Àà£ÀÄ ªÀÄUÀ£À AiÉÆÃUÀPÉëêÀÄ «ZÁj¸À®Ä ºÁ¸ÀÖ¯ïUÉ §AzÁUÀ ªÀÄUÀ ºÁ¸ÉÖïï£À°è EgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀĪÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w w½zÀÄ CzÉ ¢£À PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ vÀ¤SÁ PÁ®PÉÌ PÁuÉAiÀiÁVzÀÝ ¨Á®PÀ ZÀAzÀ¥Àà£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:05.09.2M10 gÀAzÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVzÀÄÝ ¥ÉÆõÀPÀjUÉ M¦à¸À¯ÁVzÉ.

    ¢£ÁAPÀ:03.09.2010 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ bÀvÀæ¥Àà vÀAzÉ «gÀÄ¥ÀtÚ 30 ªÀµÀð, ªÀÄvÀÄÛ «gÀÄ¥ÀtÚ vÀAzÉ bÀvÀæ¥Àà 50 ªÀµÀð, E§âgÀÆ ¸Á:PÀtÆÚgÀÄ UÁæªÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ UÀÄgÀħ¸À¥Àà vÀAzÉ ²ªÀAiÉÆÃUÀ¥Àà ºÉƽ EªÀgÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, bÀvÀæ¥Àà£ÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £Á£ÀÄ J¸ï¹ EzÉÝÃ£É £À£ÀUÉ gÀÆ:5000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀÄÝ PÉÆqÀ®Ä ¤gÁPÀj¹zÀÝPÉÌ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ Nr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃzÀgÀÄ ©qÀzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆPÀÄÌ ºÉÆgÀUÉ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ UÀÄgÀħ¸À¥Àà ¢£ÁAPÀ:05.09.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:04.09.2010 gÀAzÀÄ 23.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¹.ºÉZï.²æäªÁ¸À vÀAzÉ §®gÁªÀÄ ªÀÄÆwð ¸Á: ¥ÀUÀqÀ¢¤ß ¥ÉÊPÁåA¥ï EªÀ£ÉÆA¢UÉ UÀuÉñÀ læ¸ïÖ£À ºÀtzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÉʵÀªÀÄå ºÉÆA¢zÀÝ CzÉ PÁåA¥ï£À ¤ªÁ¹UÀ¼ÁzÀ ªÉÊ.UÉÆæ vÀAzÉ ªÉÊ.AiÀÄAPÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¹.ºÉZï.²æäªÁ¸À£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¸ÉPÉælj ºÀwÛgÀ ºÀt AiÀiÁPÉ EnÖ¢Ý £ÀªÀÄUÉ PÉÆqÀÄ CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¹ºÉZï. ²æäªÁ¸À ¢£ÁAPÀ:05.09.2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ,

    EzÉà «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹, ¹.ºÉZï.²æäªÁ¸À ªÀÄvÀÄÛ ²Ã£ÀÄ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt ªÀÄÆwð E§âgÀÆ ¸Á: ¥ÀUÀqÀ¢¤ß ¥ÉÊPÁåA¥ï ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:04.09.2010 gÀAzÀÄ 23.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦.gÀªÉÄñÀ¨Á§Ä EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ F dUÀ¼ÀPÉÌ ¤Ã£Éà PÁgÀt CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ J¼ÉzÁr fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦.gÀªÉÄñÀ¨Á§Ä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è JgÀqÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:05.09.2010 gÀAzÀÄ 10.30 UÀAmÉVAvÀ ªÀÄÄAa£À CªÀ¢üAiÀÄ°è zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÀlÖtzÀ PÉ.E.©. PÁ¯ÉÆäAiÀÄ PÉ.E.©. ¸À«ð¸ï ¸ÉÖõÀ£ï »AzÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ »gÉà zÉêÀvÀªÀÄä£À UÀÄrAiÀÄ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CAzÁdÄ 40 jAzÀ 45 ªÀAiÀĹì£À C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÁÌV fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÀìUÉÆAqÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖAvÉ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ¸Á§tÚ ¥ÀÆeÁj, ¸Á: C±ÉÆÃPïNtÂ, zÉêÀzÀÄUÀð EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀiÁ»w ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÉưøÀgÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ¨sÉÃn ¤Ãr ±ÀªÀ ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀ¯ÁV 5'-6" JvÀÛgÀzÀ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄ ±ÀªÀ«zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ£À «¼Á¸À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄgÀtzÀ ¤dªÁzÀ PÁgÀt w½AiÀÄĪÀ PÀÄjvÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉAiÀÄ°è C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ªÉÄïÁÒªÀt PÀĹvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æÃ.¸Á¬Ä§tÚ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà C£ÀégÀ, ¸Á|| vÀgÀ£À½î, vÁ|| ¸ÉÃqÀA gÀªÀgÀÄ wgÀAzÁd xÉÃlgÀ eÁUÀzÀ°è £ÀqÉ¢gÀĪÀ bÀwÛ£À PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀAPÀgÀ «ÄQìAUï ¯ÉêÀ¯ï ªÀiÁqÀ®Ä vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E¤ßÃvÀgÀgÀÄ 4 £Éà CAvÀ¹Û£À bÀwÛ£À ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ MªÉÄäÃ¯É bÀvÀÄÛ QwÛ ©zÀÄÝ, C°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ £ÁªÀÅ bÀwÛ£À M¼ÀUÀqÉ ¹QÌ ©¢zÀÝjAzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ¸ÀzÀgÀ WÀl£ÉUÉ PÁgÀtgÁzÀ PÀlÖqÀ ¤«Äð¸ÀÄwÛgÀĪÀ PÀlÖqÀzÀ ªÀiÁ°PÀgÀÄ, E¤ßÃvÀgÀ ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀlÖªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EAd¤AiÀÄgÀgÀªÀgÀÄ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¸ÀÄgÀPÀëvÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀîzÉ ¤®ðPÀëvÀ£À ªÀ»¹zÀÝjAzÀ F zÀÄWÀðl£É ¸ÀA¨sÀ«¹zÀÄÝ, WÀl£ÉUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖªÀgÉ®ègÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ
§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÉvÀqÉ ªÀiÁr ºÀ¯Éè ªÀiÁrzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æÃ.±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Àà G¼ÁîUÀrظÁ|| UÀuÉñÀ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ vÁ£ÀÄ UÀÄ®§UÁð £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀgÀPÁj ¥ÁæZÀåªÀ¸ÀÄÛ ¸ÀAUÀæºÁ®AiÀÄzÀ°è J¸ï.r.¹ CAvÁ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÄÝ , C§ÄÝ® gÀ²ÃzÀ vÀAzÉ SÁ¹A ¸Á§ ¸Á|| AiÀiÁzÀįÁè PÁ¯ÉÆä FvÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ D¢üãÀzÀ°ègÀĪÀ AiÀiÁzÀįÁè PÁ¯ÉÆäAiÀÄ PÀªÀÄ¯É ªÀÄÄdgÀvÀ zÀUÁðzÀ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, D eÁUÀ SÁ° ªÀiÁqÀĪÀAvÉ F ªÉÆzÀ®Ä ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀiËTPÀªÁV ºÉýzÀÄÝ C®èzÉ £ÉÆÃn¸À PÉÆnÖzÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ ªÀÄ£É SÁ° ªÀiÁrgÀĪÀ¢®è. ¢£ÁAPÀ: 05-09-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁ£ÀÄ EvÀgÀ ¸ÀºÉÆÃzÉÆåÃVUÀ¼À D¦Ã¸À£À°ègÀĪÁUÀ C§ÄÝ® gÀ²ÃzÀ §AzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÉvÀqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉPÀÆåjn UÁqÀð gÁdÄ E§âjUÀÆ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¸Á¬ÄSÁ£ÉUÉ MAiÀÄÄåwÛzÀÝ UÉÆêÀÅUÀ¼À gÀPÀëuÉ :-

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ:04-09-2010 gÀAzÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À°è C£À¢ÃPÀÈvÀªÁV ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ DPÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆÃj PÀgÀUÀ¼ÀÄ ªÀzsÉ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ PÀ¸Á¬Ä SÁ£ÉUÉ MAiÀÄÄåwÛzÁÝgÉ CAvÁ ªÀiÁ»wAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr 26 DPÀ¼ÀÄ, ºÉÆÃjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 2 ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ ¥ÀæPÀgÀt ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è zÁR¯ÁVzÉ.