Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, June 25, 2013

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 25-06-2013

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 25-06-2013

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 152/2013, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAR 24-06-2013 gÀAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/J¯ï-1931 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ©ÃzÀgÀzÀ ºÉƸÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ PÀqɬÄAzÀ £Ë¨ÁzÀ PÀqÉUÉ zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥Á¥À£Á±À 2 £Éà UÉÃl ºÀwÛgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ PÀAmÉ¥Àà ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÉ, ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: C°AiÀiÁ¨ÁzÀ(eÉ), vÁ: f¯Éè: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ vÁ¬Ä ¸ÀgÀ¸Àéw UÀAqÀ PÀAmÉ¥Àà ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÉ EªÀjUÉ rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ CªÀgÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ºÉÆmÉÖUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, ¸ÉÆAlzÀ »A¨sÁUÀPÉÌ, JqÀ ªÉƼÀ PÁ°£À PɼÀUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁV ©æªÀÄì D¸ÀàvÉæ, ©ÃzÀgÀzÀ°è aQvÉì ºÉÆAzÀÄvÁÛ UÀÄt ªÀÄÄR¼ÁUÀzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÁ¬Ä ¸ÀgÀ¸Àéw EªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.  

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 04/2013, PÀ®A 174(¹) ¹.Dgï.¦.¹ :-
ದಿನಾಂಕ 23-06-2013 ರಂದು ¦üAiÀiÁ𢠤ªÀÄð¯Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ²ªÀ¥Áà  ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹ ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: vÉÃgÁ £ÀUÀgÀ £ÁAzÉÃqÀ (JA.J¸À) EªÀgÀ ಮಗ ಸುನೀಲ ಇತ£ÀÄ ಲಾಧಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಡಾಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಂಡಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ DvÀ¤UÉ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿzÀÝjAzÀ ಸದರಿಯವನಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಬೀದರ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ zÁR°¹zÁUÀ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ¸ÀĤî EvÀ£ÀÄ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ, ಸದರಿಯವನ ಸಾವಿನ°è ಯಾರ ಮೇಲೆ ಸಂದೇಹ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ಹೇಳಿಕೆ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 102/2013, PÀ®A 143, 420, 498(J), 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 3 & 4 r.¦ DåPïÖ :-  
¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨsÁAVt UÀAqÀ ¸ÀÄgÉÃAzÀæ ZÁn ¸Á: ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ, ¸ÀzÀå: zÁqÀV, vÁ: ¨sÁ°Ì, f: ©ÃzÀgÀ, EªÀjUÉ ¢£ÁAPÀ 14-04-2012 gÀAzÀÄ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ ¸ÀÄgÉÃAzÀæ vÀAzÉ ²æÃPÀȵÁÚ ZÁn EªÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è 80 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ 5 vÉÆð §AUÁgÀ, 10 vÉÆð ¨É½î ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 1 ®PÀë UÀȺÀ §¼ÀPÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, H½zÀ 20,000 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ 1 vÉÆð a£Àß ¢Ã¥ÁªÀ½ ºÀ§âzÀ £ÀAvÀgÀ PÀÆqÀĪÀÅzÁV ºÉýgÀÄvÁÛgÉ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ DgÉÆæ £ÀA. 1) ¸ÀÄgÉAzÀæ vÀAzÉ ²æÃPÀȵÁÚ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ZÁn ¸Á: ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ gÁwæ E§âgÀÄ ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ £À£Àß ºÀwÛgÀ ¥ÀÄgÀĵÀvÀé EgÀĪÀÅ¢¯Áè, £Á£ÀÄ zÉÆqÀØ-zÉÆqÀØ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÉÝÃ£É CzÀÄ DzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄvÉÛ £ÁªÀÅ ZÉ£ÁßVgÉÆÃt JAzÀÄ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ ¤ªÀÄä PÀÄlÄA§zÀªÀjUÉ AiÀiÁjUÀÆ w½¸À¨ÉÃqÀ CAvÀ ºÉý ¸Àé®à ¢ªÀ¸À ZÉ£ÁßV ElÄÖPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) UÀAqÀ ¸ÀÄgÉÃAzÀæ, 2) ªÀiÁªÀ, 3) CvÉÛ ¥ÀĵÁà UÀAqÀ ²æÃPÀȵÁÚ ZÁn J®ègÀÆ ¸Á: ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ ºÁUÀÆ 4) £ÁzÀ¤ ¹ÃªÀiÁ @ gÀÆ¥Á° UÀAqÀ ªÁ¸ÀÄzÉêÀ, ¸Á: PÉÆïÁ¥ÀÆgÀ, 5) £ÁzÀ¤AiÀÄ UÀAqÀ ªÁ¸ÀÄzÉêÀ vÀAzÉ ¨Á®ZÀAzÀæ ¸Á: PÉƯÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ªÀgÀzÀQëuÉAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã£ÀUÉ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè, ªÀÄ£É PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè, E£ÀÆß PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀt vÀAzÀÄ PÉÆqÀÄ CAvÀ ¥Àj¥ÀjAiÀiÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀ¢zÀÝgÉ ¤£ÀUÉ fêÀAvÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ, DzÀÝjªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ£À£ÉÆAzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2-3 wAUÀ¼À »AzÉ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ zÁqÀV UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ G½zÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 23-06-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ UÀAqÀ DgÉÆæ £ÀA. 1 EvÀ£ÀÄ zÁqÀV UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ CtÚ vÀªÀÄäA¢gÀ eÉÆÃvÉ dUÀ¼À ªÀiÁr ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀĪÀAvÉ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-06-2013 gÀAzÀÄ PÀA¥ÀÆålgï£À°è mÉÊ¥À ªÀiÁrzÀ PÀ£ÀßqÀzÀ Cfð ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 132/2013, PÀ®A 498(J), 324, 504 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠸ÉÆ£Á¨Á¬Ä UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ eÁzsÀªÀ, eÁw: ®A¨ÁtÂ, ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ (©) vÁAqÁ EªÀjUÉ 12 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, CªÀjUÉ 1 UÀAqÀÄ, 2 ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©) vÁAqÁ, vÁ: OgÁzÀ(©) EvÀ£ÀÄ ¢£Á®Ä ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É, CzÉà jÃw ¢£ÁAPÀ 24-06-2013 gÀAzÀÄ DgÉÆæAiÀÄÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, gÁr¤AzÀ JqÀPÁ® ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, CzÉ gÁr¤AzÀ §®UÀ®èzÀ ªÉÄÃ¯É w«zÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 115/2013, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 20-06-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀQîgÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ PÉ.ºÉZï.© ¤ªÉñÀ£À ¸ÀA. JA.L.f-30 gÀ PÀlÖqÀ PÀlÄÖwÛgÀĪÀ ªÀÄ£É ªÉÄð£À 4 PÀ©ââtzÀ ¦®ègÀ, 06  ªÉAn¯ÉÃlgï ºÁUÀÆ  PÀ©âtzÀ gÁqÀ  22  (04-16 JA.JA, 14-12 JªÀÄ.JA, 06-10 JA.JA) C.Q 13,000/- gÀÆ £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-06-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 232/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 17-06-2013 ರಂದು ¦üAiÀiÁð¢ ಶಾಲಿವಾನ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಭಾಗ್ಯಾಕರ ವಯ: 42 ವರ್ಷ, ಜಾw: ಎ¸ï.¹ ಮಾದಿಗ, ಸಾ: ಹಲ§ರ್ಗಾ EªÀgÀÄ ಬೀದರಕ್ಕೆ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಭಾಲ್ಕಿಬರುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬೀದರ ಬಸ್ಸ ನೀಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಸ್ಸ ನಂ. ಕೆಎ-38/ಎಫ-821 £ÉÃzÀರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕಂಡು ಬೀದರ ಬಸ್ಸ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಭಾಲ್ಕಿ ಬಸನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಸ್ಸಿನಿಂದ ಇಳಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ ¸ÀzÀj §¹ì£À ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆÃ¥ÀAiÀÄÄ ಒಮ್ಮೆಲೆ vÀ£Àß ಬಸ್ಸ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಆಗ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ಓಮ್ಮೆಲೆ ಬಸ್ಸಿನ ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಕೇಳಗೆ ಬಿzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ CªÀgÀ Jಡಕಾಲ ಮೋಳಕಾಲ ಬ್ಬಿಗೆ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಮುರಿದಿರುತ್ತದೆ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-06-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ, ಸಿದ್ದು ತಂದೆ ತಮ್ಮಣ್ಣಾ ಕುಂಬಾರ ಸಾಃ ಬೆಣ್ಣೂರ (ಬಿ) ತಾಃ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ರವರು  ನಾನು ದಿನಾಂಕ:24-06-2013 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2-00 ಗಂಟೆಗೆ  ಸಿ.ಟಿ. ಬಸ್ ಸ್ಟಾಂಡ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೆಡ್ ಪೊಸ್ಟ ಆಫೀಸ ಕಡೆಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕಾರ ನಂ. ಕೆ.ಎ19 ಎಮ್.ಬಿ-7134 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಕಾರನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ನನಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿ ತನ್ನ ಕಾರ ಸಮೇತ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 38/2013 ಕಲಂ, 279, 337, ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐ.ಎಮ.ವಿ.ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:

ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ  ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ.ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ರಾಜಶೇಖರ ಸಿಗರಕಂಠೀ ಸಾ: ನಿಂಬಾಳ  ತಾ:ಆಳಂದ ಹಾ:ವಾ:ಸೋಲಾಪೂರ ರವರು ನಾನು ನನ್ನ ಗಂಡ ರಾಜಶೇಖರ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ನಿಂಬಾಳ ಬಿಟ್ಟು ಸೋಲಾಪೂರದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು, ನಿಂಬಾಳದಲ್ಲಿರುವ ಹೊಲ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗ್ಗಾಗ್ಗೆ ನಿಂಬಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಮಾಡುತ್ತೆವೆ ಸದರ ಹೊಲದ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೈದುನನಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುತ್ರ ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ದಿನಾಂಕ:24/06/2013 ರಂದು 11:45 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಮೈದುನ  ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುತ್ರ ತಂದೆ ಬಸವಣಪ್ಪ ಸಿಗರಕಂಠಿ ಇತನು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನನಗೆ  ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ಬಗಳಿಂದ ಬೈದು ಕೈಯಿಂದಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದು ಗುಪ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿ ಈ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಸುಡುತ್ತೆನೆ ಅಂತಾ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಅವಮಾನ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ.ನಂ: 53/2013 ಕಲಂ 323,324,341,354,447,504,506 ಐಪಿಸಿ. ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.