Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, April 5, 2015

Raichur District Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

      ¢£ÁAPÀ 04-04-2015 gÀAzÀÄ  ¨É½UÉÎ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ :§¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ UÀAUÀ¥Àà gÉÆnÖ ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀ«vÁ¼À vÁ: ªÀiÁ£À« gÀªÀgÀÄ vÁªÀÅ °ÃdÄ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA,759 gÀ°è ºÀwÛ ºÉÆ®zÀ°è ºÀwÛAiÀÄ£ÀÄß mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è ¯ÉÆÃqÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ºÉÆ®zÀ°£À MrØ£À ªÉÄÃ¯É ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃzÀ «zÀÄåwÛ£À ªÉÊj£À Qr mÁæöåPÀÖjAiÀÄ°èzÀÝ ºÀwÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 32-35 QéAl¯ï ºÀwÛ DPÀ¹äPÀªÁV ¸ÀÄlÄÖ C.Q.gÀÆ; 1,32.200/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ºÀwÛ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÀëöå£ÁVzÀÄÝ mÁæöåPÀÖjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÁ¤AiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è. & AiÀiÁªÀÅzÉà fêÀºÁ¤AiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è, F WÀl£É DPÀ¹äPÀªÁVzÀÄÝ F §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ  DPÀ¹äPÀ  ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA.02/2015 gÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                        ¢£ÁAPÀ-03-04-2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 16-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  PÁå¢UÉÃgÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ºÉÆ®zÀ°è  ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÀAUÀ¥Àà @ gÀAUÀtÚ vÀAzÉ ©üêÀıɥÀà 40ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, MPÀÌ®vÀ£À ¸Á-G®Ì§Ar vÁAqÁ vÁ-zÀÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÀAzÉUÉ £À£ÀUÉ 2 JPÀgÉ d«ÄãÀÄ ¨sÁUÀ §A¢zÉ, £À£Àß CtÚAzÀzÀjUÉ d«ÄãÀÄ ºÉZÀÄÑ §A¢zÀÄÝ £À£ÀUÉ d«ÄãÀÄ E£ÀÆß §gÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ PÉüÀÄwÛzÀÝPÉÌ, ªÀiÁ£À±ÀAiÀÄå vÀAzÉ ©üêÀıɥÀà AiÀÄAPÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀiÁ£À±ÀAiÀÄågÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁ£À±ÀAiÀÄå J®ègÀÆ eÁ. £ÁAiÀÄPÀ ¸Á- G®Ì§Ar vÁAqÁ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ J£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤£ÀUÉ 2 JPÀgÉ d«ÄãÀÄ PÉÆnÖzÉÝÃªÉ ¤£ÀUÉ E£ÀÆß K£ÀÆ d«ÄãÀÄ PÉÆqÀĪÀÅzÀįÉà ¸ÀÆ¼É ªÀÄÀUÀ£É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÀnÖUɬÄAzÀ ºÁUÀÆ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÀÆ PÀÆqÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr,  E£ÉÆßAzÀÄ ¸Áj d«ÄãÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ PÉýzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è  CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ  ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 71/2015 PÀ®A- 504,323,324,506 ¸À»vÀ 34L¦¹.   CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.      
 ¦.¹.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¥ÉÆî¥Àà 40ªÀµÀð,ªÀiÁ¢UÀ PÀƽPÉ®¸À ¸Á- eÁVÃgÀ eÁqÀ®¢¤ß  ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ  ¸ÁºÉ§UËqÀ  eÁw -£ÁAiÀÄPÀ  ¸Á- eÁVÃgÀ eÁqÀ®¢¤ß EªÀgÀ  ºÉÆ®UÀ¼ÀÄ CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÄÝ  ºÉÆ®zÀ ªÀiÁåjUÉ EgÀĪÀ ¸ÀPÁðj gÀhiÁ° VqÀUÀ¼À£ÀÄß DgÉÆæ  gÁªÀÄ£ÀUËqÀ£ÀÄ PÀqÉzÀÄ ºÁQzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß  ¦üAiÀiÁ¢zÁgÀ£ÀÄ  UÉÆwÛ®èzÉ vÀ£ÀߪÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ vÀAzÀÄ ºÁQzÀÄÝ C DUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ  vÁ£ÀÄ PÀqÉ¢gÀĪÀÅzÁV ºÉýzÁUÀ vÉUÉzÀÄPÉƪÀÄqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀAvÉ ºÉýzÀÄÝ, DzÀgÉ  DgÉÆæ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:-04-04-2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ¦üAiÀiÁ¢AiÀÄ NtÂAiÀÄ°è£À JªÀiï.Dgï.ºÉZï.J¸ï. ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ  J¯É CªÀÄgÉñÀ ºÉÆ®zÀ°è£À PÀnÖUÉUÀ¼À£ÀÄß PÀqÉzÀÄ ºÁQzÀgÉ  CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¤£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ vÀAzÀÄ ºÁPÉÆPÉÆAqÀÄ PÀqÉzÀÄ PÀÆ° PÉÆqÀÄ CAzÀgÉ PÉÆqÀĪÀÅ¢¯Áè CAwAiÉÄãÀ¯É ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ,¤ªÀÄäªÀé£À vÀÄ®Äè, §¸À« ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà¤UÉ §¸À«UÉ ©lÖªÀgÉ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä vÉUÉAiÀįɠ ¤ªÀÄä ºÉªÀÄqÀwAiÀÄ£ÀÄß ºÀqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ C°èUÉ §AzÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢ vÁ¬ÄUÉ J¯É §¸À« ¸ÀÆ¼É ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁPÉ  §A¢AiÀįÉà CAvÁ ªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ  PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄ  §® ªÉÆt PÁ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ  ªÀÄÆPÀ ¥ÀlÄÖUÉƽ¹  PÀnlUÉ  PÀqÉzÀ PÀÆ° PÉÆqÀ¢zÀÝgÉ ¤£ÀߣÀÄß ¤ªÀÄä NtÂAiÀÄ°è ¸Á¬Ä¹ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ  ¨ÉzÀjPÉ  ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.É. CAvÁ ¤ÃrzÀ °TvÀ   zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Àß £ÀA. 72/2015 PÀ®A-324,504,506, L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 7(1)(r) ¦.¹.Dgï DPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
              
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ¢£ÁAPÀ-04/04/15 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ eÁVÃgÀ eÁqÀÀ®¢¤ß UÁæªÀÄzÀ ªÀqÀØgÀ PÀnÖ ºÀwÛgÀ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æÃ. ²æÃgÁªÀÄ  vÀAzÉ ¸Á§¥Àà 40ªÀµÀð,£ÁAiÀÄPÀ, PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á-eÁVÃgÀ eÁqÀ®¢¤ß   FvÀÀ£ÀÄ  EzÁÝUÀ DgÉÆæ £ÀA 1 CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¥ÉÆî¥Àà FvÀ£ÀÄ §A¢zÀÄÝ DvÀ¤UÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £ÀªÀÄä §zÀÄ«£À°è  PÀqÉzÀÄ ºÁQzÀÝ PÀnÖUÀ¼À£ÀÄß KPÉ vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢¢Ý  CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É UÀÄA¥ÀÄUÁjPÉ  ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ  DgÉÆæ £ÀA 1£ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É  £ÀªÀÄä PÀnÖUÉUÀ¼À£ÀÄß ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä PÀnÖUÉ C£ÀÄßwÛÃAiÉÄãÀ¯É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½ÃAzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀÄwÛUÉ »rzÀÄ ªÉÄÊPÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ G½zÀ dAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà PÀAqÉ¥Àà vÀAzÉ w¥ÀàtÚ CAd¥Àà vÀAzÉ PÀAqÉ¥Àà PÀgÉ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà AiÀÄgÀªÀĸÁ¼À ªÀÄgÉ¥Àà vÀAzÉ ºÀÄ®UÀ¥Àà ¨ÁUÀ®ªÁqÀ§¸ÀªÀÄä UÀAqÀ ¥ÉÆî¥Àà  J¯ÁègÀÆ eÁw  ªÀiÁ¢UÀ ¸Á- eÁVÃgÀ eÁqÀ®¢¤ß EªÀgÉ®ègÀÆ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½ÃAzÀ  PÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ¨É¤ßUÉ ,ªÀÄvÀÄÛ JqÀ Q«UÉ ºÉÆqÉzÀÄ,  PÀPÀnÖUɬÄAzÀ JzÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ¸Áj £ÀªÀÄä §zÀÄ«£À°èAiÀÄ VqÀUÀ¼À£ÀÄß  PÀqÉzÀgÉ fêÀ ¸À»vÀ  ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ °TvÀ   zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Àß £ÀA. 73/2015 PÀ®A-143,147,148,323,324,504,506,gÉ/« 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ದಿನಾಂಕ 04-04-2015 ರಂದು 7-30 ಪಿ.ಎಂ.ಸುಮಾರು ಸಿಂಧನೂರ ಸಿರುಗುಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁdUËqÀ FrUÀ mÁmÁ J¹E ªÁºÀ£À £ÀA. J¦ 27 nn 4272 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÁB ¥ÉzÀÝ vÀÄA§¼À vÁB DzÉÆä (J.¦) FvÀ£ÀÄ  ತನ್ನ TaTa Ace No. AP 27 TT 4272 ನೆದ್ದನ್ನು ಸಿಂಧನೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಸಿರುಗುಪ್ಪ ಕಡೆಗೆ ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದಡೇಸಗೂರು ಹಾಲಿನ ಡೈರಿ ಮುಂದೆ ಇರುವ  ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಎಡಬಾಜು ಸಿರುಗುಪ್ಪ ಕಡೆಗೆ ಮುಖವಾಡಿ ಇಂಡಿಕೇಟರ ಹಾಕಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಯಾವುದೋ ಲಾರಿಗೆ ಹಿಂದುಗಡೆ ಟಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ TaTa Ace No. AP 27 TT 4272 ನೆದ್ದರ ಚಾಲಕನಾದ ಆರೋಪಿತನಿಗೆ ಮುಂತಲೆಗೆ ಎಡಗಡೆಯಿಂದ ಎಡಗಣ್ಣಿನ ಕೆಳಗಿನ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಮೂಗಿನ ಕೆಳಗೆ ಎಡಗಡೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಕೊಟ್ಟ ಹೇಳಿಕೆ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  81/2015 PÀ®A. 279, 338  L.¦.¹.  CrAiÀÄ°è  ಗುನ್ನೆ ದಾಖ್ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ
          
    
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-        
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉÊc¹gÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 05.04.2015 gÀAzÀÄ   41 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  6100/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.
                                                                        


BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 05-04-2015


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 05-04-2015

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 15/2015, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ D±Á UÀAqÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀgÉrØ ªÀÄÄqÀ© ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: gÉrØ, ¸Á: (¨sÀªÁ¤ ¥ÁzÁ) ªÁAfæ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀgÉrØ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÉrØ ªÀÄÄqÀ© ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð gÀªÀgÀÄ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÁVzÀÄÝ, ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ, SÁ¸ÀV ¸Á® §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ªÀiÁrPÉÆArzÀÝ£ÀÄ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ JgÀqÀÄ JPÀÌgÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ ¸Á® wÃj¸À®Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀgÉ d«ÄãÀÄ AiÀiÁgÀÄ Rjâ ªÀiÁqÀÄwÛgÀ°®è, zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ gÉrØ F »AzÉ JgÀqÀÄ ¸À® ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢gÀĪÀ ªÀiÁ«£À VqÀPÉÌ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆArzÀÝ£ÀÄ, DzÀgÉ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ £ÉÆÃr ©r¹PÉÆArzÀÝgÀÄ, ¸Á®zÀ aAvÉAiÀÄ°è zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉ dUÀ¼À ªÀiÁrzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 8 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ ªÀÄĸÀÛjªÁr UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ¢£ÁAPÀ 04-04-2015 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¨sÁªÀ£ÁzÀ eÉÊgÁdgÉrØ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀgÉ ªÀiÁr ¤£Àß UÀAqÀ£ÀÄ AiÀiÁPÉÆà EAzÀÄ ºÀÄZÀÑ ºÀÄZÀÑ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É ¸ÁAiÀÄÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉüÀÄwÛzÁÝ£É, ¤Ã£ÀÄ ¨ÉÃUÀ£É ¨Á JAzÀÄ ºÉýzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ §gÀĪÀµÀÖgÀ°è zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ gÉrØ EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢gÀĪÀ ªÀiÁ«£À VqÀPÉÌ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ SÁ¸ÀV ¸Á® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸Á® wÃj¸À®Ä DUÀ¯ÁgÀzÀPÉÌ ºÀÄZÀÑ£ÀAvÉ ªÀwð¹ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, DvÀ£À ¸Á«£À°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 54/2015, PÀ®A 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 04-04-2015 gÀAzÀÄ UÁA¢üUÀAd gÉïÉé UÉÃl ºÀwÛgÀ PÉ®ªÀÇ d£ÀgÀÄ E¹àÃl dÆeÁl gÉïÉé CªÀgÀtzÀ°è DqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ §¸ÀªÀgÁd J.J¸À.L UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ JJ¸ïL gÀªÀgÀÄ PÀÆqÀ¯Éà E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgɬĹ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ gÉïÉé UÉÃl ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV gÉïÉé DªÀgÀtzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqsÀÄ E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ZÁAzÀ¥Á±Á vÀAzÉ ªÉĺÀvÁ§ ¸Á§, 2) ªÀĺÀäzÀ SÁeÁ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ E¸Áä¬Ä®, 3) vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ §¸À¥Áà ¸ÁzsÀÄ, 4) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ §AqÉ¥Áà ºÀAUÀgÀV, 5) ªÀiÁgÀvÀAqÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ, 6) ¨Á§Ä vÀAzÉ ¯Á®¥Àà ¸ÀjPÁgÀ J®ègÀÄ ¸Á: ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®èjUÉ ¸ÀÄvÀÄÛªÀgÉzÀÄ ºÉÆÃV CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 17,100/- gÀÆ ºÁUÀÆ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 13/2015, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 02-04-2015 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀÄPÁgÁªÀiï vÀAzÉ ®PÀëöät ªÀĹªÀiÁqÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: zÀ°vÀ, ¸Á: ºÁgÀÆgÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ ©zÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃzÁUÀ C°è D¸ÀàvÉæAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°è M§â C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ ªÀAiÀĸÀÄì 50 ªÀµÀð G¼ÀîªÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà gÉÆÃUÀ¢AzÀ §¼À° PÁA¥ËAqÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è ©¢ÝzÀÄÝ, ºÉÆÃV «ZÁj¹zÁUÀ vÀ£Àß ºÉøÀgÀÄ gÉÃSÁ CAvÁ w½¹zÀ¼ÀÄ «¼Á¸À PÉüÁ¯ÁV AiÀiÁªÀÇzÉà jÃwAiÀÄ «¼Á¸À w½¹gÀĪÀÅ¢®è, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ CªÀ¼ÀÄ £ÀgÀ¼ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR°¹zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 04-04-2015 gÀAzÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj gÉÃSÁ CAzÁdÄ 50 ªÀµÀðzÀªÀ¼ÀÄ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ UÉÆÃvÁÛVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Kalaburagi District Reported Crimes

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ:-04/04/2015 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ ರಮೇಶ ಇತನ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಎಂ.ಎಚ್-13 ಎವಾಯ್-3962 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮೂರಿನಿಂದ ಶ್ರೀ ಬಾಳು ತಂದೆ ಭಜರಂಗ ಡುಬಲ್ ಸಾ:ಅಜನ್ ಸೊಂಡಾ ತಾ:ಪಂಡರಪುರ ಜಿ;ಸೋಲಾಪುರ  ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಹುಮನಾಬಾದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ವೀರಭದ್ರಶ್ವರ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ತಿಂಥಣಿ ಮೌನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮೃತ ರಮೇಶ ಇತನು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಸ್ಕಾಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ಅವರಾದ ದಾಟಿ ಸ್ವಾಮಿ ಸಮರ್ಥ ಆಶ್ರಮದ ಹತ್ತಿರ ರೋಡಿನ ಬದಿಗೆ ಇದ್ದ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮೃತನಿಗೆ ಒಳಪೆಟ್ಟು ಮತ್ತು ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತ ಪಟಿದ್ದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೂ ಸಹಾ ಭಾರಿ ಗಾಯಗಳಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಚಾರ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು :
ನಿಂಬರ್ಘಾ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ಸಕ್ಕುಬಾಯಿ ಗಂಡ ರಮೇಶ ರಾಠೋಡ ಸಾ: ಕೋರಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ಹಾ:ವ ನಿಂಬರ್ಗಾ ಇವರ ಪಾಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ಹೊಲ ಮನೆ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಮೋಹನ ತಂದೆ ಧನಸಿಂಗ್ ರಾಠೋಡ ಸಂಗಡ 02 ಜನರು ಸಾ : ಎಲ್ಲರೂ ಕೋರಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ  ಸೇರಿ ದಿನಾಂಕ 03-04-2015 ರಂದು ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಮಾನ ಭಂಗಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿ ಜೀವ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ನಿಂಬರ್ಗಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ಗೌರಮ್ಮ ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ ನಾವಿ ಸಾ|| ಘತ್ತರಗಾ ಇವರು ದಿನಾಂಕ 04-04-2015 ರಂದು ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಹೊಲದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿದ್ದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಬರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದವರಾದ ಶ್ರೀ ಮುದಕಪ್ಪ (ಅವ್ವಪ್ಪ ತಂದೆ ಕಾಂತಪ್ಪ ಬಂಟನೂರ ಎನ್ನುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಜು ಬಾಜು ಯಾರು ಇಲ್ಲದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಹಿಳೆಯಾದ ನನಗೆ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ಕೈಹಿಡಿದು ಎಳೆದು ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ್ದು, ನಾನು ಎದುರು ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಬಳೆಗಳು ಒಡೆದು ರಕ್ತ ಸ್ರಾವವಾಗಿದೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಜೀವ ಭಯ ಹಾಕಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ತಲೆಮರಿಸಿಕೊಂಡ ಆರೋಪಿತನ ಬಂಧನ :
ರೋಜಾ ಠಾಣೆ : ರೋಜಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ 1] ಗುನ್ನೆ ನಂ.90/2011, 2] ಗುನ್ನೆ ನಂ. 84/2011, 3] ಗುನ್ನೆ ನಂ. 70/2012, ನೇದ್ದರ ಕೇಸುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಾರೆಂಟ ಆರೋಪಿ ಮಿರ್ಜಾ ಅಕ್ಬರ ಕಲಿಮ ಬೇಗ @ ಕಲಿಮ @ ಮಿರ್ಜಾ ಅನ್ವರ ಕಲಿಮ ಬೇಗ @ ಕಲಿಮ ಡಾನ ತಂದೆ ಮಿರ್ಜಾ ಮಹೆಬೂಬ ಬೇಗ ಸಾ: ಮನೆ ನಂ. 7-22/1202 ಮದೀನಾ ಮಂಜಿಲ್ ಕೆ.ಬಿ.ಎನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ ಕಾಲೇಜ ಎದುರುಗೆಡ ಬಿಲಾಲಾಬಾದ ಕಾಲೋನಿ ಕಲಬುರಗಿ ಹಾ:ವಾ: ಹೈದ್ರಾಬಾದ ಈತನಿಗೆ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ: 04/04/2015 ರಂದು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂದನಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿಲಾಗಿದೆ.