Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, July 25, 2012

GULBARGA DIST REPORTED CRIME


ವರದಕ್ಷೀಣೆ ಕಿರುಕುಳ ಪ್ರಕರಣ:
ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀಮತಿ, ಆಯೇಷಾ ಪರ್ವಿನ ಗಂಡ ಮಹ್ಮದ ರಿಜ್ವಾನ ಸಾ|| ಜೀವನ ಭಾಗ ಪಿರದೋಜ ಅಪಾರ್ಟಮೆಂಟ ನೆಲ ಮಹಡಿ ಮುಮ್ರಾ ಥಾಣಾ ಮುಂಬಯಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಹಾ||ವ||ಹೆಚ್.ಐ.ಜಿ-30 ಹೌಸಿಂಗ ಬೋರ್ಡ ಕಾಲೋನಿ ಪಿ.ಟಿ ಕಾಲೋನಿ ಹತ್ತಿರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನನ್ನ ಮದುವೆಯು ದಿನಾಂಕ:04-03-2012 ರಂದು ಬಂದೇ ನವಾಜ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಮಹ್ಮದ ರಿಜ್ವಾನ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದ ಇಕ್ಬಾಲ (ಪೀರಮಹ್ಮದ) ಸಾ:ಮುಮ್ರ್ರಾ ಥಾಣಾ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಬಯಿ ಇವರೊಂದಿಗೆ ನಿಖಾವಾಗಿದ್ದುಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಅಂತಾ 51,000/-ರೂಪಾಯಿಗಳು,  5 ತೊಲೆ ಬಂಗಾರಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ ಆದರೆ ಗಂಡ ಮಹ್ಮದ ರಿಜ್ವಾನ ಹಾಗೂ ಮಾವ ಮಹ್ಮದ ಇಕ್ಬಾಲ ನಾದಿನಿ ಅಲ್ಮಾಜ ಬಾನು ಮತ್ತು ನಾದಿನಿಯ ಗಂಡ ಇರ್ಪಾನಶೇಖ ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ತವರು ಮನೆಯಿಂದ  25,000/-ರೂಪಾಯಿ ತರುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ದಿನಾಲು ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಲವು ಬಾರಿ ನನಗೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ಮಾವ ನಾದಿನಿ ನಾದಿನಿ ಗಂಡ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಕೈಯಿಂದ ರಾಡಿನಿಂದ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಬಡವರಾಗಿರುವದರಿಂದ ಹಣ ಜಮಾಯಿಸಲು ಆಗಿರುವದಿಲ್ಲಾ ಕಾರಣ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದಿರುತ್ತೇನೆ.ನಾನು ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗದೆ ಇರುವದೆ ಇರುವದರಿಂದ ದಿನಾಂಕ17-07-2012 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9-30 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಎಳದಾಡಿ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದುಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಎಳೆದಾಡಿರುವದರಿಂದ ನಾನು ಕಿರುಚಿದಾಗ ಅಕ್ಕ-ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಬಂದು ಬಿಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: ನಂ:56/2012 ಕಲಂ 498(ಎ) 143, 323, 504, ಸಂಗಡ 34 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 3 ಮತ್ತು 4 ಡಿಪಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

Raichur District Reported Crimes


                                                                     
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
             ¢£ÁAPÀ: 24-07-12 gÀAzÀÄ 9-30 J.JA. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀªÉð £ÀA. 152 £ÉzÀÝgÀ°è ²æÃ. «gÀÄ¥ÁQëUËqÀ vÀAzÉ VgÉÃUËqÀ 45ªÀµÀð,°AUÁAiÀÄvÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀÄ vÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ  vÀªÀÄä Hj£À ±ÉÃRgÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ®ZÀªÀÄ¥Àà EªÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀA¥À¸Émï PÀlÖqÀzÀ ºÀwÛgÀ ¥ÉÊ¥À¯ÉÊ£À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ 1) AiÀÄAPÀÌ¥Àà vÀAzÉ UÉÆëAzÀ¥Àà 2) vÀÄgÀĪÀÄAzÉ¥Àà vÀAzÉ UÉÆ«AzÀ¥Àà 3) drAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ UÉÆëAzÀ¥Àà 4) UÉÆ«AzÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà 5) ªÀÄÄvÀÛªÀÄä UÀAqÀ AiÀÄAPÀ¥Àà 6) UËgÀªÀÄä UÀAqÀ vÀÄgÀĪÀÄAzÉ¥Àà 7) CªÀÄgÀªÀÄä UÀAqÀ UÉÆ«AzÀ¥Àà J®ègÀÆ PÀÄgÀħgÀ ¸ÁB «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀÄ vÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr J®ègÀÆ ¸ÉÃgÀ ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà ¸À¢æ eÁUÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è §gÀÄwÛzÀÄÝ, ¥ÀA¥À±Émï gÀƪÀÄ PÀlÖ¨ÉÃqÁ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÊ¥À¯ÉÊ£À ºÁQ¸À¨ÉÃqÁ CAvÀ ºÉýzÀgÀÆ PÉ®¸À ªÀiÁr¸ÀÄvÉÛãÀ¯Éà CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, vÀÄgÀªÀÄAzÉ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ dqÉAiÀÄ¥Àà EªÀgÀÄ UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, AiÀÄAPÀ¥Àà£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ¸À°PÉ vÀÄA©¤AzÀ JqÀUÀqÉ vÀ¯É ªÉÄïÉ, ªÀÄvÀÄÛ »AzÀÄUÀqÉ ºÉÆqÉzÀÄ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, UÉÆ«AzÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄvÀÛªÀÄä EªÀgÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ C®èzÉà ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ±ÉÃRgÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ®ZÀªÀÄ¥Àà EªÀjUÉ ¸ÀºÀ vÀÄgÀĪÀÄAzÉ¥Àà ºÁUÀÆ UËgÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ CªÀÄgÀªÀÄä EªÀgÀÄ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ C®èzÉà J®ègÀÆ ¸ÉÃj fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÄj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 220/2012 PÀ®A. 143,147,148, 326, 323, 504, 506, 447 gÉ.«. 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

                  ¢£ÁAPÀ: 24-07-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-00 UÀAmÉUÉ ¤Ã®PÀAoÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ §¸ÀªÀAvÁæAiÀÄ,50ªÀµÀð, ºÁUÀÆ EvÀgÉ 7 d£À J®ègÀÆ eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: UÀÄAmÁæ¼À.gÀªÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ JªÉÄäAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖ ºÁQzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀ©âtzÀ gÁqï, PÀnÖUÉ, PÀ®Äè »rzÀÄPÉÆAqÀÄ «gÀÄ¥ÀtÚ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd¥Àà,62ªÀµÀð,G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ,¸Á:UÀÄAmÁæ¼À ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄPÀ̽UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, J¼ÉzÁr PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀzÁV fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÀ°è¤AzÀ, gÁr¤AzÀ, PÉʬÄAzÀ, ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À¥ÉlÄÖ UÉƽ¹zÀÄÝ JAzÀÄ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ °TvÀ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.52/2012 PÀ®A: 143, 147, 148, 323, 324, 504,506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

                 ¢£ÁAPÀ: 24.07.2012 gÀªÀÄzÀÄ ªÉÊ. ªÀįÁè¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è CzÉà UÁæªÀÄzÀ vÁAiÀÄtÚ UÉÆãÀ¥ÁqÀÄ  ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÉÊUÀ¼À°è PÀnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀtÚ ©üêÀÄAiÀÄå vÀAzÉ ¸ÀtÚ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ  ªÀiÁ½UÉ ªÉÄð£À qÉÆä vÉUÉAiÀÄĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄCªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÀ®Äè ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ¸ÀtÚ ©üêÀÄAiÀÄå¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀwUÉ ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ¤UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ M¼À¥ÉlÄÖ UÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 39/2012 PÀ®A: 143,147,504.324.323 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ G¯ÉèÃTvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
                 £Á®UÁgÀ £À©Ã¸Á§ vÀAzÉ SÁzÀgÀ¸Á§, 68 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÀAUÁªÀw ºÁUÀÆ EvÀgÉ 15 d£ÀgÀĤ¸Áìgï CºÀäzï vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§ºÀĸÉãÀ, 36 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, qÉæöʪÀgï, ¸Á: ¸Á®UÀÄAzÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À ¸ÀAUÀqÀ PËlÄA©PÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÀÄ£À¸ÀÞ¥À ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 08-07-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-30 ¦.JA.PÉÌ J®ègÀÆ ¸ÉÃj  CPÀæªÀÄ PÀÆl PÀnÖ PÉÆAqÀÄ  ¤¸Áìgï CºÀäzï gÀªÀgÀ  ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr DvÀ¤UÉü ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À CtÚ ºÁUÀÆ vÀAzÉ vÁ¬Ä EªÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ EzÀÝ ªÀiÁ£Àå ¦æ¤ì¥À¯ï eÉ.JA.J¥sï.¹. £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ SÁ¸ÀV zÀÆgÀÄ ¸ÀASÉå 312/2012 £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 221/2012 PÀ®A. 143,147,148,504,506,323,448, gÉ/« 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                ¢£ÁAPÀ:- 10-07-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉUÉ ²æà ¸ÀħâtÚ vÀAzÉ: ªÉÄÃWÁ£ÁAiÀÄPï, 50ªÀµÀð, ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ, ¸Á: PÉ.EgÀ§UÉÃgÀ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ PÉ.EgÀ§UÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°è 1) °AUÀtÚ vÀAzÉ; UÉÆ«AzÀ¥Àà, 50ªÀµÀð, ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ, 2) ºÀ£ÀĪÀÄUËqÀ vÀAzÉ; °AUÀtÚ, 28ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À,3) gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ: °AUÀtÚ, 35ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À, J®ègÀÆ ¸Á: PÉ.EgÀ§UÉÃgÁ. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀħâtÚ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉò¹, dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ, ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¸Á® PÉÆqÀĪÀÅ¢zÉ, ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ ©vÀÄÛwÛAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤£Àß ªÀÄvÀÄÛ ¤£Àß ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß EAzÀ®è £Á¼É fêÀ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQ ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ ªÀ¸ÀƯÁzÀ SÁ¸ÀV zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 114/2012 PÀ®A, 443,504,506, 323, ¸À»vÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

               ¢£ÁAPÀ 24-07-2012 gÀAzÀÄ 11-50 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛ ²æÃ¥ÀÄgÀAdAPÀë£ï zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ gÉʸÀ «Ä®è ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è £ÁUÀgÁd vÀAzÉ §¸À¥Àà aUÀj 33ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, SÁ¸ÀV PÁgÀZÁ®PÀ ¸ÁB ¨Áå¼ÉÃgÀ Nt ªÀÄ¹Ì vÁB °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ £ÀA. PÉJ 36 J 788 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ²æÃ¥ÀÄgÀAdAPÀë£ï PÀqɬÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ C¯Áè¨sÀPÀë , ªÀÄĹèA,mÁmÁ J¹E £ÀA.PÉJ 36 J 2647 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ  vÀ£Àß mÁmÁ J¹E £ÀA. PÉJ 36 J 2647 £ÉzÀÝ£ÀÄß ²æÃ¥ÀÄgÀAdAPÀë£ï PÀqÀ¬ÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÁjUÉ »AzÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ JqÀUÀqÉ ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ PÁj£À°èzÀÝ ªÀÄvÀÄÛ mÁmÁ J¹E ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ £ÁUÀgÁd,FgÀªÀÄä UÀAqÀ vÁgÀtÚ ¸ÁB ªÀÄ¹Ì 3) VjeÁ UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ¸ÁB PÀ¸À¨Á °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ 4) ¨Á®¸Áé«Ä ¸ÁB ªÀÄ¹Ì 5) ©ÃªÀiÁ£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÀ £ÁUÁ£ÁAiÀÄPÀ ¸ÁB zÉëPÁåA¥À 6) ²ªÀ±ÀAPÀgÀ¥Àà vÀAzÉ QvÀð¥Àà ¸ÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀ 7) ¸ÉÊAiÀÄzÀ ºÀĸÉãÀ gÀªÀjUÉ   wêÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  223/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ  vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß  PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁ£À¨sÀAUÀPÉÌ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀ  ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

             ¢£ÁAPÀ: 24-07-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-30 UÀAmÉAiÀÄ gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå,50ªÀµÀð,eÁ:£ÁAiÀÄPÀ,MPÀÌ®ÄvÀ£À, ºÁUÀÄ EvÀgÉ 2 d£À ¸Á:£ÁUÀqÀ¢¤ß gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ zÁjUÉ MqÀÄØ ºÁQ vÉUÀÄÎ vÉÆÃr vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ zÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄZÀÄÑwÛzÁÝgÉ CAvÁ UÉÆvÁÛV ²æêÀÄw PÀªÀÄ®ªÀÄä UÀAqÀ §¸Àì¥Àà,40ªÀµÀð, eÁ:£ÁAiÀÄdPÀ, G:ºÉÆ® ªÀÄ£É PÉ®¸À,¸Á:£ÁUÀqÀ¢¤ß. C°èUÉ ºÉÆÃV AiÀiÁPÀ zÁj §Azï ªÀiÁqÀÄwÛ¢ÝÃj £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÃUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ C°èzÀÝ CªÀÄgÉñÀUËqÀ FvÀ£À ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É¬ÄAzÀ G½zÀªÀgÀÄ PÀªÀÄ®ªÀÄä½UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr, ªÉÄÊ PÉÊ ªÀÄÄnÖ J¼ÉzÁr C¥ÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EzÉ JAzÀÄ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA.53/2012 PÀ®A: 323, 354, 504, 506, 114, ¸À»vÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

          ¢£ÁAPÀ.18-06-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmɬÄAzÀ ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÀlÖtzÀ bÁªÀr PÀmÉÖ ºÀwÛgÀ PÀÄ¥ÀàtÚ vÀAzÉ UÀAUÀ¥Àà UÀÄgÀUÀÄAn ªÀAiÀÄ.50 ªÀµÀð eÁ.G¥ÁàgÀ ¸Á.ªÉAPÀmÁæAiÀÄ£À¥ÉÃmÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï FvÀ£ÀÄ ºÁåAqï ¯ÁPï ªÀiÁr ¤°è¹ ºÉÆÃVzÀÝ »gÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï.£ÀA.PÉJ-36-ªÉÊ-0760 C.Q.gÀÆ.30000/-¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 92/12 PÀ®A.379 L¦¹.£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

               ¢£ÁAPÀ 21-07-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 04-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 22-07-2012 gÀ ¨É¼ÀV£À 07-30 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ«vÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï D¥sï ºÉÊzÁæ¨Ázï£ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄãï qÉÆÃgï ¨ÁV°£À Qð ¥ÀvÀÛ ªÀÄÄjzÀÄ ¨ÁåAQ£À M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV ªÉÄÃ£ï ¯ÁPÀgï ¸ÁæöÖAUï gÀƪÀiï ZÀPÀæ ªÀÄÄjzÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀt ªÀÄvÀÄÛ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À DVgÀĪÀÅ¢®è PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƽî CAvÁ: PÉ.ºÉZï.zÉñÀ¥ÁAqÉ ªÀiÁå£ÉÃdgï ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï D¥sï ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ¨ÁæAZï PÀ«vÁ¼ÀÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 75/12 PÀ®A 457,380,511 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

                ZËqÀ¥Àà vÀA;CªÀÄgÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ;65 eÁ;£ÁAiÀÄPÀ G;MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á;ºÉƸÀÆgÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ DzÉ¥Àà FvÀ£ÀÄ PÉîªÀÅ ¢£ÀUÀ½AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV C¸ÀÛªÀå¸ÀÜ£ÁV DgÉÆÃUÀå ¸Àj E¯ÁèzÀ PÁgÀt SÁ¸ÀV jÃw¬ÄAzÀ aQvÉì ªÀiÁr¹zÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è, mÁ¤Pï£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ºÉÆÃV §Ä¢Ý ¨sÀæªÀÄuɬÄAzÀ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr agÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ, aQvÉì PÀÄjvÀÄ vÁªÀgÀUÉÃgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀgÉvÀA¢gÀĪÁUÀ C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì UÁV PÀĵÀ×V ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ:-23-7-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 16/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_
               ¢£ÁAPÀ 25-07-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-30 ¦.JA.PÉÌ ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV PÀÄ£ÀßlV UÁæªÀÄzÀ°è ¨ÁæAr ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¹PÀAzÀgÀ¥ÁµÀ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§, 40 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, ¸Á: PÀÄ£ÀßlV vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr  DvÀ¤AzÀ  Njf£À¯ï ZÁé¬Ä¸ï 37+1 ¨ÁæAr vÀÄA©zÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ 200/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt »ÃUÉ MlÄÖ C.Q.gÀÆ. 1,848/-, ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß  d¦Û ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ oÁuÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ   DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 224/2012 PÀ®A. 32, 34 sPÉ.E DPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:     
        gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 25.07.2012 gÀAzÀÄ 116   ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr                               21,700/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 25-07-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 25-07-2012

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 78/2012 PÀ®A 504, 324 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠪Éêf£ÁxÀ  vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà wæ¥ÀÆgÁAvÉ, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ºÀÄ®UÀÄwÛ EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ §½gÁªÀÄ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà wæ¥ÀægÁAvÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ºÀÄ®UÀÄwÛ EªÀj§âgÀÆ ¸ÀéAvÀ CtÚvÀªÀÄäA¢jzÀÄÝ DgÉÆæAiÀÄÄ «£ÁB PÁgÀt ¢£ÁAPÀ 23-07-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢UÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ©âtzÀ WÀŬÄAzÀ JqÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, JqÀ ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 99/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 185 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 24/07/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀÄAqÀ°PÀ vÀAzÉ PÁ¼À¥Áà PÉÆqÀA§® ¸Á: ªÀ¼ÀTAr EvÀ£ÀÄ Hj£À ªÀÄZÉÃAzÀæ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ¥Ánïï gÀªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ ºÉÆÃV vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ¯Á®zsÀüj-ªÀ¼ÀTAr gÉÆÃr£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ Hj£À £ÀfªÉÆâݣÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ElUÁ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ PÀAmÉãÀgï ¯Áj £ÀA J.¦-29/n-8782 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¤Ã®PÀAoÀ¥Áà amÁÖ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: gÁA¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁr ¯Áj ¸ÀªÉÄÃvÀ ¯Á®zsÀj PÀqÉUÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ gÉÆÃr£À §¢AiÀÄ°è ©zÀÄÝzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §® ¨sÀÄdPÉÌ, §®gÉÆArUÉ, vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ¨sÁj gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 115/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/07/2012 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¥ÀlÖtzÀ°è PÉJZÀ© PÁ¯ÉƤAiÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Áà ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÉ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥À DgÉÆæ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA PÉJ-32/n-1604 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ C¦à DmÉÆ £ÀA PÉJ-39/6505 £ÉzÀÝPÉÌ rQÌ ªÀiÁr CzÀgÀ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAfêÀ vÀAzÉ ¨ÁfgÁªÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: amÁÖ (PÉ), vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ¤UÉ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀjUÉ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.