Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, March 6, 2019

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 06-03-2019


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 06-03-2019

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 02/2019, PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ºÁªÀ¥Àà£ÉÆÃgÀ ¸Á: ªÀiÁ¼ÉUÁAªÀ UÁæªÀÄ, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ  gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À FvÀ£ÀÄ PÀ¼ÉzÀ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÜ£ÁVzÀÄÝ, CªÀ¤UÉ ºÉÊzÀgÁ¨ÁzÀzÀ AiÀÄgÀUÀqÀØ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¸À® vÉÆÃj¹zÀgÀÄ ¸ÀºÀ PÀrªÉÄ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè, PÀ¼ÉzÀ 15 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉAiÀÄÄ ¸ÀºÀ AiÀÄgÀUÀqÀØ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÉÆÃj¹PÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 05-03-2019 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À J®ègÀÆ  ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 0400 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À FvÀ£ÀÄ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£ÉUÁV ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ PÀAmÉ¥Áà ºÁªÀ¥Àà£ÉÆÃgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉÃð £ÀA. 218 £ÉÃzÀgÀ d«Ää£À PÀmÉÖUÉ EgÀĪÀ eÁ° ªÀÄgÀzÀ ¥sÀAmÉUÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À FvÀ£ÀÄ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É, DvÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄïÉAiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 08/2019, PÀ®A. 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«í PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 04-03-2019 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ«vÁ UÀAqÀ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ ¥ÁnÃ¯ï ¸Á: C°AiÀiÁ¨ÁzÀ UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÀÄgÀR® UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, gÁwæ C°èAiÉÄà G½zÀÄPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 05-03-2019 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÀªÀÄä dUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÉ¥Áà ªÀÄ£Àᬐ gÀªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ UÀAqÀ£ÁzÀ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ ¥Ánïï gÀªÀgÀÄ CªÀgÀ »gÉÆà ¸ÉèÃAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/«í-2763 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄgÀR®¢AzÀ C°AiÀiÁ¨ÁzÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄgÀR® C°AiÀiÁ¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÀÄgÀR® UÁæªÀÄzÀ gÀ»ÃªÉÆâݣÀ ªÀÄqÉØ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ©ædØ£À ªÉÄÃ¯É §AzÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA. nJ¸ï-12/AiÀÄÄJ-6739 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ dUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà £Ë¨ÁzÉ ¸Á: ªÀÄgÀR® UÁæªÀÄ, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfãÀvÀ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®PÉÌ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ rQÌ ¥Àr¹zÁUÀ UÀAqÀ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®zÉÆA¢UÉ ©æÃdØ£À §¢AiÀÄ vÀVΣÀ°è ©¢ÝzÀÄÝ, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ CªÀgÀ ºÀuÉAiÀÄ §®¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÁ°£À vÉÆqÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV CªÀgÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛÛgÉ, rQÌ ¥Àr¹zÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಅಪರಾಧ ಸಂ. 20/2019, ಕಲಂ. 295 ಐಪಿಸಿ :-
ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮಹಮ್ಮದ ಅಖ್ತರೋದ್ದಿನ ತಂದೆ ಶುಜಾವೋದ್ದಿನ ಖತೀಬ, ವಯ: 52 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಮುಸ್ಲಿಂ, ಸಾ: ನಬೀಖಾನಾ ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ರವರು ತಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನ ಮುತುವಲಿ ಸಹ ಇದ್ದು ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಋಎ, ಹೀಗಿರುವಾಗ ದಿನಾಂಕ 05-03-2019 ರಂದು 1600 ಗಂಟೆಯಿಂದ 1900 ಗಂಟೆಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿರುವ ಗೋಡೆ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಧರ್ಮದ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಪೆಂಟನಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಬರಹದಿಂದ ಜೈ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಅಂತಾ ಬರೆದು ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಧ್ವಜದ ಚಿತ್ರ ಬರೆದು ಈದ್ಗಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಅಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 19/2019, PÀ®A. 32 PÉ.E PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 05-03-2019 gÀAzÀÄ gÁeÉƼÁ UÁæªÀÄzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â ªÀåQÛ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ£ÀV E®èzÉà C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV MAzÀÄ aîzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä EnÖPÉÆAqÀÄ ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ ¦J¸ïL §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É gÁeÉÆüÁ UÁæªÀÄzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ¢AzÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä DgÉÆæ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ zÉÆÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ªÀqÀØgÀ, ¸Á: WÁl¨ÉÆgÀ¼À, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ MAzÀÄ ©Ã½ aîzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä EnÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¤AwgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É J®ègÀÆ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ F ¥Áè¹ÖÃPÀ aîzÀ°è J¤zÉ CAvÁ «ZÁj¹zÁUÀ EzÀgÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ £Á£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ£ÀV E®èzÉ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝãɠCAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj aîªÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è AiÀÄÄ.J¸ï «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä ¥Áè¹ÖÃPÀ ¨Ál® 90 JAJ¯ï£À 90 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q 2700/- gÀÆ. EzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ¬Ä ºÁUÀÆ DgÉÆæUÉ vÁ¨ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 39/2019, PÀ®A. 380, 457 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 04-03-2019 ರಂದು 2300 ಗಂಟೆಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ 05-03-2019 ರಂದು 0500 ಗಂಟೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ಕಳ್ಳರು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಲಾವತಿ ಗಂಡ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಚಿಮಕೋಡೆ ಸಾ: ಗೋರ ಚಿಂಚೋಳಿ ರವರ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ಕೀಲಿ ಒಡೆದು ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಅಲಮಾರಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ 1) ಒಂದು ತೋಲೆಯ ಬಂಗಾರದ ಲಾಕೇಟ ಅ.ಕಿ 30,000/- ರೂ., 2) 10 ರಿಂದ 12 ತೋಲೆಯ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಉಡದಾರ ಮತ್ತು ಚೌಕಿ ಮಣಿ ಇವುಗಳು ಅ.ಕಿ 3000/- ರೂ. ಹಾಗೂ 3) ನಗದು ಹಣ 15,000/- ರೂಪಾಯಿ ನೇದವುಗಳನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ದೂರಿನ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 40/2019, PÀ®A. 380, 457 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 05-03-2019 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕಂಟೆಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಮಾಕಾ ವಯ: 45 ವರ್ಷ , ಸಾ: ದಾಡಗಿ, ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ರವರ ಹೆಂಡತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರುವಾಗ ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಮಗನಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ತೋರಿಸಿ ಅಲಮಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ 1) 3 ತೋಲಿಯ ಬಂಗಾರದ ನಾನ, 2) 3 ತೋಲಿಯ ಬಂಗಾರದ ಚೈನ್ ಸರ್, 3) 2 ಬಂಗಾರದ ತೋಲಿ ಸರಗಳು, 4) 5 ಗ್ರಾಂ ಜುಮಕಾ, ಹಾಗೂ 5) 2 ತೋಲಿಯ ಇನ್ನಿತರ ಸಾಮನುಗಳು ಕಡಗಂ (ಬೆಳ್ಳಿ) ಕುಕಮ ಡಬ್ಬಿ (ಬೆಳ್ಳಿ) ಒಟ್ಟು ಬಂಗಾರದ ಮೌಲ್ಯ 3.45 ಸಾವಿರದ ಸಾಮನುಗಳು ಮತ್ತು ನಗದು 50,000/- ರೂಪಾಯಿಗಳು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾ, ಕಳವು ಆದ ಬಗ್ಗೆ ಶಿವಪುತ್ರ ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪಾ ಧೂಳೆ ಸಾ: ದಾಡಗಿ ಇವನ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯವಿರುತ್ತದೆಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ದೂರಿನ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.