Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, January 1, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 01-01-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 01-01-2011
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 355/2010 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30/12/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è zsÀĪÀÄ£À¸ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°ègÀĪÀ ¨ÁUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è EzÀÝ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀA¥À¸Émï J¯ï.n. ªÀiÁUÀðzÀ 5 PÀA§¼À C.Q gÀÆ 18532/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ J.¹.J¸ï.Dgï. vÀAwAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ Q±ÉÆÃgÀ vÀAzÉ ²ªÁf £ÁAiÀÄPÀ ¸ÉPÀµÀ£ï D¦üøÀgï eɸÀ̪Àiï ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ C§ð£ï EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 251/2010 PÀ®A 341, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30-12-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 8 UÀAmÉUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ £ÁªÀÄzÉêÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ºÀ®UÉ ºÁUÀÆ E£ÀÆß E§âgÀÆ ¸Á: »¥ÀàgÀUÁ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ ªÀÄÄzÀÝUÉÆAqÀ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð ¸Á: »¥ÀàgÀUÁ EvÀ¤UÉ £À£Àß ¸ÀÄzsÁgÁtÂUÉ KPÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁqÀÄwÛ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 199/2010 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄAvÀ vÀAzÉ UÀÄgÀħ¸À¥Áà w¥Áà ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, ¸Á; £ÀÆå DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀéUÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ¢£ÁAPÀ 20,21-12-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¨É½î ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆÃ£ï »ÃUÉ MlÄÖ 19,600=00 gÀÆ £ÉÃzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 113/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 28/12/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ eÁÕ£ÉÆèsÁ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: PÉÆÃgÉPÀ¯ï EvÀ£ÀÄ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ¹AzsÉ gÀªÀgÀ mÁæöåPÀÖgï £ÀA PÉ.J-38/n.l-1966 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV ¸ÀzÀj mÁæöåPïÖgÀ£À°è UÉƼÉî PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß vÀAzÀÄ ¦gÀ¥Áà zsÀ£ÀUÀgï gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ vÀAzÀÄ ºÁQ E£ÉÆßAzÀÄ næÃ¥ï vÀgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ²æÃgÀAUÀ vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ¹AzsÉ mÁÖçPÀÖgï £ÀA PÉJ-38/n.l-1966 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á: PÉÆÃgÉPÀ¯ï EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß £ÀªÀ£ÁxÀ vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀgÁªÀ ¸ÀÆgÀmÉgÀªÀgÀ ¥Á£ï qÀ¨Áâ & ºÉÆÃl¯ï ºÀwÛgÀ ¤°è¹zÁUÀ DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢ J®ègÀÄ UÀÄlPÁ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ EvÀ£ÀÄ ¨ÉÃUÀ£É ºÉÆÃV mÁæöåPïÖgï ZÁ®Ä ªÀiÁr £ÀªÀÄUÉ ºÉÆvÀÄÛ ªÀÄļÀVzÉ ¨ÉÃUÀ£É PÀĽvÀÄPÀƽî CAvÀ ºÉýzÁUÀ J®ègÀ eÉÆvÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ mÁæ°AiÀÄ°è PÀĽvÀÄ PÉƼÀî®Ä mÁæ°AiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ mÁæöåPÀÖgï ºÀwÛj ºÀwÛj J£ÀÄßvÁÛ zÀÄqÀÄQ£À°è ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ mÁæöåPÀÖgï ZÀ¯Á¬Ä¹zÁUÀ mÁæöåPÀÖgï mÁæ°AiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌAiÀiÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ mÁæö°AiÀÄ »A¢£À JqÀ¨sÁUÀzÀ UÁ°AiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ°£À ªÉƼÀPÁ°£À ªÉÄ°¤AzÀ ºÁAiÀÄÄÝ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 01/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 31/12/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zÀvÁÛwæ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ¨sÁ¯ÉÌ, ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, ¸Á: §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆêÀįï E§âgÀÆ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-38/PÉ-4143 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄgÀÄ£Á£ÀPÀ UÉÃl JzÀÄj¤AzÀ ªÀÄrªÁ¼À ªÀÈvÀÛzÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆäUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ £ÉúÀgÀÄ ¸ÉÖÃrAiÀÄA ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæ PÁgÀ £ÀA JªÀiï.ºÉZï-03/gÀhÄqï-2970 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ eÉÆgÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊ ªÉƼÀPÉÊ & ªÀÄÄAUÉÊ ªÀÄzsÀå ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, PÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆêÀįï FvÀ¤UÉ ²±ÀßPÉÌ, ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÁãUÀzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è, §®UÀ®èPÉÌ, ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 222/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 31/12/2010 gÀAzÀÄ gÁ.ºÉ.£ÀA 09gÀ ªÉÄÃ¯É vÀqÉƼÁ UÁæªÀÄzÀ ªÀĸÁÛ£À ¥ÀmÉî gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÁà zÀÄzÀ£É ¸Á: £ÀgÉÆuÁ, vÁ: D¼ÀAzÀ, f:UÀÄ®§UÁð EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-32/Dgï-9970 £ÉÃzÀ£ÀÄß gÁeÉøÀégÀ PÀqɬÄAzÀ vÀqÉƼÁ PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¹ÌÃqï DV ©¢ÝgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ DgÉÆæAiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ §®¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ zsÀ£ÀߥÁà ºÀAzÁæ¼É ¸Á: vÀqÉÆüÁ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ 31.12.2010 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ºÀ½î ºÉƸÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ EgÀĪÀ UÉÆÃzÁªÀÄ ºÀwÛgÀ ²æà «gÀÄ¥ÁQë vÀAzÉ ¸ÀtÚ °AUÀ¥Àà 24 ªÀµÀð, ªÀiÁ¢UÀ, ¤gÀÄzÉÆåÃUÀ ¸Á:ºÀ½îºÀƸÀÆgÀÄ vÁ: ªÀiÁ£À« FvÀ£ÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸Áé«Ä vÀAzÉ ºÀjºÀgÀ §¸À¥Àà ªÀiÁ¢UÀ ºÁUÀÄ §ÆzÉ¥Àà vÀAzÉ ºÀÄ°UÉ¥Àà ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: E§âgÀÆ ºÀ½îºÉƸÀÆgÀÄ gÀªÀjUÉ vÀ£ÀUÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ 2 aî £É®Äè PÉÆqÀ®Ä PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆæ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà£ÀÄ ¯Éà ¸ÀƼɪÀÄUÀ£Éà ¤É£ÀUÉãÀÄ PÉÆqÀzÀ¯Éà CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÞUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ vÀ£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß vÀªÀÄä¤UÉ zÀÄBSÁ¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà «gÀÄ¥ÁQë EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 31.12.2010 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà §qÉøÁ§ vÀAzÉ ¸ÀªÁgÉ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ¸Á:AiÀÄgÀUÉÃgÁ FvÀ£ÀÄ CzÉà UÁæªÀÄzÀ wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄAiÀÄå EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¤ÃªÀÅ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §ZÀÑ®Ä ¤ÃgÀ£ÀÄß ºÀjAiÀÄ®Ä ©qÀ¨ÉÃr CAvÀ PÉýzÀPÉÌ wªÀÄä¥Àà£ÀÄ ,£ÀgÀ¹AºÀ ºÁUÀÄ zÉÆqÀØ §qÉøÁ§ EªÀgÉÆA¢UÉ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÆ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ , fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ §qÉøÁ§ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 31.12.2010 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄAiÀÄå , £ÁAiÀÄPÀ, ¸Á: AiÀÄgÀUÉÃgÁ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CtÚ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄäA¢gÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ¤AvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ §qÉøÁ§ vÀAzÉ ¸ÀªÁgÉ¥Àà ºÁUÀÆ E¤ßÃvÀgÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr PÀ®Äè, PÀnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ vÀ£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀjUÉ UÁAiÀÄUÉƽ¹, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ wªÀÄä¥Àà EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 31.12.2010 gÀAzÀÄ 1015 UÀAmÉUÉ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ ¨Á¬ÄzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀAZÁ¬ÄwAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¸ÀÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ w¥ÀàAiÀÄå, £ÁAiÀÄPÀ, 2) ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ UÉÆëAzÀ, PÀÄgÀħgÀ, ºÁUÀÄ «ÄqÀUÀ¯ï ¸ÀtÚ wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà J®ègÀÆ ¸Á: ¨Á¬ÄzÉÆrØ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj C£À¢üÃPÀÈvªÁV ªÀÄzÀå ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÃA¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ²æà gÀÄzÉæñÀ ¦.J¸ï.L AiÀÄgÀUÉÃgÁ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä «ÄqÀUÀ¯ï ¸ÀtÚ wªÀÄä¥Àà NrºÉÆÃVzÀÄÝ G½zÀ E§âgÀÆ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVgÀ ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ 30 °Ãlgï ¸ÉÃA¢ü C.Q,gÀÆ 150/-, ºÁUÀÄ 330 JªÀiï J¯ï QAUÀ¦±Àgï ©ÃAiÀÄgï 32 n£ï qÀ©âUÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ 1344/- ªÀÄvÀÄÛ 180 JªÀÄè J¯ï Njf£À¯ï ZÁAiÀiïì «¹Ì 10 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.QgÀÆ 384/gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ 2 ªÉÆèÉʮμÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 31.12.2010 gÀAzÀÄ 1945 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ ¥ÉÆ.¥Á 30 ªÀµÀð,£ÁAiÀÄPï ¸Á: PÁZÁ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ 35 eÉ 7654 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¸Á§tÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ PÉÆmÉÃPÀ¯ï FvÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÀÛAiÀÄ°è PÉÆmÉÃPÀ¯ï -¥ÁªÀÄ£ÀPÉ®ÆègÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ°è §gÀĪÀ PÀj«ÃgÀ¥Àà UÀ¢ÝUÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ wêÀæUÁAiÀÄ ºÉÆA¢ ªÉAPÀmÉñÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ, UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¸Á§tÚ£À£ÀÄß °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è E¯Ád PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æà Q±ÉÆÃgÀ PÀĪÀiÁgÀ ¸Á:PÁZÁ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.                     

    ²æêÀÄw £ÁUÀgÀvÀߪÀÄä UÀAqÀ gÁd±ÉÃRgÀ £ÁqÀUËqÀ °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: UÀtd° FPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÀÄ EªÀgÀ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÀgÀzÉà ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀÄÝ F «µÀAiÀÄzÀ°è £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ªÁådå £ÀqÉ¢zÀÄÝ, £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ vÀqÉ DeÉÕ ªÀiÁrzÀÄÝ F »£À߯ÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ UÀAd ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ¸ÀÆAiÀÄð£ÁgÁAiÀÄt ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ¸Á: ©,UÀuÉPÀ¯ï EªÀgÀÄUÀ¼ÀÆ ¢£ÁAPÀ 31.12.2010 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀtd° ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉÃð £ÀA§gÀ 22 C £ÉÃzÀÝgÀ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ºÉÆ®zÀ MqÀØ£ÀÄß ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ²æêÀÄw £ÁUÀgÀvÀߪÀÄä EªÀgÀÄ «ZÁj¹zÀÝPÉÌ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr, ªÀÄUÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ ¨ÉÊzÁr, PÉʬÄAzÀ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ , PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ dUÁÎr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æêÀÄw £ÁUÀgÀvÀߪÀÄä EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

    ¢£ÁAPÀ 31.12.2010 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå UÉÆ®ègÀ ¸Á: C¥Àà£ÀzÉÆrØ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ vÀħ⠺À£ÀĪÀÄAvÀ ºÁUÀÆ PÀjAiÀÄ¥Àà UÉÆ®ègÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj §AzÀÄ ¤£Éß gÁwæ £À£Àß £ÉÆÃr GUÀļÀÄwÛÃAiÉÄã¯Éà ¸ÀƼɪÀÄUÀ£É CAvÁ ¨ÉÊzÁrªÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ©r¸À®Ä §AzÀ ªÀÄUÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ PÁ°¤AzÀ M¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æà wªÀÄä¥Àà EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 31.12.2010 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-PÀĵÀÖV ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è vÁeï ¥Áæ«d£ï ¸ÉÆÖÃgï ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ²æêÀÄw ¸ÀUÀgÀªÀÄä UÀAqÀ dmÉÖ¥Àà ¸Á: AiÀÄgÀUÉÆÃr FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉƪÀÄäUÀ gÁdÄUËqÀ 1 wAUÀ¼ÀÄ FvÀ£À£ÀÄß JwÛPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÁÝUÀ ¹®égÀ §tÚ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀÄß PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀqÉUÉ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ PÉÆlÖ UÁAiÀÄUÉƽ¹ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æêÀÄw ¸ÀUÀgÀªÀÄä EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ²æà ²æÃPÁAvÀ ºÉZï ,J¸ï r, J ¸ÀÆUÀÆgÉñÀégÀ UÀÄr zÉêÀ¸ÀÆÎgÀÄ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 31.12.2010 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ²æà §¸ÀªÀgÁd¥ÀàUËqÀ ¥ÉÆ.¥Á EªÀgÀÄ vÀªÀÄä «gÀÄzÀÝ ²æà ¸ÀÆUÀÆgÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ læ¹Ö£À gÀ²Ã¢ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄ¢æ¹ ¨sÀQÛjAzÀ ¥ÀqÉzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß læ¹ÖUÀ¼À SÁvÉUÉ dªÀiÁ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛgÀĪÀ §UÉÎ DgÉÆæ¹gÀÄvÁÛgÉ, F §UÉÎ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀjUÉ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä CzsÉòzÀÄÝ , F «ZÁgÀuÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ AiÀiÁgÉÆà CgÉÆævÀgÀÄ 1998-99 £Éà ¸Á°£À°è ²æà ¸ÀÆUÀÄgÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ £ÀPÀ®Ä gÀ¹Ã¢ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ vÀªÀÄäAvÉ £ÀPÀ®Ä ¸À» ªÀiÁr CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¤Ãr zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÉÆøÀ¢AzÀ zÀÄgÀ¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄUÉ PÉlÖ ºÉ¸ÀgÀÄ §gÀĪÀAvÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 31.12.2010 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æÃzÉë UÀAqÀ £ÁgÁAiÀÄt, 30 ªÀµÀð,£ÁAiÀÄPÀ , ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á> ¨É¼ÀV£À¥ÉÃmÉ ªÀiÁ£À« FPÉAiÀÄÄ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÁÝUÀ .UÀAqÀ£ÁzÀ £ÁgÁAiÀÄt£ÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃV vÀ£ÀUÉ PÀÄrAiÀÄ°PÉÌ ºÀt ¨ÉÃPÉAzÀÄ MvÁ۬Ĺ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr C°èAzÀ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÁ£ÀÄ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀµÀÖgÀ°è ºÀt PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤Ã£ÀÄ ¸Á¬Ä , ¤Ã£ÁV ¸ÀvÀÛgÉ ¸Àj E®è¢zÀÝgÉ £Á£Éà ¸Á¬Ä¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉý ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, D ªÉüÉAiÀÄ°è vÁ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¸ÀÄgÀ« PÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArzÀÄÝ, ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ , F §UÉÎ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æÃzÉë EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.                        

    ¢£ÁAPÀ 31.12.2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 0545 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-ªÀiÁ£À« ªÀÄÄRå gÀ¸ÀÛAiÀÄ°è ²æà ªÀĺÀäzÀ E¸ÁPï PÉ J¸ï Dgï n ¹ §¸ï ZÁ®PÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ §¸ï £ÀA§gÀ PÉJ 36 J¥ï 917 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ¢AzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁ£À« ºÀwÛgÀzÀ £ÀA¢ºÁ¼À §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ¸À«ÄÃ¥À gÀ¸ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÁQÃAUï ¯ÉÊmï ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁUÀĪÀAvÉ ¯Áj £ÀA§gÀ PÉJ 01.© 8878 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¤°è¹zÀÄÝ C ªÉüÉUÉ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀ ªÁºÀ£ÀªÉÇAzÀPÉÌ ¸ÉÊqÀÄ PÉÆqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¤°è¸ÀzÀ ¯ÁjAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ ¤zsÁ£ÀªÁV ¸ÉÊqÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA§gÀ n J£ï 36 f 1125 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£ÀzÀ¢AzÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀªÀÄä §¹ì£À »A¨ÁUÀPÉÌ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ §¹ì£À ¤ªÁðºÀPÀ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ §¸ï dRAUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è DgÉÆæ ZÁ®j§âgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME

ªÀgÀzÀQëuÉ ¥ÀæPÀgÀt :

UÁæ«ÄÃt oÁuÉ : ²æêÀÄw ¤ÃvÁ UÀAqÀ ¸ÀAfêÀ PÀĪÀiÁgÀ vÀ¥Á¸É ¸ÁB gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ gÁªÉÄñÀégÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀ £À£Àß ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ, gÁªÉÄñÀégÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ UÀÄ®§UÁð JA§ÄªÀ£ÉÆA¢UÉ «ªÁºÀªÁVzÀÄÝ, ®UÀßzÀ PÁ®PÉÌ £ÀUÀzÀÄ ºÀt §AUÁgÀ E¤ßvÀgÀ GqÀÄUÉÆgÉ ¸ÀºÀ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ, E£ÀÆß ºÀt ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀAvÉ UÀAqÀ ¸ÀAfªÀPÀĪÀiÁgÀ, CvÉÛ ªÀiÁªÀ ºÁUÀÄ E¤ßvÀgÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß vÀAVAiÀÄjUÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.