Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, October 25, 2010

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

¸ÀÄ°UÉPÉÆÃgÀgÀ §AzsÀ£À  :-

PÀªÀįÁ¥ÀÄgÀ oÁuÉ :ªÀÈwÛ¥ÀgÀªÁV gÀ¸ÉÛ ¸ÀÄ°UÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ªÀĺÀäzÀ ªÀ¹ÃªÀiï vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ SÁ¹ÃªÀiï, SÁeÁ ºÀĸÉãï vÀAzÉ C§ÄÝ® gÀ²Ãzï E§âgÀÆ ¸Á|| bÉÆÃmÁ gÉÆÃeÁ, UÀÄ®§UÁð  ªÀĺÀäzÀ ªÀÄR¸ÀÆzï C° vÀAzÉ ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁ ¸Á|| ªÀÄ»§Æ§ £ÀUÀgÀ, UÀÄ®§UÁð JA§ 3 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 10 ¹ªÀiï PÁqÀðUÀ¼ÀÄ, §eÁeï r¸À̪Àj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï, 3 ªÉÆèÉÊ¯ï ¥sÉÆãÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀjvÀªÁzÀ ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ. F §UÉÎ PÀªÀįÁ¥ÀÄgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ ¸ÀévÀÛ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀjUÉ »AwgÀÄV¹zÀ §UÉÎ :-

UÀÄ®§UÁð f¯ÉèAiÀÄ°è 2010 £Éà ¸Á°£À°è 01 zÀgÉÆÃqÉ ¥ÀæPÀgÀt, 3 zÀgÉÆÃqÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ, 19 ¸ÀÄ°UÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è 7 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ, 64 PÀ£ÁßPÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è 10 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ 98 EvÀgÉ PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è 37 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ, »ÃUÉ MlÄÖ 185 ¸ÀéwÛ£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è 58 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀægÀPÀtUÀ¼À°è MlÄÖ ` 88,78,001/- PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁVzÀÄÝ, F ¥ÀæPÀgÀtUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ` 41,04,070/- DgÉÆævÀjAzÀ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ, ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ ¸ÀéwÛ£À°è CAzÀgÉ ¥Àæw±ÀvÀ 73% CAzÀgÉ MlÄÖ ` 29,84,100/- ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄzÁgÀjUÉ »AwgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 25-10-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 25-10-2010
UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 18/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-10-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ vÀļÀ¹gÁªÀÄ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ¥sÀƯÉ, ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ PÁ½zÁ¸À £ÀUÀgÀzÀ°è PÀgÉAn£À n.¹. EgÀĪÀ ¨ÁPïì JAUÀ®gÀ ªÉÄÃ¯É JjzÀÝjAzÀ PÀgÉAl ºÀwÛ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É, EzÀPÉÌ PÁgÀtªÉ£ÉAzÀgÉ, vÀĽ¹gÁªÀÄ EvÀ£À JqÀUÁ®Ä gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÀvÀzÀ°è ªÀÄÄj¢zÀÝjAzÀ PÁ°£À°è gÁqï ºÁQgÀÄvÁÛgÉ, CzÀgÀ ¨É£É ªÀÄvÀÄÛ ©.¦. gÉÆÃUÀ¢AzÀ PÉ®¸ÀzÀ°è CqÀZÀuÉ CUÀÄwÛzÀÄÝ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ìUÉ PÉlÖ ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀgÉAl n.¹.AiÀÄ ªÉÄÃ¯É JjzÀÝjAzÀ PÀgÉAl ºÀwÛ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É. EvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄïÉAiÀÄÄ AiÀiÁªÀ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ gÀAUÀªÀiÁä UÀAqÀ vÀļÀ¹gÁªÀÄ ¥sÀƯÉ, ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 32/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-10-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ FgÀ¥Áà vÀAzÉ vÀÄPÀÌ¥Áà ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw PÀ§â°UÀ, ¸Á: vÀqÀ¥À½î EvÀ£ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ°¯Áè »VgÀĪÁUÀ vÀqÀ¥À½î UÁæªÀÄzÀ ¸À«ÄÃ¥À EzÀÝ ¹AzÉÆ® PÉÃgÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 24-10-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß CAzÁdÄ 1400 UÀAmÉUÉ PÉgÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà ©zÀÄÝ ¸ÀwÛgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ d£ÀjAzÀ UÉÆvÁÛV ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀw ¦üAiÀiÁ¢vÀ¼ÀÄ C£ÀıÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ FgÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, EPÉAiÀÄÄ C°è ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ±ÀªÀªÀÅ EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀzÉ EvÀÄÛ, ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ CgÉà ºÀÄZÀѤzÀÄ ºÉÆ®zÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃV PÉgÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃV PÉgÉAiÀÄ ¥Á¼É¬ÄAzÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®ÄeÁj ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ ¸ÀwÛgÀÄvÁ£É. F §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 131/2010 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/10/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ eÁzsÀªÀ ¸Á: ZÀAqÀPÁ¥ÀÆgÀ, EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è ¤AvÁÛUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ AiÀıÀéAvÀ eÁzsÀªÀ ºÁUÀÆ E¤ß§âgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ZÀAqÀPÁ¥ÀÆgÀ, EªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¤ß£À°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAVÃvÁ, C£ÀĸÁAiÀiÁ EªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ §rUɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 132/2010 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/10/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ AiÀıÀéAvÀgÁªÀ eÁzsÀªÀ ¸Á: ZÀAqÀPÁ¥ÀÆgÀ EvÀ£À ºÉAqÀw ¥Àæ¨sÁªÀw EPÉUÉ DgÉÆæ gÁªÀÄ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ eÁzsÀªÀ ¸Á: ZÀAqÀPÁ¥ÀÆgÀ EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉñÀ EvÀ£ÀÄ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw ¥Àæ¨sÁªÀw EªÀjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 182/2010 PÀ®A 341, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15/10/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ±ÉÆèsÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ UÉÆÃ¥Á¼ÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: «ÄgÀR® EPÉAiÀÄÄ DgÉÆævÀ¼ÁzÀ ªÀÄAUÀ¯Á UÀAqÀ UÉÆëAzÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á: «ÄgÀR® EªÀ½UÉ ¤ªÀÄä ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ¸ÉÆAiÀiÁ©£ï ºÉÆ®zÀ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è vÀAzÀÄ gÁ²Ã ªÀiÁrgÀĪÀ §UÉÎ PÉýzÁUÀ DgÉÆævÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ KPÉ PÉüÀÄwÛ¢Ý CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ¼É ºÁUÀÆ DgÉÆæ GµÁ UÀAqÀ ¨Á¯Áf ©gÁzÁgÀ ¸Á: «ÄgÀR® EªÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ jhÄAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁrgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 183/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/10/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÁgÀrØ vÀAzÉ UÉÆÃgÀPÀgÀrØ ªÀiÁ° ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, eÁw: gÀrØ, ¸Á: UÉÆÃPÀļÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ ¸ÉÆàÃqÁ PÁgï £ÀA J¦-11/J©-554 £ÉÃzÀgÀ°è vÀ£Àß ¸ÀA¨sÀA¢PÀjUÉ ªÉÄúÀPÀgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ©lÄÖ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ gÉÆÃr£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÁ¥À¸À §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÉÆAUÀ½ ²ªÁgÀzÀ°è DgÉÆæ PÁgï £ÀA J¦-11/J©-554 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸À¯ÁªÉÇâݣï vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉÆÃ¢Ý£ï ±ÉÃR ¸Á: UÉÆÃPÀļÀ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPÀ ªÀiÁr ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ PÁjUÉ qÁåªÉÄÃd DV DgÉÆæ£À §®UÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, PÁ®Ä ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ, §®¨sÀÄdPÉÌ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 119/2010 PÀ®A 341, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/10/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÁfÃzÀ vÀAzÉ CfªÉƢݣÀ ±ÉÃR ¸Á: ªÀÄÄQð ºÁUÀÄ DgÉÆævÀ UÀAUÁgÁªÀÄ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt ªÀĪÁgÉ ¸Á: ªÀÄÄQð EªÀj§âgÀÄ fÃ¥À ¥Á½ ¥ÀæPÁgÀ ºÀZÀÄѪÀÅzÀgÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ »VgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ UÀAUÁgÁªÀÄ ªÀÄwÛ§âgÀÄ ¸Á: ªÀÄÄQð EªÀgÉ®ègÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄÄQð UÁæªÀÄzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀÀ ²ªÁf ZËPÀ ºÀwÛgÀ PÀgɬĹ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, ªÀÄÄAzÉ ºÉÆUÀzÀAvÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨É£Àß°è ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ UÉƽ¹ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 120/2010 PÀ®A 355, 341, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/10/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀgÀ¸Àéw UÀAqÀ ªÀÄ£ÉÆúÀ£À ¨É¼ÀPÀÄAzÉ ¸Á: gÁA¥ÀÆgÀ ºÁUÀÄ DgÉÆæ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ qÉÆÃtUÁ¥ÀÄgÉ ¸Á: gÁA¥ÀÆgÀ EªÀj§âgÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ CPÀÌ ¥ÀPÀÌzÀ°è EzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄð£À vÀUÀr£À ¤ÃgÀÄ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©Ã¼ÀÄwÛzÀÄÝ CAvÁ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ DgÉÆævÀgÁzÀ «±Àé£ÁxÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 3 d£À J®ègÀÄ gÁA¥ÀÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÁ°£À §Æn¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 114/2010 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-¢£ÁAPÀ 24-10-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ¨sÀzÀæ¥Áà ¸Á: eÉƤßPÉÃj EvÀ£À ºÉÆl® ªÀÄÄAzÉ ¦üAiÀiÁ𢠧AqÀAiÀiÁå vÀAzÉ ªÀÄ£ÀäxÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: eÉƤßPÉÃj EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀwõÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÀ¯ÁåtgÁªÀ ©gÁzÁgÀ EªÀgÀÄ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä §AzÀÄ ¤AvÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤ÃªÀÅ gÁwæ UÉÆêÁ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ºÀt PÉÆnÖ¯Áè CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀQ«AiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀ¯ÉAiÀÄ°è PÉÆrجÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 223/2010 PÀ®A 341, 324, 504 eÉÆvÉ L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫oÀ×® vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ¨ÉAZÉÆ¼É ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, ¸Á: ¸ÀįÁÛ£À¨ÁzÀªÁr EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÁæªÀÄzÀ CdÄð£ïgÀªÀgÀ QgÁt CAUÀr ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ gÀAeÉÃj ºÁUÀÆ E£ÀÆß E§âgÀÆ J®ègÀÆ ¸Á: ¸ÀįÁÛ£À¨ÁzÀªÁr EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 145/2010 PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 24/10/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ f.J¸ï. ºÉ¨Áâ¼À ¦.J¸ï.L. alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ ªÀ¼ÀTAr UÁæªÀÄzÀ°è M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ ªÀ¼ÀTAr UÁæªÀÄzÀ ¥Àæ¨sÀÄ JA¨ÁvÀ£À ZÀºÁ ºÉÆl® JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ªÀÄ®èqÀzÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀ¼ÀTAr EvÀ£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DvÀ¤AzÀ 34 AiÀÄÄ.J¸ï «¹Ì 180 JªÀiï.J¯ï. ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q. 1306=00 £ÉÃzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ ¨Ál® gÀ¸ÁAiÀÄ£À ¥ÀjÃPÉë PÀÄjvÀÄ d¦Û ªÀiÁr DgÉÆæUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 93/2010 PÀ®A 498(J), 494, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/10/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸ÀÄeÁvÁ UÀAqÀ ªÀĺÉñÀ PÁqÀªÁzÉ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: GqÀĪÀÄ£À½î, ¸ÀzsÀå: ±ÉÃPÁ¥ÀÆgÀ JgÀ£À½î vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EPÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà PÁqÀªÁzÉ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 6 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: GqÀĪÀÄ£À½î UÁæªÀÄ vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÉ®ègÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ¢£Á®Ä ¤Ã£ÀÄ zsÀqÀØ E¢Ý, ¤£ÀßUÉ §gÉAiÀÄ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè, MAzÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè, CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄÝ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr zÉÊ»PÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀƼÀ PÉÆlÄÖ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 91/2010 PÀ®A 498(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢¼ÁzÀ ¸ÀÄUÀªÀiÁä @ ¸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ «ÃgÀ±ÉÃnÖ ¸Á: C°AiÀÄA§gÀ EPÉAiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7 1/2 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ C°AiÀÄA§gÀ UÁæªÀÄzÀ «ÃgÀ±ÉnÖ EªÀgÉÆA¢UÉ DVzÀÄÝ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄPÀ̼ÀÄ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè EPÉAiÀÄ ®UÀߪÁzÀ 2 ªÀµÀðUÀ¼ÀªÀgÉUÉ £À£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À eÉÆvÉ ¸ÀjAiÀiÁV £ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀªÁzÀ DgÉÆævÀgÀÄ 1) «ÃgÀ±ÉnÖ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉnÖ UÁzÀUÉ, 2) §¸ÀªÀiÁä UÀAqÀ £ÁUÀ±ÉnÖ, 3) PÀ«ÃvÁ UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À, 4) gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉnÖ, 5) ¸ÀĤÃvÁ UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ, 6) ªÀÄ°èPÁdÄð£À EªÀgÉ®ègÀÄ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV¯Áè ¤£ÀUÉ ªÀÄPÀ̼ÀÄ DUÀÄwÛ¯Áè CAvÁ QgÀPÀļÀ ¤ÃqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀgÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ 3 ¸À® vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÀUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À CtÚ ªÀÄvÀÄÛ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ vÀAzÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ºÁQ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ¤UÉ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉý ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÀÆ ¸ÀºÀ DgÉÆævÀgÀÄ PÀ¼ÉzÀ 5 1/2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ¸ÀjAiÀiÁV ElÄÖ PÉƼÀîzÉ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 142/2010 PÀ®A 323, 324, 504, 506, eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ PÉñÀªÀ £ÁnPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹. zÀ°vÀ, ¸Á: ¸ÁqÀªÀAw, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁmÁ ¸ÉƪÉÆ ªÁºÀ£À £ÀA. JA.JZï-43/«-2828 £ÉßÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ §AUÁèPÉÌ §A¢zÀÄÝ CzÀgÀ ZÁ®PÀ eÁÕ£ÉñÀégÀ ¹AzÉ ¸Á: ¯ÁqÀªÀAw EªÀgÀÄ zÉëzÁ¸À ¨sÉÆøÀ¯É ¸Á: ¯ÁqÀªÀAw gÁdÄ C£ÀÄߪÀªÀgÀ ¥Á£À qÀ¨Áâ JzÀÄgÀÄ ¤AvÁUÀ CªÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£ÉUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ºÉ½ ºÉÆzÀ£ÀÄ CzÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) QgÀt vÀAzÉ £ÀªÀ£ÁxÀ, 2) «±Á® E§âgÀÄ zÀ°vÀ ¸ÀªÀiÁdzÀªÀgÀÄ ¸Á: ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ EªÀj§âgÀÄ §AzÀÄ UÀÄlPÁ PÉÆqÀÄ CA¢zÀPÉÌ UÀÄlPÁ PÉÆlÄÖ ºÀt PÉýzÀPÉÌ ºÀt PÉüÀÄwÛAiÀiÁ CAvÁ ªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ eÁÕ£ÉñÀégÀ¤UÉ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆÃmÉ®zÀ°è §¼À¸ÀĪÀ gÀhiÁj vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃqÉAiÀÄĪÁUÀ vÀqÉ¢zÀÝPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ºÉøÀjUÉ §AzÀgÉ fêÀAvÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 115/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 24-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ®Qëöä¨Á¬Ä UÀAqÀ ºÁªÀ¥Áà @ ºÁªÀV ºÁgÀÆgÀUÉÃgÉ ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï¹ ºÉÆ°AiÀiÁå, ¸Á: PËqÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ ²ªÁf gÀªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ §gÀĪÁUÀ PËqÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ CgÀtåzÀ ºÀwÛgÀ OgÁzÀ ©ÃzÀgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ C¥ÀjÃavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß OgÁzÀ PÀqÉUÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆzÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®UÉÊ ªÉÆüÀPÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®¨sÀÄdPÉÌ ºÁUÀÆ JzÉÃUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, PÉüÀ vÀÄnAiÀÄ ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 116/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 24-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ ¥sÁ¼À¥Áà JPÀ¯ÁgÉ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw: QæñÀÑ£À, ¸Á: PËqÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ OgÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PËqÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝt¢AzÀ 1.5 ¥sÀ¯ÁðAUÀ zÀÆgÀzÀ°è ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ EzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ DmÉÆà mÁæ° £ÀA PÉJ-38/3715 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà mÁæ° CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è ¥ÉÃlÄÖ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ:22.10.2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 02.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀĺÀäzï¸Á§ ¸Á:ºÀ¼É¥ÉÃmÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï EªÀgÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä vÉÆÃlzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÁÝUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ vÉÆÃlzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ 10 PÉ.f.vÀÆPÀzÀ MAzÀÄ vÁªÀÄæzÀ ºÀAqÉ, ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ 5 PÉ.f.vÀÆPÀªÀżÀî DgÀÄ vÁªÀÄæzÀ PÉÆqÀUÀ¼ÀÄ J¯Áè ¸ÉÃj C.Q.gÀÆ:20,000/- ªÀiË®åzÀ vÁªÀÄæzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀĺÀäzï¸Á§ EªÀgÀ ¥ÀÄvÀæ n¥ÀÄà¸ÀįÁÛ£ï ¢£ÁAPÀ:23.10.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ vÀ¤SÁ PÁ®PÉÌ RavÀ ¨sÁwäªÉÄðAzÀ PÀȵÀÚ vÀAzÉ ªÀĺÉñÀ¥Àà 18 ªÀµÀð, ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ¸ÀÄAPÀ¥Àà 18 ªÀµÀð, E§âgÀÆ PÀÄAa PÉÆgÀªÀgï ¸Á:ªÀÄÄzÀUÀ¯ï EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, gÀÆ:20,000/- ªÀiË®åzÀ MAzÀÄ vÁªÀÄæzÀ ºÀAqÉ & DgÀÄ PÉÆqÀUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ E§âgÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ§AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹ vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ.

    ²æà ªÀĺÀäzï ¹gÁeï ¦J¸ïL ±ÀQÛ£ÀUÀgÀoÁuÉgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:24.10.2010 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ zÉêÀ¸ÀÆUÀÆj£À ¯ÉçgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì E®èzÉà DAzsÀæ¢AzÀ ¸ÉÃA¢AiÀÄ£ÀÄß vÀAzÀÄ ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ªÉAPÀl¸Áé«Ä ¸Á: ¯Éçgï PÁ¯ÉÆä zÉêÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ EªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, 1 ¤Ã° §tÚzÀ ¨ÁågÀ¯ï, ¥Áè¹ÖPï l¨ï ªÀÄvÀÄÛ PÉÆqÀUÀ¼À°èzÀÝ CAzÁdÄ 322 °Ãlgï ¸ÉÃA¢ ºÁUÀÆ ¸ÉÃA¢üªÀiÁgÁl ªÀiÁr ¸ÀAUÀ滹zÀÝ £ÀUÀzÀĺÀt:2,345/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:23.10.2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨ÉêÀ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀVzÀÝ CwAiÀiÁzÀ ªÀÄzÀå¸ÉêÀ£É ZÀl¢AzÀ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ¨É¼ÉUÉ ¹A¥Àr¸ÀĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀªÀ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÝzÀÝjAzÀ aQvÉì PÉÆr¹zÀgÀÄ ¥À®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw ºÀÄ°UɪÀÄä EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    PÀÄ: ¸Á«wæ vÀA/ §¸ÀìAiÀÄå ¸Áé«Ä ªÀ: 22 eÁ: dAUÀªÀÄ ¸Á: ºÀnÖ UÁæªÀÄ FPÉAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¢£Á®Ä ¨É½UÉÎ vÀqÀªÁV K¼ÀÄwÛzÀÝjAzÀ FPÉAiÀÄÄ vÁ¬ÄAiÀÄÄ »ÃUɯÁè vÀqÀªÁV K¼À¨ÁgÀzÀÄ ¨ÉÃUÀ JzÀÄÝ ªÀÄ£É PÉ®¸À ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ ¤£ÀUÉ JµÀÄÖ ºÉýzÀgÀÆ §Ä¢Ýà §gÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ §Ä¢Ý ªÀiÁvÀÄ ºÉýÃzÀÝPÉÌ CzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ :23;10.2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉάÄAzÀÀ ¢£ÁAPÀ: 25.10.2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 08.00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è PÉÆÃoÁ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀzÀ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ §®zÀAqÉ PÁ®ÄªÉAiÀÄ ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ ±ÁAvÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ vÀAzÉ §¸ÀìAiÀÄå ¸Áé«Ä ¸Á: ºÀnÖ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è C¸Áé¨sÁ«PÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:24.10.2010 gÀAzÀÄ 16.15 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀĺÁAvÀUËqÀ vÀAzÉ CªÀÄgÉÃUËqÀ ¸Á:»gÉÃNvÀUÉÃj vÁ:ºÀÄ£ÀÄUÀÄAzÀ EªÀ£ÀÄ »ÃgÉÆúÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀASÉå:PÉJ.29,PÀÆå.6675 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¦PÀ½ºÁ¼ï-ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÀlÖtzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°è ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦àzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï GgÀĽ©zÀÄÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ¥Àwß ¸ÀĪÀtð EªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ wªÀÄä£ÀUËqÀ vÀAzÉ ±ÉÃRgÀUËqÀ ¸Á:¦PÀ½ºÁ¼À PÉÆlÖ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:24.10.2010 gÀAzÀÄ 05.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ gÀAUÀAiÀÄå 30.ªÀµÀð ¸Á:UÀÄAqÀUÀÄwð vÁ:zÉêÀzÀÄUÀðEªÀ£ÀÄ ¯Áj¸ÀASÉå:PÉJ.33,4608.£ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀë£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ CgÀV£ÀªÀÄgÀ PÁåA¥ÀºÀwÛgÀ J.¦.J¸ï.Dgï.n.¹.§¸ï ¸ÀASÉå:J¦.28.gÀhÄqï.-4380 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ §¸ï£À ªÀÄÄA¢£À UÁè¸ï ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀ dRAUÉÆAqÀÄ £ÀµÀÖªÁVgÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁjUÀÆ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ §¸ï ZÁ®PÀ JA.r.±ÀT®¥ÁµÀ vÀAzÉ R°®¥ÁµÀ PÀjÃA£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ ºÉƸÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è «£ÉÆÃzÀ JA§ÄªÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ªÀAiÀĸÁìzÀ NªÀð ªÀÄÄzÀÄQAiÀÄ ±ÀªÀ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ gÁªÀĸÁé«Ä vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà ¸Á: ºÉƸÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ¨sÉÃn¤Ãr ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀ¯ÁV 10-15 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ JqÀªÀÄUÀÄίÁV ªÀÄ®VzÀÝ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÖAvÉ PÀAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ ±ÀªÀzÀ ªÀÄÄR, ºÉÆmÉÖ ¥ÀÆwð PÉƼÉwzÀÄÝ, J®Ä§ÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ G½¢zÀÄÝ, ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÀj²t §tÚzÀ reÉÊ£ï ¹ÃgÉAiÀÄ vÀÄPÀr EzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ¼À «¼Á¸À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄgÀtzÀ ¤dªÁzÀ PÁgÀt w½AiÀÄĪÀ PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ²æà n.Dgï.¸ÀÄgÉñÀ ¨sÁ.¥ÉÆ.¸Éà f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ
¢£ÁAPÀ:24.10.2010 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉUÉ ¨sÉÃn¤Ãr, ªÀiÁ£Àå ªÀĺÁ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀĺÁ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ, ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀæzsÁ£À PÀbÉÃj ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¸ÀÄvÉÆÛïÉAiÀÄ°è ¤ÃrzÀ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀAvÉ ºÉƸÀ ©Ãmï ¥ÀzÀÝw eÁj ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉ ©Ãmï ¸ÀASÉå:4 gÀ°è ²æà ²ªÀ°AUÀ¥Àà ¹¦¹.03 ªÀÄvÀÄÛ ²æà «eÉÃAzÀægÉrØ ¹¦¹.494 gÀªÀgÀ£ÀÄß ¦J¸ïL ªÀiÁ£À« oÁuÉgÀªÀgÀÄ £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀ¼ÉzÀ 10 wAUÀ¼ÀÄUÀ½AzÀ ©Ãmï UÀÄæ¥ï ¸ÀzÀ¸ÀågÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸À¨sÉUÀ¼À£ÀÄß PÉÊUÉƼÀîzÉ ºÁUÀÆ ©Ãmï ¥ÀĸÀÛPÀªÀ£ÀÄß PÀæªÀħzÀݪÁV ¤ªÀðºÀuÉ ªÀiÁqÀzÉ EgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. DzÀPÁgÀt ¸ÀÄvÉÆÛïÉAiÀÄ°è ¤ÃrzÀ ¸ÀÆZÀ£ÀUÀ¼ÀAvÉ ºÉƸÀ ©Ãmï ¥ÀzÀÝwAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÀðºÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀ°è «¥sÀ®gÁzÀ ²æà ²ªÀ°AUÀ¥Àà ¹¦¹.03 ªÀÄvÀÄÛ ²æà «eÉÃAzÀægÉrØ ¹¦¹.494 gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀvÀðªÀå¯ÉÆîPÁÌV CªÀiÁ£ÀvïUÉƽ¸À¯ÁVzÉ. ºÁUÀÆ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ JJ¸ïL/¦J¸ïL gÀªÀjUÉ ¤AiÀĪÀÄ 7 gÀAvÉ ²¹Û£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.196/10 PÀ®A 107 ¹Dg惡

FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 wAUÀ½¤AzÀ »gÉçUÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è PÉÆÃPÉÆÃPÉÆïÁ ¥ÁåPÀÖjAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢¹zÀAvÉ »gÉçUÀ£Á½£À PÁ«ÄðPÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¨ÉÃgÉPÀqɬÄAzÀ PÉ®¸ÀPÉÌ §gÀĪÀ PÁ«ÄðPÀgÀÄ vÀAmÉ vÀPÁgÀgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ dUÀ¼ÀªÁqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ F «µÀAiÀĪÁV ¢£ÁAPÀ 23-10-2010 gÀAzÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è PÉøÀ ªÀÄvÀÄÛ PËAlgÀ PÉøÀÄ zÁSÁ¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F «µÀAiÀĪÁV UÁæªÀÄzÀ°è EªÀjAzÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜ ºÀzÀUÉqÀĪÀ ¸ÀA§ªÀ«gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦ÃAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥sÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.197/10 PÀ®A 107 ¹Dg惡

FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 wAUÀ½¤AzÀ »gÉçUÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è PÉÆÃPÉÆÃPÉÆïÁ ¥ÁåPÀÖjAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢¹zÀAvÉ »gÉçUÀ£Á½£À PÁ«ÄðPÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¨ÉÃgÉPÀqɬÄAzÀ PÉ®¸ÀPÉÌ §gÀĪÀ PÁ«ÄðPÀgÀÄ vÀAmÉ vÀPÁgÀgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ dUÀ¼ÀªÁqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ F «µÀAiÀĪÁV ¢£ÁAPÀ 23-10-2010 gÀAzÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è PÉøÀ ªÀÄvÀÄÛ PËAlgÀ PÉøÀÄ zÁSÁ¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F «µÀAiÀĪÁV UÁæªÀÄzÀ°è EªÀjAzÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜ ºÀzÀUÉqÀĪÀ ¸ÀA§ªÀ«gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦ÃAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥sÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.198/10 PÀ®A 323,324,504 gÉ.« 34 L.¦.¹

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀjUÀÆ ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÉʵÀªÀÄå«zÀÄÝ, CzÀPÉÌ ¸ÀA§AzÀ¥ÀlÖAvÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ. 24-10-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 11-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀ¼ÉPÀĪÀÄmÁzÀ PÀȶ D¦üøï£À ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÀÆ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀjUÀÆ dUÀ¼ÀªÁV PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦ÃAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥sÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.199/10 PÀ®A 323,324,504 gÉ.« 34 L.¦.¹

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀjUÀÆ ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÉʵÀªÀÄå«zÀÄÝ, CzÀPÉÌ ¸ÀA§AzÀ¥ÀlÖAvÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ. 24-10-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 11-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀ¼ÉPÀĪÀÄmÁzÀ PÀȶ D¦üøï£À ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÀÆ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀjUÀÆ dUÀ¼ÀªÁV PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦ÃAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥sÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦ÃAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥sÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.200/10 PÀ®A 107 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ. 24-10-2010 gÀAzÀÄ ºÀ¼ÉPÀĪÀÄmÁ UÁæªÀÄPÉÌ ¨ÉÃn ¤ÃrzÁUÀ UÁæªÀĸÀÜgÀ£ÀÄß ¸ÀÆPÀëöäªÁV «ZÁj¸À®Ä ªÁ¢ ºÁUÀÆ ¥ÀæwªÁ¢ d£ÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ¨sÁj ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ºÉÆA¢zÀÄÝ, F ¸ÀA¨sÀAzÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¥ÀgÀ¸ÀàgÀgÀÄ ¥ÀÄ£ÀB ºÉÆqÉzÁl §rzÁl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥Áæt ºÁ¤ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ D¹Û¥Á¹ÛUÉ zÀPÉÌ GAlĪÀiÁqÀ°zÁÝgÉAzÀÄ RavÀªÁV w½zÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt EAzÀÄ ¥ÀæwªÁzÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄ£ÉßÃZÀÑjPÉ PÀæªÀĪÁV UÁæªÀÄzÀ°è ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÁUÀzÀAvÉ ¥sÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.201/10 PÀ®A 107 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ. 24-10-2010 gÀAzÀÄ ºÀ¼ÉPÀĪÀÄmÁ UÁæªÀÄPÉÌ ¨ÉÃn ¤ÃrzÁUÀ UÁæªÀĸÀÜgÀ£ÀÄß ¸ÀÆPÀëöäªÁV «ZÁj¸À®Ä ªÁ¢ ºÁUÀÆ ¥ÀæwªÁ¢ d£ÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ¨sÁj ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ºÉÆA¢zÀÄÝ, F ¸ÀA¨sÀAzÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¥ÀgÀ¸ÀàgÀgÀÄ ¥ÀÄ£ÀB ºÉÆqÉzÁl §rzÁl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥Áæt ºÁ¤ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ D¹Û¥Á¹ÛUÉ zÀPÉÌ GAlĪÀiÁqÀ°zÁÝgÉAzÀÄ RavÀªÁV w½zÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt EAzÀÄ ¥ÀæwªÁzÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄ£ÉßÃZÀÑjPÉ PÀæªÀĪÁV UÁæªÀÄzÀ°è ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÁUÀzÀAvÉ ¥sÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ..

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.276/10 PÀ®A 457, 380 L¦¹

¢£ÁAPÀ 24-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¦. ¨sÁ¸ÀÌgÀ vÀAzÉ PÀȵÀÚªÀÄÆwð, ªÀAiÀĸÀÄì 33 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " ¢: 21 ªÀÄvÀÄÛ 22-10-2010 gÀ ªÀÄzsÀå gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ a®PÀzÀ PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß MqÉzÀÄ vÉUÉzÀÄ M¼À¨sÁUÀzÀ ©ÃUÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀºÀ MqÉzÀÄ ¨ÁV®Ä vÉUÉzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹, ¨ÉqïgÀƪÀiï£À°è EnÖzÀÝ C®ªÀiÁgÀzÀ°è EzÀÝ 1] CAzÁdÄ CzsÀð vÉÆ¯É vÀÆPÀzÀ MAzÀÄ eÉÆvÉ §AUÁgÀzÀ ¨ÉAqÉÆÃ¯É CA.Q. gÀÆ.7,500-00 UÀ¼ÀÄ 2] CAzÁdÄ 16 vÉÆ¯É vÀÆPÀzÀ 2 ¨É½î ¯ÉÆÃlUÀ¼ÀÄ CA.Q. gÀÆ.3,200-00 UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 3] £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.8,000-00 UÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß £À£Àß ºÉAqÀwUÉ w½¹zÁUÀ CªÀ¼ÀÄ EAzÀÄ ºÉÊzÁæ¨Ázï¤AzÀ §AzÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ZÉPï ªÀiÁr £ÉÆÃrzÀÄÝ, PÁgÀt FUÀ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹gÀÄvÉÛãÉ. PÁgÀt F §UÉÎ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ PÀ¼ÀĪÁzÀ ªÀiÁ®£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ." CAvÁ EzÀÝ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.26/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ: 24/10/10 gÀAzÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °Tw zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ªÀÄÈvÀ£ÀÄ vÀÀ£Àß ºÉAqÀw ®Qëöäà FPÉAiÀÄÆ FUÉÎ 1 ªÀµÀð¢AzÀ ªÀÄÈvÀ£À ¸ÀAUÀqÀ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ ªÀÄ£É ©lÄÖ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆVzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ£À vÀªÀÄä£ÀÄ »jAiÀÄgÉÆA¢UÉ DPÉÃAiÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV §Ä¢Ý ºÉý PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ DzÀgÀÄ ¸ÀºÀ ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄvÉÛà UÀAqÀ£À ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ 8 wAUÀ¼ÀÄ DzÀgÀÆ ¨ÁgÀzÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw vÀ£ÀUÉ ©lÄÖ ºÉÆÃzÀ¼À¯Áè CAvÁ ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÀÄZÀÑgÀAvÉ ªÀwð¸ÀÄwÛzÀÄÝ CzÉ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ¢AzÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: ¢:22-10-2010 gÀAzÀÄ 6-00 JJA ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 24-10-2010 gÀAzÀÄ 11-30 J.JªÀiïzÀ CªÀ¢AiÀÄ°è ¸ÀAqÁ¹UÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÁV ºÉý ºÉÆÃV fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ zÁåA¥ÀÆgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è C±ÉÆÃPÀ ¹zÉßÃPÉÆ¥Àà EªÀgÀ vÉÆÃlzÀ ¨Á«AiÀÄ ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É PÁgÀt CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ªÀgÀ¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.178/10 PÀ®A 109 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ 24-10-2010 gÀAzÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ ¸ÀAvɨÉʯï KjAiÀiÁzÀ°è §gÀ®Ä E°è M§â ªÀåQÛ C£ÀĪÀÄ£Á¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ CªÀ¤UÉ ¨É£ÀßnÖ »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ, «¼Á¸ÀzÀ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁV ºÉüÀÄwÛzÀÄÝ PÉÆ£ÉUÉ CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¤dªÁzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ AiÀĪÀÄ£ÀÆj vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ºÉƸÀPÉÃj ªÀAiÀÄ : 20 ªÀµÀð. eÁ: ºÀjd£À G: ºÉÆl¯ïzÀ°è PÉ®¸À ¸Á: ¥ÀÄvÀÆÛgÀ D¸ÀàvÉæ ºÀwÛgÀ UÁA¢ü £ÀUÀgÀ UÀAUÁªÀw. CAvÁ ºÉýzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ C°è wgÀÄUÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀ®Ä C¸ÀªÀÄxÀð£ÁVzÀÄÝ ¸ÀÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ C°è wgÀÄUÁqÀÄwÛgÀ§ºÀÄzÉA§ §UÉÎ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀéAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.179/10 PÀ®A 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ : 20-10-2010 gÀAzÀÄ 22-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 21-10-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 05-00 UÀAm7ÉUÉAiÀÄ ªÀÄzsÀå CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ »gÉÃdAvÀPÀ¯ïzÀ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ §eÁd ¨ÁPÀìgÀ ¤Ã° §tÚzÀÄÝ £ÉÆAzÀt ¸ÀA. PÉ.J.37/PÉ.2141 ZÁ¹ £ÀA. rJ¥sïE©PɺÉZï1423 EAf£ï £ÀA.rJªÀiïJªÀiï©PɺÉZï26470 CA.Q. gÀÆ. 20,000=00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.