Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, August 22, 2012

Raichur District Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w_  
              ¢£ÁAPÀ: 20.08.2012 gÀAzÀÄ ²æà GzÀAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ¸Á: KUÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß »gÉÆúÉÆAqÁ ¸Àà÷èAqÀgï ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J 36/PÉ-9735 C.Q.gÀÆ: 20000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß f¯Áè ªÀĺÁvÀä UÀA¢ü QæÃqÁAUÀtzÀ ºÀwÛgÀ ¤°è¹ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV ªÁQAUï ªÀiÁr ªÁ¥Á¸ï §ªÀÄzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï EgÀ°®è £ÀAvÀgÀ ¸ÉßûvÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢PÀjUÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr «ZÁj¹zÀÄÝ ¹UÀzÉà EzÀÄzÀÝjAzÀ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 21.08.2012 gÀAzÀÄ  PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÀAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 78/2012 PÀ®A:¥sÀ 379 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-      
               ²æäªÁ¸ÀgÁªï vÀAzÉ ©üêÀıÉãï gÁªï , 42 ªÀµÀð, ¨ÁæºÀät , JgÀqÀ£Éà zÀeÉðAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ ªÀiÁ£À« FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ21.08.2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 6 UÀAmÉUÉ PÀvÀðªÀå ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ §¹ì£À°è gÁAiÀÄZÀÆjUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÉʨÁeï ¥Á±Á vÀAzÉ ¹gÁeï ¥Á±Á ¸Á: ªÀiÁ£À« FvÀ£ÀÄ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr  PÉ®¸À«zÉ §¹ì¤AzÀ E½ CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ PÀ®Æèj£À°è E½zÁUÀ DvÀ£ÀÄ C®èUÉ §AzÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ CªÀjPÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À« ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉ PÁAiÀiÁð®AiÀÄPÉÌ §AzÀÄ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ ªÀÄÄAzÉ vɯÉUÉ ºÉÆqÉzÁUÀ DvÀ£ÀÄ £É®PÉÌ ©¢zÀÝjAzÀ §®UÉÊ ªÉÆtPÉÊUÉ §® CAUÉÊUÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 149/2012 PÀ®A: 341,504,323 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
             ¢£ÁAPÀ:- 21-08-12 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw AiÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ: AiÀÄ®è¥Àà CA©UÉÃgÀ, 30ªÀµÀð, PÀ¨ÉâÃgï, PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á: ºÀÆ«£ÀqÉV ªÀiÁªÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ PÀÄAl ºÉÆr¸À¯ÉAzÀÄ, CzÉà UÁæªÀÄzÀ ¸ÀÆUÀÄgÀrØ J£ÀÄߪÁvÀ¤UÉ ºÀt PÉÆlÄÖ §A¢zÀÄÝ, DgÉÆæ AiÀÄAPÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ CªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ PÀÄAmÉ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä mÁåPÀÖgï£ÀÄß PÀ½¸À¨ÉÃqÁ CAvÁ ¸ÀÆUÀÄgÀrØUÉ ºÉýzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CvÉÛAiÀÄÄ AiÀiÁPÉ mÁåPÀÖgï PÀ½¸À¨ÉÃqÁ CAvÁ ºÉüÀÄwÛAiÀiÁ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ,  ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ®èªÀÄä¼ÀÄ  vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ DgÉÆæ AiÀÄAPÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw £ÁUÀªÀÄä E§âgÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀÆzÀ®£ÀÄß »rzÀÄ J¼ÉzÁr DPÉAiÀÄ  CvÉÛAiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤Ã°è¹ DPÉUÀÆ PÀÆqÁ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 126/2012 PÀ®A, 341,504,323,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ,     
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
               ¢£ÁAPÀ: 21.08.2012 gÀAzÀÄ 1]  ¸Á§tÚ vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà  UÉÆøÀ¯ï, £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: £ÀPÀÄÌA¢ 2], wªÀÄätÚ vÀAzÉ gÀªÀÄUÀ¥Àà UÉÆøÀ¯ï £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: £ÀPÀÄÌA¢3] gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀAiÀÄå, £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: GAZÀqÀ vÁ: ªÀiÁ£À«4] ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ §¸ÀAiÀÄå £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: GAZÀqÀ vÁ: ªÀiÁ£À« EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀtÚ gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ PÉÆøÀ¯ï ¸Á: £ÀPÀÄÌA¢ FvÀ£À ªÉÄð£À zÉéõÀ¢AzÀ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀÆr §AzÀªÀgÉà CzÀgÀ°è ¸Á§tÚ£ÀÄ K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà ¤Ã£ÀÄ ºÉÆ®zÁUÀ ¥Á®Ä PÉýÛAiÉÄÃ£É¯É CAvÁ CAzÀªÀ£Éà C°èAiÉÄà ©¢zÀÝ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÁUÀ ªÀiÁ£À±ÀªÀÄä FPÉAiÀÄÄ Nr §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹PÉƼÀî®Ä §AzÁUÀ ªÀĺÉñÀ£ÀÄ DPÉUÉ F ¸ÀÆ¼É ©r¸À®Ä §AzÁ¼À CAvÁ CªÀÄzÀÄ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ gÀAUÀ¥Àà£ÀÄ CPÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆQzÁUÀ CPÉAiÀÄÄ PɼÀUÉ ©zÀݼÀÄ DUÀ ªÀĺÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ gÀAUÀ¥Àà PÀÆr PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ   E§âgÀÄ PÀÆr PÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß wgÀÄ« E£ÀߪÉÄä ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ¤Ã£ÀÄ PÉüÀ®Ä §AzÀgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 150/2012 PÀ®A: 504.323.324.506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                 ¢£ÁAPÀ:20.08.2012 gÀAzÀÄ gÁªÀÄÄ vÀAzÉ zÉÆqÀØgÀAUÀ¥Àà ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð eÁ: G¥ÁàgÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ±Á¹Ûç PÁåA¥ï vÁ: ªÀiÁ£À«.FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä PÁåA¦£À°è  UÀAUÁzsÀgï gÉrØ EªÀgÀ PÀÄlÄA§ ¸ÀªÉÄÃvÀ ²æà ±ÉÊ® ªÀÄ°èPÁdÄð£À zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ DvÀ£ÀÄ gÉrØAiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è CzÉà PÁåA¦£À dAiÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà, FvÀ¤UÉ gÉrØAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E°èAzÀ  ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ DvÀ£ÀÄ MzÀgÁqÀÄvÁÛ ºÉÆÃVzÀÄÝ  gÁªÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ Hl ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ dAiÀÄgÁªÀÄ£ÀÄ DvÀ£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¤Ã£ÀÄ PÀÄr¢AiÀiÁ CAvÁ C£ÀÄßwÃAiÀiÁ CAvÁ C°èAiÉÄà ©zÀÝ PÀnÖUɬÄAzÀ  vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ  zÉÆqÀØ wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà, zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà J®ègÀÆ eÁ: £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: ±Á¹Ûç PÁåA¥ïgÀªÀgÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ  J®ègÀÆ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 21.08.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 147/12 PÀ®A 504, 341, 323, 324, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-        
                        ¢£ÁAPÀ 21-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-15 UÀAmÉUÉ °AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄ -gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¥ÁªÀÄ£ÀPÀ®ÆègÀÄ UÁæªÀÄzÀ D¢ §¸ÀªÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÈvÀ ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ ZÉ£ÀߥÀà ªÀAiÀiÁ 65 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvï gÉrØ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ ¸Á: FZÀ£Á¼ï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï £ÀA. PÉ.J.36/ n-8478 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ ¯Áj £ÀA qÀ§Æå÷è ©-29 J-1651 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉà £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ mÁæöåPÀÖjUÉ lPÀÌgÀÄ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ mÁæöåPïÖj£À ªÉÄÃ¯É ¯Áj ºÉÆÃV ¤AvÀÄPÉÆArzÀÄÝ DUÀ mÁæöåPïÖgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ±ÀAPÀæ¥Àà£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÁ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 83/2012 ,PÀ®A.279.304 (J). L.¦.¹ ªÀÄvÀÄ 187 L.JA.«.PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ..


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 22.08.2012 gÀAzÀÄ 45  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 18000 /- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 22-08-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 22-08-2012

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 114/2012 PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 21-08-2012 gÀAzÀÄ DgÉÆæ mÁæPÀÖgÀ EAf£À £ÀA PÉJ-39/n-1894 ªÀÄvÀÄÛ mÁæ° £ÀA                         J¦-02/n-4881 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀªÀ£ÀÄß alUÀÄ¥Áà ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÀiÁUÀðzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¹zÀÝAiÀiÁå vÀAzÉ UÀÄgÀAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä, ¸Á: ¹AzsÀ£ÀPÉÃgÁ EªÀgÀ ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¹zÀÝAiÀiÁå FvÀ£ÀÄ wêÀæ UÁAiÀĺÉÆA¢ WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄAqÀAiÀiÁå vÀAzÉ ªÀĺÁAvÀAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw ªÀAiÀÄ: 31 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä, ¸Á: ¹AzsÀ£ÀPÉÃgÁ gÀªÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 87/2012 PÀ®A 324, 326, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20-08-2012 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ZÀ£ÀßAiÀiÁå ¸Áé«Ä EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd ¨Áå¼É£ÀÆgï ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ZÀl£À½î EvÀ£À ªÉÆèÉʯïUÉ PÀgÉ ªÀiÁr CUÀ¹ ºÀwÛgÀ §gÀ¼ÀÄ ºÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ C°èUÉ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ZÀ£ÀßAiÀiÁå ¸Áé«Ä vÀAzÉ UÀt¥Àw ¸Áé«Ä, 2) ²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ ¸Áé«Ä E§âgÀÄ ¸Á: ZÀl£Àß½î EªÀj§âgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ £À£Àß ªÉÆèÉʯïUÉ ªÀÄzsÁåºÀß KPÉ PÀgÉ ªÀiÁrgÀĪÉà ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽UÉ K£ÀÄ CA¢gÀĪÉà CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ® ªÉÆüÀPÁ®Ä PɼÀUÉ, ¨É¤ß£À ªÉÄïÉ, JqÀUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, EvÀ¤UÉ fêÀ ¸À»vÀ ªÀÄÄV¹ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 21-0-2012 gÀªÀÄzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 122/2012 PÀ®A 448, 504, 354, 506 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ªÀÄ®èªÀiÁä UÀAqÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ PÉAZÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á:                             ªÀiÁ®UÁgÀ PÁ¯ÉÆä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ ¸ÀA§A¢üAiÀiÁzÀ DgÉÆæ UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd «ÄgÀUÁ½ EvÀ£ÀÄ DUÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è £ÀUÀÄvÁÛ ¤£Àß ªÀÄUÀ½UÉ £Á£ÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ºÉüÀÄwÛzÀÝ, CªÀ£À ªÀÄzÀÄªÉ FUÁUÀ¯Éà DVgÀÄvÀÛzÉ CªÀ¤UÉ MAzÀÄ ªÀÄUÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ EwÛaUÉ ¢£ÁAPÀ 05-08-2012 ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ZÁªÀÄÄAqÉñÀéj EªÀ¼À ¤²ÑvÁxÀð ¥ÀvÁð¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ¨sÁ¯ÉÌ EªÀgÀ ªÀÄUÀ ¸ÀAvÉÆõÀ£ÉÆA¢UÉ DVgÀÄvÀÛzÉ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 21-08-2012 ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd «ÄgÀUÁ½ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, 2) zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ vÁ£Áf ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄgÁoÁ, E§âgÀÄ ¸Á: UËgÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀj§âgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤£Àß ªÀÄUÀ½UÉ £À£ÀUÉ PÉÆqÀÄ CAzÀgÉ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ eÉÆÃvÉ ¤²ÑvÁxÀð ªÀiÁrgÀÄªÉ CAvÀ PÉÊ »rzÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃgÀUÉ J¼ÉzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ DPÁ±À EªÀgÀÄ £ÀªÀÄä vÁ¬ÄUÉ AiÀiÁPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÁ PÉýzÁUÀ CªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ½UÉ £À£ÀUÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆqÀ¢zÀÝgÉ ¤ªÀÄUÉ fªÀ¢AzÀ PÉÆ®ÄèvÉÛ£ÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 73/2012 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 21-08-2012 gÀAzÀÄ UÉÆÃgÀR£ÁxÀ vÀAzÉ CA¨ÁgÁAiÀÄ UÀÄAqɨÁ¬Ä gÀªÀgÀ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀ CAzÀgÀ - ¨ÁºÀgÀ JA§ E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛÃzÁÝgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀÄPÁgÁªÀÄ « ªÉÄÃvÉæ ¦J¸ÀL ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄqÀ© UÁæªÀÄzÀ°è ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä UÉÆÃgÀR£ÁxÀ EªÀgÀ CAqÀVAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ UÀt¥Àw ¸ÉÆãÀPÉÃj ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÁ, 2) ªÉÆâݣï vÀAzÉ ªÉĺÀ§Æ§ vÉð ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, 3) gÁd¥Áà vÀAzÉ ©üêÀiÁ±Á ¸ÉÆãÀPÉÃj ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÁ, 4) ¸ÀÄPÀÄæ«ÄÃAiÀÄå vÀAzÉ ºÁ¦ü¸Á§  ºÀgÀ¸ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, 5) ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ D£ÀAzÀgÁªÀ OmÉ  ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: PÉÆý J®ègÀÆ ¸Á: ªÀÄÄqÀ© EªÀgÉ®ègÀÆ UÉÆïÁPÁgÀªÁV PÀĽvÀÄ E¹àÃmï Dl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr «ZÁgÀj¸À®Ä ¸ÀPÁðgÀªÀAw¬ÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉ C£ÀĪÀÄw ¥ÀvÀæ «®èzÉ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀ E¸ÉàÃlÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ ºÀuɧgÀºÀzÀ dÆeÁl DlÄwÛgÀĪÀzÁV w½¹gÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ 52 E¸ÉàÃlÄ J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 520/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀjUÉ zÀ¸ÀÛVÃj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 108/2012 PÀ®A 341, 323, 324, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-08-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C§ÄÝ® ¯ÉʬÄPÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® RAiÀÄÆåªÀÄ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA 6-1-160 ªÀĤAiÀiÁgÀ vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä vÀ£Àß vÀgÀPÁj ¨sÀArAiÀÄ£ÀÄß gÁfªÀUÁA¢ü ZËPÀ ºÀwÛgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¥Á±Á vÀAzÉ C£ÀÄÝ® gÀeÁåPÀ ¸Á: gÀeÁ¨ÁUÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ºÀ¼É ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ vÀĪÀÄ ¯ÉÆÃUÉÆPÁ ªÀÄ¹Û CAiÉÄà PÁå CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÉÊ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ªÉÄÊvÀÄA¨Á ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÉÄÃgÉ G¥ÀàgÀ PÉøÀ PÀgÉvÉÆà eÁ£Éì ªÀiÁgÀzÉÃvÀÄ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 109/2012 PÀ®A 323, 324, 427, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-08-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ qÉëqÀ vÀAzÉ ±ÁAvÀPÀĪÀÄgÀ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£À, ¸Á: EqÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CtÚ ¸Á¯ÉƪÀÄ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è UÀjç PÁ¯ÉÆäAiÀÄ vÀÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) CvÀÄÛ, 2) E®Äè ªÀÄvÀÄÛ 3) CªÀÄdzÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ ¹UÀgÉÃl qÀ¨Áâ PÉÆqÀ®Ä ºÉýzÁUÀ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÀ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆægÉ®ègÀÆ ºÀªÀiÁgÉ PÀÆ ¥ÉÊ¸É ¥ÀÆZÀvÉ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊ gÀnÖAiÀÄ ªÉÄïÉ, ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ ¸Á¯ÉƪÀÄ£À FvÀ¤UÀÆ PÀÆqÀ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹, JqÀPÉÊ gÀnÖAiÀÄ ªÉÄ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ fªÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ, QgÁuÁ CAUÀrAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ZɯÁè¦°è ªÀiÁr ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2000/- gÀÆ UÀ¼ÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 113/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 21/08/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ªÀiÁtÂÃPÀ¥Áà ªÀUÉÎ ¸Á: ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä Hj£À £ÁUÀuÁÚ eÉÆvÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ Hj£À °AUÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ CtÚ dUÀ£ÁxÀ E§âgÀÆ CªÀgÀ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¥sÁå±À£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-56/E-1823 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É vÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀÄÄvÁå£À D±ÀæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæ §Ä¯ÉÃgÉÆ fÃ¥À £ÀA PÉJ-32/JªÀiï-4562 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ fæ£À §® ¸ÉÊr£À »A¢£À mÉÊgï MqÉzÀÄ ºÀvÉÆÃn vÀ¦à °AUÀgÁd gÀªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ °AUÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ dUÀ£ÁxÀ E§âjUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß fÃ¥À C¯Éèà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 74/2012 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-8-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ eÁ«ÃzÀ vÀAzÉ ªÀiÁªÀÄĸÁ§ ¸ËzsÁUÀgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: RlPÀ aAZÉÆý EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÀÄVÎ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ C®ªÀiÁjAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ ElÖ 15 UÁæA §AUÁgÀ, 30 vÉÆð ¨É½î ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ zÉêÀgÀ UÀ¯Áè EªÉ®èªÀÅUÀ¼À MlÄÖ C.Q 21,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀƪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀÄ ¸À°è¹zÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಬಕ್ಕಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪ ಕೋಡ್ಡಿನ ಸಾ: ಉಡಬಾಳ ತಾ: ಹುಮ್ನಾಬಾದ ಹಾ:ವ: ಪಂಡಿತ ದೀನ ದಯಾಳ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು, ದಿ: 21-08-12 ರಂದು ಸಂಜೆ 7-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಟಿವಿಎಸ್ ಗಾಡಿ ಕೆಎ 33 ಜೆ 5721 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮರಳಿ ಮನೆಯ ಕಡೆ ಎಡ ಬದಿ ರೋಡ ಸೈಡ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ರುಕುಂತೋಲಾ ದರ್ಗಾ ಇನ್ನೂ ಫರ್ಲಾಂಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಇರುವಂತೆ ಒಂದು ದಾಲಮಿಲ್ಲ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾ ಎದುರಿನ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಹೊರಟಾಗ ಎದುರುನಿಂದ ರುಕುಂತೋಲಾ ದರ್ಗಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಕೆಎ 32 ಬಿ 3038 ಚಾಲಕ ಅಟೋವನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬಂದು ನನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಿಗೆ ಅಪಘಾತಪಡಿಸಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ, ಆಟೋ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಓಡಿಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 272/12 ಕಲಂ 279, 338 ಐಪಿಸಿ ಸಂ. 187 ಎಂ.ವಿ.ಎಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಹರೀಶ ತಂದೆ ಚಂದಪ್ಪ ದೊಡಮನಿ ಸಾ: ಕಾಂತ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು, ದಿನಾಂಕ 20-08-12 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 7-30  ಗಂಟೆಗೆ ಆರ್.ಪಿ ಸರ್ಕಲ ದಿಂದ ರಾಮಮಂದಿರ ರೋಡ ಮೇಲೆ ಯಾತ್ರಿಕ ನಿವಾಸ ಎದುರಿನ ಬಿ.ಹೆಚ್ ಪಾಟೀಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎದುರುಗಡೆ ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ರಾಮಣ್ಣಾ ಸಾಗರ ಈತನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆಎ-39 ಜೆ-3912 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ರಾಮಮಂದಿರದಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಾಯಿಸಿಲು ತಿಳಿಸಿದರು ಕೂಡಾ ಕೇಳದೆ ಅತೀವೇಗದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ಎದುರುಗಡೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ನೋಡಿ ಕಟ್ ಹೊಡಿದು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಬ್ರೇಕ ಹಾಕಿ ಮೋ/ಸೈಕಲ ಕೆಳಗೆ ಕೆಡುವಿದರಿಂದ ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ರಾಮಣ್ಣಾ ಸಾಗರ ನು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದು ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲಾ ತಾವು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 85/12  ಕಲಂ: 279,338 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.  

ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿತಾ ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ ಠಣಕೆದಾರ ಸಾ : ಬಾಲಾಜಿ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು, ನನ್ನ ಮದುವೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 28.06.2012 ರಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಠಣಕೆದಾರ ಸಾ: ಹತ್ತಿಗುಡೂರ ತಾ: ಶಹಾಪುರ ಹಾ:ವ: ನಂದೀಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಬೀದರ.ಇತನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಮದುವೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ 6 ತೊಲೆ ಬಂಗಾರ ಮತ್ತು 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಮದುವೆಯಾದಾಗಿನಿಂದಲೂ ನನ್ನ ಗಂಡ ನನ್ನೋಂದಿಗೆ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತಾನೆ ನನಗೆ ನೀನು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇನ್ನು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಕಡೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕೆಂದು ಜಗಳ ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದನು. ಹೀಗಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 20.08.2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬಾಲಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವದಿಲ್ಲಾ ಏಕೆಂದರೆ ನೀನು ನಾನು ಹೇಳಿದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲಾ ನಿನಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸುತ್ತೆನೆಂದು ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ಟು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಹೊರಟು ಹೋದನು. ಕಾರಣ ನನಗೆ ಮದುವೆಯಾದಾಗಿನಿಂದಲೂ ತವರು ಮನೆಯಿಂದ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತರುವಂತೆ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ ಇತನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳ ಬೇಕು ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 59/2012 ಕಲಂ 498(ಎ) 506 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಮತ್ತು 3 & 4 ಡಿ.ಪಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.