Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, December 10, 2009

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 10-12-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 10-12-2009.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 284/09 PÀ®A 454, 380 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 09-12-09 gÀAzÀÄ 1945 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁZÀ¥Áà ¨ÁªÀV ªÀAiÀÄ:47 ªÀµÀð G:dƤAiÀÄgÀ EAf¤AiÀÄgÀ ¸Á: ¨ÉÃl¨Á®PÀÄAzÁ vÁ:§¸ÀªÀPÀ¯ÁåtÀ ¸ÀzÀå ªÀÄ.£ÀA:8-8-86/89 PÉ.E.© ªÀ¸Àw UÀæºÀ PÉ.ºÉZÀ.© PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ: 09-12-09 gÀAzÀÄ 830 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ qÀÆånUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwÀ ºÁUÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ E¢zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ºÁUÀÄ E£ÀÄß E§âgÀÄ CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀªÀgÁzÀ ²ªÀ°Ã¯Á ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã®ªÀiÁä J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §mÉÖ Rjâ ªÀiÁqÀ®Ä ªÀiÁPÉðlUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ 1 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ EvÀ£ÀÄ ¥ÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ AiÀiÁgÉÆà M§â C¥ÀjavÀ ªÀÄ£ÀĵÀå ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ vÀ£Àß MAzÀÄ Clì¸ï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄÄ ªÀiÁ½UÉ ¸ÀÆgÀÄwÛzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß j¥ÉÃj ªÀiÁqÀ®Ä §A¢zÉÝÃ£É CAvÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr zÁgÀªÀ£ÀÄß »rAiÀÄ®Ä ºÉý C¼ÀvÉ ªÀiÁqÀĪÀ jÃw ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ CrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É Kj¹ zÁgÀªÀ£ÀÄß »ÃrAiÀÄ®Ä ºÉýzÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀ£ÀÄ ¨ÉqïgÀÆ«Ä£À°è ºÉÆÃV C®ªÀiÁgÁªÀ£ÀÄß vÉgÉÉzÀÄ C®ªÀiÁgÁzÀ°è EnÖzÀ §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ£ÀUÉ §gÀĪÀµÀ×gÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄÆ PÀÆqÀ ªÀiÁPÉÃðl¢AzÀ ªÀÄ£ÀUÉ §A¢zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¨ÉqÀgÀÆ«Ä£À°ègÀĪÀ C®ªÀiÁgÁªÀ£ÀÄß vÉgÉ¢zÀÄÝ PÀAqÀÄ §AvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C®ªÀiÁgÁzÀ°ègÀĪÀ §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼ÁzÀ 1) 40 UÁæA §AUÁgÀzÀ ¥Ánè CQ:24,000/-gÀÆ, 2) 35 UÁæA §AUÁgÀzÀ PÀAUÀ£À CQ:52,800/-, 3) 10 UÁæA §AUÁgÀzÀ ¨Áæ¸ÉèÃmï CQ:8000/-gÀÆ, 4) 25 UÁæA §AUÁgÀzÀ £Á£À CQ:22,500/-gÀÆ, 5) 33 UÁæA §AUÁgÀzÀ ªÀÄÆgÀÄ ¥ÀzÀj£À ZÀ¥ÁègÀ CQ:16500/-gÀÆ, 6) 02 UÁæA §AUÁgÀzÀ vÁ½AiÀÄ CQ:500/-gÀÆ, 7) 03 UÁæA §AUÁgÀzÀ vÁ½AiÀÄ 90 UÀÄAqÀÄUÀ¼ÀÄ CQ:750/-gÀÆ, 8) 10 UÁæA §AUÁgÀzÀ 2 eÉÆvÉ §AUÁzÀ ¨ÉAqÉÆð ºÁUÀÄ ªÀiÁn CQ:10,000/-gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ CAzÁdÄ 1,35,050 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß M§â C¥ÀjavÀ C®ªÀiÁgÁzÀ Qð vÉUÉzÀÄ ¯ÁPÀgÀzÀ°è EnÖzÀ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀgÉ UÀÄwð¸ÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÀÅ ªÀÄzsÁåºÀß 1230 UÀAmɬÄAzÀ 1 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ°è CªÀ¢üAiÀÄ°è PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 133/09 PÀ®A 279, 304 (J) L.¦.¹. dvÉ 187 L.JªÀiï.«. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 10/12/09 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ²ªÀiÁ UÀAqÀ gÁdÄ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁw J¸ï.¹. ºÀjd£À ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ gÁdÄ EvÀ£ÀÄ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¢£ÀUÀÄ° PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ ¢£ÁAPÀ 09-12-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 830 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß UÀAqÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆV§gÀÄvÉÛ£É CAvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉý ºÉÆzÀgÀÄ. gÁwæ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀiÁvÁÛqÀÄvÁÛ PÀĽvÁUÀ gÁwæ 1200 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É rQÌAiÀiÁzÀ ±À§ÝPÉý ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä MAzÀÄ ªÁºÀ£À rQÌ ªÀiÁr ºÀÄ®¸ÀÆgÀ §¸Àì ¸ÁÖAqÀ PÀqÉUÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆzÀ£ÀÄ rQÌAiÀiÁV ©¢ÝzÀ ªÀÄ£ÀĵÀå¤UÉ ºÉÆV£ÉÆÃqÀ®Ä CªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ gÁdÄ EzÀÄÝ CªÀgÀ §®UÀqÉ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ, §® PÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §gÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 225/09 PÀ®A 498(J) eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09/12/2009 gÀAzÀÄ 12.30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw §¸ÀªÀiÁä UÀAqÀ §¸ÀégÁd ¯ÁvÀÆgÉ ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð G/ ªÀÄ£É PÉ®¸À eÁåw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á; ²ªÀ¥ÀÆgÀ vÁ; §.PÀ¯Áåt EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV Cfð ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ²ªÀ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ¯ÁvÀÆgÉ EªÀgÀ eÉÆÃvÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, PÉ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ §¸ÀégÁd vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ¯ÁvÀÆgÉ, CvÉÛ, ªÉÄÊzÀÄ£À EªÀgÉ®ègÀÆ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÁÝgÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬Ä ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è MAzÀÄ ¥Áèmï 2 vÉÆÃ¯É §AUÁgÀ PÉÆqÀĪÀÅzÁV ªÀiÁvÀ£ÁrzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è PÉÆnÖgÀzÀ PÁgÀt ¥Áèmï ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃgÀUÉ ºÁQ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 209/09 PÀ®A 279, 337, L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀB 08-12-09 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©ÃzÀgÀ zÉë PÁ¯ÉÆä ºÉƸÀ §¸ï ¤¯ÁÝt DªÀgÀt UÉÆÃqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà PÀgÀ§¸À¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¥Ánïï, 55 ªÀµÀð, ¸Á ¥ÀAqÀgÀUÉÃgÀ, vÁ§.PÀ¯Áåt ¸ÀzÀå ²ªÀ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ «oÀ×¯ï ¸Á ±ÀªÀıɣÀUÀgÀ ¸ÀzÀå ªÉÄUÀÆgÉ D¸ÀàvÉæ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃmɯïzÀªÀ£ÀÄ JA-80ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ®ßABPÉJ-38 E-2965 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ºÁ£ïð ºÉÆqÉAiÀÄzÉà ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉÊmï ºÁPÀzÉà CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ CªÀgÀ »A¢£À ¨sÁUÀ mÉÆAPÀPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ°£À PÀ¥ÀWÀAqÀPÉÌ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ WÀl£Á ¸ÀܼÀ¢AzÀ ¥ÀgÁjAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 282/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 09/12/09 gÀAzÀÄ 0010 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹ EzÉ CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀĪÁzÀ ²æêÀÄw ªÀĺÁ£ÀAzÀ UÀAqÀ ¸ÀÄgÉñÀ ªÀAiÀÄ:25 ªÀµÀð eÁw: ºÀqÀ¥ÀzÀ G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: PÉÆüÁgÀ(PÉ) EªÀgÀÄ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 08-12-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 0800 UÀAmÉUÉ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨sÁ¸ÀÄtQ PÁgÀåPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÀUÉ ªÁ¥À¸À §gÀĪÁUÀ £Ë¨ÁzÀ PÉÆüÁgÀ gÉÆÃqÀ UÀA¥Á PÀA¥À¤ JzÀÄgÀÄUÀqÉ CAzÁdÄ gÁwæ 1030 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ MAzÀÄ ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ¢AzÀ £Ë¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ°£À »ªÀÄärAiÀÄ ªÉÄïÁâUÀzÀ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C®èzÉà PÉ®ªÀÅ PÀqÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 283/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 09-12-09 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹ EzÉ CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀĪÁzÀ ªÀĺÀäzï DjÃ¥sï vÀAzÉ C§ÄÝ® ¸ÀvÁÛgÀ ªÀAiÀÄ:31ªÀµÀð G: ¸Á¥sÀÖªÉÃgï EAf¤AiÀÄgï ¸Á: ºÉÆgÀ ±ÀºÁUÀAd ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß E§âgÀÄ ±ÀPÀÄAvÀ¯Á qÉæöÊ«AUÀ ¸ÀÆÌ® ²ªÀ£ÀUÀgÀ zÀ°è ªÉÆÃmÁgÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸À®Ä vÀgÀ¨ÉÃw ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 09-12-09 gÀAzÀÄ £ÀªÀÄä PÁgÀÄ ªÀiÁgÀÄw-800 PÉ.J-38/JA-168 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ZÁ®¬Ä¸ÀÄvÁÛ PÉÆüÁgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃV C°èAzÀ wgÀÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸À £Ë¨ÁzÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ £Ë¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁmÁ K¸ï ªÁºÀ£À £ÀA. PÉ.J-32/©-212 £ÉÃzÀÄÝ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiÁgÀÄw PÁjUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁgÀÄ 2, 3 ¥À°Ö ºÉÆqÉzÀÄ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ. rüQÌ ºÉÆqÉzÀ gÀ¨sÀ¸ÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉUÉ §®ªÁzÀ KlÄ ©zÀÄÝ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvɬÄzÀÝ E£ÀÄß E§âjUÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÁ¼ÀVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 187/09 PÀ®A 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 9-12-09 gÀAzÀÄ 1015 UÀAmÉUÉ CgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ 1) D²PÀ C° vÀAzÉ UÀįÁ§ ¨ÉÃUÀ, 60 ªÀµÀð, 2) eÁ¥sÀgÀ CºÀäzÀ vÀAzÉ D²PÀ C°, 25 ªÀµÀð, E§âgÀÆ ZÀ±Áä ªÁå¥ÁgÀ, EgÁ¤ ¸Á : EgÁ¤ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ UÁA¢ü UÀAd gÉʯÉé UÉÃl ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É oÉïÁ ¨sÀArAiÀÄ£ÀÄß ºÀaÑ ZÀ®£ÀavÀæUÀ¼À £ÁAiÀÄPÀ/£ÁAiÀÄQAiÀÄgÀ ¨sÁªÀavÀæUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¹Öî ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ, PÉÊ UÀrAiÀiÁgÀUÀ¼ÀÄ EvÁå¢ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀaÑ £À¹Ã©£À dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÁÝUÀ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄÄwÛUÉ ºÁQ »rzÀÄ CªÀgÀÄ dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ oÉïÁ ¨sÀAr, ¥ÉÆÃmÉÆUÀ¼ÀÄ, ¹Öî ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ, PÉÊ UÀrAiÀiÁgÀUÀ¼ÀÄ EvÁå¢UÀ¼ÀÄ C.Q. 900/-gÀÆ d¥ÀÛ ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 362/09 PÀ®A 324, 504, 325, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09/12/09 gÀAzÀÄ 2010 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀiïJ¯ï¹ §UÉÎ ªÀiÁ»w §AzÉ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆV ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw UÀÄAqÀªÀiÁä UÀAqÀ ¸ÀĨsÁµÀ ªÀAiÀÄ-32ªÀµÀð eÁ-PÀÄgÀĨÁ G-ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á-MPÀÌ®ÄvÀ£À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, F »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨sÁUÁ¢AiÀĪÀgÁzÀ 3 d£À DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ²ªÁf vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ªÀUÉÎ eÁ-PÀÄgÀħÄgÀÄ 2) zsÀƼÀ¥Áà vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ªÀUÉÎ 3) dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ ²ªÁf ªÀUÉÎ J®ègÀÆ ¸Á-d®¹AV EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÁUÀ®Ä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆUÀĪÀ zÁjAiÀÄ°è PÀ®Äè ºÁUÀÄ E¤ßvÀgÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ºÁQ CqÉ-vÀqÉAiÀÄÄAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 09/12/09 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ¸ÀĨsÁµÀ, ¨sÁªÀ PÁ²£ÁxÀ ºÁUÀÄ £ËPÀgÀ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ PÀÆrPÉÆAr §ArAiÀÄ°è ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §jvÀÄÛgÀĪÁUÀ 3 d£À DgÉÆæUÀ¼ÀÄ zÁjAiÀÄ°è PÀ®Äè ºÁQzÀÝgÀÄ ¸ÀzÀj PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉAiÀÄ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ PÉüÀUÉ E½zÁUÀ ¸ÀzÀj 3 d£ÀgÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ¸ÀÄgÀÄ ªÀiÁrzÀgÀÄ ²ªÁf EvÀ£ÀÄ vɯÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ dUÀ£ÁßxÀ §rUɬÄAzÀ vɯÉAiÀÄ »AzÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ ºÁUÀÄ zsÀƼÀ¥Áà EvÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨sÁªÀ PÁ²£ÁxÀ ©r¸À®Ä ºÉÆzÁUÁ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ²ªÁf ¨É¤ß£À°è ºÉÆqÉzÀ dUÀ£ÁßxÀ K ¨sÉƸÀr CAvÁ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÄ zsÀƼÀ¥Áà EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ ¨sÁªÀ¤UÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ zÁjAiÀÄ°è ºÁQzÀ PÀ®Äè, ªÀÄļÀÄî vÉUÉzÀgÉ ¤ªÀÄä PÉÊ-PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 198/09 PÀ®A 143.147.148. 323. 324. 504 eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 9-12-09 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¤ÃrzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄƪÀgÀÄ CtßvÀªÀÄäA¢jzÀÄÝ CtÚA¢gÁzÀ ªÀÄ®è¥Áà ºÁUÀÆ PÁ±ÉÃ¥Áà E§âgÀÆ PÀnÖUÉ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥Àfë¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. ¢£ÁAPÀ 08-12-09 gÀAzÀÄ ºÀtzÀ ªÀåªÀºÁgÀzÀ §UÀUÉ E§âgÀÄ £ÀqÀÄªÉ dUÀ¼ÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÁ±É¥Áà EvÀ£ÀÄ ªÀÄ®è¥Àà¤UÉ ¤£ÀUÉ £Á¼É £ÉÆÃrPÉÆ̼ÀÄîvÉÛ£É CAvÁ ªÀÄgÀÄ¢ªÀ¸À ºÀÄqÀVAiÀÄ°è vÀ£Àß ¨sÁªÀA¢gÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ£ÀÄß PÀgɬĹ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹ CtÚ£ÁzÀ ªÀÄ®è¥Áà EvÀ¤UÉ J ¸ÀƼɪÀÄUÀ£É ¤£Éß §ºÀ¼À gÀĨÁ§ vÉÆj¸ÀÄwÛ¢Ý EªÀvÀÛ ¨Á, CAvÁ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ CªÀ¤UÉ JPÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛj CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄzsÀå ¥ÀæªÉù¹zÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) PÁ±É¥Áà vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Áà gÁAiÀÄ¥Àà£ÀªÀgÀ 2) dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ªÁqÉÃPÀgï 3) C«£Á±À vÀAzÉ ®PÀëöät ªÁqÉÃPÀgï 4) CgÀÄt vÀAzÉ £ÁUÀ£ÁßxÀ aAZÉÆý 5) ¸ÁéUÀvÀ vÀAzÉ «oÀ×®gÁªÀ ªÁqÉÃPÀgï EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §rUɬÄAzÀ ºÁUÀÆ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è E¹àÃl dÆeÁl ¤gÀ 7 d£ÀgÀ §AzsÀ£À :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 05-12-09 gÀAzÀÄ §æºÀªÀÄä¥ÀÆgÀ oÁuÉ ºÀ¢ÝAiÀÄ UÁfÃ¥ÀÆgÀ zÀ°ègÀĪÀ gÀªÉÄñÀ ±ÀºÁ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CAzÀgÀ ¨ÁºÁgÀ E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ J¸ï.¦, C¥ÀgÀ J¸ï.¦ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦ 'J' G¥À-«¨sÁUÀ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀ ªÀÄÄAzÁ¼ÀvÀézÀ°è ²æÃ.ªÀÄ°èPÁdÄð£À §AqÉ, ¦.J¸ï.L Dgï.f £ÀUÀgÀ oÁuÉ, f¯Áè C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀvÉÛzÀ¼À ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr 1.gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ±ÀºÁ, ¸Á|| UÁfÃ¥ÀÄgÀ 2.ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ PÁ²gÁAiÀÄ ¸ÀÄvÁgÀ, ¸Á|| ²ªÁf £ÀUÀgÀ 3.ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ gÉêÀt¹zÀÝ¥Àà PÀ®¸ÀÌgï, ¸Á|| ºÉ¨Áâ¼À, vÁ|| avÁÛ¥ÀÄgÀ, 4.gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ §¸À¥Àà ¥Ánî, ¸Á|| ¸ÀAvÉÆõÀ PÁ¯ÉÆä 5. ¸ÀĨsÁ±À vÀAzÉ «ÃgÀtÚ D¼ÀAzÀPÀgï, ¸Á|| dAiÀÄ £ÀUÀgÀ 6.§¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀįÁÌd¥Àà ¥Ánî, ¸Á|| UÁfÃ¥ÀÄgÀ 7.«dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ PÀqÁ¼É, ¸Á|| UÁfÃ¥ÀÄgÀ UÀÄ®§UÁð 7 d£À DgÉÆævÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt, ªÉƨÉÊ¯ï ¥ÉÆãÀUÀ¼ÀÄ, E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 34,780=00 gÀÆ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

¯Áj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï C¥ÀWÁvÀ ¨ÉÊPÀ ¸ÀªÁgÀ£À ¸ÁªÀÅ :-

±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :¢. 06-12-09 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥Áà DAzÉÆî gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: ¹PÉDgï/394 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É eÉêÀVð ¬ÄAzÀ gÁªÀÇgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀiÁ®UÀwÛ ªÀÄ®èuÁÚ EªÀgÀ ¥À²ð PÀtÂAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA: ¹DgïJPïì - 9437 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆqÉ¢zÀÝgÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¨ÉÊPÀ ¸ÀªÁgÀ¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄvÁÛ ¢£ÁAPÀ 07-12-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ²æà ±ÀtÄäR vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥Áà DAzÉÆî gÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÄgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¥ÀgÀªÁtÂUÉ E®èzÉ ªÀÄ£É PÀlÄÖªÀÅzÀÄ ¸ÀjC®è CAvÁ ºÉ¼À®Ä ºÉÆÃzÀ UÁæªÀįÉÃR¥Á®PÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè :-

±ÁºÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢. 09-12-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ²æà ±ÀgÀt§¸À¥Àà UÁæªÀįÉÃR¥Á®PÀgÀÄ §®PÀ¯ï ¸Á:aAZÀ£À¸ÀÆgÀ vÁ:D¼ÀAzÀ ¸ÀzsÀå ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ §®PÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀlÄÖwÛzÀÝ ¹zÀÝ°AUÀgÉrØAiÀĪÀjUÉ PÀlÖqÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀlÖ¨ÁgÀzÀÄ CAvÀ vÀºÀ²Ã®zÁgÀgÀÄ w½¹zÄÝ PÀlÖqÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÀÄ£ÀÄß PÀlÖ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ w½¹ ºÉüÀÄwÛzÁÝUÀ ¤Ã®PÀAoÀgÁAiÀÄ FvÀ£ÀÆ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr ¸ÀPÁðj PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÉ vÀqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÁºÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.