Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, February 26, 2013

GULBARGA DISTRICT

ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡಗರಿಂದ ಹಣ ಮತ್ತು ಮೊಬಾಯಿಲ್ ದರೋಡೆ:

ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ:26/11/2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 7-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗೋದುತಾಯಿ ನಗರದ ರೈಲ್ವೆ ಹಳೆಯ ಹತ್ತಿರ ಶ್ರೀ ಚೇತನ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪ ಕೊಟಗಿ ಮತ್ತು ಶಫೀಮುಲ್ಲಾ ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿಸರ್ಗಾ ಕಾಲೇಜದಲ್ಲಿ ಟಿವಿಶನ್ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ರೈಲ್ವೆ ಹಳೆಯ ದಾಟಿ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಇಬ್ಬರು ಅಪರಿಚಿತ ಹುಡುಗರು ಬಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡಿನಿಂದ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಮೊಬೈಲ ಮತ್ತು ಹಣ ಕಸಿಕುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಚೇತನ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪ ಕೊಟಗಿ ಸಾ||ಗೋದುತಾಯಿ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 107/2012 ಕಲಂ 397 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡ  ಶ್ರೀ ಟಿ.ಹೆಚ್. ಕರೀಕಲ್ ಪಿ.ಐ ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ರವರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಸುರೇಶ, ರಫೀಕ, ಬಸವರಾಜ, ಉಮ್ಮಣ್ಣ ಪಿ.ಸಿ ರವರು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶದಿಂದ ಹಣ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿನ ಆಪಾಧಿತರಾದ ಸಮೀರ ತಂದೆ ಸೈಯದ ಮಹೆಬೂಬ ಸಾ|| ವಿದ್ಯಾನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ, ಶಫೀ ಮಹ್ಮದ ಶಫೀಯೊದ್ದಿನ್ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದ ಇಮ್ತಿಯಾಜ ಸಾ|| ಶಾಂತಿನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. 

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 25.02.2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-36/ºÉZï-4377 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÆUÀÄgÀAiÀÄå vÀAzÉ PÀ¸ÀÆÛgÀAiÀÄå, 54 ªÀµÀð, G: Pɦ¹ £ËPÀgÀ, eÁ: °AUÁAiÀÄvï,  ¸Á: ªÀÄ.£ÀA: mÉÊ¥ï-¹/32 Dgï.n.¦.J¸ï. PÁ¯ÉÆä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ.FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ¹zÀݪÀÄä¼À£ÀÄß ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ ²¯Áà PÀA¥À¤AiÀÄ UÉÃmï ªÀÄÄAzÀÄUÀqɬÄAzÀ Dgï.n.¦.J¸ï. PÁ¯ÉÆä PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀ£Àß »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ ºÉÊzÀgÁ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÀÝ M§â ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ M¼À¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 26/2013 PÀ®A: 279, 338 L¦¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

      ¢£ÁAPÀ 25-02-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-30 UÀAmÉUÉ ²ªÀUÁå¤ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀÄ 22 ªÀµÀð eÁw ªÀqÀØgÀ G: PÉ.J-36/n.© 1268 mÁæPÀÖgï £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á:CvÀÛ£ÀÆgÀÄ  vÁ:ªÀiÁ£À«FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgï £ÀA PÉJ-36/n.©.1268  £ÉÃzÀÝ£ÀÄß aPÀ®¥À«ð £À¢¬ÄAzÀ G¸ÀÄPÀÄ ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ  CvÀÛ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÁUÀ  ¹AUÀqÀ¢¤ß ¹ÃªÀiÁzÀ DzÉÃ¥Àà£À ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ mÁæPÀÖgÀ ªÉÄðAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÝzÀÝjAzÀ vÀ¯ÉUÉ, ªÉÄÊUÉ, ¨sÁjUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ mÁæPÀÖgï JqÀ ªÀÄUÀΰUÉ EgÀĪÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃV ¤AwgÀÄvÉÛAzÀÄ ¤ÃrgÀĪÀ  ºÉýÃPÉAiÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 34/2013 PÀ®A: 279 .304 [J] L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÁR°¹PÉÆAqÀÄvÀ¤SÉPÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.                                              

 
 

   ¦üÃgÁå¢ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¸Á§tÚ ªÀAiÀiÁ: 32, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: PÀÆ° ¸Á: ¥ÉÊ PÁåA¥ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¥Àæw ªÀµÀð wAyt ªÀiË£ÉñÀégÀ eÁvÉæUÉ §AzÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ CzÉà jÃw F ªÀµÀðªÀÇ ¸ÀºÁ eÁvÉæUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ¢£ÁAPÀ: 24.02.2013 gÀAzÀÄ DmÉÆà £ÀA PÉ.J-36-J-4603 £ÉÃzÀÝgÀ°è D¥Á¢vÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ dmÉÖ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 25, DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á: K¼ÀÄgÁV PÁåA¥ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÉÆA¢UÉ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀAV UÁAiÀiÁ¼ÀÄ EvÀgÉÃAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ eÁvÉæUÉ §AzÀÄ EAzÀÄ ªÁ¥À¸ï ¸ÀzÀj DmÉÆÃzÀ°è HjUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ 25-02-13 gÀAzÀÄ s ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-30 UÀAmÉUÉ ºÉÆ£Àß½îAiÀÄ zɪÀézÀ ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ-UÀÄ®âUÁð gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ZÁ®PÀ£ÀÄ DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ wgÀÄ«£À°è ¤AiÀÄAwæ¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà ZÁ®£ÉªÀiÁrzÀÝjAzÀ DmÉÆÃzÀ°è ZÁ®PÀ£À »A¢£À JqÀUÀqÉAiÀÄ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¹ÃnUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ©üêÀıÀAPÀgÀ£ÉÆA¢UÉ PÀĽwzÀÄÝ, JqÀ§¢AiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ£ÉÆA¢UÉ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ ªÀÄÈvÀ£À »AzɯÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ¸ÀwÛzÀÄÝ, UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 38/2013 PÀ®A 279, 337, 304(J) L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 25-02-2013 gÀAzÀÄ 3-40 ¦.JA.PÉÌ PÉ.ºÀAa£Á¼ÀPÁåA¦£À°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀi˯Á¸Á§£À ºÉÆmÉÃ¯ï ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è  wæêÀÄÆwð vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ªÀAiÀiÁ: 29 ªÀµÀð eÁ: PÁ¥ÀÄ G: ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: PÉ.ºÀAa£Á¼ÀPÁåA¥À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ    FvÀ£ÀÄ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr ªÉÄîÌAqÀªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁl ºÀt 4400/-gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ, CªÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä ªÀÄlPÁ aÃnAiÀÄ£ÀÄß UÀuÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀvÀåA ¸ÁB §¸ÀªÀtÚPÁåA¥À (¥ÀgÁj EgÀÄvÁÛ£É.)  EªÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 50/2013 PÀ®A. 78 (3) PÉ.¦. DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 25-02-2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 5-00 UÀAmÉUÉ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÀlÖtzÀ°è DPÀ¹ääPÀ ¨ÉAQ vÀUÀÄ° ¦üAiÀiÁ𢠲æà E¨Áæ»A ¨Á¨Á C°AiÀiÁ¸À vÀAzÉ £ÀÆgÀCºÀäzÀ eÁw; ªÀÄĹèA G;-§¼É ªÁå¥ÁgÀ ¸Á;zÉêÀzÀÄUÀð gÀªÀgÀ §¼É CAUÀrUÉ ºÁUÀÆ 1] §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ «ÄoÁ¬Ä CAUÀr PÀqÉè »lÄÖ , M¼ÉîJuÉÚ , ¸ÀPÀÌgÉ , ªÉÄåzÁ »lÄÖ, ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ¸ÉÃj MlÄÖ1, 00, 000=00 2} §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ §ÆzÉ¥Àà QgÁt CAUÀr ¸ÀPÀÌgÉ , ¨É®è, ªÀ¼Éî JuÉß , ¸Á§£ÀÄ , ªÉÄåzÁ , C®ªÀiÁj MlÄÖ 4,00, 000=00 3} ²ªÀgÁd vÀAzÉ §ÆzÉ¥Àà «ÄoÁ¬Ä ¸ÀPÀÌgÉ , ¨É®è, ªÀ¼Éî JuÉß , , ªÉÄåzÁ , ¥Á¥ÁMlÄÖ gÀÆ.2,000,00/-4}E¨Áæ»A ¨Á¨Á C°AiÀiÁ¸À E¨Á滪ÀÄ vÀAzÉ £ÀÆgÀCºÀªÀÄäzÀ §¼É CAUÀr ¸ÀÄlÄÖ 1,00,000=00 MlÄÖ-8,000,00/- gÀÆUÀ¼ÀµÀÄÖ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ÀÄ ºÁVzÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Áæt ºÁ¤ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA: 05/2013 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

ªÀÄÈvÀ ²ªÀªÀÄÆwð FvÀ£ÀÄ ¢£Á®Æ ªÀÄzÀå¥Á£À ( «¹Ì )ªÀiÁqÀĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ, ¤gÀAvÀgÀªÁV ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, F §UÉÎ CªÀ£À CtÚ ªÀÄvÀÄÛ ºÉAqÀw CªÀ£À ¸ÉßûvÀgÀÄ JµÀÄÖ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ºÁUÀAiÉÄà ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁqÀwÛzÀÄÝ, ¤gÀAvÀgÀ eÉÆåÃw AiÉÆÃd£Á CrAiÀÄ°è ªÉÄùÛç PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ vÀªÀÄä Hj¤AzÀ UÁtzsÁ¼À UÁæªÀÄPÉÌ ¸ÀzÀj PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ §AzÀÄ UÁtzsÁ¼À UÁæªÀÄzÀ UÉÆÃzÁªÀÄÄzÀ°è vÀ£Àß PÉÊPɼÀUÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ PÉ®¸ÀUÁgÀgÉÆA¢UÉ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, JA¢£ÀAvÉ ¢£ÁAPÀ: 21-02-2013 gÀªÀÄzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CwAiÀiÁV ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁr JZÀÑgÀ vÀ¦à ªÀÄ®VPÉÆArzÁÝUÀ J©â¹zÀgÀÆ ¸ÀºÀ JzÉÝüÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¢£ÁAPÀ; 22-02-2013 gÀAzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆj£À £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ ªÉÄrPÀ¯ï PÁ¯ÉÃf£À°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁÝUÀ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ: 25-02-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 07.10 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.CAvÁ DvÀ£À ºÉAqÀw C£ÀߥÀÆtð UÀAqÀ ²ªÀªÀÄÆwð, ªÀAiÀiÁ-40 ªÀµÀð, eÁ-°AUÁAiÀÄvÀ, G-PÀÆ° ¸Á-GZÀÑ®PÀÄAl vÁ: AiÀÄ®§ÄUÁð f: PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 02/2013 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀgÀzÀPÀëuÉ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦gÁå¢ ²æÃ.ªÀÄw zÀÄgÀÄUÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀiË£ÉñÀ 25 ªÀµÀð,ªÀÄ£ÉPÉ®¸À,¸Á;-ªÀĹÌ, vÁ;-°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ. ºÁ.ªÀ.eÁ®ªÀqÀV.vÁ;-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FPÉUÉ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4-ªÀµÀðUÀ¼À PɼÀUÉ ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ CªÀÄgÉñÀ¥Àà 30 ªÀµÀð,G:-ªÉÄõÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ MPÀÌ®ÄvÀ£À,.¸Á;-£ÁgÀ§Ar UÁæªÀÄ vÁ;-ªÀiÁ¤é ºÁ.ªÀ.ºÉƸÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄ¹Ì vÁ;-°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ.FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ ¦gÁå¢zÁgÀ¼À vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ ªÀgÀzÀPÀëuÉAiÀiÁV 25000/-gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ CzsÀð vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ §mÉÖ,ªÀģɧ¼ÀPÉAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ, UÀAqÀ ºÉAqÀw ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2-ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® C£ÀÆå£ÀåªÁVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÀUÀ¼À°è DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀ, E¸ÉàÃmï DqÀĪÀ ZÀlªÀ£ÀÄß PÀ°vÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀÄgÉñÀ¥Àà vÀAzÉ ¥sÀæ¨sÀÄgÁAiÀÄ¥Àà 50 ªÀµÀð, G:-MPÀÌ®ÄvÀ£À,. ¸Á;-ºÉƸÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄ¹Ì vÁ;-°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ EªÀgÀ ¥ÀæZÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀ½UÉ PÉlÖ PÀlÖ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛ E£ÀÆß 50,000/-gÀÆ¥Á¬Ä ªÀgÀzÀPÀëuÉAiÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄvÁÛ ºÀ¯Éè ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DªÁV¤AzÀ ¦gÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:-18/02/2012.gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉUÉ gÀAzÀÄ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ ¦gÁåzÁgÀ¼À vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¦gÁå¢zÁgÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀiÁrzÀÄÝ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ PÀ¼ÀÄ»¹zÀgÉ ¤Ã£ÀÄ E°èAiÉÄà E¢ÝAiÀiÁ ¸ÀÆ¼É CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ £Á£ÀÄ aÃgÁqÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀªÀgÀÄ ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀAvÉ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¹éÃPÀÈw AiÀiÁzÀ SÁ¸ÀV ¦gÁå¢ ¸ÀASÉå 97/2012. £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 25/2013.PÀ®A.498(J),323,448,504,506 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 r.¦.PÁ¬ÄzÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦gÁå¢ ²æÃ.ªÀÄw ±ÁgÀzsÀªÀÄä UÀAqÀ ¢//gÀªÉÄñÀ¥Àà 35 ªÀµÀð, ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á;-¸ÀĮۣÁ¥ÀÆgÀÄ vÁ;-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ vÀªÀÄUÉ ¸ÉÃjzÀ ¨ÉAqÀènÖ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA.10 PÉëÃvÀæ 02-09 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀÄÝ F «µÀAiÀÄzÀ°è 1).AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà 45 ªÀµÀð.MPÀÌ®ÄvÀ£À,¸Á;-dAUÀªÀÄgÀºÀnÖ.2).ZÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà 28 ªÀµÀð,MPÀÌ®ÄvÀ£À,¸Á;-dAUÀªÀÄgÀºÀnÖ.3).CA§ªÀÄä UÀAqÀ AiÀÄAPÀ¥Àà 35 ªÀµÀð, ªÀÄ£ÉPÉ®¸À,,¸Á;-dAUÀªÀÄgÀºÀnÖ.vÁ:-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ D d«ÄãÀ£ÀÄß KPÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr¢Ý CzÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¸ÉÃgÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¢£À®Æ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀiÁÝqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀjUÉ ºÉzÀj ¦gÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ ¦gÁå¢ ªÀÄUÀ E§âgÀÄ ¸Àé®à ¢£À HgÀÄ ©lÄÖ ¨ÉÃgÉ PÀqÉUÉ ºÉÆÃV ªÁ¸ÀªÁV £ÀAvÀgÀ ªÀÄgÀ½ UÁæªÀÄPÉÌ ¢£ÁAPÀ:-25/12/2012.gÀAzÀÄ §AzÀÄ ¦gÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ ¦gÁå¢ ªÀÄUÀ E§âgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ F ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¦gÁå¢zÁgÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ºÉÆÃV PÀÆrºÁQ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä ºÁQ DgÉÆæ AiÀÄAPÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ ''¯Éà ¸ÀƼÉà ¤£ÀUÉ JµÀÄÖ ¸Áj ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ D ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß £À£Àß ºÉ¸ÀjUÉ ªÀiÁr¸ÀÄ CAzÀgÀÄ £À£Àß ªÀiÁvÀÄ PÀ¼ÀÄwÛ¯Áè HgÀÄ©lÄÖ ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ªÀÄvÉÃPÉ §A¢¢ÝÃj FUÀ¯ÁzÀgÀÆ £Á£ÀÄ ºÉýzÀ°è ¸À» ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤£Àß fêÀ vÉUÉAiÀÄÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀÆqÀÄUÉÆð¤AzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ£À PÀÄwÛUÉUÉ »rzÀÄ ¯Éà ¨ÉÆøÀÆr £Á£ÀÄ ºÉýzÁUÉà PÉüÀÄwÛAiÉÆà E¯Áè CAvÁ ¨ÉÊzÁqÀ®Ä DgÉÆæ CA§ªÀÄä FPÉAiÀÄÄ ¦gÁå¢zÁgÀ¼À PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ EªÀ¼À£ÀÄß K£ÀÄ PÉüÀÄwÛj CAvÁ PÁ°¤AzÀ ¨É¤ßUÉ M¢ÝzÀÄÝ, ZÀAzÀ¥Àà£ÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ¼À ªÀÄUÀ ¥ÀPÉÌUÉ MzÀÄÝ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹ E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ £ÁªÀÅ ºÉüÀzÀAvÉ PÉüÀ¢zÀÝgÉ E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ¤ªÀÄä fêÀ G½¸ÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ SÁ¸ÀV ¦gÁå¢ ¸ÀASÉå 486/2012. £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 26/2013.PÀ®A.323,341,448,504,506,¸À»vÀ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
 


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 26.02.2013 gÀAzÀÄ 208 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 41,300 /- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 26-02-2013


div align="justify">
This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 26-02-2013
ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï ¸ÀA. 02/2013 PÀ®A 174(¹) ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 25-02-2013 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw AiÀĪÀÄÄ£Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÉAPÀlgÁªÀ ¥ÀªÁgÀ ¸Á: ¸ÉÆîzÁ§PÁ gÀªÀgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 24-02-2013 gÀAzÀÄ 0730 ¦.JªÀiï. UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ¢UÀA§gÀ ºÁUÀÄ 1) CAUÀzÀ vÀAzÉ gÁWÉÆèÁ ¥ÀªÁgÀ 2) ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ CAUÀzÀ ¥ÀªÁgÀ 3) ¥À¥ÀÄà vÀAzÉ CAUÀzÀ ¥ÀªÁgÀ J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ¥Àæ¢Ã¥À vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀgÁªÀ ¥ÀªÁgÀ £ÉÆÃrgÀÄvÁÛgÉ D£ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ¢UÀA§gÀ ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É CzÉ gÁwæ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 11 ¦.JªÀiï. UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ F ªÉÄïÁÌt¹zÀ d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¢UÀA§gÀ¤UÉ K£ÀÄ ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ ªÀiÁr £ÁªÀÅ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃªÉ JAzÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀÄÝ £ÁªÀÅ gÁwæ Fr vÀ£Àß ªÀÄUÀ ¢UÀA§gÀ vÀAzÉ ªÉAPÀl ¥ÀªÁgÀ FvÀ¤UÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹UÀ°¯Áè ¢£ÁAPÀ 25-02-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¥Àæ¢Ã¥À ¥ÀªÁgÀ §»gÀÄzɸÉPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ HgÀ ªÀÄÄA¢£À ºÉÆ®zÀ°è £ÀgÀ¹AºÀ zÉêÁ®AiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ºÉtªÁV ©¢ÝzÀÄÝ £ÉÆÃr w½¹zÁUÀ ºÉÆÃV ºÉt £ÉÆÃrgÀÄvÉÛÃªÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÀ F ªÉÄð£À d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/2013 PÀ®A 279, 336 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 25-02-2013 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ-OgÁzÀ gÉÆr£À ªÉÄÃ¯É ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ©ÃzÀgÀ-OgÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É CgÀtå E¯ÁSÉ ¨ÉÆÃgÁ¼À ºÀwÛgÀ C¥Á¢vÀ ¸ÀwõÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ªÀAiÀÄ, 27 G// fÃ¥À ZÁ®PÀ ¸Á// vÀļÀeÁ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀUÀ¼À mÁ¦£À ªÉÄÃ¯É 05 d£ÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹zÀÄÝ PÀAqÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀߣÀÄ ¤°è¹zÁUÀ mÁ¦£À ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀ 05 d£ÀgÀÄ ¥Éưøï fÃ¥À £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ. ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ mÁ¦£À ªÉÄÃ¯É d£ÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹zÀgÉ CªÀgÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ«zÉ CAvÀ w½zÀÆ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÁ®£É ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
      
OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 32/2013 PÀ®A 279, 337. L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«. JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 25-02-2013 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ J.¦.JªÀiï.¹ PÁæ¸ï - §¸ï ¤¯ÁÝt gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É §eÁd ±ÉÆÃgÀĪÀiï ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÁf vÀAzÉ ¸ÀA¨Áf ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁ// ªÀÄgÁoÁ G// MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á// gÀhÄj vÁ// zÉÃUÀ®ÆgÀ (JªÀiï.J¸ï) EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊ £ÀA JªÀiïJZï-26 JJZï-4853 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É §gÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ mÉA¥ÀÄ £ÀA JªÀiï.JZï 24 J 3436 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÀqÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, §®UÀqÉ ªÉÆüÀPÁ® PɼÀUÉ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/2013 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30-01-2013 gÀAzÀÄ ²æà ªÀĺÁgÀÄzÀæ¥Áà vÀAzÉ «ÃgÀ¸ÀAUÀ¥Áà zsÉÆAn ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð eÁ: £ÉÃPÁgÀ G: PÁAiÀiÁðzÀ²ð ²æà UÀÄgÀÄ UÀAUÁzsÀgÀ §PÀÌ¥Àæ¨sÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£À PÀgÀPÀ£À½î ¸Á: ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ²æà UÀÄgÀÄ UÀAUÁzsÀgÀ §PÀÌ¥Àæ¨sÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°èAiÀÄ ¨É½îAiÀÄ ¯ÉÃ¥À£À zÉêÀgÀ ªÀÄÆwð, ¨É½îAiÀÄ ¯ÉÃ¥À£À ¥ÁzÀÄPÉ 2, ¨É½îAiÀÄ ¥À®èQÌ 1, EªÀÅUÀ¼À MlÄÖ CAzÁdÄ C.Q 20,000/-gÀÆ. ºÀÄAr (¸ÀtÚ) CzÀgÀ°èzÀÝ CAzÁdÄ gÀÆ. 2,500/-gÀÆ.UÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ J®è CAzÁdÄ C.Q 22,500/-gÀÆ.£ÉÃzÀݪÀÅ PÀ¼ÀîªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ  UÀÄ£Éß £ÀA 05/2013 PÀ®A 457, 380 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è  UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄtgÉrØ vÀAzÉ £ÁUÀgÉrØ AiÀÄ®ZÀAzï ¸Á: PÀgÀPÀ£À½î gÀªÀgÀÄ ¥ÀÄ£ÀB Cfð PÉÆlÖ ¸ÁgÁA¸ÀªÉ£ÉAzÀgÉ £Á£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¸ÀzÀj zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ CzsÀåPÀë£ÁVgÀĪÁUÀ ¨sÀPÁÛ¢üPÀUÀ¼ÀÄ PÉÆlÖ 1) 4 PÉ.fAiÀÄ ¨É½îAiÀÄ ¥À®èQÌ, 2) 4 PÉ.fAiÀÄ ªÀÄÆwð 3) 1 PÉ.f ¥ÁzÀUÀ¼ÀÄ ºÉZÀÄѪÀjAiÀiÁV PÀ¼ÀªÀÅ DVgÀÄvÀÛªÉ. PÁgÀt PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä PÉÆÃjPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 39/2013 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 25/02/2013 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀwñÀ vÀAzÉ ªÉÊfãÁxÀ.  23 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ, MPÀÌ®vÀ£À ¸Á/ ¸ÉÆãÀPÉÃgÁ EªÀgÀ CtÚ C¤Ã® FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉ.J 39 PÉ 4036 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É DtzÀÆgÀªÁrUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÁªÀıÉÃnÖ PÀÄA¨ÁgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ PÁgÀ £ÀA. PÉ.J. PÉ.J. 38 JªÀiï. 2084 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÀ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£À ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ.  DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ C°èAiÉÄ ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/2013 PÀ®A 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 25-02-2013 gÀAzÀÄ. 1630 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §A¢zÉÝãÉAzÀgÉ. UÁA¢üUÀAdzÀ°ègÀĪÀ zÉë mÉæÃrAUï PÀA¥À¤ CAUÀr ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À E¹àÃl J¯É dÆeÁmÁ DqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ªÀiÁ»w w½zÀ PÀÆqÀ¯É ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ºÁUÀÆ  oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ 1700 UÀAmÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ©ÃzÀgÀ UÁA¢üUÀAdzÀ°ègÀĪÀ zÉë mÉæÃrAUï PÀA¥À¤ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄUÀΰUÉ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¸ÀܼÀ RƯÁè eÁUÉAiÀÄ°è DgÉÆæ ªÀiÁzÀ¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ºÁUÀÆ E£ÀÄß 5 d£ÀgÀÄ J®ÆègÀÄ ¸Á/ ©ÃzÀgÀ  EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ UÀÄA¥ÁàV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ JA§ E¹àÃ¥À dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ. ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ  1715 UÀAmÉUÉ zÁ½ £Àqɹ 6 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ J®ègÀ ªÀÄzsÀå EgÀĪÀ gÀÆ. 4180=00 ºÁUÀÆ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 21/2013 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹  :-
¢£ÁAPÀ 25/02/2013 gÀAzÀÄ JA.J¯ï.¹ EzÉ CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨sÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¥sÀAiÀiÁd vÀAzÉ ªÀĺɧƧ¸Á§ ¸Á: UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 25/02/2013 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ UÀÄ®§UÁð¢AzÀ £ÀªÀÄä mÉA¥ÀÄzÀ°è ºÀ¹ªÉÄt¹£ÀPÁ¬ÄAiÀÄ ¯ÉÆÃqÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ mÁmÁ J.¹.E £ÀA: PÉ.J32 © 3906 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ  ±ÀªÀıÉƢݣÀ ¸Á: UÀÄ®§UÁð FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É ªÁlgï ¦ü¯ÁÖgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¥À°ÖªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ±ÀªÀıÉÆâݣÀ EvÀ¤UÉ ¸ÉÆÃAlPÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, JqÀPÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 24/2013 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹  :-

¢£ÁAPÀ: 25/02/2013 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ®Qëöä  UÀAqÀ ²ªÀgÁd ªÀqÀØgÀ  ªÀAiÀĸÀÄì : 45 ªÀµÀð ªÀÄ£É PÉ®¸À ¹AzÀ§AzÀV  vÁ:: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ UÀAqÀ ²ªÀgÁd EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¹AzÀ§AzÀV ªÀÄ£É PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ©üêÀÄuÁÚ gÀªÀgÀ ºÉÆmÉ® JzÀÄgÀÄUÀqÉ ©ÃzÀgÀ-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É ©æd ºÀwÛgÀ §gÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÉ CAzÀgÉ, ©.J¸ï.J¸ï.PÉ ¥sÁåPÀÖj PÀqɬÄAzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÁzÀ gÁªÀÄÄ vÀAzÉ UÀt¥ÀgÁªÀ ºÀvÀ¨Á ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉ.J. 32 « 5523 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á; PÀ®ªÁr vÁ: ¨sÁ°Ì FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cw  ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ JqÀUÁ® ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÉÊUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, JqÀ ¨sÀÄdPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, JqÀ PÀtÂÚ¤UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/2013 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25-02-2013 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JAJ¯ï¹ EzÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆæ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ¯Á®¥Áà §¸ÀUÉÆAqÁ ªÀAiÀÄ 46 ªÀµÀð   eÁw PÀÄgÀ§ÄgÀ G// MPÀÌ®ÄvÀ£À  ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-38/JZï-4252 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á// SÁ±ÉA¥ÉÆgÀ (¦)gÀªÀgÀ ªÉÆ. ¸ÉÊ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ lªÀiÁmÁ vÀgÀ®Ä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆV §gÀĪÁUÀ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ ºÁUÀÄ JzÀÄj£ÀAzÀ MAzÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/eÉ-301 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ PÀÆqÀ, E§âgÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©ÃzÀgï ªÀÄ£ÁßKSÉý gÉÆÃr£À CªÀÄÈvÀgÁªÀ ¥Ánî gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ  MªÀÄä¯Éà ªÀÄÄSÁªÀÄÄT rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÄ E§âgÀÄ ªÉÆ. ¸ÉÊ. ZÁ®PÀjUÉ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/2013 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/02/2013 gÀAzÀÄ 19:45 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà CªÀÄÈvÀ @ CA¨Áf vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà 49 ªÀµÀð ¸Á: qÁ: CA¨ÉÃqÀÌgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ PÁ¯ÉÆä PÀqɬÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÉÆqÀ zÁlĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ ¨ÉƪÀÄäUÉÆAqÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ PÀqɬÄAzÀ CmÉÆÃjPÁë £ÀA. PÉJ38/3678 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ±ÉÃSï gÀ»ÃªÀÄvÀ vÀAzÉ ±À©âÃgÀ CºÀäzÀ ¸Á: CªÀįÁ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀqɹzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀuÉAiÀÄ°è, ªÀÄÆVUÉ, §®PÀtÂÚ£À PɼÀUÉ, ªÀÄvÀÄÛ JqÀ¨sÀÄdPÉÌ, JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÁ°UÉ, JqÀ PÁ°£À ºÉ©âgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àqɹ £ÀAvÀgÀ CzÉà CmÉÆÃzÀ°è D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
 

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


:: ಗುಲಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸರ ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ::
5 ಜನ ದರೋಡೆಕೋರರ ಬಂಧನ. ಬಂಧಿತರಿಂದ ನಗದು ಹಣ 2.41 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು, 2 ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಗಳು  ಹಾಗು ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರ ಜಪ್ತಿ.
ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಗರದ ಎಂ.ಬಿ.ನಗರ ವೃತ್ತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಸರಹದ್ದಿನ ಭಾಗ್ಯನಗರ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಮಾಲಿಕರು ದಿನಾಂಕ:23-02-2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11-00  ಗಂಟೆಗೆ ವೇಳೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ದರೋಡೆಕೋರರು ಹೊಂಚು ಹಾಕಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಮಾಲಿಕರಿಗೆ ಹೆದರಿಸಿ ಲಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಚ್ಚುನಿಂದ ತಲೆಗೆ ಇತರೆ ಕಡೆ ಹೊಡೆದು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿ ಅವರಿಂದ 2.41 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ದರೋಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪಿತರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲು ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಎನ್. ಸತೀಶಕುಮಾರ್. ಐ.ಪಿ.ಎಸ್.. ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಗುಲಬರ್ಗಾ, ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕಾಶಿನಾಥ ತಳಕೇರಿ ಅಪರ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಗುಲಬರ್ಗಾ, ಹಾಗು ಶ್ರೀ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಾ ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ,ಎಸ್.ಅಸ್ಲಾಂಬಾಷ ಪ್ರಭಾರಿ ಸಿ.ಪಿ.ಐ ಎಂ.ಬಿ ನಗರ ವೃತ್ತ ಶ್ರೀಮಂತ ಇಲ್ಲಾಳ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಎಂ.ಬಿ.ನಗರ ಠಾಣೆ, ಗೋಪಾಲ ರಾಠೋಡ ಪಿ.ಎಸ್.ಐಪ್ರದೀಪ.ಎಸ್.ಭಿಸೆ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ (ಅ.ವಿ)ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಎಸ್. ಚಾಮನೂರ (ಅ.ವಿ) ಹಾಗು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ವೇದರತ್ನಂವೀರಶೆಟ್ಟಿರವೀಂದ್ರಶ್ರೀನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿಸಂಜೀವಕುಮಾರಶಾಮಪ್ರಸಾದ ಕುಲಕರ್ಣಿ,ಪ್ರಭಾಕರಮನೋಹರಅಜರೋದ್ದಿನಶಾಂತಮಲ್ಲಪ್ಪಮಲ್ಲಿನಾಥಯಲ್ಲಪ್ಪಾದೇವಪ್ಪ, ಶ್ರೀಶೈಲ, ಬಸವರಾಜ, ಪ್ರಕಾಶಗುರುಶರಣ,ಶಿವಪ್ಪ ಕಮಾಂಡೋ ಹಾಗು ಅಶೋಕ ರವರ ತಂಡವು ದರೋಡೆಕೋರರಾದ 1) ಸಿದ್ದು ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ತಂದೆ ರಾವಪ್ಪಾ  ಆನೂರ ವಯಾ||22, ಜಾತಿಃಲಿಂಗಾಯತ ಉಃ ಶಿವಂ ಸರ್ವಿಸ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಾ|| ಸರ್ವೋದಯ ನಗರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಹಾಸ್ಟಲ್ ಹತ್ತಿರ ಶಹಾಬಾದ ರೋಡ್ ಗುಲಬರ್ಗಾ. 2) ಜಗದೀಶ ತಂದೆ ಅಮೃತಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ವಯಾ|| 20,ಜಾತಿಃ ಕುರುಬ ಉಃಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಐ.ಟಿ.ಐ ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ದ್ವಿತಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೀಷಿಯನರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾಃ ಕೃಷ್ಣಾ ಕಾಲೋನಿ ರಾಣೇಶ ಪೀರ್ ದರ್ಗಾ ಹತ್ತಿರ ಆಳಂದ ರೋಡ್ ಗುಲಬರ್ಗಾ. 3) ಸುಭಾಶ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ವಯಾ||25, ಜಾತಿಃ ಕುರುಬ ಉಃ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಪಾಟೀಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಸ್ಸಿನ ಕ್ಲೀನರ್ ಕುಸನೂರ ರೋಡ್ ಸಾಃವಸಂತ ಸ್ಕೂಲ್ ಹತ್ತಿರ ರಾಜಾಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾ. 4) ಭೀಮ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ್ ಪೂಜಾರಿ ವಯಾ|| 18 ಉಃ ಸ್ಯಾಮ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜಿನ 2 ನೇ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಕೆ.ಇ.ಬಿ ಆಫೀಸ್ ಹಿಂದುಗಡೆ ಸಾಃ ಕ್ಯೂನಿಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂಗಡಿ ಹತ್ತಿರ ಬಡೆಪೂರ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ. ಮತ್ತು 5) ಶಿವಶರಣ ತಂದೆ ವೀರಣ್ಣಾ ಪೊದ್ದಾರ ವಯಾ||18 ಜಾತಿಃ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಉಃಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಪಾಟೀಲ ಪಿ.ಯು.ಸಿ 2 ನೇ ವರ್ಷದ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಸೇಡಂ ರೋಡ್ ಸಾಃ ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾ ಮಂದಿರ ಸ್ಕೂಲ್ ಹತ್ತಿರ ಪ್ರಶಾಂತ ನಗರ (ಎ) ರಾಜಾಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವಿಚಾರಿಸಲು ಈ ದರೋಡೆಕೋರರ ಪೈಕಿ ಸಿದ್ದು ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಎನ್ನುವವನು ಈ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದುದಿನನಿತ್ಯದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಹಣವನ್ನು ಮಾಲಿಕರಾದ ಶ್ರೀ ಮೋಹನರೆಡ್ಡಿ ಇವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಸಮಯವನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಾ ಮೇಲ್ಕಂಡವರನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿಕೊಂಡು ದರೋಡೆಕೊರರ ಗುಂಪನ್ನು ರಚಿಸಿ ದರೋಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ ನಗದು ಹಣ 2,41,000/- ರೂಪಾಯಿಗಳು, ಈ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ 01 ಮಚ್ಚು ಹಾಗು 02  ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಗಳನ್ನು ಅಃಕಿಃ50,000/- ರೂಪಾಯಿಗಳು ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 2,91,000/- ರೂಪಾಯಿಗಳನೇದ್ದುವುಗಳು ಜಪ್ತಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.  
       ಐದು (5) ಜನ ದರೋಡೆಕೋರರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಎನ್. ಸತೀಷಕುಮಾರ  ಐ.ಪಿ.ಎಸ್,. ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.