Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, March 30, 2014

Raichur District Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                   ¢£ÁAPÀ 29-03-2014 gÀAzÀÄ 16-30UÀAmÉÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀiÁ£À¥Àà, §rUÉÃgÀ, 33ªÀµÀð, eÁ:«±ÀéPÀªÀÄð, G:PÁ¥ÉðAlgï PÉ®¸À, ¸Á:¸Á®ÄAaªÀÄgÀ, vÁ:UÀAUÁªÀw, f: PÉÆ¥Àà¼À, ºÁ:ªÀ: PÀ«vÁ¼À EvÀ£ÀÄ ªÀi˯Á¸Á§ vÀAzÉ £À©Ã¸Á§, ZË¢æ, ¸Á:C£Àéj EvÀ£À ¸ÀÄdÄQ ªÀiÁåPïì-100 ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J.02, JPïì-8439gÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ C£Àéj¬ÄAzÀ PÀ«vÁ¼ÀPÉÌ §AzÀÄ PÀ«vÁ¼ÀzÀ ªÀgÀ®Qäà ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï PÀqÉUÉ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ºÁQ¹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä PÀ«vÁ¼À UÁæªÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-°AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ UÀuÉÃPÀ¯ï mÁæPÀÖçgï £ÀA: PÉ.J.36,nJ-1986 & mÁæ° £ÀA:PÉ.J.36, nJ-1987 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ & C®PÀëöåvÀ£À ¢AzÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï PÀqɬÄAzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ°è §AzÁUÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀPÉÌ lPÀÌgï PÉÆqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß vÀ¦à¸À®Ä ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®PÉÌ ºÉÆÃzÀgÀÆ ¸À»vÀ vÀ£Àß mÁæPÀÖçgÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAvÀætUÉƽ¸ÀzÉà lPÀÌgÀÄ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ ªÀi˯Á¸Á§ & »AzÉ PÀĽwzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ §¸ÀªÀgÁd E§âjUÀÆ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼Á VzÀÄÝ EgÀÄvÀÛªÉ. F §UÉÎ mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 42/2014 PÀ®A:279.338 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
           ದಿನಾಂಕ:29.03.2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕ್ರೂಷರ್ ಜೀಪ ನಂ:ಕೆ. 37 ಎಂ-3269 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ :38 ವರ್ಷ , ಜಾ:ಲಿಂಗಾಯತ :ಸ್ವರಾಜ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಶೋ ರೂಂನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್  ಕೆಲಸ ಸಾ:ಹಿರೇಬೂದುರು gÀªÀgÀ ಅಳಿಯ ಮೃತ ಅಮರೇಶ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸಾ:ಗಬ್ಬೂರು ರವರುಗಳು ಸದರಿ ಜೀಪಿನಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರಿನಿಂದ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ದೇವದುರ್ಗ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ್ಗೆ ಸದರಿ ಕ್ರೂಷರ್ ಜೀಪ ಚಾಲಕನು ದೇವದುರ್ಗ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಾಲುವೆ ಬ್ರೀಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಜೀಪನ್ನು ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಹಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು ಇದೆ ವೇಳೆಗೆ ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಂ: ಕೆ. 36 ಟಿ. 1439 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ಟ್ರೇಲರ್ ಸಮೇತ ದೇವದುರ್ಗ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು ಆಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರೇಲರಗೆ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆ ಮೂನ್ಸಚನಾ ಫಲಕವಿಲ್ಲದೆ ಹಾಗೂ ರೇಡಿಯಂ, ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸದೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕರವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನು ಚಲಾಹಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು ಆಗ್ಗೆ ಸದರಿ ಕ್ರೂಷರ್ ಜೀಪ ಚಾಲಕನು ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ತನ್ನ ಜೀಪನ್ನು ನಡೆಯಿಸಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರೇಲರಗೆ ಹಿಂದುಗಡೆಯಿಂದ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕ್ರೂಷರನ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವು ಟ್ರ್ಯಾಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದು ಕ್ರೂಷರನ ಮುಂದಿನ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಮೃತ ಅಮರೇಶ ಈತನಿಗೆ ತಲೆಯ ಹಣೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ , ಬಾಯಿಗೆ , ಎಡ ಗಣ್ಣಿನ ಹುಬ್ಬಿಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತ ಗಾಯಗಳಾಗಿ ಕಿವಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಬಾಯಿಯಿಂದ ರಕ್ತ ಸ್ರಾವವಾಗಿದ್ದಲ್ಲದೆ.ತೊಡೆಗೆ , ಮೂಗಿಗೆ ತೆರೆಚಿದ ಗಾಯಗಳು ಸಂಭವಿಸಿ ಕುಳಿತ ಜೀಪಿನ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಕ್ರೂಷರ್ ಜೀಪಿನ ಚಾಲಕನ ಹಿಂದಿನ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ಮೃತ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಈತನಿಗೆ ಸದರಿ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಈತನ ಎದೆಗೆ, ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ , ಬಾಯಿಗೆ , ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಎಡ ಗೈ ತೋಳು , ಬಲಮುಂಗೈ ಮೂಳೆ ಮುರಿತವಾಗಿ ಈತನು ಸಹ ಕುಳಿತ ಜೀಪಿನ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಕ್ರೂಷರ್ ಜೀಪ ಚಾಲಕ ಈತನಿಗೆ ತೆಲೆಗೆ ಹಾಗೂ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತೆರೆಚಿದ ಗಾಯಗಳು ಸಂಭವಿಸಿರುತ್ತವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲಕನು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಘಟನೆಯು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಕ್ರೂಷರ್ ಜೀಪ ಚಾಲಕನ ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಜರುಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಇಬ್ಬರೂ ಚಾಲಕರುಗಳ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ಮೇಲಿಂದ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  UÀÄ£Éß £ÀA: 105/2014 PÀ®A: 279,336 304(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.« AiÀiÁPïÖ CrAiÀÄ°è ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂrgÀÄvÁÛgÉ.
DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ¢£ÁAPÀ: 29-03-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ¸ÀAdAiÀiï ¨sÀAqÁj vÀAzÉ «dAiÀiï gÁªï ¨sÀAqÁj ªÀAiÀiÁ:39 ªÀµÀðeÁ: eÉÊ£ÀgÀÄ G:qÉÊgÉPÀÖgï Dgï.PÉ.©. EAqÀ¹ÖçÃ¸ï °«ÄmÉqï ªÀÄAZÀ¯Á¥ÀÆgÀÄ ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA:1-10-12 DeÁzÀ £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÉÆÃ.£ÀA:9880000465 EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ¯ÉÃlgï ¥Áåqï ªÉÄÃ¯É PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ°è ¢£ÁAPÀ: 27-03-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 2040 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ  ªÀÄAZÀ¯Á¥ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ Dgï.PÉ.© DUÉÆæà EAqÀ¹ÖçÃ¸ï °«ÄmÉqï £ÉÃzÀÝgÀ ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛ  1] 170 QéAl¯ï CgÀ¼É C.Q.gÀÆ, 22.00.000/- 2] 140 CgÀ¼É ¨ÉïïUÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ. 21.50.000/-    3] ªÀĵÀßj ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ. 5.00.000/- MlÄÖ C.Q.gÀÆ.48.50.000/-¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Áæt ºÁ¤ DVgÀĪÀ¢¯Áè. CAvÁ EgÀĪÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðmïAiÀiÁqïð oÁuÁ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ £ÀA:05/2014 ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
         ¢£ÁAPÀ:29-03-2014 gÀAzÀÄ 1845 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ «Ä®Ö£ï ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄrØ¥ÉÃmÉAiÀÄ°è £ÀgÀ¸ÀªÀÄä UÀAqÀ §¸ÀªÀAvÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ:62 ªÀµÀð eÁ:PÀ¨ÉâÃgÀÄ G:ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á:«Ä®Ö£ï ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄrØ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ J£ÀÄߪÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¯ÉʸÀ£ïì E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV «µÀ¥ÀÆjvÀ ¸ÉÃA¢AiÀÄ£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ §AzÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. (PÁ.¸ÀÄ.) gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ¼ÀÀÀ£ÀÄß »rzÀÄ DPÉAiÀÄ PÀqɬÄAzÀ 1 ¥Áè¹ÖPï PÉÆqÀ 10 °Ã. «µÀ¥ÀÆjvÀ ¸ÉÃA¢ EzÀÝzÀÄÝ C.Q.gÀÆ.100/- 2) MAzÀÄ ¹ÖÃ¯ï ªÀÄUï 3) £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.50/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ   zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðlAiÀiÁqÀð ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 54/2014 PÀ®A:273.284 L¦¹ 32.34 PÉ.E.DåPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ CAUÀªÁV zÁR°¹zÀ ªÀÄAeÁUÀævÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

1] PÀ®A: 110 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è MlÄÖ  03 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É 02¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 30.03.2014 gÀAzÀÄ  63 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 10,900/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.