Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, January 11, 2012

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:


¢£ÁAPÀ.10-01-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà vÉ®UÀgÀÄ 43 ªÀµÀð PÀÄgÀħgÀÄ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á// ªÉÄ¢Q£Á¼À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ ªÁtÂdå ªÀĽUÉUÀ¼À ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ZÀvÀæ¥Àà PÀgÀr ºÁUÀÆ EvÀgÉà 3 d£ÀgÀÄ PÀÆr EzÉà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ¤AzÀ £ÀªÀÄÆäj£À°è UÀ¯ÁmÉ DUÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É PÉÆlÖ CfðAiÀÄ ªÉÄïÉÉ ¸À» ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ PÀ®Äè »rzÀÄPÉÆAqÀÄ EªÀ£À£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 02/2012 PÀ®A.323.504.506(2) gÉ/«.34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

. ¢£ÁAPÀ 05/01/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉUÉ ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà 30 ªÀµÀð £ÁAiÀÄPÀ ºÁUÀÄ E£ÉÆߧâ E§âgÀÄ ¸Á;AiÀÄzÀÝ®zÉÆrØ EªÀgÀÄ PÀÄrzÀ ¤±ÉAiÀÄ°è zÁåªÀtÚ vÀAzÉ ªÀÄÄPÀÌtÚ 30 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á;AiÀÄzÀÝ®zÉÆrØ vÁ;¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ AiÀiÁåPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛj CAvÁ zÁåªÀÄtÚ£ÀÄ PÉýzÀÝPÉÌ dUÀ¼ÀvÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CAvÁ zÁåªÀÄtÚ£ÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 10.01.2012 gÀAzÀÄ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 05/2012.PÀ®A. 324,504,506 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 06/01/2012 gÀAzÀÄ «ÃgÉñÀ vÀAzÉ ®ZÀĪÀÄ¥Àà 22 ªÀµÀð eÁ;®ªÀiÁt G;MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á;vÀÄgÀÄPÀnÖ PÁåA¥ï vÁ;¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ mÁæöåPÀÖgï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ QÃgÀ¥Àà 50 ªÀµÀð ºÁUÀÄ EvÀgÉà 8 d£ÀgÀÄ J¯ÁègÀÄ eÁ;®ªÀiÁt ¸Á;vÀÄgÀÄPÀnÖ PÁåA¥ï CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ:10.01.2012 gÀAzÀÄ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 06/2012.PÀ®A. 147,323,324,504,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

±ÉÃRgÀUËqÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ ªÀAiÀiÁ: 13 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ 7£Éà vÀgÀUÀw ¸Á: UÀÄAd¼ÀîPÁåA¥ï EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:-08-01-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 10-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ±ÉÃRgÀUËqÀ UÀÆqÀÆgÀÄ ªÀAiÀiÁ: 35 °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÀÄAd½î PÁåA¥ï EªÀgÀ d«Ää£À ºÀwÛgÀ vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ JqÀzÀAqÉ ªÀÄÄRå PÁ®ÄªÉ ºÀwÛUÀÄqÀØ ©æqïÓ ºÀwÛgÀ ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ®Ä PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è FdĪÁUÀ PÁ®ÄªÉUÉ ºÀjzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è. CªÀ£ÀÄ CAzÁdÄ 4 Cr JvÀÛgÀ EzÀÄÝ, vɼÀĪÁzÀ ªÉÄÊPÀlÄÖ EzÀÄÝ, PÉA¥ÀÄ §tÚzÀªÀ£ÁVgÀÄvÁÛ£É. zÀÄAqÀĪÀÄÄR«zÀÄÝ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ°è JzÀÄgÀĸÀĽEzÀÄÝ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è ºÀ¼ÉUÁAiÀÄzÀ PÀ¯É EgÀÄvÀÛzÉ PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ£ÁVgÀÄvÁÛ£É ¤Ã° §tÚzÀ ZÀrØ vÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ DvÀ£À vÀAzÉ ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:10.01.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 02/2012 PÀ®A: ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

JPÀgÉ 5 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ UÀÆqï©Ã 18 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ºÀ¸Éãï¸Á¨ï vÀAzÉ SÁeÁºÀĸÉãï , ªÀAiÀÄ: 35ªÀ,G: MPÀÌ®ÄvÀ£À , ¸Á: ºÀnÖUÁæªÀÄ , vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄEªÀgÀ vÀAzÉ FvÀ£ÀÄ ªÀÄĨÁgÀPï©Ã FPÉAiÉÆA¢UÉ ®UÀߪÁVzÀÄÝ , £ÀAvÀgÀ ªÀÄĨÁgÀPï©Ã UÀAqÀ SÁeÁºÀĸÉÃ£ï ªÀÄ£ÉPÉ®¸À , ,¸Á:EA¢gÁ£ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ SÁeÁºÀĸÉìãï vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á¨ï 75ªÀ,MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:EA¢gÁ £ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¸ÀzÀj d«ÄãÀ£ÀÄß ºÀ¸Éãï¸Á¨ï vÀAzÉ SÁeÁºÀĸÉãï , ªÀAiÀÄ: 35ªÀ,G: MPÀÌ®ÄvÀ£À , ¸Á: ºÀnÖUÁæªÀÄ , FvÀ¤UÉ UÉÆvÁÛUÀzÀAvÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ M¼À¸ÀAZÀĪÀÄĨÁgÀPï©Ã UÀAqÀ SÁeÁºÀĸÉÃ£ï ªÀAiÀÄ:60ªÀ,MPÀÌ®ÄvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉPÉ®¸À , ,¸Á:EA¢gÁ£ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj UÀÆqï©Ã ¸ÀwÛzÀÝgÀÆ §zÀÄQzÁÝ¼É CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 20-12-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EªÀjAzÀ ¸ÀļÀÄî ¸ÁQë ºÉý¹ ¸À» ªÀiÁr¹ Rjâ ¥ÀvÀæ ªÀiÁr¹ £ÀA©PÉzÉÆæúÀªÉ¸ÀV ªÀÄvÀÄÛ £ÀµÀÄÖªÀÅAlÄ ªÀiÁr ªÀAa¸À®Ä ¸À¼ÀÄî¸ÀȵÀÖ£É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀļÀÄî zÁR¯É ¸ÀȶֹzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 10.01.2012 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.03/2012 PÀ®A.:120(©),468,470,471,465,427, 406,418, 419, 192,193,196,199 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ-10/01/2012 gÀAzÄ 1810 UÀAmÉUÉ wAxÀt ©æeï °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ºÉÆUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è f¯Á¤ FvÀ£À CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ,¸ÀܼÀ zÀ°è ªÀÄlPÀ dÆeÁl £ÀqÉ¢zÉ CAvÁ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¦.J¸ï.L. eÁ®ºÀ½î gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ C°èUɺÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV 1]f¯Á¤ vÀAzÉ zÀ¸ÀÛVj ¸Á§ ±ÉÃPÀ 29 ªÀµÀð eÁ-ªÀÄĹèA G-QgÁt ªÁå¥ÁgÀ ¸Á-ºÀnÖ ºÁ//ªÀ// wAyÃt ©æeïÓ2] ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ 50 ªÀµÀð eÁ-£ÁAiÀÄPÀ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-§AqÉÆýî vÁ-¸ÀÄgÀÄ¥ÀÄgÀ f-AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ MAzÀÄ ¥É£ÀÄß,MAzÀÄ ºÁ¼É ªÀÄvÀÄÛ 310/-gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt MAzÀÄ £ÉÆQAiÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ¥ÉÆ£ÀÄ,d¦Û ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÀgÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 1/2012 PÀ®A-78[3] PÉ,¦,PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥À ¥ÀæPÀgÀt zÁgÀhÄ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 10.01.2012 gÀAzÀÄ 102 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr -20,900/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 


 


 


 


 


 

GULBARGA DIST REPORTED CRIMEಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ಅಜೀತ ತಂದೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಯಳಮೇಲಿ ಸಾ: ಪ್ಲಾಟ ನಂ. 18 'ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ' ಬೇಂದ್ರೆ ನಗರ ಎನ್.ಜಿ.ಓ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಮಂಜುನಾಥನು ಶಿವಾನಂದರೆಡ್ಡಿಯ ತಂಗಿಯೊಂದಿಗೆ ‘ಲವ’ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಹೊಡೆಯಲು ಹೊಂಚು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದನು. ನಾನು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಮೋಬಾಯಿಲ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಶಿವಾನಂದರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಭೂತನಗೌಡ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ ಸಾ: ದತ್ತ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇತನು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನನಗೆ ಡಾ: ಎಸ್.ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ' ಏ ಹುಚ್ಚ ಸುಳ್ಯಾ ಮಗನೇ ನಿನಗೆ ಇವತ್ತು ಬಿಡಲ್ಲಾ' ಅಂತಾ ಬೈದವನೇ ನನ್ನ ತೆಕ್ಕೆ ಕುಸ್ತಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಕೈಯಿಂದ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದನು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ತಲೆ ಒಡೆದು ರಕ್ತ ಸ್ರಾವ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಯಿ, ತುಟಿಗೆ, ಮುಗಿಗೆ, ಗಾಯವಾಗಿ ಮೂಗಿನಿಂದ ರಕ್ತ ಸ್ವಾವ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:3/2012 ಕಲಂ. 341,323,324,504,506 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 11-01-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 11-01-2012

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 01/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 04-01-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀPÀÄAvÀ¯Á UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ¥ÁAZÁ¼À ¸Á: ºÉÆüÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ¥ÁAZÁ¼À ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: §rUÀgÀ, ¸Á: ºÉÆüÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è M¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¨ÉAQ PÁ¬Ä¸ÀÄvÀÛ PÀĽwgÀĪÁUÀ DPÀ¹äÃPÀªÁV ZÀAzÀæPÁAvÀ EvÀ£À ªÉÄʪÉÄ°£À §mÉÖUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ ªÉÄÊ ¸ÀÄnÖzÀÝjAzÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ, aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ZÀAzÀæPÁAvÀ EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 10-01-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 10/2012 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 10/01/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉÃnÖ ¸Á: DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀégÁd¹AUÀ E§âgÀÆ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/PÉ-8241 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ «Ä¯ÉäAiÀÄA ªÀ¸Àw ±Á¯ÉAiÀÄ ²ªÀ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀqɬÄAzÀ DzÀ±ÀðPÁ¯ÉÆä PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä PÁè¹ÃPÀ zsÁ¨Á ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ rªÉÊqÀgÀ UÁå¥À gÀ¸ÉÛ zÁlĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ ºÉƸÀ §¸À¤¯ÁÝt PÀqɬÄAzÀ M§â C¥ÀjaÃvÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀĪÀÅ¢®è DzÀgÉ »AzÉ PÀĽvÀ ¸ÀégÁd¹AUÀ EªÀjUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ JqÀUÀqÉAiÀÄ°è ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Gulbarga Dist Reported Crimes


ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ತೇಜು ತಂದೆ ಮೋನು ಚಿನ್ನಾರಾಠೋಡ ಸಾ;ಬಾಚನಾಳ ಸೂಳಗುತ್ತಿ ತಾಂಡಾ ರವರು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಈತನು ಖಲಖೋರಾ ದೇವಿ ತಾಂಡಾದ ಮರಿಯಮ್ಮ ದೇವಿಗೆ ದೇವರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ನಾನು ಮತ್ತು ತಮ್ಮಂದಿರಾದ ಸತೀಶ್ ಮತ್ತು ಸವಿತಾ ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಸಂಭಂದಿಕರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಟಂಟಂ ನಂ: ಕೆಎ-32-ಬಿ-2919 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಬಾಚನಾಳ ಸೂಳಗುತ್ತಿ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಖಲಖೋರಾ ತಾಂಡಾಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಕುರಿತು ಟಂಟಂದಲ್ಲಿ ಕಮಲಾಪೂರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಟಂಟಂ ಚಾಲಕನಾದ ಕಾಂತು @ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಸಾ: ರಾಜನಾಳ ಈತನು ಟಂಟಂನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ತಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ್ದು, ಈ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮತ್ತು ಟಂಟಂ ದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತವರಿಗೆ ಸಾದಾ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸತೀಶ್ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ, ಟಂಟಂ ಚಾಲಕನು ಟಂಟಂನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಆತನ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 03/2012 ಕಲಂ 279.337.338 .304[ಎ] ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ :
ಧರ್ಮಣ್ಣ ತಂದೆ ದವಲಪ್ಪ ದರೆನವರು ಸಾ: ಮನೆ ನಂ: 11 -585 ಬೋರಾಬಾಯಿ ನಗರ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು ಲಾಲಗೇರಿ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಗೋವಾ ಹೊಟೇಲ್ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚಾಹೂಸ ಹೊಟೇಲ ಎದುರು ರೋಡಿನ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ:ಕೆಎ 32 ಎಕ್ಸ 3636 ನೆದ್ದರ ಚಾಲಕ ಲಾಲಗೇರಿ ಕ್ರಾಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನಗೆ ಎದುರಿನಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಆನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 07/2012 ಕಲಂ: 279,338 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಸಂ: 187 ಐ.ಎಮ್.ವಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಚೌಕ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ಮಹ್ಮದ ಅಬ್ದುಲ ಖದೀರ ತಂ ಮಹ್ಮದ ಅಬ್ದುಲ ಹಮೀದ ಸಾಃ ಮಹೇಬೂಬ ನಗರ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನನ್ನ ಹಿರೊ ಹೊಂಡಾ ಸ್ಪೆಲೆಂಡರ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆಎ-32-ವಿ-2673 ಅಃಕಿಃ 30,000/- ರೂ. ನೇದ್ದು ಕಿಂಗ ಕೊರ್ಟ ಕಾಂಪ್ಲೇಕ್ಸ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ದಿನಾಂಕ 09.01.2012 ರಂದು 2100 ಗಂಟೆಯಿಂದ 2200 ಗಂಟೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 08/2012 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.