Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, October 10, 2008

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :- ²æÃ.PÉ.J¸ï eÉƸÉÃ¥sï vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ¸Á|| ªÀÄ£É £ÀA:11-421/20J ¸ÀªÀÄvÁ PÁ¯ÉÆä ¢:08/10/08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4:00 UÀÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ¢é ZÀPÀæ ªÁºÀ£À £ÀA: PÉ.J 32 eÉ 2741 ¸ÀÆdÄQ ¸ÀªÀÄÄgÉÊ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß d£ÀvÁ §eÁgÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¤°è¹ vÀgÀPÁj vÀgÀ®Ä ¸ÀÄ¥ÀgÀ ªÀiÁPÉðnUÉ ºÉÆÃV £ÀAvÀgÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4:30 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¤°è¹zÀ ¸ÀܼÀzÀ°è £À£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÁºÀ£À EgÀ°®è. C°èzÀÝ PÉ®ªÀÅ d£ÀjUÉ «ZÁj¸À¯ÁV AiÀiÁjAzÀ®Ä ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀ ¹UÀzÉ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. F §UÉÎ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ PÀ¼ÀĪÁzÀ £À£Àß ªÁºÀ£À ¥ÀvÉÛºÀaÑPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ EvÁå¢ ¦üAiÀiÁðzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 172/08 PÀ®A 379 L.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

JA.©.£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :- ¢£ÁAPÀ:10-10-2008 gÀAzÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÉÃqÀA gÉÆÃr£À E£ÀPÀªÀiï mÁåPïì D¦üøï JzÀÄgÀÄUÀqÉ, ¦ügÁå¢ ²æà ²æñÉʯï vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà ¸Á: §£Á¼É D¸ÀàvÉæ JzÀÄgÀÄUÀqÉ, «oÀ®£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð, EªÀgÀÄ vÀªÀÄä UɼÉAiÀÄ ªÀĺÁAvÉñÀ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ »ÃgÉÆà ºÉÆÃAqÁ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÉJ-32 ºÉZï-537 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÀÄUÀqÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ªÀĺÁAvÉñÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÁrAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §A¢ÝzÀÝjAzÀ UÁr ¹Ìqï DV ©zÀÄÝ PɼÀUÉ ©zÀÝgÀÄ. ªÀĺÁAvÉñÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ DVgÀĪÀ¢®è. ¦ügÁå¢UÉ §®UÉÊ, CAUÉÊAiÀÄ°è gÀPÀÛUÁAiÀÄ, vÀgÀazÀUÁAiÀÄ, JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ, JqÀUÉÊUÉ ªÀÄÄAUÉÊUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ JªÀiï.©. £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.94/08 PÀ®A.279,337 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

UÀÄ®§UÁð UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:- ¢£ÁAPÀ 10/10/08 gÀAzÀÄ UÀÄ®§UÁð ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ CªÀgÁzÀ (©) UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-32-J¯ï-4075 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ E¸ÁèA vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§ ¨sÁªÀV ªÀAiÀÄB 25 ªÀµÀð ¸ÁB PÀÄjPÉÆÃmÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ gÉÆÃr£À §¢UÉ EgÀĪÀ UÀÆlzÀ PÀ°èUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÉÆA¢ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F PÀÄjvÀÄ UÁæ«Ät oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 277/08 PÀ®A. 279, 304(J) L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÉÆÃV ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :- ²æÃ. ±ÀgÀtUËqÀ vÀA.¤AUÀ£ÀUËqÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á. ZÁªÀÄ£Á¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦AiÀiÁ𢠤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 08-10-08 gÀAzÀÄ ¸ÉÆæ¸Á§ zÀUÁðzÀ ªÀÄÄAzÉ EzÀÝ DgÉÆæ gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀA. ¸ÀĨsÁ¸ÀUËqÀ ªÀiÁ¼À ¸Á: ZÁªÀÄ£Á¼À EªÀ¤UÉ vÀªÀÄä ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ°è D±ÀæAiÀÄ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀÄ£ÉUÀ¼À°è £ÀªÀÄUÉ D±ÀæAiÀÄ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ CrAiÀÄ°è £ÀªÀÄUÉ AiÀiÁåPÉ ªÀÄ£É ªÀÄAdÆgÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃqÀ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ CªÁ±ÀѪÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÉʬÄAzÀ JzÉUÉ ºÉÆqÀÄAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ gÉêÀt¹zÀÝ¥Áà vÀA. ©üªÀÄgÁAiÀÄ ªÀiÁ¼À 3] VjªÀÄ®è¥Áà vÀA. gÉêÀt¹zÀÝ¥Áà ªÀiÁ¼Á 4] ªÀiË£ÉñÀ vÀA. ¸ÀĨÁµÀUËqÀ ªÀiÁ¼Á EªÀgÀÄ §AzÀÄ CªÁ±ÀѪÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ PÉʬÄAzÀ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÀåPÉÆAqÀÄ £À£ÀUÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA-69/08 PÀ®A-323, 324, 504 ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ

ªÀqÀUÉÃgÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è dÆdÄPÉÆgÀgÀ §AzsÀ£À :- EAzÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ vÁ®ÆQ£À ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÁ ºÀ¢ÝAiÀÄ ©ÃgÀ£Á¼À ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ §æºÁäf ±ÀrØ£À°è E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ°è vÉÆÃqÀVzÀÝ ²æäªÁ¸ÀgÁªÀ vÀA.vÁvÀAiÀÄå ¥ÉÆlÖ£ÀÆgÀ ºÁUÀÄ EvÀgÀ 13 d£ÀgÀ£ÀÄß ªÀiÁ£Àå ²æà zÉêÀeÉÆåÃw gÉà J¸ï.¦ UÀÄ®§UÁð ºÁUÀÄ C¥ÀgÀ J¸ï.¦ ©.ªÀĺÁAvÉñÀ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ²æà JªÀiï.r ºÀÄ°ªÀĤ r.J¸ï.¦. AiÀiÁzÀVÃgÀ ¹.¦.L. AiÀiÁzÀVÃgÀ ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆr zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ£ÀÄß §A¢¹ CªÀjAzÀ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢¹zÀ 1 ®PÀë 20 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÄ 09 ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 12 ªÉÆèÉÊ¯ï ¥ÉÆãïUÀ¼ÀÄ CªÀÅUÀ¼À C.Q.2 ®PÀë 9 ¸Á«gÀzÀ MAzÀÄ £ÀÆgÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä »UÉ MlÄÖ 3,29,100/- gÀÆ d¥ÀÄÛªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ. F PÀÄjvÀÄ ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA.114/08 PÀ®.87 PÉ.¦ DPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :- ¢: 26/9/08 gÀAzÀÄ ²æà ±ÁåªÀĸÀÄAzÀgÀgÁªÀ vÀAzÉ ¸ÀzÁ²ªÀgÁd ¸Á®ÆAPÉ ¸Á:ºÁ«£Á¼À vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA.33 JZï-1336 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É LAiÀÄå¥Àà EªÀgÉƪÀÄ¢UÉ ºÁ«£Á¼ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ PÀÄA¨ÁgÀ ¥ÉÃmÉ ¢©âAiÀÄ ºÀwÛgÀ mÁæPÀì £ÀA. PÉJ-28 JA. 9974 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ LAiÀÄå¥Àà EªÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨Áj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÆïÁè¥ÀÆgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹zÀÄÝ ¢: 30/9/08 ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F PÀÄjvÀÄ ±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.


 


 


 

Daily Crime Update-Bidar, 10-10-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

 ¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 10-10-2008

 E§âgÀÄ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ dUÀ¼ÀzÀ°è ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀĪÀ£ÀÀ ¥ÀæªÉñÀ : ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 205/08 PÀ®A 323, 3354 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 09/10/08 gÀAzÀÄ ¨sÁ°Ì ©ÃzÀgÀ ¨ÉøÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ªÀÄ»eÁ©Ã£À UÀAqÀ JA.r £À© ¦ÃgÀ¸Á§ªÁ¯É gÀªÀgÀ  ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ CgÉÆævÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ SÁ°zÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ²æêÀÄw gÁºÉ¯Á E§âgÀÄ M§âjUÉÆçâgÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ C §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CgÉÆævÀjUÉ «ZÁj¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÉÊ »rzÀÄ J¼É¢gÀÄvÁÛ£É CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

»UÁÎ ªÀÄÄUÁÎ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ : D¹ÛAiÀÄ «µÀAiÀĪÁV ªÀÄƪÀgÀÄ ¸ÉÃj MªÀð£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæºÁgÀ 

 §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ  C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 168/2008  PÀ®A: 341,324,504  eÉÆvÉ 34 L¦¹ 

¢£ÁAPÀ 10/10/08 gÀAzÀÄ 1130 WÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ¨ÉÆUÀ¯É ºÁUÀÆ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ ¸Á: ªÉÆgÀRAr gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ©üêÀÄuÁÚ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ ¨ÉÆÃUÀ¯É ªÀAiÀÄ 52 ªÀµÀð  ¸Á: ªÉÆgÀRAr   gÀªÀgÀ CtÚ vÀªÀääA¢AiÀÄjzÀÄÝ ºÉÆ®zÀ §AzÁj£À «µÀAiÀĪÁV ¦üAiÀiÁð¢UÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ºÀwÛgÀ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ±Àlð »rzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÉÊ£ï ¢AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JA§ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


Raichur District Reported Crimes: ¥ÀævÉåÃPÀ ªÀÄÆgÀÄ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ, E§âgÀ ¸ÁªÀÅ, E§âjUÉ UÁAiÀÄ :

¢£ÁAPÀ:09.10.2008 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¯Áj¸ÀA:PÉJ.01, ©.82598 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÀĹ̥ÀlÖtzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëÀvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉà «dAiÀÄ®Qëöäà gÉʸï«Ä¯ï ºÀwÛgÀ ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À n«J¸ï. JPïìJ¯ï ¸ÀA:PÉJ.36,PÉ1203 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¢éÃZÀPÀæªÁºÀ£ÀzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ºÉÆ£ÀߣÀUËqÀ vÀAzÉ ±ÉõÀ£ÀUËqÀ £ÁUÀgÀ¨Éaa, 35 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄļÀÆîgÀÄ EªÀ¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¸ÀºÀ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ °AUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ w¥Àà£ÀUËqÀ 55 ªÀµÀð ¸Á:ªÀÄļÀÆîgÀÄ EªÀ¤UÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà ªÀÄ¹Ì ¥ÀlÖtzÀ C£ÀߥÀÆtð £À¹ðAUïºÉÆêÀiï£À°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ °AUÀ£ÀUËqÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉUÀÄ£É߸ÀA: 137/2008 PÀ®A: 279,304(J) ¨sÁ.zÀA.¸ÀA & 187 ªÉÆÃ.ªÁ.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:09.10.2008 gÀAzÀÄ 1715 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ PÉ.gÁªÀĸÀÄAzÀgÀgÁeï vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÁeï 31 ªÀµÀÀð, ¸Á: ºÉÊzÁæ¨Ázï EªÀ£ÀÀÄ mÉÆAiÉÆÃmÁE£ïªÁ ªÁºÀ£À¸ÀA:J¦.28,JqÀ§Æèöå.6566 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀiÁ£À«-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëÀvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉà CªÀÄgÉñÀégÀPÁåA¥ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ§¢AiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¤°è¹ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÀÛ ¤AwzÀÝ ©.¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt EªÀjUÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À ¥ÀÄvÀæ ©.«.¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉUÀÄ£É߸ÀA: 249/2008 PÀ®A: 279,337,338 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:09.10.2008 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀĺÀäzïAiÀiÁPÀƨï vÀAzÉ eÁ¥sÀgï¸Á§ 28 ªÀµÀð, ¸Á:°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄEªÀ£ÀÀÄ,ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀA:PÉJ.36,PÀÆå.7659£ÉÃzÀÝ£ÀÄß¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-ªÀĹÌgÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëÀvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉà ¥ÀUÀqÀ¢¤ßPÁåA¥ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ§¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ «gÉñÀ ZË¢æ vÀAzÉ ªÉAPÀmÉñÀégÀ gÁªï 48 ªÀµÀð EªÀ¤UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ «gÉñÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£É߸ÀA: 265/2008 PÀ®A:279,337,338¨sÁ.zÀA.¸ÀACrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, E§âgÀÄ ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :
¢£ÁAPÀ:09.10.2008 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà 23 ªÀµÀð,¸Á: ¹gÀªÁgÀ EªÀ£ÀÄ fÃ¥ÀĸÀA:PÉJ.36,5812 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀiÁ£À«-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è gÁªÀÄ£ÁxÀ PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ CwªÉÃUÀ & C®PÀëÀvÀ£À¢AzÀ C¥ÁAiÀÄPÀgÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀ ²æà JA.eÉ.zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¦J¸ïL ªÀiÁ£À«oÁuÉgÀªÀgÀÄ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É DgÉÆÃ¥ÀzÀªÉÄðAzÀ fÃ¥ÀÄ d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À« oÁuÉUÀÄ£É߸ÀA: 247/2008 PÀ®A: 279, 336 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:09.10.2008 gÀAzÀÄ 1620 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ©üêÀÄgÉrØ vÀAzÉ a£ÀßAiÀÄå ¸Á:ªÀÄÄzÁÝ¥ÀÆgÀÄ zsÀgÀÆgÀÄ ªÀÄAqÀ®(J¦) EªÀ£ÀÄ fÃ¥ÀĸÀA:J¦.22,AiÀÄÄ.3459 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¤UÀ¢üvÀ ¥ÀæªÀiÁtQÌAvÀ ºÉaÑ£À ¸ÀASÉåAiÀÄ°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆArzÀÝ®èzÉ, fæ£À mÁ¥ïªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ ¥sÀÄmï ¥Ávï ªÉÄÃ¯É ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß ¤°è¹PÉÆAqÀÄ UÀzÁé¯ï-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è dA§®¢¤ß PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ CwªÉÃUÀ & C®PÀëÀvÀ£À¢AzÀ C¥ÁAiÀÄPÀgÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀ ²æà ¥ÀÄ®èAiÀÄå gÁoÉÆÃqï ¦J¸ïL AiÀÄgÀUÉÃgÁoÁuÉgÀªÀgÀÄ fÃ¥ÀÄ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É DgÉÆÃ¥ÀzÀªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉUÀÄ£É߸ÀA: 247/2008 PÀ®A: 279, 336 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì, Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹ DvÀäºÀvÉå :

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ ªÀiÁlÆgÀÄ UÁæªÀĤªÁ¹, zÉêÀªÀÄä UÀAqÀ PÀ£ÀPÀ¥Àà 34 ªÀµÀð, EªÀ½UÉ 7-8 ªÀµÀð UÀ½AzÀ EzÀÝ ºÉÆmÉÖ£ÉÆë£À ¨ÁzsÉ vÁ¼ÀzÉà fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 09.10.2008 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀðzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ±ÀgÀt¥Àà PÁgÀ®PÀÄAn PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀŸÀA:18/2008 PÀ®A: 174 zÀA.¥Àæ.¸ÀA£ÉÃzÀÝgÀrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ :PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀt :-¢ : 09/10/2008 gÀAzÀÄ ²æà ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ vÀAzÉ AiÀıÀéAvÀgÁªÀ ªÀiÁ°¥Ánî, EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÉÝãÉAzÀgÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ 3£Éà ªÀĺÀrAiÀÄ gÀÆ«Ä£À°è UÀȺÀ §¼ÀPÉAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ElÄÖ Qð ºÁQzÀÄÝ, ªÁgÀzÀ°è MAzÀÄ ¸À® ªÀiÁvÀæ PÀ¸À UÀÄr¸À®Ä vÉgÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ D gÀÆ«Ä£À°è vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À ®UÀßzÀ°è PÉÆnÖgÀĪÀ §mÉÖ, n.«. EnÖzÀÄÝ, ¢:08-10-08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® vÁ£ÀÄ ºÉÆgÀUÀqɬÄAzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ 3£Éà ªÀĺÀrAiÀÄ°è ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀPÀÄ PÀAqÀÄ £Á£ÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°£À PÉÆAr ªÀÄÄj¢zÀÄ,Ý vÁ£ÀÄ gÀƪÀÄ vÉgÉzÀÄ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV C®ªÉÄÃgÁzÀ°èzÀÝ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ZÀ¯Áè ¦¯ÉèAiÀiÁV ©¢ÝzÀÄÝ UÉÆqÉUÉ EzÀÝ ¸ÁåªÀĸÀAUï PÀA¥À¤AiÀÄ ¥sÁèöål n.«. C:Q: 20,000/- gÀÆ. EgÀ°®è ¸ÀzÀj n.«.AiÀÄ£ÀÄß ¢:06-10-08 jAzÀ 08-10-08 gÀ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzsÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è PÀ®A:454,457,380L¦¹ £ÉzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ DgÉÆævÀgÀ ¥ÀvÉÛ PÁAiÀÄð eÁjAiÀÄ°ègÀÄvÀÛzÉ.

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ : C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt :¢:08/10/08 gÀAzÀÄ ²æÃ.²ªÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ªÀiÁ°,¸Á|| dUÀvï UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ©üêÀiÁ¨Á¬Ä gÀªÀgÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ZÀºÁ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÆÖÃªï ºÉÆwÛ¹zÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV MªÉÄäÃ¯É ¸ÉÆÖêï¢AzÀ Gj ªÀÄvÀÄÛ JuÉÚ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ¹rzÀÄ ªÉÄʸÀÄnÖzÀÝjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃ¥ÀðqÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉÃ, G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄvÁÛ ¢:10/10/08 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 03:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹ PÀ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß CAvÀåQæAiÉÄUÁV M¦à¸ÀĪÀAvÉ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è PÀ®A174 ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArjvÁÛgÉ.

UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï oÁuÉ: C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :¢ :09-10-08 gÀAzÀÄ ²æà ©üêÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ¨Á®¥Àà£ÉÆÃgï ¸Á|| UÀuÁ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¨É½UÉÎ ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É AiÀiÁzÀVj- UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁzÀVj PÀqɬÄAzÀ UÁå¸ï ¹¯ÉAqÀgï vÀÄA©zÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ D®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ ©üêÀÄgÁAiÀĤUÉ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ AiÀiÁzÀVj ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃ¥ÀðqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ D¥Á¢vÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÀ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À ¸ÉÆÃzÀgÀ ¸ÀA§A¢ü ¸Á§tÚ ¸Á|| UÀt¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è PÀ®A:279,337,338 L.¦.¹. ¸ÀA187 L.JªÀiï.« JPÀÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ :C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:¢:06-10-08 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw. ®QëèÁ¬Ä UÀAqÀ gÁZÀtÚ ¸ÀAUÀªÀiï ¸Á|| UÉÆÃV vÁ|| f|| UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ ¯Á®UÉÃj PÁæ¸ï¢AzÀ ¸ÀÄ¥Àgï ªÀiÁPÉðmï PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ §AzÀ ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¸ÀªÁgÀ vÀ£ÀUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ PɼÀUÉ ©Ã¼À®Ä UÀzÀÝPÉÌ, §®¨sÁUÀzÀ ªÉÄ®QUÉ, JqÀUÉÊ ºÀ¸ÀÛ EvÁå¢ PÀqÉUÀ¼À°è UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ PÉÆlð£À°è PÉ®¸ÀªÀiÁqÀĪÀ ²æêÀÄw EAzÀƪÀÄw ¥ÁnïïgÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgɬĹ CªÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¸ÀªÁgÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA¸ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è PÀ®A:279,337 L¦¹ & 187 ªÉÆÃmÁgÀĪÁºÀ£À PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÁå¦Û DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß ºÉZÀÄѪÀj ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ®§UÁðPÉÌ ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

JA.©.£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ : ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt: ¢: 07-10-2008 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw C°AiÀĨÉÃUÀA UÀAqÀ £Àd¥sï C° SÁ£ï ¸Á:ºÀjºÀAvÀ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀjUÉ CªÀgÀ »jAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ¤ÃrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ¥Àw £Àd¥sï C° SÁ£ï ¸ÀºÀ vÀ£ÀUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀÄwÛUÉAiÀÄ°è PÉʺÁQ £ÀÆQ¹PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ©zÀÄÝ ¨É¤ßUÉ, C®è°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁzÀ §UÉÎ ºÁUÀÆ vÀ£Àß ¥Àw vÀ£ÀUÉ DUÁUÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrwÛgÀĪÀ §UÉÎ ¢:08-10-08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ D¥Á¢vÀgÀ «gÀÄzÀÝ JªÀiï.©.£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è PÀ®A.498(J),323,504 ¸ÀA.34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Daily Crime Update Bidar - 09-10-2008

 

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 09-10-2008

«zÀÆåvï PÀA§ GgÀĽ ªÀåQÛAiÀÄ ¸ÁªÀÅ

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.DgÀ. ¸ÀASÉå 16/08 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹  :-

¢£ÁAPÀ: 08-10-2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw. PÉÆAqÁ¨Á¬Ä gÀªÀgÀ  UÀAqÀ£ÁzÀÀ UÉÆÃgÀR£ÁxÀ     EªÀ£ÀÄ «oÀ®gÁªÀ dUÀvÁ¥À gÀªÀgÀ vÉÆÃlzÀ ºÁ¼ÀÄ ¨Á«AiÀÄ zÀqÀPÉÌ EzÀÝ CzsÀð¨sÁUÀ ¨ÁV ¤AvÀ «zÀÆåvÀ PÀA§QÌgÀĪÀ ¸À«ð¸À ªÉÊgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ¸ÀzÀj PÀA§ KgÀÄwÛgÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÀA§ GgÀ½ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ UÉÆÃgÀR£ÁxÀ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÉÆA¢ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.                                        

¨Á«AiÀÄ°è ªÀÄļÀÄV vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀÄ«£À ¸ÁªÀÅ

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.DgÀ. ¸ÀASÉå 17/08 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹  :-

¢£ÁAPÀ: 08-10-2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ.UÀt¥ÀvÀgÁªÀ gÀªÀgÀ  ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀĨsÀzÀæ¨Á¬Ä UÀAqÀ eÁÕ£ÉÆèÁ ªÀAiÀÄ 30 ¸Á: UÀrgÁ¬Ä¥À½î EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß aPÀÌ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ eÉʲæà ªÀAiÀÄ 3 ªÀµÀð EªÀ¼ÉÆA¢UÉ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ ¸ÀªÉð £ÀA 102/07 gÀ°ègÀĪÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV C°è vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ CzÉà ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ¨Á«UÉ ºÉÆÃV ¨Á«AiÀÄÄ ¤Ãj¤AzÀ vÀÄA©zÀÄÝ ¸ÀzÀj ¨Á«AiÀÄ zÀqÀPÉÌ PÀĽvÀÄ ¸ÀĨsÀzÁæ§¬Ä vÀ£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ¤ÃgÀÄ PÀÄr¸ÀĪÁUÀ eÉʲæà EªÀ¼ÀÄ PÁ®Ä eÁj ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ¤Ãj£À°è  ªÀÄļÀÄUÀÄvÀwgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀĨsÀzÀæ¨Á¬Ä fVzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ½UÉ »rAiÀÄ®Ä ºÉÆÃV ¸ÀĨsÀzÁæ¨Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ eÉʲæà EªÀgÀÄ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀV ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É AiÀÄÄ.r.Dgï ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀ®Äè vÀÄgÁl §¸Àì÷UÀ¼ÀÄ dRA

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 380/08 PÀ®A 147,148,427 eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 08/10/08 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ f. gÀÄzÀæ¥Áà ªÀAiÀÄ-47 ªÀµÀð G-§¸Àì rÃ¥ÉÆà ªÀiÁå£ÉdgÀ ¸Á-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ §¸Àì rÃ¥ÉÆà gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÝgÀ  ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 7-10-08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 2045 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ PÀÆUÀÄvÁÛ §AzÀÄ 1) §¸Àì £ÀA. PÉ.J.-38/J¥sÀ-83 ªÀÄÄA¢£À JgÀqÀÄ zÉÆqÀØ UÁè¸ÀUÀ¼ÀÄ »A¢£À §®¨sÁUÀzÀ zÉÆqÀØ UÁè¸À MqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. 2) §¸Àì £ÀA. PÉ.J-32/J¥sÀ-1313 £ÉÃzÀgÀ »A¢£À zÉÆqÀØ UÁè¸À ZÁ®PÀ£À ¨sÁUÀzÀ «AqÉÆà UÁè¸À MqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. 3) §¸Àì £ÀA. PÉ.J-36/J¥sÀ-733 £ÉÃzÀgÀ ªÀÄÄA¢£À zÉÆqÀØ UÁè¸À MqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. 4) §¸Àì £ÀA. J.¦-28/gÉhÄÃqï-2361 £ÉÃzÀgÀ ªÀÄÄA¢£À UÁè¸ÀUÀ¼ÀÄ dRA DVgÀÄvÀÛªÉ. 5) JA.JZÀ.-20/r-9310 ¨sÀƪÀÄ r¥ÉÆÃ. ZÁ®PÀ£À JzÀÄgÀÄUÀqÉAiÀÄ zÉÆqÀØ UÁè¸À, ZÁ®PÀ£À ¥ÀPÀÌzÀ QlQ UÁè¸À, ZÁ®PÀ£À ¥ÀPÀÌzÀ UÁè¸À ªÀÄvÀÄÛ D¸À£À PÀæ.¸ÀA. 3,4,5 QlQAiÀÄ UÁè¸À vÀÄvÀÄð ¤UÀðªÀÄ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£À »A¢£À zÉÆqÀØ UÁè¸ÀUÀ¼ÀÄ dRA DzÀ §UÉÎ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ °TvÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ : ªÁºÀ£À rQÌ ªÀåQÛAiÉÆêÀð£À ¸ÁªÀÅ

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 379/08 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 08/10/2008 gÀAzÀÄ 0415 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ®PÀëöätgÁªÀ vÀ£Àß ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 08-10-08 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉUÉ CªÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ zsÀ£ÀgÁd ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀðgÀªÀgÀÄ gÁ.ºÉzÁÝj-9 gÀ ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀ®ÆègÀ ¨ÉÊ ¥Á¸ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¤°è¹zÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt CªÀgÀ vÀªÀÄä¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÆ PÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÁ®PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀëÄ®èPÀ PÁgÀtPÁÌV dUÀ¼À          

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 99/08 PÀ®A 323, 324, 504, eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹. :- 

¢£ÁAPÀ-8/10/08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1900 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ £ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Áà ªÀÄÆ®UÉ gÀªÀgÀÄ ºÉÆ£Àß½î UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ  vÀÄPÀgÁªÀÄ @ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ,  QgÀt vÀAzÉ CA§uÁÚ,  ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ CA§uÁÚ, gÁºÀÄ® vÀAzÉ vÀÄPÀgÁªÀÄ @ ZÀAzÀæPÁAvÀ J®ègÀÄ  ¸Á-ºÉÆ£Àß½î. gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢UÉ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆÃqÉ vÉUÉzÀÄPÉÆ CAvÀ £ÀªÀÄä£É ºÉüÀÄwÛ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤Ã£É UÉÆqÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆà CAvÀ CAzÀªÀgÉ ¦ügÁå¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦ügÁå¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ PÉʬÄAzÀ, PÀ°è¤AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ.